Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές & Συναλλαγές Κρατών Μελών - Τρίτων Χωρών
  • Συγγραφέας: Κ. Μπουχάγιαρ
  • Πρόλογος: Δ. Φινοκαλιώτης
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 704
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60.00 Φυσικά πρόσωπα
€70.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο τις φορολογικές διακρίσεις κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παρουσιάζονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με σκοπό την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών στον τομέα των έμμεσων φόρων, ενώ αναλύεται η φορολογική διάσταση των διατάξεων της Συνθήκης που εξειδικεύουν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Για την αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως νομική βάση τις διατάξεις που περιέχονται στα μέτρα που λαμβάνει η Κοινότητα στα πλαίσια άσκησης της κοινής εμπορικής πολιτικής.

Η εξαντλητική παρουσίαση της παλαιότερης και πρόσφατης νομολογίας, οι τεκμηριωμένες και πρωτότυπες ερμηνευτικές προτάσεις του συγγραφέα κατατάσσουν τη μελέτη μεταξύ εκείνων που προάγουν αναμφισβήτητα την επιστημονική έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο του κοινοτικού φορολογικού δικαίου.

Το έργο συμπληρώνεται με πίνακες αποφάσεων του ΔΕΚ και του ΠΕΚ κατά χρονολογική σειρά υποθέσεων, πίνακα αντιστοίχησης των διατάξεων της ΣΕΚ ως προς την αρίθμηση που είχαν πριν και μετά τη Συνθήκη Άμστερνταμ, καθώς και πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕισαγωγηΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΠOΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕισαγωγηΣελ. 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΘΕΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝΣελ. 15
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η Κοινοτική αρμοδιότητα στον τομέα της εναρμόνισης των έμμεσων φόρωνΣελ. 15
Ι. Το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της κοινοτικής αρμοδιότητας στον τομέα της εναρμόνισης των έμμεσων φόρωνΣελ. 15
ΙΙ. Η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας κατά την άσκηση της κοινοτικής αρμοδιότητας στον τομέα της εναρμόνισης των έμμεσων φόρωνΣελ. 29
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της εναρμόνισης των νομοθεσιών των κρατών-μελών στον τομέα των έμμεσων φόρωνΣελ. 35
Ι. Η εναρμόνιση των φόρων κύκλου εργασιών Σελ. 35
ΙΙ. Η εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσηςΣελ. 44
1. Η επιτευχθείσα μέχρι σήμερα εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσηςΣελ. 44
2. Η νέα πρόταση οδηγίας για τη φορολογία των αυτοκινήτων: Η χρήση της φορολογίας ως μέσου για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχωνΣελ. 61
ΙΙΙ. Αξιολόγηση της πορείας της θετικής ολοκλήρωσης στον τομέα της έμμεσης φορολογίαςΣελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣΣελ. 77
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Έννοια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινοτικής αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης - Εξαιρέσεις από την εφαρμογή τηςΣελ. 79
Ι. Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης στο κοινοτικό δίκαιο Σελ. 79
ΙΙ. Έννοια της κοινοτικής αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης Σελ. 84
ΙΙΙ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινοτικής αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισηςΣελ. 86
1. Ο περιορισμός της αρχής εντός του πεδίου εφαρμογής της ΣΕΚ Σελ. 87
Α. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής της αρχής (ratione loci)Σελ. 87
Β. Πεδίο εφαρμογής της αρχής από άποψη αντικειμένου (ratione materiae)Σελ. 89
Γ. Πεδίο εφαρμογής της αρχής από άποψη υποκειμένου (ratione personae)Σελ. 93
2. Η ιθαγένεια ως κριτήριο απαγόρευσης των διακρίσεωνΣελ. 96
Α. Καλυμμένη ή έμμεση διακριτική μεταχείριση με την εφαρμογή άλλων κριτηρίων εκτός της ιθαγένειαςΣελ. 97
Β. Η αντίστροφη διακριτική μεταχείριση κατά τη νομολογία του ΔΕΚΣελ. 100
α. Η απαγόρευση της αντίστροφης διάκρισης επί φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου προς δασμούς αποτελέσματοςΣελ. 101
β. Η μη απαγόρευση της αντίστροφης διάκρισης επί εσωτερικών φόρων και μέτρων ισοδύναμου προς ποσοτικούς περιορισμούς αποτελέσματοςΣελ. 102
γ. Αξιολόγηση της νομολογίας του ΔΕΚ - Η ανάγκη απαγόρευσης της αντίστροφης διάκρισης με την ερμηνεία των περί ελεύθερης κυκλοφορίας διατάξεων υπό το φως της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης και του άρθρου 14 § 2 της ΣΕΚΣελ. 109
3. Η άμεση ισχύς και η υπεροχή της κοινοτικής αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης έναντι των εθνικών δικαίων των κρατών μελών Σελ. 118
IV. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης: αντικειμενικά δικαιολογημένες διακρίσειςΣελ. 123
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Διάκριση της κοινοτικής αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης από άλλες παρεμφερείς έννοιες Σελ. 125
Ι. Διάκριση της κοινοτικής αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης από παρεμφερείς έννοιες των εθνικών δικαίων των κρατών μελών ή άλλων διεθνών συμβάσεων Σελ. 125
ΙΙ. Η κοινοτική αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και οι ρήτρες της εθνικής μεταχείρισης και του μάλλον ευνοούμενου κράτους Σελ. 128
ΙΙΙ. Συμπερασματικές επισημάνσειςΣελ. 136
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  
ΕισαγωγηΣελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣΣελ. 139
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Έννοια και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δασμών και των φoρολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος Σελ. 139
Ι. Έννοια των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματοςΣελ. 139
ΙΙ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματοςΣελ. 143
1. Ο χρηματικός χαρακτήρας της επιβάρυνσης Σελ. 143
2. Η μονομερής επιβολή της φορολογικής επιβάρυνσης από το κράτος και ο υποχρεωτικός της χαρακτήραςΣελ. 144
3. Η διέλευση των συνόρων ως γενεσιουργός αιτία επιβολής της φορολογικής επιβάρυνσης ισοδύναμου αποτελέσματοςΣελ. 146
Α. Φορολογικές διακρίσεις από την επιβολή φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος σε προϊόντα καταγόμενα από ένα κράτος μέλος κατά την εισαγωγή τους σε διοικητική περιφέρεια άλλου κράτους μέλους - Υπόθεση LegrosΣελ. 147
Β. Φορολογικές διακρίσεις από την επιβολή φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος σε προϊόντα κατά την εισαγωγή τους σε διοικητική περιφέρεια κράτους μέλους από άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους - Υπόθεση Lancry Σελ. 149
Γ. Φορολογικές διακρίσεις από την επιβολή φόρων ισοδύναμου αποτελέσματος σε προϊόντα κατά την εξαγωγή τους από διοικητική περιφέρεια κράτους μέλους - Υπόθεση Σιμιτζή Σελ. 152
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Διάκριση φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος από άλλες επιβαρύνσειςΣελ. 155
Ι. Διάκριση φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος από εσωτερικούς φόρους Σελ. 155
1. Ομοιότητες - ΔιαφορέςΣελ. 155
2. Βασικός κανόνας: Επιβολή φ.ε.ι.α. μόνο στα διερχόμενα από τα σύνορα προϊόντα και εσωτερικών φόρων στα εισαγόμενα και εγχώρια προϊόντα ταυτόχρονα - Εξαιρέσεις από το βασικό κανόναΣελ. 157
Α. Φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος επιβαλλόμενες και επί εγχωρίων και επί εισαγόμενων προϊόντων Σελ. 158
Β. Εσωτερικοί φόροι επιβαλλόμενοι μόνον επί των εισαγόμενων προϊόντωνΣελ. 159
3. Ο προβληματισμός για το χαρακτηρισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις μπανάνες ως εσωτερικού φόρου ή ως φορολογικής επιβάρυνσης ισοδύναμου αποτελέσματοςΣελ. 162
Α. Η θέση του ΔΕΚ για το χαρακτηρισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις μπανάνες ως εσωτερικού φόρουΣελ. 163
Β. Ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης στις μπανάνες και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίωνΣελ. 167
ΙΙ. Διάκριση επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος από τα επιβαλλόμενα κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή ανταποδοτικά τέληΣελ. 176
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Έκταση εφαρμογής της απαγόρευσης των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματοςΣελ. 181
Ι. Η άμεση ισχύς και ο απόλυτος χαρακτήρας της απαγόρευσηςΣελ. 181
ΙΙ. Η εφαρμογή της απαγόρευσης επί προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών και επί προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρώνΣελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣΣελ. 187
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Έννοια ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος - Έκταση εφαρμογής της απαγόρευσης και επιτρεπόμενες εξαιρέσεις Σελ. 187
Ι. Έννοια ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος Σελ. 187
1. Τα περιοριστικά αποτελέσματα ως στοιχείο της έννοιας των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή εμπορευμάτωνΣελ. 189
2. Το κριτήριο της διάκρισης ως στοιχείο της έννοιας των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος κατά την εξαγωγή εμπορευμάτωνΣελ. 196
3. Κριτική αξιολόγηση της νομολογίας του ΔΕΚΣελ. 199
ΙΙ. Έκταση εφαρμογής της απαγόρευσηςΣελ. 201
1. Αποδέκτης των απαγορεύσεωνΣελ. 201
2. Αντικείμενο των απαγορεύσεωνΣελ. 202
3. Η άμεση ισχύς και ο απόλυτος χαρακτήρας της απαγόρευσηςΣελ. 204
4. Μη εφαρμογή των άρθρων 28 (πρώην 30) και 29 (πρώην 34) της ΣΕΚ στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρεςΣελ. 206
ΙΙΙ. Επιτρεπόμενες εξαιρέσεις από την απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματοςΣελ. 207
1. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 30 (πρώην 36) της ΣΕΚ και η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων ως δικαιολογητικός λόγος μη εφαρμογής της απαγόρευσης του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚΣελ. 207
2. Ερμηνευτική οριοθέτηση των εξαιρέσεων από το ΔΕΚ με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότηταςΣελ. 211
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Σχέση άρθρου 28 (πρώην 30) προς άλλες διατάξεις της ΣΕΚ Σελ. 215
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 215
ΙΙ. Σχέση άρθρου 28 (πρώην 30) προς άρθρο 38 (πρώην 92) της ΣΕΚ: Εφαρμογή της αρχής της εναλλακτικότητας των δύο διατάξεων ή της αρχής των διακριτών πράξεων;Σελ. 216
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Η υπαγωγή των φορολογικών μέτρων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚΣελ. 225
Ι. Το πρόβλημα της υπαγωγής των εσωτερικών φόρων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚΣελ. 226
1. Σχέση μεταξύ άρθρων 28 (πρώην 30) και 90 (πρώην 95) της ΣΕΚ: Η ανάγκη οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής των δύο διατάξεωνΣελ. 226
Α. Η άποψη περί αμοιβαίου αποκλεισμού της εφαρμογής των άρθρων 28 (πρώην 30) και 90 (πρώην 95) της ΣΕΚ Σελ. 228
Β. Κριτική αξιολόγηση της άποψης περί αμοιβαίου αποκλεισμού: Η ανάγκη συμπληρωματικής εφαρμογής του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚ Σελ. 231
Γ. Συμπεράσματα - ΠροτάσειςΣελ. 237
2. Εσωτερικοί φόροι υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚ λόγω παρεμπόδισης των εισαγωγών: Υπόθεση Επιτροπή κατά Ελλάδας Σελ. 240
ΙΙ. 'Αλλα φορολογικά μέτρα υπαγόμενα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚΣελ. 241
1. Λοιποί φόροι και τέλη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚ λόγω παρεμπόδισης των εισαγωγών: Υπόθεση FranzenΣελ. 241
2. Υπαγωγή των φορολογικών διακρίσεων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 (πρώην 30) της ΣΕΚ: Υπόθεση Επιτροπή κατά ΓαλλίαςΣελ. 242
3. Συμβατά προς το άρθρο 28 (πρώην 30) της ΣΕΚ φορολογικά μέτρα εφαρμοζόμενα χωρίς διακρίσεις και μη επιφέροντα αντιληπτά αποτελέσματα επί των εισαγωγών: Υπόθεση Krantz Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝΣελ. 249
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Σκοπός, περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής των άρθρων 90 και 91 (πρώην 95 και 96) της ΣΕΚΣελ. 249
Ι. Σκοπός των άρθρων 90 και 91 (πρώην 95 και 96) της ΣΕΚ: Η φορολογική ουδετερότητα κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της κοινής αγοράςΣελ. 249
ΙΙ. Έννοια «εσωτερικών φόρων» και «εθνικών προϊόντων» - Περιεχόμενο απαγόρευσης άρθρων 90-91 (πρώην 95-96) ΣΕΚ Σελ. 252
1. Έννοια «εσωτερικών φόρων» και «εθνικών προϊόντων»Σελ. 252
2. Το περιεχόμενο της απαγόρευσης των άρθρων 90 και 91 (πρώην 95 και 96) της ΣΕΚ και η άμεση ισχύς τουςΣελ. 254
ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 90 (πρώην 95) και 91 (πρώην 96) της ΣΕΚΣελ. 259
1. Αποδέκτης των απαγορεύσεων Σελ. 259
2. Έκταση εφαρμογής της απαγόρευσηςΣελ. 260
Α. Προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός των κρατών μελώνΣελ. 260
Β. Προϊόντα εισαγόμενα απ’ ευθείας από τρίτες χώρεςΣελ. 262
Γ. Η εφαρμογή του άρθρου 90 (πρώην 95) της ΣΕΚ στις εξαγωγέςΣελ. 265
3. Η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή του άρθρου 90 (πρώην 95) της ΣΕΚ επί μη ύπαρξης εγχώριας ομοειδούς ή ανταγωνιστικής παραγωγήςΣελ. 268
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Σχέση άρθρου 90 (πρώην 95) προς άλλες διατάξεις της ΣΕΚΣελ. 273
Ι. Σχέση του άρθρου 90 (πρώην 95) προς τα άρθρα 3 § 1 (περ. γ και ζ) και 12 (πρώην 6) της ΣΕΚΣελ. 273
ΙΙ. Σχέση του άρθρου 90 (πρώην 95) προς το άρθρο 87 (πρώην 92) της ΣΕΚΣελ. 274
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής της απαγόρευσης του άρθρου 90 (πρώην 95) της ΣΕΚΣελ. 281
Ι. Ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής της απαγόρευσης του άρθρου 90 § 1 (πρώην 95 § 1) της ΣΕΚ Σελ. 282
1. Η ύπαρξη ομοειδών προϊόντων Σελ. 282
2. Η ύπαρξη φορολογικής διάκρισηςΣελ. 290
Α. Έννοια των φορολογικών διακρίσεωνΣελ. 290
Β. Μορφές φορολογικών διακρίσεωνΣελ. 293
α. Η εφαρμογή διαφορετικών φορολογικών συντελεστώνΣελ. 294
β. Η εφαρμογή διαφορετικής φορολογικής βάσηςΣελ. 295
αα. Φορολογικές διακρίσεις μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης των προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη προϊόντων ή του περιορισμού της φορολογικής βάσης των εγχώριωνΣελ. 296
ββ. Φορολογικές διακρίσεις μέσω της εφαρμογής διαφορετικού τρόπου υπολογισμού της φορολογικής βάσηςΣελ. 297
γ. Η εφαρμογή διαφορετικού τρόπου είσπραξης, αμφισβήτησης και επιστροφής του φόρου Σελ. 299
δ. Η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων για φορολογικές παραβάσεις κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγέςΣελ. 306
ΙΙ. Ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής της απαγόρευσης του άρθρου 90 § 2 (πρώην 95 § 2) της ΣΕΚΣελ. 310
1. Η ύπαρξη ανταγωνιστικών προϊόντωνΣελ. 311
2. Ο προστατευτικός χαρακτήρας του φόρουΣελ. 313
ΙΙΙ. Συμπεράσματα - ΕπισημάνσειςΣελ. 319
1. Μερίδιο των κρατών μελών στο ενδοκοινοτικό εμπόριο Σελ. 325
2. Μερίδιο εμπορίου με την ΕΕ-25 σε σχέση με τις παγκόσμιες συναλλαγέςΣελ. 327
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΕισαγωγηΣελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣΣελ. 333
Ι. Γενικοί στόχοι της κοινής εμπορικής πολιτικήςΣελ. 333
ΙΙ. Θεσμικό πλαίσιο, κοινοτική αρμοδιότητα και περιεχόμενο της κοινής εμπορικής πολιτικήςΣελ. 340
ΙΙΙ. Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής: Η παρουσία της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομίαΣελ. 348
1. Εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις γειτονικές της χώρεςΣελ. 348
Α. Η ΕΕ και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρεςΣελ. 348
Β. Ευρωμεσογειακές σχέσειςΣελ. 349
Γ. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)Σελ. 353
Δ. Σχέσεις ΕΕ - ΡωσίαςΣελ. 356
2. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και αναπτυσσόμενων χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (Α.Κ.Ε)Σελ. 357
3. Οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (LAC)Σελ. 358
4. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑΣελ. 367
5. Οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ασίας και την ΑυστραλίαΣελ. 369
Α. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ASEANΣελ. 369
Β. Εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και χωρών της Κεντρικής ΑσίαςΣελ. 372
Γ. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ΙαπωνίαςΣελ. 372
Δ. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ινδίας Σελ. 374
Ε. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ΚίναςΣελ. 375
ΣΤ. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ASEΜΣελ. 378
Ζ. Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - ΑυστραλίαςΣελ. 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΣελ. 381
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Οι διεθνείς συμβάσεις στην κοινοτική έννομη τάξηΣελ. 383
Ι. Ικανότητα και όρια άσκησης αρμοδιότητας σύναψης διεθνών συμβάσεων από την ΚοινότηταΣελ. 383
ΙΙ. Τα αποτελέσματα των διεθνών συμβάσεων στην κοινοτική και στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελώνΣελ. 393
IΙΙ. Η ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων από το ΔΕΚ Σελ. 398
1. Αρμοδιότητα ερμηνείας των διεθνών συμβάσεων από το ΔΕΚΣελ. 398
2. Η εφαρμογή των ερμηνευτικών αρχών της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών κατά την ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων από το ΔΕΚΣελ. 402
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Η αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων στις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)Σελ. 411
Ι. Η συμμετοχή της Κοινότητας στη GATT και στον ΠΟΕ και η αρμοδιότητα ερμηνείας των διατάξεών τους από το ΔΕΚΣελ. 411
ΙΙ. Ουσιαστικές διατάξεις της GATT περί απαγόρευσης των διακρίσεων στις διεθνείς συναλλαγέςΣελ. 415
1. Η ρήτρα του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (ΜΕΚ) Σελ. 416
2. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις στη GATT και το διεθνές αναπτυξιακό χάσμαΣελ. 418
Α. Οι δασμολογικές παραχωρήσεις στη GATTΣελ. 418
Β. Οι «επιλεκτικές» δασμολογικές παραχωρήσεις των αναπτυγμένων χωρών και η συμβολή τους στη διεύρυνση του διεθνούς αναπτυξιακού χάσματοςΣελ. 420
3. Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων στην GATTΣελ. 427
Α. Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων κατά το άρθρο ΙΙΙ της GATT Σελ. 427
α. Πεδίο εφαρμογής και ερμηνεία του άρθρου ΙΙΙ της GATT από το ΔΕΚΣελ. 427
β. Διαφορές μεταξύ του άρθρου ΙΙΙ της GATT και του άρθρου 90 (πρώην 95) της ΣΕΚΣελ. 433
Β. Οι φορολογικές διακρίσεις υπό το καθεστώς του άρθρου ΧΙ § 1 της GATTΣελ. 434
ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων ειδικά στον τομέα των γεωργικών προϊόντων κατά τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ.Σελ. 436
IV. Η μη άμεση ισχύς των συμφωνιών του ΠΟΕ και η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα επίκλησής τους για τον έλεγχο του κύρους κοινοτικών πράξεωνΣελ. 441
1. Ο κανόνας της μη άμεσης ισχύος των διατάξεων των συμφωνιών του ΠΟΕΣελ. 441
2. Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα επίκλησης των συμφωνιών του ΠΟΕ για τον έλεγχο του κύρους κοινοτικών πράξεωνΣελ. 448
A. Η δυνατότητα επίκλησης των συμφωνιών του ΠΟΕ δυνάμει κοινοτικού κανόνα παραπομπήςΣελ. 450
B. Η δυνατότητα επίκλησης των συμφωνιών του ΠΟΕ δυνάμει κοινοτικής πράξης εκδοθείσας σε εκτέλεση υποχρέωσης ανειλημμένης στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών Σελ. 452
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων στις εμπορικές συμφωνίες και στις συμφωνίες σύνδεσης της Κοινότητας με τις τρίτες χώρες Σελ. 457
Ι. Διάκριση μεταξύ εμπορικών συμφωνιών και συμφωνιών σύνδεσης Σελ. 457
ΙΙ. Η απαγόρευση των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος στις εμπορικές συμφωνίες και στις συμφωνίες σύνδεσηςΣελ. 462
ΙΙΙ. Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά την επιβολή εσωτερικών φόρων στις εμπορικές συμφωνίες και στις συμφωνίες σύνδεσηςΣελ. 466
1. Η άμεση ισχύς των σχετικών με την απαγόρευση των διακρίσεων κατά την επιβολή εσωτερικών φόρων διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεσης Σελ. 469
2. Η ερμηνεία από το ΔΕΚ των σχετικών με την απαγόρευση των διακρίσεων κατά την επιβολή εσωτερικών φόρων διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών και των συμφωνιών σύνδεσης Σελ. 475
Α. Οι έννοιες των «ομοειδών προϊόντων» και της «δυσμενούς φορολογικής διάκρισης» στις εμπορικές συμφωνίες και στις συμφωνίες σύνδεσηςΣελ. 475
Β. Η μη υπαγωγή στην έννοια των φορολογικών διακρίσεων των αυστηρότερων κυρώσεων για φορολογικές παραβάσεις κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες Σελ. 489
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Η αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων στις διεθνείς συμφωνίες της Κοινότητας με τις αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 499
Ι. Θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας Κοινότητας - αναπτυσσόμενων χωρών και εφαρμογή τουΣελ. 499
1. Θεσμικό πλαίσιοΣελ. 499
2. Η άμεση ισχύς των διατάξεων των συμβάσεων της Κοινότητας με τις αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 505
ΙΙ. Η αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων στις διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε. με τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 508
1. Η αντιμετώπιση των δασμών και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος στις διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε. με τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 508
2. Φορολογικές διακρίσεις κατά την επιβολή εσωτερικών φόρων επί προϊόντων προέλευσης αναπτυσσόμενων χωρών κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε. Σελ. 511
Α. Μη δυνατότητα αντιμετώπισης των φορολογικών διακρίσεων με την εφαρμογή των διατάξεων περί απαγόρευσης προστατευτικών μέτρων διασφάλισης Σελ. 511
Β. Δυνατότητα αντιμετώπισης των φορολογικών διακρίσεων με την εφαρμογή των διατάξεων περί απαγόρευσης επιβολής ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος Σελ. 518
α. Η αρνητική θέση της νομολογίας του ΔΕΚΣελ. 518
β. Κριτική αξιολόγηση της νομολογίας του ΔΕΚΣελ. 521
Γ. Η αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων με την εφαρμογή της ειδικής ρήτρας διατήρησης υφιστάμενων πλεονεκτημάτων Σελ. 525
α. Η θέση της νομολογίας του ΔΕΚΣελ. 525
β. Κριτική αξιολόγηση της νομολογίας του ΔΕΚΣελ. 527
3. Αξιολόγηση του διεθνούς συμβατικού πλαισίου της Ε.Ε. με τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 529
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΣελ. 533
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η θέσπιση κοινού τελωνειακού δασμολογίου και κοινού Τελωνειακού Κώδικα και η απαγόρευση άσκησης αυτόνομης τελωνειακής πολιτικής από τα κράτη μέλη Σελ. 535
Ι. Η θέσπιση Κοινού Τελωνειακού Δασμολογίου και Κοινού Τελωνειακού Κώδικα Σελ. 535
ΙΙ. Η απαγόρευση επιβολής δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος μονομερώς από τα κράτη μέλη επί προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών Σελ. 539
1. Η απαγόρευση επιβολής νέων ή αύξησης των υφιστάμενων δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος μονομερώς από τα κράτη μέλη μετά την 1η Ιουλίου 1968Σελ. 539
2. Η δυνατότητα διατήρησης των υφιστάμενων την 1η Ιουλίου 1968 φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδύναμου προς δασμούς αποτελέσματος Σελ. 543
ΙΙΙ. Η αρμοδιότητα των κρατών μελών στην επιβολή κυρώσεων για τελωνειακές παραβάσεις και η τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας του κοινοτικού δικαίου κατά την άσκησή της Σελ. 546
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Η φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών της Κοινότητας με τις αναπτυσσόμενες χώρες βάσει των αυτόνομων μέτρων της κοινής εμπορικής πολιτικής Σελ. 551
Ι. Η φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών της Κοινότητας με τις αναπτυσσόμενες χώρες βάσει του καθεστώτος σύνδεσης των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ)Σελ. 551
1. Θεσμικό πλαίσιο και στόχοι της σύνδεσης της Κοινότητας με τις ΥΧΕΣελ. 551
2. Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών μεταξύ Κοινότητας και ΥΧΕΣελ. 554
Α. Φορολογική μεταχείριση των κοινοτικών προϊόντων κατά την εισαγωγή τους στις ΥΧΕΣελ. 554
Β. Φορολογική μεταχείριση των προϊόντων καταγωγής ΥΧΕ κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα Σελ. 555
3. Ερμηνευτικά προβλήματα των σχετικών με το καθεστώς σύνδεσης των ΥΧΕ διατάξεων της ΣΕΚ Σελ. 558
Α. Η υπαγωγή των επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος στο καθεστώς σύνδεσης των ΥΧΕ Σελ. 558
Β. Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα επιβολής νέων ταμιευτικών δασμών και επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος από τις ΥΧΕΣελ. 560
ΙΙ. Η φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών της Κοινότητας με τις αναπτυσσόμενες χώρες βάσει του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) Σελ. 561
1. Ο ρόλος του κοινοτικού ΣΓΠ στην αντιμετώπιση του διεθνούς αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρώνΣελ. 561
2. Τα προβλεπόμενα από το κοινοτικό ΣΓΠ προτιμησιακά καθεστώτα μέχρι το έτος 2005Σελ. 565
3. Αξιολόγηση του ισχύοντος έως το 2005 ΣΓΠ και οι στόχοι για την δεκαετία 2006-2015Σελ. 568
Α. Αξιολόγηση του ισχύοντος έως το 2005 ΣΓΠΣελ. 568
Β. Οι στόχοι για το ρόλο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων στη δεκαετία 2006-2015 και το νέο ΣΓΠ 2006-2008Σελ. 570
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Η λήψη αυτόνομων μέτρων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σελ. 577
Ι. Οι δασμοί anti-dumping και οι αντισταθμιστικοί δασμοίΣελ. 578
1. Οι δασμοί anti-dumping και οι προϋποθέσεις επιβολής τουςΣελ. 578
Α. Διαπίστωση της ύπαρξης dumping Σελ. 579
Β. Πρόκληση ζημίας σε κοινοτικό κλάδο παραγωγής και ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του dumping και της ζημίας Σελ. 580
Γ. Εκτίμηση ότι το κοινοτικό συμφέρον επιβάλλει τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυναςΣελ. 581
2. Οι αντισταθμιστικοί δασμοί και οι προϋποθέσεις επιβολής τουςΣελ. 583
3. Διάκριση δασμών anti-dumping και αντισταθμιστικών δασμών από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος Σελ. 585
ΙΙ. Μέτρα για την αντιμετώπιση άλλων, πλην πρακτικών dumping και επιδοτήσεων, εμποδίων στο εμπόριο με τις τρίτες χώρεςΣελ. 587
ΙΙΙ. Ο έλεγχος των μέτρων αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από το ΔΕΚ Σελ. 591
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΣελ. 599
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του ΔΕΚ και του ΠΕΚ κατα χρονολογική σειρά υποθέσεωνΣελ. 615
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ των διατάξεων της ΣΕΚ ως προς την αρίθμηση που είχαν πριν και μετά τη συνθήκη 'ΑμστερνταμΣελ. 633
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 647
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 654
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.