ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Υποδείγματα - Σχόλια - Νομολογία
  • Έκδοση: 2008
  • Σελίδες: 448
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55.00 Φυσικά πρόσωπα
€65.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο αποτελεί το δεύτερο τόμο της σειράς «Διοικητικές Διαφορές» και είναι αφιερωμένο στις διοικητικές διαφορές ουσίας, αρμοδιότητας καταρχήν σε πρώτο βαθμό Διοικητικού Πρωτοδικείου, που εισάγονται με προσφυγή ή ανακοπή. Αναλύονται στις επιμέρους ενότητες τα βασικά ένδικα βοηθήματα που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, όπως είναι η προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης και η ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης. Επισημαίνονται σημαντικές διαδικαστικές-δικονομικές ιδιαιτερότητες που δικαιολογούν χωριστές επιμέρους ενότητες για τις διοικητικές διαφορές από την εφαρμογή της κοινωνικοασφαλιστικής, της φορολογικής και της περί σημάτων νομοθεσίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα κατά απόφασης επί ενδίκου βοηθήματος ουσίας, όπου και αναλύονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Τέλος, ο συγγραφέας πραγματεύεται την «έφεση» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εισάγει συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων, υπό ιδιαίτερες διαδικαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις. Οι επτά ενότητες του τόμου αναδεικνύονται από επισημάνσεις με έμφαση στη νομολογία και από υποδείγματα δικογράφων. Το έργο εμπλουτίζεται με αλφαβητικό ευρετήριο που αναφέρεται στις επισημάνσεις, στη νομολογία καθώς και στα υποδείγματα κάθε ενότητας.  Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δημοσίου δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


1. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣΣελ. 1
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 1
Β. ΕισαγωγικάΣελ. 3
I. Eπανεισαγωγή διαφοράς. Παραπομπή υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο.Σελ. 3
II. Διοικητικές διαφορές ουσίας. Εξουσία δικαστή της προσφυγής.Σελ. 4
III. Φύση προσβαλλόμενης πράξης.Σελ. 7
IV. Προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. ΠροθεσμίαΣελ. 10
V. Διαδικασία. Στοιχεία δικογράφου. Δικαστική πληρεξουσιότητα. Απόδειξη.Σελ. 13
VΙ. Προσωρινή προστασία.Σελ. 19
Γ. Επισημάνσεις Σελ. 22
Δ. ΝομολογίαΣελ. 29
Ι. Φύση διαφοράςΣελ. 29
ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσειςΣελ. 31
ΙΙΙ. Εξουσία δικαστηρίου - ΑπόδειξηΣελ. 33
Ε. Αρθρογραφία - ΒιβλιογραφίαΣελ. 36
ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1-7)Σελ. 39
Υπόδειγμα 1: Ειδική διοικητική προσφυγή στον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Σελ. 41
Υπόδειγμα 2: Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμουΣελ. 47
Υποδείγματα 3-4: Προσφυγή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης προσβαλλομένηςΣελ. 51
Υποδείγματα 5-7: Αίτηση στην αρμόδια διοικητική αρχή για άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Προσφυγή κατά της παράνομης παράλειψης της αρχής να βεβαιώσει την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικού βάρους. Απευθείας αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό ΠρωτοδικείοΣελ. 63
2. KOIΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣελ. 75
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 75
Β. ΕπισημάνσειςΣελ. 77
I. Γενικές αρχές κοινωνικής ασφάλισηςΣελ. 77
ΙΙ. Ασφαλιστικός δεσμόςΣελ. 85
ΙΙΙ. Χρόνος ασφάλισηςΣελ. 88
IV. ΠαροχέςΣελ. 94
V. Διοικητική διαδικασία Σελ. 99
VΙ. Προσβαλλόμενη πράξηΣελ. 109
Γ. Αρθρογραφία - ΒιβλιογραφίαΣελ. 124
Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1-5)Σελ. 127
Υπόδειγμα 1-2: Προσφυγή Διευθυντή Υποκαταστήματος ΙΚΑ. Υπόμνημα ασφαλισμένουΣελ. 129
Υπόδειγμα 3: Απόδοση δαπανών νοσηλείας ασφαλισμένουΣελ. 135
Υπόδειγμα 4-5: Προσφυγή ασφαλισμένου κατά σιωπηρής απόρριψης αιτήματος παροχής περίθαλψης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης «νόθου» αρνητικής πράξηςΣελ. 141
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣελ. 147
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 147
Β. ΕπισημάνσειςΣελ. 149
I. ΑρμοδιότηταΣελ. 149
ΙΙ. Προσβαλλόμενη πράξη - ουσιαστικό δίκαιοΣελ. 151
ΙΙΙ. Διοικητική διαδικασίαΣελ. 157
ΙV. Λόγοι ακυρώσεωςΣελ. 164
V. Νομιμοποίηση - εκπροσώπηση - απόδειξηΣελ. 168
VΙ. Δικόγραφο - αναστολή εκτέλεσηςΣελ. 170
VIΙ. Eξουσία δικαστηρίουΣελ. 172
Γ. Αρθρογραφία - ΒιβλιογραφίαΣελ. 176
Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1-6)Σελ. 179
Υποδείγματα 1-2: Προσφυγή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξης επιβολής προστίμουΣελ. 181
Υποδείγματα 3-4: Προσφυγή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματοςΣελ. 191
Υπόδειγμα 5: Προσφυγή κατά πράξεων προσδιορισμού φόρου κληρονομίας και επιβολής προστίμουΣελ. 199
Υπόδειγμα 6: Προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού ΚώδικαΣελ. 207
4. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣελ. 213
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 213
Β. ΕισαγωγικάΣελ. 214
Γ. Επισημάνσεις Σελ. 216
Δ. ΝομολογίαΣελ. 217
I. ΔικαιοδοσίαΣελ. 217
ΙΙ. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 217
IIΙ. Ατομική ειδοποίησηΣελ. 217
ΙV. Δικαστικός έλεγχος νόμιμου τίτλουΣελ. 218
V. Tαμειακή βεβαίωσηΣελ. 220
Ε. Αρθρογραφία - ΒιβλιογραφίαΣελ. 222
ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1-2)Σελ. 223
Υποδείγματα 1-2: Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και πράξης ταμειακής τους βεβαίωσης, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ταμειακής βεβαίωσηςΣελ. 225
5. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ EΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΥΣΙΑΣΣελ. 231
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 231
Β. ΕισαγωγικάΣελ. 232
Γ. ΕπισημάνσειςΣελ. 251
Δ. ΝομολογίαΣελ. 253
Ε. Αρθρογραφία - ΒιβλιογραφίαΣελ. 254
ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1-10)Σελ. 255
Υποδείγματα 1-3: Έφεση, υπόμνημα ενώπιον του ΔΕφ κατά απόφασης ΔΠρ επί αποζημιωτικής αγωγής. Αίτηση στο ΣτΕ για την αναίρεσηΣελ. 257
Υπόδειγμα 4: Έφεση κατά απόφασης που απορρίπτει ευθεία κοινωνικοασφαλιστική αγωγήΣελ. 273
Υποδείγματα 5-7: Έφεση και υπομνήματα διαδίκων στο ΔΕφ σε κοινωνικοασφαλιστική διαφορα που είχε εισαχθεί με προσφυγήΣελ. 283
Υπόδειγμα 8-10: Έφεση και υπόμνημα εκκαλούντος κατά απόφασης ΔΠρ επί κοινωνικοασφαλιστικής αγωγήςΣελ. 305
6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑΣελ. 319
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 319
Β. ΔιαδικασίαΣελ. 319
Γ. ΝομολογίαΣελ. 324
Δ. Αρθρογραφία - ΒιβλιογραφίαΣελ. 334
Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1-8)Σελ. 335
Υποδείγματα 1-4: Προσφυγή και υπόμνημα μετά τη συζήτηση στο ΔΠρωτοδικείο κατά απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που απορρίπτει δήλωση κατάθεσης σήματος. Έφεση και πρόσθετοι λόγοιΣελ. 337
Υποδείγματα 5-7: Αίτηση διαγραφής σήματος, υπόμνημα και παρέμβαση στο ΔΠρωτοδικείο υπέρ της ΔΕΣΣελ. 347
Υπόδειγμα 8: Αίτηση ανάκλησης πράξης ανανέωσης της προστασίας σήματοςΣελ. 359
7. ΕΦΕΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΣελ. 365
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 365
Β. ΕπισημάνσειςΣελ. 366
Ι. Προσβαλλόμενες πράξεις - ουσιαστικό δίκαιοΣελ. 366
II. ΔικαιοδοσίαΣελ. 373
ΙΙΙ. Ενδικοφανής διαδικασίαΣελ. 374
ΙV. Έννομο συμφέρονΣελ. 378
V. ΠροθεσμίεςΣελ. 378
VI. Κατάθεση - κοινοποίηση δικογράφων. Αναστολή εκτέλεσηςΣελ. 380
VII. Kλήτευση διαδίκων. Προδικασία. Αναβολή συζήτησηςΣελ. 382
VIII. Ανακριτική αρχή. Εξουσία δικαστηρίουΣελ. 383
ΙΧ. Ένδικα μέσαΣελ. 385
Γ. Αρθρογραφία - ΒιβλιογραφίαΣελ. 390
Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (1-8)Σελ. 391
Υπόδειγμα 1: Ένσταση στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά συνταξιοδοτικής πράξης Διεύθυνσης του ΓΛΚΣελ. 393
Υπόδειγμα 2: Έφεση στο ΕλΣυν μετά από ένσταση στο Κλιμάκιο του ΕλΣυν κατά πράξης που αφορά την εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού σύνταξης σε βάρος του ΔημοσίουΣελ. 397
Υπόδειγμα 3: Υπόμνημα προς ανάπτυξη ισχυρισμών μετά τη συζήτηση της έφεσης κατά πράξης καταλογισμού, μέσα στην προσθεσμία που χορήγησε ο ΠρόεδροςΣελ. 401
Υπόδειγμα 4: Αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης προσβαλλόμενης με έφεση πράξης Σελ. 405
Υπόδειγμα 5: Αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης προσβαλλόμενης με έφεση πράξης καταλογισμούΣελ. 407
Υπόδειγμα 6: Αίτηση αναιρέσεως κατά απόφασης τμήματος του ΕλΣυν επί εφέσεως κατά πράξης καταλογισμούΣελ. 409
Υπόδειγμα 7: Αίτηση αναστολής εκτέλεσης αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης Τμήματος του ΕλΣυν με την οποία έχει απορριφθεί έφεση κατά καταλογιστικής πράξηςΣελ. 415
Υπόδειγμα 8: Αίτηση προς τον Πρόεδρο του ΕλΣυν για την κατά προτίμηση συζήτηση αίτησης αναιρέσεως με επίκληση σχετικών σοβαρών λόγωνΣελ. 417
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚO ΕΥΡΕΤΗΡΙO Σελ. 419
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Σελ. 433
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.