Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Θεωρία - Νομολογία
  • Συγγραφέας: Γ. Γασπαρινάτος
  • Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
  • Πρόλογος: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 2006
  • Σελίδες: 212
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Με την παρούσα έκδοση εγκαινιάζεται η νέα «Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων και Εταιριών», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας του εταιρικού δικαίου και των ελληνικών επιστημονικών δυνάμεων στον κλάδο αυτό.

Η παρούσα μονογραφία αφορά στο κρίσιμο και πάντα επίκαιρο θέμα της ευθύνης της εταιρικής διοίκησης απέναντι σε τρίτους.

Στην αρχή, αναπτύσσεται η προσωπική έναντι τρίτων αδικοπρακτική ευθύνη των διοικούντων τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, με ειδικότερη αναφορά στη νομική θεμελίωση της ευθύνης, στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71 ΑΚ και στη σχετική νομολογία.

Στη συνέχεια, αναλύονται οι κίνδυνοι εξωτερικής ευθύνης για τους διοικούντες στο δικαιοπρακτικό πεδίο, όπου εξετάζεται η θέση της θεωρίας και η κριτική επ΄ αυτής, τα ζητήματα προσυμβατικής ευθύνης, η ευθύνη των διοικούντων για δικαιοπραξίες καταρτιζόμενες εκτός των ορίων της εκπροσωπευτικής εξουσίας, η αρχή του εμφανούς και οι κίνδυνοι από την παραβίασή της.

Η άριστα δομημένη μελέτη, χάρη στην πρωτοτυπία της, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή του δικαίου των εταιριών και για τον νομικό της πράξης, αλλά και ένα έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η προσωπική έναντι τρίτων ευθύνη των διοικούντων τις κεφαλαιουχικές εταιρίες από αδικοπραξία 
ΕισαγωγήΣελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η νομική θεμελίωση της έναντι τρίτων προσωπικής αδικοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων οργάνωνΣελ. 9
1.1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις – Η ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 26 ν. 3190/1955 Σελ. 9
1.2. Η αδικοπρακτική ευθύνη των οργάνων βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα – Το άρθρο 71 εδ. α΄ ΑΚΣελ. 13
1.3. Το εδ. β΄ 71 ΑΚ ως νομική βάση της προσωπικής αδικοπρακτικής ευθύνης των οργάνωνΣελ. 15
1.4. Το άρθρο 71 ΑΚ ως έκφραση της οργανικής θεωρίαςΣελ. 18
1.5. Η διάγνωση και ο καταλογισμός της ευθύνης από τις αδικοπραξίες των οργάνων με βάση το άρθρο 71 ΑΚΣελ. 22
1.6. Το εδ. β΄ 71 ΑΚ ως αυτοτελής λόγος ευθύνης των οργάνωνΣελ. 26
1.7. Η αδικοπρακτική ευθύνη των διοικούντων οργάνων ως αποτέλεσμα συνδυασμού διατάξεωνΣελ. 29
1.8. Συνοπτικά οι προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων οργάνωνΣελ. 30
1.9. Η εσωτερική συνάφεια μεταξύ της αδικοπραξίας του διοικούντος οργάνου και των καθηκόντων τουΣελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71 ΑΚ – Το περιεχόμενο του όρου «όργανο» στις κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρίεςΣελ. 38
2.1. Η έννοια των «αντιπροσωπευόντων οργάνων» του άρθρου 71 ΑΚΣελ. 38
2.2. Τα καταστατικά όργανα της α.ε. και της ε.π.ε.Σελ. 40
2.2.1. Το διοικητικό συμβούλιο και οι διαχειριστέςΣελ. 40
2.2.2. Οι εκκαθαριστές – Η κατ’ άρθρο 69 ΑΚ προσωρινή διοίκηση – Τα «υποκατάστατα όργανα»Σελ. 42
2.2.3. Τα «εν τοις πράγμασι» ή «de facto» όργαναΣελ. 48
2.3. Ο καταλογισμός της ευθύνης στα πολυμελή διοικητικά όργανα Σελ. 52
2.4. Ζητήματα αναγωγήςΣελ. 57
2.4.1. Η «εξωτερική σχέση» μεταξύ του τρίτου δανειστή και των συνοφειλετών εταιρίας – διοικούντωνΣελ. 57
2.4.2. Η «εσωτερική σχέση» - Δικαίωμα αναγωγής του οφειλέτη που κατέβαλε κατά των λοιπών συνοφειλετών Σελ. 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η αδικοπρακτική ευθύνη των διοικούντων στη νομολογία – Σκιαγράφηση και οριοθέτηση των περιπτώσεων ευθύνηςΣελ. 62
3.1. ΕισαγωγικάΣελ. 62
3.2. Ευθύνη των διοικούντων από αδικοπραξίες που τελούνται διά πράξεωςΣελ. 64
α) Ευθύνη διοικούντων για την έκδοση ακάλυπτης επιταγήςΣελ. 64
β) Ευθύνη διοικούντων για εξαπάτηση του αντισυμβαλλομένουΣελ. 65
γ) Ευθύνη διοικούντων για την προσβολή της κυριότητας τρίτωνΣελ. 66
δ) Ευθύνη διοικούντων για παραβίαση κατάσχεσηςΣελ. 67
ε) Ευθύνη διοικούντων για υπεξαίρεσηΣελ. 67
στ) Ευθύνη διοικούντων για προσβολή της προσωπικότητας τρίτωνΣελ. 68
στ1) Προσβολή προσωπικότητας μέσω δημοσιεύματος Σελ. 68
στ2) Προσβολή προσωπικότητας μέσω δικογράφουΣελ. 69
στ3) Προσβολή προσωπικότητας από εσφαλμένη αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 69
στ4) Προσβολή προσωπικότητας στον εργασιακό τομέαΣελ. 70
ζ) Ευθύνη διοικούντων για παράβαση της νομοθεσίας κεφαλαιαγοράςΣελ. 71
η) Ευθύνη διοικούντων για αθέμιτο ανταγωνισμόΣελ. 72
θ) Ευθύνη διοικούντων με βάση το άρθρο 919 ΑΚΣελ. 72
ι) ΣυμπέρασμαΣελ. 73
3.3. Ευθύνη των διοικούντων για αδικοπραξίες που τελούνται διά παραλείψεωςΣελ. 74
3.3.1. ΓενικάΣελ. 74
3.3.2. Η ευθύνη των διοικούντων για παράλειψη θετικής ενέργειας επιτασσόμενης από το νόμοΣελ. 75
α) Ευθύνη διοικούντων για εργατικά ατυχήματαΣελ. 75
β) Ευθύνη διοικούντων για τη μη καταβολή αποδοχών των εργαζομένων Σελ. 76
3.3.3. Η ευθύνη των διοικούντων για παράλειψη θετικής ενέργειας επιτασσόμενης από την καλή πίστηΣελ. 79
3.3.4. Ανάλυση και κριτική της διαγραφόμενης θέσης της νομολογίαςΣελ. 81
3.3.4.1. Τα χαρακτηριστικά των αποφάσεων που παρατέθηκανΣελ. 81
3.3.4.2. Παραλληλισμός της νομολογίας προς την υπόθεση “Baustoff”Σελ. 83
3.3.4.3. Τοποθέτηση επί της διαγραφόμενης θέσης της νομολογίαςΣελ. 88
Ανακεφαλαίωση του πρώτου μέρους – ΣυμπεράσματαΣελ. 97
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Κίνδυνοι εξωτερικής ευθύνης για τους διοικούντες στο δικαιοπρακτικό πεδίο 
ΕισαγωγήΣελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Το ζήτημα της έναντι τρίτων ευθύνης των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες στο δικαιοπρακτικό πεδίοΣελ. 101
4.1. Η θέση της θεωρίαςΣελ. 101
4.2. Αντιρρήσεις για τηv αποδοχή της δικαιοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων οργάνωνΣελ. 105
4.3. Εξέταση του ζητήματος της δικαιοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων με βάση τις διατάξεις – πρότυπα του άρθρου 71 ΑΚΣελ. 109
4.4. Πρόταση για μία διαφορετική ερμηνεία του άρθρου 71 ΑΚ συνολικάΣελ. 113
4.5. ΣυμπέρασμαΣελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Κίνδυνοι προσωπικής ευθύνης των διοικούντων έναντι τρίτων από πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσειςΣελ. 117
5.1. ΓενικάΣελ. 117
5.2. Κανόνας ο αποκλεισμός της προσωπικής προσυμβατικής ευθύνης των διοικούντων οργάνωνΣελ. 122
5.3. Εξαιρέσεις από τον κανόνα του αποκλεισμού της προσωπικής ευθύνης των διοικούντων οργάνωνΣελ. 128
5.3.1. ΓενικάΣελ. 128
5.3.2. Η προσωπική προσυμβατική ευθύνη των διοικούντων λόγω προκλήσεως «ιδιαίτερης εμπιστοσύνης» στο πρόσωπό τουςΣελ. 130
5.3.3. Η προσωπική προσυμβατική ευθύνη των διοικούντων λόγω «προσωπικού οικονομικού συμφέροντος»Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η προσωπική ευθύνη των διοικούντων για δικαιοπραξίες που καταρτίζουν εκτός των ορίων της εκπροσωπευτικής εξουσίας τουςΣελ. 140
6.1. ΓενικάΣελ. 140
6.2. Τα υποκειμενικά όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας των διοικούντων Σελ. τις κεφαλα
6.2.1. Τα συστήματα διοίκησης των ανωνύμων εταιριών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 142
6.2.2. Οι συνέπειες της υπέρβασης των υποκειμενικών ορίων – Η μη δέσμευση της εταιρίας και η προστασία των τρίτωνΣελ. 147
6.2.3. Κίνδυνοι προσωπικής ευθύνης για τους διοικούντες από την υπέρβαση των υποκειμενικών ορίων της εκπροσωπευτικής τους εξουσίαςΣελ. 152
6.3. Τα αντικειμενικά όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας των διοικούντων τις κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 155
6.3.1. Οι δύο αντίθετες θεωρίεςΣελ. 155
6.3.2. Η ρύθμιση του ΑΚ – Η εφαρμογή της στο εταιρικό δίκαιο μέχρι την έκδοση των π.δ. 409/1986 και 419/1986Σελ. 158
6.3.3. Η ευθύνη των διοικούντων από την υπέρβαση των αντικειμενικών ορίων της εκπροσωπευτικής εξουσίας προ της εναρμόνισης της νομοθεσίαςΣελ. 160
6.3.4. Το ισχύον καθεστώς μετά την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τα π.δ. 419/1986 και 409/1986Σελ. 162
6.3.5. Οι συνέπειες της εναρμόνισης ως προς τα αντικειμενικά όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας των διοικούντωνΣελ. 164
6.3.6. Η προσωπική ευθύνη των διοικούντων με βάση την εναρμονισμένη νομοθεσίαΣελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Κατάρτιση δικαιοπραξιών από τους διοικούντες στο όνομα της εταιρίας – Αρχή του εμφανούς – Κίνδυνοι προσωπικής ευθύνης των διοικούντων από την παραβίασή τηςΣελ. 170
7.1. Εισαγωγικά – Η αρχή του εμφανούς του άρθρου 211 παρ. 1 ΑΚΣελ. 170
7.2. Η αναλογική εφαρμογή της αρχής του εμφανούς και των άρθρων 211 – 212 ΑΚ στις εμπορικές κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 173
7.3. Η αρχή του εμφανούς στις έγγραφες δικαιοπραξίες ειδικότερα – Ο τρόπος υπογραφής που ορίζεται στο άρθρο 21 ν. 3190/1955Σελ. 175
7.4. Ευθύνη από την παράλειψη της ένδειξης «ανώνυμη εταιρία» ή «εταιρία περιορισμένης ευθύνης» κατά την υπογραφή δικαιοπραξίαςΣελ. 177
7.5. Η κατάρτιση της δικαιοπραξίας μόνο με την υπογραφή του διοικούντοςΣελ. 180
7.6. ΣυμπέρασμαΣελ. 186
Ανακεφαλαίωση – ΣυμπεράσματαΣελ. 187
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 191
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.