ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δικαστική Προστασία
  • Συγγραφέας: Κ. Γαζετάς
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 208
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€38 Φυσικά πρόσωπα
€48 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, εγκαταστάσεων ή τμημάτων αυτής.

Συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με ειδική αναφορά στη διατήρηση των δικαιωμάτων και των όρων εργασίας τους.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της μεταβίβασης της επιχείρησης στο εργατικό δίκαιο με αναφορές στη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ.1 του Ν 2112/1920, στο προϊσχύσαν ΠΔ 572/1988 και στη σχέση του με την Οδηγία 77/187/ΕΟΚ, καθώς και στις επιπτώσεις στην εθνική νομολογία από τις σχετικές αποφάσεις του ΔΕΚ.

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο γίνεται μία περιεκτική αναφορά στο ισχύον κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το ΠΔ 178/2002 και γίνεται λεπτομερής ανάλυση των επί μέρους διατάξεών του, με παραπομπές στη θεωρία και στη νομολογία (ελληνική και του ΔΕΚ).

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τιμή: 40.00€ φ.π. 50.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 5
Ι. Η Οδηγία 77/187/ΕΟΚΣελ. 5
ΙΙ. Σχέση της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚ και του προϊσχύσαντος ΠΔ/τος 572/1988Σελ. 7
ΙΙΙ. Σκοπός και πεδίον εφαρμογής του άρθρου 1 της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚΣελ. 9
IV. Χρησιμότητα της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚ και ερμηνεία αυτής με βάση τη Νομολογία του ΔΕΚΣελ. 16
V. Επιπτώσεις στην Ελληνική Νομολογία από τις αποφάσεις του ΔΕΚΣελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 39
I. Η Οδηγία 98/50/ΕΚΣελ. 39
II. Τροποποιήσεις σε σχέση με την Οδηγία 77/187/ΕΟΚ Σελ. 42
ΙΙΙ. Η Οδηγία 2001/23/ΕΚΣελ. 45
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΟ ΠΔ 178/2002Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 47
Ι. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 178/2002Σελ. 47
II. Η νομική φύση των διατάξεων του ΠΔ 178/2002 και οι συνέπειές τηςΣελ. 51
III. Ρήτρα της ευνοϊκότερης μεταχείρισηςΣελ. 52
IV. Νομοθετικοί ορισμοίΣελ. 53
V. Ισχύς του ΠΔ 178/2002Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 60
Ι. Έννοια επιχείρησης και τμήματοςΣελ. 60
1. Έννοια επιχείρησης κατά τη Νομολογία του ΔΕΚΣελ. 60
2. Έννοια επιχείρησης (Ελληνική θεωρία και νομολογία)Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ/ΤΟΣ 178/2002Σελ. 68
I. Έννοια τμήματος επιχείρησης και εγκατάστασηςΣελ. 70
II. Έννοια μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος εγκατάστασης ή επιχείρησης και πεδίον εφαρμογήςΣελ. 72
III. Έννοια της (συμβατικής) μεταβίβασηςΣελ. 76
IV. Τρόπος μεταβίβασηςΣελ. 79
V. Περιεχόμενο της μεταβίβασηςΣελ. 82
VI. Το χρονικό σημείο της μεταβίβασηςΣελ. 86
VII. Έκταση της ευθύνης του μεταβιβάζοντος και του διαδόχου - Το πρόβλημα εφαρμογής του άρθρου 479 ΑΚ - Συσχέτιση με το άρθρο 4 ΠΔ/τος 178/2002Σελ. 88
VIII. Η σχέση των όρων «μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος εγκατάστασης ή επιχείρησης» και «μεταβολή του προσώπου του εργοδότη»Σελ. 93
IX. Μεταβίβαση δραστηριοτήτων - Συγχώνευση επιχειρήσεων - Το πρόβλημα εφαρμογής του ΠΔ/τος 178/2002Σελ. 94
1. Σχέση των όρων «μεταβίβαση δραστηριοτήτων» και «μεταβίβαση επιχειρήσεων»Σελ. 95
2. Σχέση των όρων «συγχώνευση επιχειρήσεων» και «μεταβίβαση επιχειρήσεων»Σελ. 102
3. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣΣελ. 108
Ι. Διατήρηση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας κατά και μετά τη μεταβίβασηΣελ. 111
1. Στο επίπεδο της ατομικής σύμβασης εργασίας (παρ. 1 άρθρου 4)Σελ. 111
α. Το δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένουΣελ. 120
2. Στο επίπεδο των συλλογικών ρυθμίσεων (παρ. 2 άρθρου 4)Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΣελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΣελ. 141
Ι. Καταγγελία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας εκ μέρους του εργοδότηΣελ. 141
1. Περιορισμός δικαιώματος καταγγελίας - Απαγόρευση απόλυσηςΣελ. 141
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 1Σελ. 142
3. Παρατηρήσεις επί της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΠΔ/τος 178/2002Σελ. 145
ΙΙ. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της σχέσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου, λόγω μεταβολής των όρων της εργασίαςΣελ. 149
1. Βάρος απόδειξηςΣελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣΣελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΣελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΣελ. 161
I. Υποχρέωση μεταβιβάζοντος και διαδόχου για πληροφόρηση και διαβούλευση με τους εργαζομένουςΣελ. 161
II. Κυρώσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων για πληροφόρηση και διαβούλευσηΣελ. 171
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 177
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 185
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 187
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.