ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

  • Συγγραφέας: Δ. Σιδέρης
  • Πρόλογος: Ι. Κουκιάδης
  • Έκδοση: 2005
  • Σελίδες: 376
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα νομικής ανάλυσης και σύνθεσης του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου για την αφερεγγυότητα του εργοδότη, που είναι παράλληλα εμπλουτισμένη με αρκετές πληροφορίες συγκριτικού δικαίου και στην οποία ο αναγνώστης βρίσκει απάντηση σε όλη τη σωρεία των νομικών ερωτημάτων που τίθενται από τη στιγμή που σταματά η πληρωμή των μισθών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.

Παράλληλα διαπιστώνεται από τον συγγραφέα ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν τίθενται σε δεύτερη μοίρα τα μεγάλα πολιτικοοικονομικά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης στην προσπάθειά του να δώσει προτεραιότητα στην προστασία των μισθών σε σχέση με τις απαιτήσεις των διαφόρων πιστωτών.

Χωρίζεται σε πέντε ενότητες που αφορούν τα εξής θέματα: Πτώχευση του εργοδότη (η επίδραση της πτώχευσης του εργοδότη στη σύμβαση εργασίας, η προστασία των εργατικών απαιτήσεων στη διαδικασία της πτώχευσης, ειδικά θέματα), Εξυγίανση της επιχείρησης (εκκαθάριση της επιχείρησης, ειδικά θέματα), Αφερεγγυότητα του εργοδότη στους ομίλους επιχειρήσεων, Αυτοδύναμη προστασία των εργαζομένων και, τέλος, Κοινοτικό δίκαιο προστασίας από την αφερεγγυότητα του εργοδότη.

Το έργο συμπληρώνεται με εκτενέστατη βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ [9]
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ [9]
Τιμή: 65.00€ φ.π. 75.00€ ν.π.
ΑΠΕΡΓΙΑ [8]
ΑΠΕΡΓΙΑ [8]
Τιμή: 55.00€ φ.π. 67.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕισαγωγήΣελ. 27
Συγκριτική επισκόπησηΣελ. 35
Α. ΑγγλίαΣελ. 35
Β. ΓαλλίαΣελ. 39
Γ. ΓερμανίαΣελ. 43
Δ. Ιταλία Σελ. 49
ΜΕΡΟΣ Α' ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α. Η επίδραση της πτώχευσης στην ατομική σύμβαση εργασίαςΣελ. 51
Ι. Η πτώχευση ως σπουδαίος λόγος λύσης της ατομικής σύμβασης εργασίαςΣελ. 51
ΙΙ. Η αξίωση του εργαζομένου για αποζημίωσηΣελ. 56
ΙΙΙ. Συνομολόγηση της πτώχευσης ως σπουδαίου λόγου λύσης της ατομικής σύμβασης εργασίαςΣελ. 59
Β. Η επίδραση της πτώχευσης στη συλλογική σύμβαση εργασίαςΣελ. 61
Γ. Η πτώχευση ως γεγονός ανώτερης βίαςΣελ. 66
I. Η ανώτερη βία στο ενοχικό δίκαιοΣελ. 66
II. Η ανώτερη βία στο εργατικό δίκαιοΣελ. 68
1. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω ανώτερης βίαςΣελ. 69
2. Η ανώτερη βία ως λόγος απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής του μισθούΣελ. 70
3. Η πτώχευση ως γεγονός ανώτερης βίαςΣελ. 72
Δ. Η υποχρέωση απασχόλησης του μισθωτούΣελ. 75
Ε. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον σύνδικο της πτώχευσηςΣελ. 80
Ι. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας και μισθοί υπερημερίαςΣελ. 80
ΙΙ. Αποζημίωση απόλυσηςΣελ. 82
1. Η άμεση καταβολή της αποζημίωσης απόλυσηςΣελ. 82
2. Ο χαρακτήρας της αποζημίωσης απόλυσης ως πτωχευτικό ή ομαδικό πίστωμαΣελ. 87
ΣΤ. Παρεπόμενες υποχρεώσειςΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  
Α. Προστασία των εργατικών απαιτήσεων στον πτωχευτικό συμβιβασμόΣελ. 93
Ι. Ο συμβιβασμός στις εργατικές απαιτήσειςΣελ. 93
ΙΙ. Παραίτηση του μισθωτού από τις αξιώσεις τουΣελ. 99
ΙΙΙ. Ο συμβιβασμός στη διαδικασία της πτώχευσηςΣελ. 104
1. Συμβιβασμός από το σύνδικο της πτώχευσηςΣελ. 104
2. Συμβιβασμός από την ομάδα των πιστωτών (πτωχευτικός συμβιβασμός)Σελ. 105
Β. Προστασία των αποδοχών στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών Σελ. 110
Ι. Ο προνομιακός χαρακτήρας των εργατικών απαιτήσεωνΣελ. 110
ΙΙ. Το προηγούμενο δίκαιοΣελ. 112
ΙΙΙ. Ισχύον δίκαιοΣελ. 118
1. Φύση του προνομίουΣελ. 120
2. Υποκείμενα του προνομίουΣελ. 121
3. Αντικείμενο του προνομίουΣελ. 123
4. Έκταση του προνομίουΣελ. 125
5. Αναγγελία των εργατικών απαιτήσεωνΣελ. 127
6. Αναγκαστική εκτέλεση και πτώχευσηΣελ. 131
7. Σύγκριση του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων με τα προνόμια των υπόλοιπων απαιτήσεωνΣελ. 136
α) Απαιτήσεις εξοπλισμένες με ειδικό προνόμιο, ενέχυρο ή υποθήκηΣελ. 136
β) Απαιτήσεις του Δημοσίου Σελ. 137
γ) Απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής ΑσφάλισηςΣελ. 138
δ) ΑξιολόγησηΣελ. 138
IV. Τοκοφορία των εργατικών απαιτήσεωνΣελ. 140
V. Διεθνής αφερεγγυότηταΣελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Α. Πτώχευση και ομαδικές απολύσειςΣελ. 147
Β. Πτώχευση και μεταβίβαση επιχείρησηςΣελ. 151
ΜΕΡΟΣ Β' ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 159
Β. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 161
Ι. Το προηγούμενο δίκαιοΣελ. 161
ΙΙ. Ισχύον δίκαιοΣελ. 164
Γ. Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης του άρθρ. 44 και 45 ν. 1892/1990Σελ. 167
Δ. Η εκκαθάριση του άρθρ. 46 ν. 1892/1990Σελ. 175
Ι. Αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίαςΣελ. 176
1. Η αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας ως συνέπεια της θέσης της επιχείρησης σε καθεστώς εκκαθάρισηςΣελ. 176
2. Προσωρινή παραμονή μέρους του προσωπικού της επιχείρησηςΣελ. 183
ΙΙ. Εργατικές απαιτήσειςΣελ. 188
Ε. Η ειδική εκκαθάριση του άρθρ. 46α ν. 1892/1990Σελ. 194
ΣΤ. Η ειδική εκκαθάριση του άρθρ. 46β ν. 1892/1990Σελ. 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Α. Εκκαθάριση της επιχείρησης και ομαδικές απολύσειςΣελ. 198
Β. Εκκαθάριση και μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 203
1. Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης κατά τα άρθρ. 44 και 45 ν. 1892/1990Σελ. 204
2. Η εκκαθάριση του άρθρ. 46 ν. 1892/1990Σελ. 206
3. Η ειδική εκκαθάριση του άρθρ. 46α ν. 1892/1990Σελ. 207
ΜΕΡΟΣ Γ' ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 213
Β. Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισηςΣελ. 218
Γ. Η αφερεγγυότητα του εργοδότη στον όμιλο επιχειρήσεωνΣελ. 226
I. Η κάμψη της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 226
1. Δογματική επεξεργασίαΣελ. 226
2. Συγκριτικές παρατηρήσειςΣελ. 229
3. Ευθύνη μελών της διοίκησης της εταιρίαςΣελ. 232
II. Η κάμψη της νομικής αυτοτέλειας στον όμιλο επιχειρήσεωνΣελ. 233
ΜΕΡΟΣ Δ' ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕισαγωγικάΣελ. 237
Α. ΑπεργίαΣελ. 239
Ι. Ο νόμιμος ή παράνομος χαρακτήρας της απεργίαςΣελ. 239
ΙΙ. Καταλήψεις των χώρων εργασίαςΣελ. 240
Β. Επίσχεση εργασίαςΣελ. 242
Γ. Προστασία de lege ferenda Σελ. 245
ΜΕΡΟΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
Α. Εισαγωγικά Σελ. 247
Β. Η οδηγία 80/987/ΕΟΚΣελ. 253
Γ. Η νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με την οδηγία 80/987/ΕΟΚΣελ. 264
Ι. Συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιοΣελ. 264
ΙΙ. Κριτική και αξιοποίηση των αποφάσεων του ΔΕΚΣελ. 269
Δ. Η συμμόρφωση του εθνικού νομοθέτη με την οδηγία 80/987/ΕΟΚΣελ. 276
Ι. Η πορεία προς την έκδοση του π.δ. 1/1990Σελ. 276
ΙΙ. Το π.δ. 1/1990Σελ. 282
1. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 284
α) ΕργαζόμενοιΣελ. 284
β) ΕργοδότεςΣελ. 286
γ) Ανεξόφλητες αποδοχέςΣελ. 289
2. Κριτική του νομοθετικού συστήματος Σελ. 291
Ε. Η οδηγία 2002/74/ΕΚΣελ. 299
ΕΠΙΜΕΤΡΟΣελ. 303
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 306
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 373
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.