ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

Περιλαμβάνονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και οι Διερμηνείες κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
  • Συνεργασία: International Accounting Standards Board (IASB)
  • Έκδοση: 2η 2007
  • Σελίδες: 1952
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€95 Φυσικά πρόσωπα
€110 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η Νομική Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια της αποκλειστικής εκπροσώπησης από την 1.3.2006 στην Ελλάδα και την Κύπρο της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), επισήμου φορέα εκπροσώπησης του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), προχώρησε στην έκδοση των «Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 2006».

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τη μοναδική επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διερμηνειών, όπως έχουν την 1.1.2006.

 Στη νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνονται: το νέο Πρότυπο 7 περί Γνωστοποιήσεων, που αντικαθιστά το ΔΛΠ 30, οι τροποποιήσεις έξι Προτύπων (ΔΠΧΠ 1, 4, 6 και ΔΛΠ 1, 21, 39), ενσωματωμένες στο κείμενο των αντιστοίχων Προτύπων, καθώς και οι τρεις νέες Διερμηνείες ΕΔΔΠΧΠ 6 έως και 8.

Τέλος, έχουν αναθεωρηθεί το Γλωσσάριο και ο Πίνακας Περιεχομένων.

Το έργο αποτελεί το πλέον έγκυρο και επίσημο εργαλείο για τη χρήση των ΔΛΠ από οικονομικούς συμβούλους, λογιστές και επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν τα Πρότυπα για την απεικόνιση των οικονομικών τους καταστάσεων.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.