ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

Περιλαμβάνονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και οι Διερμηνείες κατά την 1η Ιανουαρίου 2006
  • Συνεργασία: International Accounting Standards Board (IASB)
  • Έκδοση: 2η 2007
  • Σελίδες: 1952
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€95.00 Φυσικά πρόσωπα
€110.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η Νομική Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια της αποκλειστικής εκπροσώπησης από την 1.3.2006 στην Ελλάδα και την Κύπρο της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), επισήμου φορέα εκπροσώπησης του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), προχώρησε στην έκδοση των «Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 2006».

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τη μοναδική επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διερμηνειών, όπως έχουν την 1.1.2006.

 Στη νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνονται: το νέο Πρότυπο 7 περί Γνωστοποιήσεων, που αντικαθιστά το ΔΛΠ 30, οι τροποποιήσεις έξι Προτύπων (ΔΠΧΠ 1, 4, 6 και ΔΛΠ 1, 21, 39), ενσωματωμένες στο κείμενο των αντιστοίχων Προτύπων, καθώς και οι τρεις νέες Διερμηνείες ΕΔΔΠΧΠ 6 έως και 8.

Τέλος, έχουν αναθεωρηθεί το Γλωσσάριο και ο Πίνακας Περιεχομένων.

Το έργο αποτελεί το πλέον έγκυρο και επίσημο εργαλείο για τη χρήση των ΔΛΠ από οικονομικούς συμβούλους, λογιστές και επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν τα Πρότυπα για την απεικόνιση των οικονομικών τους καταστάσεων.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Αλλαγές σε αυτήν την έκδοσηΣελ. 1
ΕισαγωγήΣελ. 5
Καταστατικο Του Ιδρυματοσ Ε.Δ.Λ.Π.Σελ. 17
Εισαγωγή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής ΠληροφόρησηςΣελ. 31
Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών ΚαταστάσεωνΣελ. 39
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 
Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησηςΣελ. 69
Δ.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχώνΣελ. 145
Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεωνΣελ. 219
Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαιαΣελ. 287
Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητεςΣελ. 375
Δ.Π.Χ.Π. 6 Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρωνΣελ. 411
Δ.Π.Χ.Π. 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσειςΣελ. 427
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 481
ΔΛΠ 2 ΑποθέματαΣελ. 535
ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροώνΣελ. 553
ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθηΣελ. 579
ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του ΙσολογισμούΣελ. 609
ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευήςΣελ. 623
ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματοςΣελ. 641
ΔΛΠ 14 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέαΣελ. 709
ΔΛΠ 16 Ενσώματες ακινητοποιήσειςΣελ. 749
ΔΛΠ 17 ΜισθώσειςΣελ. 777
ΔΛΠ 18 ΈσοδαΣελ. 805
ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζόμενουςΣελ. 827
ΔΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της Κρατικής υποστήριξηςΣελ. 915
ΔΛΠ 21 Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματοςΣελ. 927
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμούΣελ. 955
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερώνΣελ. 965
ΔΛΠ 26 Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών λόγω αφυπηρέτησηςΣελ. 979
ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσειςΣελ. 993
ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσειςΣελ. 1015
ΔΛΠ 29 Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίεςΣελ. 1033
ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε κοινοπραξίεςΣελ. 1043
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: παρουσίασηΣελ. 1063
ΔΛΠ 33 Κέρδη ανά μετοχήΣελ. 1137
ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση οικονομική έκθεσηΣελ. 1195
ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 1225
ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχείαΣελ. 1321
ΔΛΠ 38 'Αϋλα περιουσιακά στοιχείαΣελ. 1361
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και ΕπιμέτρησηΣελ. 1407
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνηταΣελ. 1679
ΔΛΠ 41 Γεωργία 1707 
Διερμηνείες 
Πρόλογος των Διερμηνειών της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής ΠληροφόρησηςΣελ. 1731
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 1 Μεταβολές σε υφιστάμενες υποχρεώσεις θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και συναφείς υποχρεώσειςΣελ. 1739
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 2 Οι μετοχές μελών σε συνεταιριστικές οικονομικές οντότητες και όμοια μέσαΣελ. 1747
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 4 Ο προσδιορισμός εάν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωσηΣελ. 1761
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 5 Δικαιώματα σε συμμετοχές σε ταμεία θέσης εκτός λειτουργίας, αποκατάστασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασηςΣελ. 1771
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 6 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη αγορά - Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμούΣελ. 1779
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 7 Εφαρμογή της προσέγγισης της αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίεςΣελ. 1785
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π. 8 Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2Σελ. 1791
ΜΕΔ-7 Εισαγωγή του ΕυρώΣελ. 1799
ΜΕΔ-10 Κρατική υποστήριξη-καμία ειδική σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητεςΣελ. 1805
ΜΕΔ-12 Ενοποίηση-Οικονομικές Οντότητες Ειδικού ΣκοπούΣελ. 1809
ΜΕΔ-13 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες-μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντεςΣελ. 1819
ΜΕΔ-15 Λειτουργικές μισθώσεις-κίνητραΣελ. 1825
ΜΕΔ-21 Φόροι εισοδήματος-ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 1831
ΜΕΔ-25 Φόροι Εισοδήματος-Μεταβολές στο Φορολογικό Καθεστώς μιας Οικονομικής Οντότητας ή των Μετόχων τηςΣελ. 1835
ΜΕΔ-27 Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται το νομικό τύπο μιας μίσθωσηςΣελ. 1839
ΜΕΔ-29 Γνωστοποίηση-συμφωνίες για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιώνΣελ. 1851
ΜΕΔ-31 Έσοδα-συναλλαγές ανταλλαγής που εμπεριέχουν υπηρεσίες διαφήμισης.Σελ. 1857
ΜΕΔ-32 'Αϋλα περιουσιακά στοιχεία-κόστη δικτυακού τόπουΣελ. 1863
Γλωσσάριο 1875 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.