ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και Θεμελιώδη Εργασιακά Δικαιώματα - Η εφαρμογή των κανόνων Διεθνούς Εργατικού Δικαίου από την Ελλάδα.
  • Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης
  • Έκδοση: 2005
  • Σελίδες: 256
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του διεθνούς εργατικού δικαίου, αλλά και της ολοένα μεγαλύτερης επιρροής των διεθνών κανόνων εργασίας στο εσωτερικό δίκαιο.

Πρόκειται για μία επίκαιρη και συστηματική παρουσίαση του διεθνούς εργατικού δικαίου και της εφαρμογής του από την Ελλάδα.

Παρουσιάζονται η δημιουργία και η δομή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), το κανονιστικό της έργο και οι λοιπές δραστηριότητές της, οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Κοινωνικού Δικαίου, καθώς και τα εργασιακού ενδιαφέροντος δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Στη συνέχεια αναλύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του διεθνούς εργατικού δικαίου, ιδίως η συνδικαλιστική ελευθερία, η κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, η απαγόρευση διακρίσεων και η προστασία της παιδικής εργασίας.

Περαιτέρω, παρουσιάζεται η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συστάσεων από την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κυρωτική δραστηριότητα της Ελλάδας και στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερία, την ισότητα στην αμοιβή, την απαγόρευση διακρίσεων, την απασχόληση ανηλίκων, την προστασία της μητρότητας, την προστασία του μισθού, τη ναυτική εργασία, τις επαγγελματικές ασθένειες, την πολιτική απασχόλησης κ.ά.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, αλλοδαπή και ελληνική.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό αλλά και πρακτικό εργαλείο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εργατικού δικαίου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Τιμή: 30.00€ φ.π. 40.00€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — Η Δ.Ο.Ε. και η κανονιστική δραστηριότητά της 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO — Δημιουργία και δομή της Δ.Ο.Ε.Σελ. 1
Α. Ίδρυση και ιστορική διαδρομή της Δ.Ο.ΕΣελ. .1
Β. Βασικοί σκοποί της Δ.Ο.Ε.Σελ. 5
Γ. Η τριμερής δομή και τα βασικά της όργανα της Δ.Ο.Ε.Σελ. 9
1. Τριμερής δομή της Δ.Ο.Ε.Σελ. 9
2. Όργανα και λειτουργία της Δ.Ο.Ε.Σελ. 11
α) Διεθνής Συνδιάσκεψη ΕργασίαςΣελ. 11
β) Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 13
γ) Διεθνές Γραφείο ΕργασίαςΣελ. 14
δ) ʼλλα διαρκή και ad hoc όργαναΣελ. 15
Δ. Η σχέση της Δ.Ο.Ε. με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείςΣελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ — Κανονιστικό έργο και λοιπές δραστηριότητες της Δ.Ο.Ε.Σελ. 25
Α. Κανονιστικό έργο της Δ.Ο.Ε.Σελ. 25
1. ΓενικάΣελ. 25
2. Διαδικασία για την υιοθέτηση των Δ.Σ.Ε. και ΣυστάσεωνΣελ. 28
α) Διαδικασία διπλής συζήτησηςΣελ. 29
β) Διαδικασία της απλής συζήτησηςΣελ. 30
3. Η κύρωση των Δ.Σ.Ε. από τα κράτη μέληΣελ. 30
4. Διαδικασία αναθεώρησης, κατάργησης και ανάκλησης μιας Δ.Σ.Ε.Σελ. 33
Β. Λοιπές δραστηριότητες της Δ.Ο.Ε.Σελ. 35
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Διαδικασίες και όργανα ελέγχου εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς κοινωνικού δικαίου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTΟ — Έλεγχος εφαρμογής των κανόνων της Δ.Ο.ΕΣελ. 39
Α. Διαδικασίες ελέγχου γενικής εφαρμογήςΣελ. 40
1. Έλεγχος τακτικός που στηρίζεται στις εκθέσεις των κυβερνήσεωνΣελ. 41
2. Ειδικές διαδικασίες ελέγχου που στηρίζονται σε καταγγελίεςΣελ. 44
α) Διαδικασία διαμαρτυρίαςΣελ. 44
β) Διαδικασία παραπόνουΣελ. 46
Β. Ad hoc διαδικασίες ελέγχουΣελ. 50
1. Επιτροπή Έρευνας και ΣυμβιβασμούΣελ. 51
2. Επιτροπή Συνδικαλιστικής ΕλευθερίαςΣελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ — ʼλλοι διεθνείς κανόνες κοινωνικού δικαίου και έλεγχος εφαρμογής τουςΣελ. 60
Α. Η ΕΣΔΑ και ο έλεγχος εφαρμογής τηςΣελ. 62
1. Τα εγγυώμενα από την ΕΣΔΑ δικαιώματα εργασιακού ενδιαφέροντοςΣελ. 63
2. Ο έλεγχος εφαρμογής της ΕΣΔΑ από το Ευρωπαϊκό ΔικαστήριοΣελ. 63
B. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και ο έλεγχος εφαρμογής τουΣελ. 67
1. Τα προβλεπόμενα δικαιώματα και η δέσμευση των κρατών από αυτάΣελ. 68
2. Διαδικασίες και όργανα ελέγχου εφαρμογής του ΧάρτηΣελ. 71
α) Έλεγχος βάσει των εκθέσεων των κρατώνΣελ. 72
β) Έλεγχος με τη διαδικασία των «συλλογικών προσφυγών»Σελ. 73
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ — Θεμελιώδη δικαιώματα του διεθνούς εργατικού δικαίου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠPΩTO — Τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και η Διακήρυξη της Δ.Ο.Ε. του 1998Σελ. 77
KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ — Συνδικαλιστική ελευθερία και συναφή δικαιώματαΣελ. 82
A. H συνδικαλιστική ελευθερία στα κανονιστικά κείμενα της Δ.O.Ε.Σελ. 82
B. ʼλλα διεθνή κείμενα σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερίαΣελ. 88
Γ. Το περιεχόμενο της συνδικαλιστικής ελευθερίας και η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματοςΣελ. 93
1. Το δικαίωμα εργαζομένων και εργοδοτών να συνιστούν και να εντάσσονται σε οργανώσεις χωρίς καμία διάκριση ούτε προηγούμενη άδειαΣελ. 94
α) Εύρος και φορείς του δικαιώματος ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστικές οργανώσειςΣελ. 94
β) Η «αρχή της μη διάκρισης» στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματοςΣελ. 95
γ) Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 9 της ΣύμβασηςΣελ. 97
δ) Ειδικότερα το δικαίωμα ίδρυσης οργανώσεων χωρίς προηγούμενη άδειαΣελ. 99
ε) Η αρχή της ελεύθερης επιλογής ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωσηΣελ. 100
1) Το ζήτημα της συνδικαλιστικής πολλαπλότητας Σελ. 100
2) Ευνοιοκρατική αντιμετώπιση συνδικαλιστικών οργανώσεων και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότηταςΣελ. 102
3) Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία και ρήτρες συνδικαλιστικής ασφάλειαςΣελ. 103
2. Δικαιώματα και εγγυήσεις λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 106
α) Δικαίωμα ελεύθερης εκπόνησης των καταστατικών και των κανονισμών λειτουργίαςΣελ. 106
β) Δικαίωμα ελεύθερης εκλογής εκπροσώπωνΣελ. 107
1) Θέματα εκλογιμότηταςΣελ. 108
2) Παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών στην εκλογική διαδικασίαΣελ. 110
γ) Δικαίωμα ελεύθερης οργάνωσης της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων καθώς και του προγράμματος δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 111
1) Εσωτερική συνδικαλιστική οργάνωση και οικονομική διαχείρισηΣελ. 111
2) Συνδικαλιστικές δραστηριότητες και πρόγραμμα δράσηςΣελ. 113
α. Συνδικαλιστικές και πολιτικές δραστηριότητεςΣελ. 113
β. ʼλλες δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 115
δ) Ειδικότερα το δικαίωμα της απεργίαςΣελ. 116
1) Είδη απεργιακών κινητοποιήσεωνΣελ. 116
2) Μορφές απεργίαςΣελ. 117
3) Προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίαςΣελ. 117
4) Περιορισμοί του απεργιακού δικαιώματος στη δημόσια διοίκηση και στις ουσιώδεις υπηρεσίεςΣελ. 119
5) Απεργία και προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησίαΣελ. 122
6) Η αναγνώριση του απεργιακού δικαιώματος από άλλα διεθνή κανονιστικά κείμεναΣελ. 122
ε) Προστασία από την αυθαίρετη διάλυση και αναστολή λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 123
στ) Δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να ιδρύουν ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες και να εντάσσονται ελεύθερα σ’ αυτές καθώς και σε διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένωνΣελ. 125
3. Δικαίωμα οργάνωσης και προστασία από αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορέςΣελ. 126
α) Πράξεις αντισυνδικαλιστικών συμπεριφορώνΣελ. 126
β) Απαγόρευση «πράξεων επέμβασης»Σελ. 127
Δ. Το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 128
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 128
α) Εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη συλλογική διαπραγμάτευσηΣελ. 130
β) Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 131
γ) Η αναγνώριση των συνδικάτων για τους σκοπούς της συλλογικής διαπραγμάτευσηςΣελ. 131
δ) Η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης και οι περιορισμοί τηςΣελ. 133
1) Διάφορες μορφές παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσειςΣελ. 133
2) Ειδικώς το ζήτημα της επέκτασης των σ.σ.ε.Σελ. 137
3) Επίλυση συλλογικών διαφορών και απαγόρευση της υποχρεωτικής διαιτησίαςΣελ. 138
2. Σχέση μεταξύ ατομικών και συλλογικών συμβάσεων εργασίαςΣελ. 140
3. Ειδικά το δικαίωμα οργάνωσης και διαπραγμάτευσης των δημοσίων υπαλλήλωνΣελ. 140
Ε. Η προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση (135 Δ.Σ.Ε.)Σελ. 142
1. Η έννοια της εργατικής αντιπροσώπευσης στο επίπεδο της επιχείρησηςΣελ. 143
2. Περιεχόμενο της προστασίας των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρησηΣελ. 144
3. Παροχή διευκολύνσεων στους αντιπροσώπους των εργαζομένωνΣελ. 145
KEΦAΛAIO ΤΡΙΤΟ — Η κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας (29 & 105 Δ.Σ.Ε.)Σελ. 147
Α. Η σχετική κανονιστική δραστηριότητα της Δ.Ο.Ε. και άλλων διεθνών οργανισμώνΣελ. 147
Β. Έννοια αναγκαστικής εργασίας και εξαιρέσεις από την απαγόρευσηΣελ. 150
Γ. Περιπτώσεις απαγορευμένων μορφών αναγκαστικής εργασίαςΣελ. 152
Δ. Διάφορα ζητήματα από την εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. που αφορούν την αναγκαστική εργασίαΣελ. 152
KEΦAΛAIO ΤΕΤΑΡΤΟ — Απαγόρευση διακρίσεων στην εργασία και το επάγγελμα (100 & 111 Δ.Σ.Ε.)Σελ. 154
Α. Η απαγόρευση διακρίσεων ως γενικός στόχος της Δ.Ο.Ε.Σελ. 154
Β. Η απαγόρευση διακρίσεων κατά την 111 Δ.Σ.Ε.Σελ. 156
1. Εννοιολογικές διευκρινίσειςΣελ. 156
2. Περιπτώσεις επιτρεπτής διάκρισηςΣελ. 157
3. Πεδίο εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισηςΣελ. 158
4. Μέθοδοι και μέσα καταπολέμησης των διακρίσεωνΣελ. 158
Γ. Ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών (100 Δ.Σ.Ε.)Σελ. 159
1. Εννοιολογικές διευκρινίσειςΣελ. 161
α) Η έννοια της «αμοιβής»Σελ. 161
β) Η έννοια της «ισότητας»Σελ. 161
2. Υποχρεώσεις των κρατώνΣελ. 161
KEΦAΛAIO ΠΕΜΠΤΟ — Προστασία της παιδικής ηλικίας και απασχόλησης (138 & 182 Δ.Σ.Ε.)Σελ. 162
Α. Το γενικότερο ενδιαφέρον της Δ.Ο.Ε. για την παιδική απασχόληση και οι σχετικές Δ.Σ.Ε.Σελ. 162
Β. Κατώτατα όρια ηλικίας στην απασχόληση (138 Δ.Σ.Ε.)Σελ. 168
Γ. Η Σύμβαση για τις «χειρότερες μορφές εργασίας των παιδιών» (ΔΣΕ 182/1999)Σελ. 170
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ — Η εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων της ΔΟΕ από την Ελλάδα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ — Κυρωτική δραστηριότητα της ΕλλάδαςΣελ. 175
Α. Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί και δεσμεύουν την Ελλάδα Σελ. 175
Β. Η υιοθέτηση από την Ελλάδα των θεμελιωδών Δ.Σ.Ε.Σελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ — Η εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. από την ΕλλάδαΣελ. 181
Α. Εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 183
1. Παραβιάσεις των αρχών της συνδικαλιστικής ελευθερίας σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος της απεργίαςΣελ. 184
2. Κρατική παρέμβαση στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσειςΣελ. 187
3. Επίλυση συλλογικών διαφορών με εκούσιες διαδικασίεςΣελ. 190
4. Κρατική παρέμβαση στη χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 192
5. Ζητήματα συνδικαλιστικής ελευθερίας και συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους ναυτικούςΣελ. 194
6. Διάφορα λοιπά ζητήματα συνδικαλιστικής ελευθερίαςΣελ. 199
Β. Εφαρμογή των υπ’ αριθ. 100 και 111 Δ.Σ.Ε. σχετικά με την ισότητα στην αμοιβή και τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμαΣελ. 202
Γ. Εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. σχετικά με την κατάργηση της υποχρεωτικής εργασίαςΣελ. 205
1. Η υποχρεωτική εργασία στο ναυτεργατικό επάγγελμαΣελ. 205
2. Ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί πολιτικής επιστράτευσηςΣελ. 206
3. Λοιπά ζητήματα σχετικά με την επιβολή υποχρεωτικής εργασίαςΣελ. 208
Δ. Εφαρμογή των σχετικών με την απασχόληση των ανηλίκων και των νεαρών ατόμων Δ.Σ.Ε.Σελ. 209
Ε. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 103 Δ.Σ.Ε. για την προστασία της μητρότηταςΣελ. 210
ΣΤ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 95 Δ.Σ.Ε. σχετικά με την προστασία του μισθούΣελ. 211
Ζ. Εφαρμογή Δ.Σ.Ε. σχετικών με τους ναυτικούςΣελ. 212
1. Η υπ’ αριθ. 9 Δ.Σ.Ε. για την τοποθέτηση των ναυτικώνΣελ. 212
2. Η υπ’ αριθ. 71 Δ.Σ.Ε. σχετικά με τις συντάξεις των ναυτικώνΣελ. 212
Η. Εφαρμογή των Δ.Σ.Ε. σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασίαΣελ. 212
Θ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 42 Δ.Σ.Ε. σχετικά με τις επαγγελματικές ασθένειεςΣελ. 213
Ι. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 81 Δ.Σ.Ε. σχετικά με τις επιθεωρήσεις εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριοΣελ. 213
ΙΑ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 122 Δ.Σ.Ε. για την πολιτική της απασχόλησηςΣελ. 215
ΙΒ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 144 Δ.Σ.Ε. για τις τριμερείς συνεννοήσεις για την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίαςΣελ. 215
ΙΓ. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 102 Δ.Σ.Ε. περί των ελαχίστων ορίων κοινωνικής ασφάλειαςΣελ. 216
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 217
Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 229
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 235
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.