ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου [7]
  • Έκδοση: 6082
  • Σελίδες: 1524
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€106 Φυσικά πρόσωπα
€106 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ύστερα από τις προηγηθείσες εκδόσεις των Εφαρμογών Διοικητικού, Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου (Διοικητικό Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο) σας παρουσιάζουμε τον νέο τόμο της σειράς που αφορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο νέος αυτός τόμος αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας μας, μέσα από μία συνολική προσέγγιση των δικαιοδοτικών του αρμοδιοτήτων  σε λήμματα, ταξινομημένα σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη. Στην έκδοση αυτή, όπου συνεργάστηκαν 25 συγγραφείς, αναλύεται στο σύνολό της η δικαιοδοτική ύλη του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως η συνταγματική κατοχύρωσή της, καθώς και οι γενικές και οι ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως. Ειδικότερα, στις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού  παρουσιάζεται το έννομο συμφέρον, η φύση της προσβαλλόμενης πράξης, η άσκηση της ενδικοφανούς  προσφυγής και η έλλειψη παράλληλης προσφυγής. Επιπλέον, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι ακυρώσεως και τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με αυτούς, όπως το παραδεκτό και η έκταση έρευνας των λόγων, η αναρμοδιότητα, η παράβαση ουσιώδους τύπου, η παράβαση νόμου και η κατάχρηση εξουσίας. Σε ξεχωριστές ενότητες παρουσιάζεται η τηρητέα διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και η παρέμβαση, καθώς επίσης και οι συνέπειες της απόφασης και η συμμόρφωση της διοίκησης. Περαιτέρω, αναλύονται τα ένδικα μέσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και συγκεκριμένα η αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας, η  τριτανακοπή και η έφεση. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου αναπτύσσεται η προσωρινή δικαστική προστασία, με εκτενείς αναλύσεις στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναστολών και στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναπτύσσονται το παραδεκτό, οι λόγοι αναιρέσεως και οι συνέπειες αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ένδικο βοήθημα της υπαλληλικής προσφυγής και στο τέταρτο κεφάλαιο η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τον Ν 3900/2010, η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο και η σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα πολιτικά δικαστήρια.

Τέλος, σε παράρτημα παρατίθενται σχετικές με τη δικαιοδοτική ύλη του Συμβουλίου της Επικρατείας διατάξεις του πρόσφατου Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51/12.3.2012) σχετικά με τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, οι οποίες συνοδεύονται από την αιτιολογική τους έκθεση.  

Ο τόμος προσφέρεται στους αναγνώστες με τη φιλοδοξία να συνδράμει στη γονιμότερη  ερμηνευτική επεξεργασία και εφαρμογή του διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου από τους ασχολούμενους με το δημόσιο δίκαιο.  Συμπληρώνεται από επιμέρους και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, προς διευκόλυνση  των αναγνωστών.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.