ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Νομοθεσία - Νομολογία - Εγκύκλιοι - Υποδείγματα
  • Έκδοση: 6083
  • Σελίδες: 1144
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€64 Φυσικά πρόσωπα
€64 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο αποτελεί την πληρέστερη κωδικοποίηση νομοθεσίας για το σύγχρονο Δίκαιο της Υγείας (ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 3918/2011, ΦΕΚ Α΄ 31/2.3.2011). Η νομοθεσία που περιλαμβάνεται στο έργο επιμερίζεται σε τρία κύρια μέρη ως εξής:

α) Δημόσιος Τομέας Υπηρεσιών Υγείας, όπου παρατίθενται τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, την περιφερειακή συγκρότηση του ΕΣΥ, τους φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, τις ειδικές μονάδες (αιμοδοσίας, αιμοκάθαρσης, διαβητολογικές μονάδες, ΕΚΑΒ και μονάδες ψυχικής υγείας), τους φορείς ελέγχου και εποπτείας και το υγειονομικό δυναμικό (ιατρούς, νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, νοσηλευτές κ.ά.).

β) Ιδιωτικός τομέας υγείας, όπου περιλαμβάνεται η βασική νομοθεσία που αφορά τους ιατρούς (άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, ιατρικές ειδικότητες, ιατροδικαστές, ιατρική διαφήμιση, ιατρικές αμοιβές, ιατρική δεοντολογία, αστική και ποινική ιατρική ευθύνη και συλλογική εκπροσώπηση ιατρών), τις ιδιωτικές κλινικές, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας (ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, μεταμοσχεύσεις, δωρεά οργάνων, βλαστοκύτταρα, κλωνοποίηση, Εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τις τράπεζες βιολογικού υλικού, τις κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, τα βλαστοκύτταρα, την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και τα δικαιώματα διακινούμενων ασθενών).

γ) Παραγωγή και εμπορία αγαθών υγείας - Φάρμακα, όπου περιλαμβάνονται τα νομοθετήματα που αφορούν την έρευνα, ανάπτυξη και παρασκευή των φαρμάκων, την κυκλοφορία φαρμάκων, τη χονδρική πώληση φαρμάκων και τις φαρμακαποθήκες, τη λιανική πώληση φαρμάκων και τα φαρμακεία, τις τιμές των φαρμάκων και την κάλυψη από ασφαλιστικούς φορείς, τους φορείς εποπτείας, την ιατρική ενημέρωση και τη διαφήμιση φαρμάκων.

Ακολουθεί η παράθεση πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων, σημαντικών Εγκυκλίων της Διοίκησης και η ανάπτυξη χρήσιμων υποδειγμάτων αιτήσεων, συμβάσεων, ενδίκων βοηθημάτων και διοικητικών προσφυγών για θέματα υπηρεσιών υγείας, ίδρυσης και λειτουργίας φορέων υγείας, περίθαλψης και νοσηλείας, υγειονομικού δυναμικού, κοινωνικής ασφάλισης, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων.

Το «Δίκαιο της Υγείας» απευθύνεται σε νομικούς και επαγγελματίες ή λειτουργούς στον χώρο της υγείας, αλλά και σε φοιτητές νομικών σχολών και επιστημών υγείας και επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στον τομέα της υγείας.
Κάποιο απρόσμενο λάθος συνέβη. Έχει καταγραφει ώστε να το ελέγξουμε.