4 ΚΩΔΙΚΕΣ (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) ΣΥΝ 43

  • Συγγραφέας: Λ. Καρατζά
  • Έκδοση: 6074
  • Σελίδες: 2.432
  • Σχήμα:12x17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55 Φυσικά πρόσωπα
€55 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η 56η έκδοση, η οποία είναι ενηµερωµένη µέχρι τον Ν 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16.12.2019), περιλαµβάνει αφενός µεν το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα (Ψήφισµα της 25.11.2019, ΦΕΚ Α΄ 187/28.11.2019), αφετέρου δε τον νέο νόµο για τη Διαµεσολάβηση Ν 4640/2019.
Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 47 βασικά νοµοθετήµατα που περιλαµβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε επτά διακριτές θεµατικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δηµόσιο, Ευρωπαϊκό, Εµπορικό, Εργατικό Δίκαιο και Διαµεσολάβηση.
Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα συµπληρώθηκε και µε τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηµατολόγιο. Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται ο νέος Ποινικός Κώδικας, ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.
Στην ενότητα «Δηµόσιο Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Αναθεωρηµένο Σύνταγµα, το ΠΔ 18/1989 για το Συµβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).
Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαµβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), συµπληρωµένη και µε το 16ο Πρωτόκολλο.
Στην ενότητα «Εµπορικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται το Γενικό Μέρος του Εµπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εµπορικό Νόµο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εµπορικές πράξεις και το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εµπόριο], η Βιοµηχανική Ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την Ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα Σήµατα], το Δίκαιο του Ανταγωνισµού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον Αθέµιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον Ελεύθερο ανταγωνισµό], η Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των Εµπορικών Εταιριών [Ν 4548/2018 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εµπορικές εταιρίες, Ν 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηµατισµούς], το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 85-116 Ν 4635/2019) και η Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (άρθρα 1-9, 11, 12 Ν 4441/2016)], το Δίκαιο των Αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη Συναλλαγµατική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα Αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την Επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την Ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την Ασφάλιση οχηµάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και το ΠΔ 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εµπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).
Στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαµβάνονται 3 νοµοθετήµατα για την Καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την Απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την Απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την Απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών). Τέλος, στην ενότητα «Διαµεσολάβηση» περιλαµβάνεται ο Ν 4640/2019 για τη Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (άρθρα 1-31, 33, 44).
Παράλληλα µε την έντυπη έκδοση, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προσφέρει για άλλη µία φορά δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 56 online για 6 µήνες από την ηµεροµηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρµογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 µηνών, ο χρήστης έχει πρόσβαση µόνο στην αναζήτηση της εφαρµογής και όχι στο περιεχόµενό της, εφόσον, όµως, επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιηµένο περιεχόµενο της εφαρµογής, θα επιβαρυνθεί µε µικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης. Η ηλεκτρονική έκδοση ενηµερώνεται για κάθε αλλαγή εντός ολίγων ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ.
Ο πολυκώδικας αυτός, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή (4 Κώδικες συν 56 online) αποτελεί εγγύηση αξιόπιστης και διαρκούς ενηµέρωσης όλων των νοµοθετηµάτων που περιλαµβάνει, ώστε να παραµένει πάντα το πλέον πολύτιµο βοήθηµα κάθε ενδιαφεροµένου.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.