ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ – ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (τσέπης)

  • Επιμέλεια: Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. Αθανασίου
  • Έκδοση: 7η 2019
  • Σελίδες: 654
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€12.00 Φυσικά πρόσωπα
€14.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η 7η έκδοση του κώδικα τσέπης «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις για το Γ.Ε.ΜΗ, (τόσο του Ν 3419/2005, όσο και του Ν 4635/2019, που ισχύει από τέλη Ιανουαρίου 2020), οι διατάξεις του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη έκδοση.

Η παρούσα 7η έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου
[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] Σελ. 1
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 2
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 7
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101] Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 9
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 11
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 12
[2] ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-8] Σελ. 13
[3] Ν 3419/2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Άρθρα 1-18] Σελ. 15
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας Σελ. 62
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άλλες διατάξεις Σελ. 62
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30, 36-37] Σελ. 63
[4] Ν 4635/2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
Γενικό Eμπορικό Mητρώο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σκοπός και πλαίσιο λειτουργιάς του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εμπορική δημοσιότητα Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαδικασία καταχώρισης Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κυρώσεις Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Τροποποιούμενες - καταργούμενες - μεταβατικές και τελικές διατάξεις Σελ. 118
[5] Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Α΄
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 120
ΜΕΡΟΣ Β΄
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Κεφαλαιο Α΄
Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ] Σελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 157
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Τεχνολογική καινοτομία Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] Σελ. 159
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ] Σελ. 160
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23] Σελ. 181
[6] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Σήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124] Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130] Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133] Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149] Σελ. 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158] Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162] Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163] Σελ. 223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174] Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176] Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177] Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄
Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183] Σελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196, 330] Σελ. 239
[7] Ν 2417/1996
Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 258
ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925
ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32] Σελ. 259
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979
[Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο] Σελ. 280
[8] ΠΔ 259/1997
Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 283
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11] Σελ. 286
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Εθνικός τίτλος προστασίας Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ πρΩτο
Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] Σελ. 289
ΚεφΑλαιο δεΥτερο
Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] Σελ. 294
ΚεφΑλαιο τρΙτο
Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25] Σελ. 296
ΚεφΑλαιο τΕταρτο
Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α] Σελ. 303
ΚεφΑλαιο πΕμπτο
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] Σελ. 308
Γ. Πνευματική ιδιοκτησία
[9] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ πρωτο
Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5] Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ δευτερο
Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11] Σελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο
Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17] Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ τεταρτο
Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ πεμπτο
Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31] Σελ. 342
ΚΕΦΑΛΑΙΟ εκτο
Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39] Σελ. 344
ΚΕΦΑΛΑΙΟ εβδομο
Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α] Σελ. 355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ογδοο
Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ενατο
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58] Σελ. 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ δεκατο
Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63] Σελ. 393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ενδεκατο
Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ] Σελ. 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ δωδεκατο
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72] Σελ. 421
ΚΕΦΑΛΑΙΟ δεκατο τεταρτο
Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77] Σελ. 433
[10] Ν 4481/2017
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81] Σελ. 434
Δ. Αξιόγραφα
[11] Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 527
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 527
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 533
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 536
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 537
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 539
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 541
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 551
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 553
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 553
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 554
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 555
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 557
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100] Σελ. 559
[12] Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 562
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 565
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 568
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 569
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 572
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 578
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 578
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 578
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 579
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 579
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 580
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 582
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’
Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 584
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 586
[13] ΝΔ της 17.7./13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68] Σελ. 587
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] Σελ. 587
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 587
[14] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριακοστΟ Εκτο
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 590
Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός
[15] Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 594
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 609
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.