4 ΚΩΔΙΚΕΣ (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) ΣΥΝ 42

  • Έκδοση: 55η 2020
  • Σελίδες: 2400
  • Σχήμα:12x17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€45.00 Φυσικά πρόσωπα
€55.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι «4 Κώδικες συν 42» περιλαμβάνουν 46 βασικά νομοθετήματα που είναι ταξινομημένα σε 6 θεματικές ενότητες, Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και  Εργατικό Δίκαιο, και ενημερωμένα μέχρι τον Ν 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019).

Στην ενότητα «Αστικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται ο ΑΚ, ο ΚΠολΔ, ο Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και οι Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο.

Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται ο ΠΚ, ο ΚΠΔ, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα «Δημόσιο Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 (ΣτΕ), ο ΚΔΔ, ο ΚΔΔιαδ, ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ.

Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαμβάνονται η ΣΕΕ, η ΣΛΕΕ, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η ΕΣΔΑ, συμπληρωμένη και με το 16ο Πρωτόκολλο.

Στην ενότητα «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, η Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Ευρεσιτεχνία και Σήματα), το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Αθέμιτου & Ελεύθερου), η Προστασία του Καταναλωτή, οι Εμπορικές Εταιρίες, οι Εταιρικοί Μετασχηματισμοί, το ΓΕΜΗ (άρθρα 85-116 Ν 4635/2019), η Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016), τα Αξιόγραφα, το Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ιδιωτική ασφάλιση και Ασφάλιση οχημάτων), το Πτωχευτικό Δίκαιο και οι Εμπορικές Μισθώσεις.

Τέλος, στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την Απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την Απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την Απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών).

Παράλληλα με την έντυπη έκδοση, προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 55 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της, εφόσον, όμως, επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής, θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης. Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται για κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Ο πολυκώδικας αυτός, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (4 Κώδικες συν 55 online) αποτελεί εγγύηση αξιόπιστης και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα το πλέον πολύτιμο βοήθημα κάθε ενδιαφερομένου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1) Αστικός Κώδικας Σελ. 3
Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα Σελ. 237
2) Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 253
Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 524
3) Ν 3869/2010 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Σελ. 537
4) Ν 2308/1995 Κτηματολόγιο Σελ. 563
5) Ν 2664/1998 Κτηματολόγιο Σελ. 589
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6) Ποινικός Κώδικας (Ν 4619/2019) Σελ. 637
7) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019) Σελ. 741
8) Ν 4139/2013 Περί εξαρτησιογόνων ουσιών Σελ. 953
9) Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ) Σελ. 995
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
10) Σύνταγμα Σελ. 1019
11) Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989) Σελ. 1079
12) Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) Σελ. 1123
13) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999) Σελ. 1241
14) Ν 1406/1983 Διαφορές ουσίας Σελ. 1259
15) Ν 702/1977 Ακυρωτικές διαφορές - Διαφορές κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 1267
16) ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) Σελ. 1278
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
17) Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) Σελ. 1333
18) Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Σελ. 1363
19) Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης ΘΔ) Σελ. 1491
20) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Σελ. 1502
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου
21) ΒΔ 19.4/1.5.1835 Εμπορικός Νόμος Σελ. 1527
22) ΒΔ 2/14.5.1835 Εμπορικές πράξεις Σελ. 1534
23) ΠΔ 131/2003 Ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 1536
Βιομηχανική ιδιοκτησία
24) Ν 1733/1987 Ευρεσιτεχνία Σελ. 1548
25) Ν 4072/2012 Σήματα Σελ. 1558
Δίκαιο Ανταγωνισμού
26) Ν 146/1914 Αθέμιτος Σελ. 1637
27) Ν 3959/2011 Ελεύθερος Σελ. 1647
Προστασία καταναλωτή
28) Ν 2251/1994 Σελ. 1661
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
29) Ν 4548/2018 για τις ΑΕ Σελ. 1725
30) Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ Σελ. 1847
31) Ν 4072/2012 για τις ΙΚΕ Σελ. 1873
32) Ν 4072/2012 για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες Σελ. 1901
33) Ν 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς Σελ. 1915
34) Ν 4635/2019 για το Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 1973
35) Ν 4441/2016 για την απλοποίηση σύστασης εταιριών Σελ. 2003
Δίκαιο αξιογράφων
36) Ν 5325/1932 περί Συναλλαγματικής Σελ. 2015
37) ΝΔ 17.7/13.8.1923 Αξιόγραφα Σελ. 2037
38) Ν 5960/1933 περί Επιταγής Σελ. 2040
Ασφαλιστικό Δίκαιο
39) Ν 2496/1997 Ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 2055
40) ΠΔ 237/1986 Ασφάλιση οχημάτων Σελ. 2072
Πτωχευτικό Δίκαιο
41) Ν 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας Σελ. 2109
42) ΠΔ 133/2016 Διαχειριστής αφερεγγυότητας Σελ. 2193
Εμπορικές Μισθώσεις
43) ΠΔ 34/1995 Σελ. 2211
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
44) Ν 2112/1920 Ιδιωτικοί υπάλληλοι Σελ. 2249
45) ΒΔ 16/18.7.1920 Εργατοτεχνίτες Σελ. 2255
46) Ν 3198/1955 Υπάλληλοι / Εργατοτεχνίτες Σελ. 2259
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 30
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ – Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 102
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973] Σελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή [Άρθρα 974-998] Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093] Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112] Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208] Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256] Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] Σελ. 134
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Γάμος [Άρθρα 1350-1371] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385] Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΚΤΟ [Καταργήθηκαν με το Ν 1329/1983] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504] Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654] Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] Σελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694] Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] Σελ. 193
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812] Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845] Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859] Σελ. 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883] Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894] Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912] Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922] Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941] Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Τρόπος [Άρθρα 2011-2016] Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031] Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] Σελ. 235
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-102] Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] Σελ. 250
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6] Σελ. 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11] Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21] Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41] Σελ. 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι [Άρθρα 62-73] Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ομοδικία [Άρθρα 74-78] Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93Α] Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105] Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α] Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις [Άρθρο 117] Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα [Άρθρα 118-121] Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Επιδόσεις [Άρθρα 122-143] Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 144-151] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 159-161] Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172] Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193] Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204] Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ποινές [Άρθρα 205-207] Σελ. 298
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220] Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225] Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232] Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281] Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285] Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292] Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόφαση [Άρθρα 300-314] Σελ. 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320] Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334] Σελ. 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Απόδειξη [Άρθρα 335-465] Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472] Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477] Σελ. 354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494] Σελ. 355
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500] Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510] Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση [Άρθρα 511-537] Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551] Σελ. 368
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση [Άρθρα 552-582] Σελ. 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590] Σελ. 383
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591] Σελ. 385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613] Σελ. 386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622B] Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγές [Άρθρα 623-645] Σελ. 397
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703] Σελ. 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705] Σελ. 410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727] Σελ. 415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730] Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736] Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738] Σελ. 419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού [Άρθρo 738Α] Σελ. 419
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781] Σελ. 422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866] Σελ. 429
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαιτησία [Άρθρα 867-903] Σελ. 448
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α] Σελ. 459
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952] Σελ. 470
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981] Σελ. 473
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β] Σελ. 492
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016] Σελ. 496
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021] Σελ. 507
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033] Σελ. 509
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046] Σελ. 512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054] Σελ. 516
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εισαγωγικός Νόμος [Άρθρα 1-76] Σελ. 524
Ν 3869/2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-17, 19, 22] Σελ. 537
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ν 2308/1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-14, 20] Σελ. 563
Ν 2664/1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 589
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία [Άρθρα 6-9] Σελ. 594
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 10-13a] Σελ. 605
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 14-16] Σελ. 611
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 17-20a] Σελ. 615
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 21-22] Σελ. 625
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 23-24, 34] Σελ. 626
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κύρωση του Ποινικού Κώδικα Ν 4619/2019
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 637
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός νόμος [Άρθρα 1-13] Σελ. 638
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Το έγκλημα [Άρθρα 14-41] Σελ. 641
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απόπειρα και συμμετοχή [Άρθρα 42-49] Σελ. 643
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινές και μέτρα ασφαλείας [Άρθρα 50-78] Σελ. 646
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιμέτρηση ποινής [Άρθρα 79-104Β] Σελ. 652
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η έκτιση των ποινών [Άρθρα 105-110Α] Σελ. 660
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών [Άρθρα 111-120] Σελ. 665
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133] Σελ. 667
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ] Σελ. 673
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας [Άρθρα 138-152] Σελ. 675
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά άλλων κρατών [Άρθρα 153-156] Σελ. 678
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ι. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων [Άρθρα 157-160Α] Σελ. 678
ΙΙ. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος [Άρθρα 161-166] Σελ. 680
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α] Σελ. 682
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης [Άρθρα 183-197] Σελ. 685
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201] Σελ. 690
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – [Άρθρα 202-206 - Καταργούνται] Σελ. 690
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα [Άρθρα 207-215] Σελ. 690
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223] Σελ. 692
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234] Σελ. 694
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Α] Σελ. 695
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289] Σελ. 702
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298] Σελ. 706
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου [Άρθρα 299-307] Σελ. 710
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας [Άρθρα 308-315] Σελ. 712
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – [Άρθρα 316-321 - Καταργήθηκαν] Σελ. 714
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335] Σελ. 714
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] Σελ. 717
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια [Άρθρα 354-360Α] Σελ. 723
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369] Σελ. 724
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας [Άρθρα 370-371] Σελ. 725
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών [Άρθρα 372-405] Σελ. 728
[Άρθρα 407-459] Καταργούνται Σελ. 734
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-469] Σελ. 735
[Άρθρο δεύτερο] Σελ. 737
Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Ν 4620/2019
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 741
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2] Σελ. 742
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13] Σελ. 742
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26] Σελ. 745
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-32] Σελ. 749
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων [Άρθρα 33-36] Σελ. 751
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 37-44] Σελ. 756
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποχή από την ποινική δίωξη - Αποχή υπό όρους [Άρθρα 45-50] Σελ. 759
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έγκληση [Άρθρα 51-55] Σελ. 763
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άδεια για δίωξη [Άρθρο 56] Σελ. 765
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58] Σελ. 765
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62] Σελ. 766
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-68] Σελ. 767
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα [Άρθρο 69] Σελ. 768
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 769
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81] Σελ. 769
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας [Άρθρα 82-88] Σελ. 771
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 89-108] Σελ. 772
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλη [Άρθρα 109-121] Σελ. 776
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126] Σελ. 780
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενική διάταξη [Άρθρο 127] Σελ. 781
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131] Σελ. 782
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-136] Σελ. 783
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 137-147] Σελ. 785
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις [Άρθρα 148-153] Σελ. 789
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165] Σελ. 790
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 166-169] Σελ. 795
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 170-176] Σελ. 796
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-178] Σελ. 798
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ενδείξεις και αυτοψία [Άρθρα 179-182] Σελ. 799
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 183-208] Σελ. 799
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μάρτυρες [Άρθρα 209-232] Σελ. 807
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διερμηνείς [Άρθρα 233-238] Σελ. 816
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242] Σελ. 819
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προκαταρκτική εξέταση [Άρθρα 243-244] Σελ. 820
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προανάκριση [Άρθρο 245] Σελ. 821
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250] Σελ. 822
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252] Σελ. 824
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 253-259] Σελ. 825
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατάσχεση [Άρθρα 260-269] Σελ. 830
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274] Σελ. 835
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-300] Σελ. 836
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
[Άρθρα 301-304] Σελ. 847
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315] Σελ. 853
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο εφετών - Σύνθεση και διαδικασία [Άρθρα 316-319] Σελ. 858
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328] Σελ. 861
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332] Σελ. 865
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση [Άρθρα 333-338] Σελ. 866
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349] Σελ. 867
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-366] Σελ. 871
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 367-373] Σελ. 876
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374] Σελ. 878
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο εφετείο [Άρθρα 375-376] Σελ. 878
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408] Σελ. 879
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική διαταγή [Άρθρα 409-416] Σελ. 890
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-427] Σελ. 891
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431] Σελ. 893
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κακουργήματα [Άρθρα 432-435] Σελ. 895
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έκδοση [Άρθρα 436-457] Σελ. 896
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 458-461] Σελ. 903
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476] Σελ. 905
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση κατά βουλεύματος [Άρθρα 477-482] Σελ. 910
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος [Άρθρα 483-485] Σελ. 910
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση [Άρθρα 486-503] Σελ. 912
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση [Άρθρα 504-524] Σελ. 918
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-534] Σελ. 923
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 535-544] Σελ. 926
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 545-554] Σελ. 929
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-560] Σελ. 931
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 561-563] Σελ. 934
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τέλος των ποινών [Άρθρα 564-566] Σελ. 935
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρo 567] Σελ. 935
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Ποινικό μητρώο [Άρθρα 568-575] Σελ. 936
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [Άρθρα 576-584] Σελ. 941
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 585-592] Σελ. 944
[Άρθρο δεύτερο] Σελ. 947
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ν 4139/2013
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ [Άρθρα 1-60] Σελ. 953
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρα 1-3] Σελ. 953
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων [Άρθρα 4-9] Σελ. 959
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου [Άρθρα 10-19] Σελ. 961
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα [Άρθρα 20-41] Σελ. 964
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικονομικές διατάξεις [Άρθρα 42-44] Σελ. 979
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 45-47] Σελ. 981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 48-60] Σελ. 983
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104] Σελ. 992
Ν 3459/2006
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρο 1] Σελ. 995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες [Άρθρα 58, 61] Σελ. 1011
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1019
ΤΜΗΜΑ Α΄
Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2] Σελ. 1019
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3] Σελ. 1019
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25] Σελ. 1020
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105] Σελ. 1032
ΤΜΗΜΑ Α΄
Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29] Σελ. 1032
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50] Σελ. 1033
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Βουλή [Άρθρα 51-80] Σελ. 1042
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86] Σελ. 1055
ΤMHMA E΄
Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α] Σελ. 1058
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Διοίκηση [Άρθρα 101-105] Σελ. 1066
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120] Σελ. 1070
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109] Σελ. 1070
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110] Σελ. 1072
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119] Σελ. 1073
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120] Σελ. 1077
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/1989
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] Σελ. 1079
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16] Σελ. 1085
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 1086
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] Σελ. 1086
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44] Σελ. 1103
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 1104
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] Σελ. 1110
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67] Σελ. 1113
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] Σελ. 1115
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] Σελ. 1115
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 1116
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] Σελ. 1118
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] Σελ. 1120
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/1999
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 1123
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1] Σελ. 1123
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13] Σελ. 1124
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22] Σελ. 1129
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διάδικοι [Άρθρα 23-32] Σελ. 1132
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43] Σελ. 1137
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62] Σελ. 1139
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] Σελ. 1147
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] Σελ. 1155
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] Σελ. 1164
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123] Σελ. 1164
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125] Σελ. 1168
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προδικασία [Άρθρα 126-131] Σελ. 1168
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] Σελ. 1177
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόδειξη [Άρθρα 144-186] Σελ. 1185
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199] Σελ. 1197
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] Σελ. 1203
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 1212
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243] Σελ. 1212
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] Σελ. 1217
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι] Σελ. 1226
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277] Σελ. 1230
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 1236
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] Σελ. 1236
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285] Σελ. 1237
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999
Άρθρο πρώτο Σελ. 1241
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] Σελ. 1241
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] Σελ. 1250
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] Σελ. 1252
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] Σελ. 1254
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές – Αναφορές [Άρθρα 24-27] Σελ. 1254
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33] Σελ. 1256
Άρθρο δεύτερο Σελ. 1256
Άρθρο τρίτο Σελ. 1257
Ν 1406/1983
Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 1259
Ν 702/1977
Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] Σελ. 1267
ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ – Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1278
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72] Σελ. 1286
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ – Ανακοπαί [Άρθρα 73-75] Σελ. 1317
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79] Σελ. 1319
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ – Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81] Σελ. 1321
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ – Διαγραφή χρεών [Άρθρο 82] Σελ. 1322
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ – Συμψηφισμός [Άρθρο 83] Σελ. 1325
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ – Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85] Σελ. 1326
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ – Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88] Σελ. 1327
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93] Σελ. 1328
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95] Σελ. 1329
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
Προοίμιο Σελ. 1333
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1335
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις περί δημοκρατικών αρχών [Άρθρα 9-12] Σελ. 1338
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων [Άρθρα 13-19] Σελ. 1340
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις περί των ενισχυμένων συνεργασιών [Άρθρα 20] Σελ. 1345
ΤΙΤΛΟΣ V
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας [Άρθρα 21-46] Σελ. 1346
ΤΙΤΛΟΣ VI
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 47-55] Σελ. 1358
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
Προοίμιο Σελ. 1363
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΑΡΧΕΣ [Άρθρο 1] Σελ. 1364
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης [Άρθρα 2-6] Σελ. 1364
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις γενικής εφαρμογής [Άρθρα 7-17] Σελ. 1367
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕNΕΙΑ ΤΗΣ ΕNΩΣΗΣ [Άρθρα 18-25] Σελ. 1369
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 26-197] Σελ. 1371
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Η εσωτερική αγορά [Άρθρα 26-27] Σελ. 1371
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων [Άρθρα 28-29] Σελ. 1372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η τελωνειακή ένωση [Άρθρα 30-32] Σελ. 1372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η τελωνειακή συνεργασία [Άρθρο 33] Σελ. 1373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών [Άρθρα 34-37] Σελ. 1373
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η γεωργία και η αλιεία [Άρθρα 38-44] Σελ. 1374
ΤΙΤΛΟΣ IV
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων [Άρθρα 45-66] Σελ. 1377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι εργαζόμενοι [Άρθρα 45-48] Σελ. 1377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Το δικαίωμα εγκαταστάσεως [Άρθρα 49-55] Σελ. 1378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Οι υπηρεσίες [Άρθρα 56-62] Σελ. 1380
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Κεφάλαια και πληρωμές [Άρθρα 63-66] Σελ. 1382
ΤΙΤΛΟΣ V
Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [Άρθρα 67-89] Σελ. 1383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 67-76] Σελ. 1383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση [Άρθρα 77-80] Σελ. 1385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις [Άρθρο 81] Σελ. 1387
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις [Άρθρα 82-86] Σελ. 1388
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αστυνομική συνεργασία [Άρθρα 87-89] Σελ. 1392
ΤΙΤΛΟΣ VΙ
Οι μεταφορές [Άρθρα 90-100] Σελ. 1393
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ
Kοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 101-118] Σελ. 1396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Κανόνες ανταγωνισμού [Άρθρα 101-109] Σελ. 1396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Φορολογικές διατάξεις [Άρθρα 110-113] Σελ. 1400
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 114-118] Σελ. 1401
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ
Οικονομική και νομισματική πολιτική [Άρθρο 119] Σελ. 1403
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οικονομική πολιτική [Άρθρα 120-126] Σελ. 1403
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομισματική πολιτική [Άρθρα 127-133] Σελ. 1408
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 134-135] Σελ. 1410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ [Άρθρα 136-138] Σελ. 1411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 139-144] Σελ. 1412
ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ
Απασχόληση [Άρθρα 145-150] Σελ. 1416
ΤΙΤΛΟΣ Χ
Κοινωνική πολιτική [Άρθρα 151-161] Σελ. 1418
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Άρθρα 162-164] Σελ. 1422
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ
Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός [Άρθρα 165-166] Σελ. 1423
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ
Πολιτισμός [Άρθρο 167] Σελ. 1424
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV
Δημόσια υγεία [Άρθρο 168] Σελ. 1425
ΤΙΤΛΟΣ ΧV
Προστασία των καταναλωτών [Άρθρο 169] Σελ. 1427
ΤΙΤΛΟΣ XVΙ
Διευρωπαϊκά δίκτυα [Άρθρα 170-172] Σελ. 1427
ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙI
Βιομηχανία [Άρθρο 173] Σελ. 1428
ΤΙΤΛΟΣ XVIIΙ
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή [Άρθρα 174-178] Σελ. 1429
ΤΙΤΛΟΣ XΙΧ
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα [Άρθρα 179-190] Σελ. 1430
ΤΙΤΛΟΣ XΧ
Περιβάλλον [Άρθρα 191-193] Σελ. 1433
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ
Ενέργεια [Άρθρο 194] Σελ. 1435
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ
Τουρισμός [Άρθρο 195] Σελ. 1436
ΤΙΤΛΟΣ XXIIΙ
Πολιτική προστασία [Άρθρο 196] Σελ. 1436
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV
Διοικητική συνεργασία [Άρθρο 197] Σελ. 1437
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ [Άρθρα 198-204] Σελ. 1438
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 205-222] Σελ. 1439
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης [Άρθρο 205] Σελ. 1439
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η κοινή εμπορική πολιτική [Άρθρα 206-207] Σελ. 1440
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρα 208-214] Σελ. 1441
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η συνεργασία για την ανάπτυξη [Άρθρα 208-211] Σελ. 1441
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η οικονομική, Χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες [Άρθρα 212-213] Σελ. 1442
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρο 214] Σελ. 1443
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Περιοριστικά μέτρα [Άρθρο 215] Σελ. 1443
ΤΙΤΛΟΣ V
Οι διεθνείς συμφωνίες [Άρθρα 216-219] Σελ. 1444
ΤΙΤΛΟΣ VI
Σχέσεις της Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπείες της Ένωσης [Άρθρα 220-221] Σελ. 1447
ΤΙΤΛΟΣ VIΙ
Ρήτρα αλληλεγγύης [Άρθρο 222] Σελ. 1447
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 223-334] Σελ. 1448
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 223-308] Σελ. 1448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Τα θεσμικά όργανα [Άρθρα 223-287] Σελ. 1448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 288-299] Σελ. 1466
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης [Άρθρα 300-307] Σελ. 1471
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [Άρθρο 308] Σελ. 1474
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Δημοσιονομικές διατάξεις [Άρθρο 310-325] Σελ. 1474
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης [Άρθρο 311] Σελ. 1475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο [Άρθρο 312] Σελ. 1475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης [Άρθρα 313-316] Σελ. 1476
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή [Άρθρα 317-319] Σελ. 1479
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κοινές διατάξεις [Άρθρα 320-324] Σελ. 1480
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Καταπολέμηση της απάτης [Άρθρο 325] Σελ. 1481
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ενισχυμένες συνεργασίες [Άρθρα 326-334] Σελ. 1481
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕNΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 335-358] Σελ. 1484
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 362/02)
Προοίμιο Σελ. 1491
TΙΤΛΟΣ Ι
Αξιοπρέπεια [Άρθρα 1-5] Σελ. 1492
TΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ελευθερίες [Άρθρα 6-19] Σελ. 1493
TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ισότητα [Άρθρα 20-26] Σελ. 1495
ΤΙΤΛΟΣ IV
Αλληλεγγύη [Άρθρα 27-38] Σελ. 1496
ΤΙΤΛΟΣ V
Δικαιώματα των πολιτών [Άρθρα 39-46] Σελ. 1497
ΤΙΤΛΟΣ VI
Δικαιοσύνη [Άρθρα 47-50] Σελ. 1499
ΤΙΤΛΟΣ VII
Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη [Άρθρα 51-54] Σελ. 1499
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1] Σελ. 1502
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18] Σελ. 1503
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51] Σελ. 1507
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59] Σελ. 1515
Άρθρο δεύτερον Σελ. 1517
Πρώτο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ
[Άρθρα 1-6] Σελ. 1518
16ο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ
[Άρθρα 1-11] Σελ. 1520
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
[Άρθρα 1-69, 90-101]
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρο 1] Σελ. 1527
[Άρθρα 2-7. Καταργήθηκαν] Σελ. 1527
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 1528
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών Σελ. 1529
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 1529
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 1530
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 1530
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων Σελ. 1531
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 1531
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 1531
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 1532
TMHMA ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 1533
ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-3] Σελ. 1534
ΠΔ 131/2003
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2] Σελ. 1536
ΙΙ. ΑΡΧΕΣ – [Άρθρα 3-14] Σελ. 1539
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21] Σελ. 1543
Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
[Άρθρα 1, 5-23]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 1548
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρα 5-18] Σελ. 1549
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 1549
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 1551
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 1555
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 1556
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ΄] Σελ. 1561
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 1567
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ [Άρθρα 19-20] Σελ. 1568
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 1568
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρα 20] Σελ. 1568
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [Άρθρα 21-22] Σελ. 1569
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρο 23] Σελ. 1580
Ν 4072/2012
Για τα Σήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ [Άρθρα 121-196] Σελ. 1585
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124] Σελ. 1585
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130] Σελ. 1587
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133] Σελ. 1590
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149] Σελ. 1591
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158] Σελ. 1599
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162] Σελ. 1604
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163] Σελ. 1606
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174] Σελ. 1607
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176] Σελ. 1610
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177] Σελ. 1611
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ – Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183] Σελ. 1612
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196] Σελ. 1614
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1623
Παραρτήματα Σελ. 1624
Γ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Αθέμιτος ανταγωνισμός
Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 1637
β) Ελεύθερος ανταγωνισμός
Ν 3959/2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-11] Σελ. 1647
Δ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ν 2251/1994
Προστασία των καταναλωτών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 1-1a] Σελ. 1661
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [Άρθρο 2] Σελ. 1664
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [Άρθρα 3-4θ] Σελ. 1667
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ [Άρθρα 5-6] Σελ. 1688
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ [Άρθρα 7-7α] Σελ. 1691
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [Άρθρο 8] Σελ. 1696
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ [Άρθρα 9-9θ] Σελ. 1697
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 10-13] Σελ. 1706
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ [Άρθρα 13α-15] Σελ. 1718
Ε) ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ν 4548/2018
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1725
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11] Σελ. 1727
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14] Σελ. 1732
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [Άρθρα 15-32] Σελ. 1733
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 33-76] Σελ. 1746
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [Άρθρα 77-115] Σελ. 1773
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Άρθρα 116-140] Σελ. 1796
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144] Σελ. 1813
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157] Σελ. 1817
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163] Σελ. 1828
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171] Σελ. 1830
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175] Σελ. 1835
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181] Σελ. 1836
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190] Σελ. 1837
N 3190/1955
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
[Άρθρα 1-61α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 1848
ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’ – Σύστασις της εταιρίας [Άρθρα 6-9] Σελ. 1850
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21] Σελ. 1853
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ1’ – Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών [Άρθρα 22-26] Σελ. 1857
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37] Σελ. 1859
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α] Σελ. 1862
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β] Σελ. 1865
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53] Σελ. 1868
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55] Σελ. 1869
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56] Σελ. 1869
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59] Σελ. 1869
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι1’ – Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59a] Σελ. 1870
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 60] Σελ. 1870
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α] Σελ. 1871
Ν 4072/2012
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
[Άρθρα 43-120, 330]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48] Σελ. 1874
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54] Σελ. 1876
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67] Σελ. 1878
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74] Σελ. 1881
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82] Σελ. 1883
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93] Σελ. 1886
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95] Σελ. 1890
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101] Σελ. 1890
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105] Σελ. 1892
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115] Σελ. 1893
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118] Σελ. 1893
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120] Σελ. 1898
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1899
Ν 4072/2012
Για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες
[Άρθρα 249-294, 330]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 249-270] Σελ. 1902
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 271-284] Σελ. 1907
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292] Σελ. 1910
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294] Σελ. 1912
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1912
Ν 4601/2019
Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 1-147, 157]
ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-5] Σελ. 1915
ΜΕΡΟΣ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 6-53] Σελ. 1918
ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ [Άρθρα 54-103] Σελ. 1936
ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ [Άρθρα 104-139] Σελ. 1957
ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 140-147] Σελ. 1969
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρο 157] Σελ. 1970
Ν 4635/2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 85-116]
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ [Άρθρα 85-116] Σελ. 1973
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 85-91] Σελ. 1973
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 92-94] Σελ. 1983
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 95-101] Σελ. 1984
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ [Άρθρα 102-113] Σελ. 1989
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ [Άρθρο 114] Σελ. 1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 115-116] Σελ. 2000
Ν 4441/2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανο­νιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Άρθρα 1-9, 11, 12] Σελ. 2003
ΣΤ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής Σελ. 2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 2026
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 2028
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 2029
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 2029
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 2030
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 2030
ΤΙΤΛΟΣ IIΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 2031
ΤΙΤΛΟΣ IV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-96] Σελ. 2033
Τελικαί διατάξεις [Άρθρα 97-100] Σελ. 2034
ΝΔ της 17.7/13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
[Άρθρα 68-95]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν Σελ. 2037
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤOΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρο 68] Σελ. 2037
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75. Καταργήθηκαν] Σελ. 2037
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 2038
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί απωλείας δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 81-86. Καταργήθηκαν] Σελ. 2038
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Δικονομικαί διατάξεις [Άρθρα 87-94] Σελ. 2038
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Ποινικαί και τελικαί διατάξεις [Άρθρο 95] Σελ. 2039
Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 2040
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 2042
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 2043
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 2044
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 2045
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 2046
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ – Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 2049
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 2049
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ – Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 2049
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 2050
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 2050
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 2051
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’ – Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 2052
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 2053
Ζ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2496/1997
Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-33]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ασφαλιστική Σύμβαση Σελ. 2055
Τμήμα Πρώτο
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-10] Σελ. 2055
Τμήμα Δεύτερο
Ασφάλιση ζημιών [Άρθρα 11-26] Σελ. 2061
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 11-18] Σελ. 2061
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Είδη ασφάλισης ζημιών [Άρθρα 19-26] Σελ. 2064
Τμήμα Τρίτο
Ασφάλιση προσώπων [Άρθρα 27-32] Σελ. 2067
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρο 27] Σελ. 2067
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Ασφάλιση ζωής [Άρθρα 28-30] Σελ. 2067
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών [Άρθρα 31-32] Σελ. 2068
Τμήμα Τέταρτο
Τελικές διατάξεις [Άρθρο 33] Σελ. 2069
ΠΔ 237/1986
Κωδικοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων
[Άρθρα 1-37α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-15] Σελ. 2072
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Επικουρικό Κεφάλαιο [Άρθρα 16-25] Σελ. 2089
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης [Άρθρα 26-34α] Σελ. 2096
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Συνοριακή Ασφάλιση [Άρθρα 35-37α] Σελ. 2106
Η) ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κήρυξη της πτώχευσης [Άρθρα 1-14] Σελ. 2110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Συνέπειες της πτώχευσης [Άρθρα 15-51] Σελ. 2116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Όργανα της πτώχευσης [Άρθρα 52-88] Σελ. 2126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξέλεγξη των πιστώσεων [Άρθρα 89-95] Σελ. 2139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων [Άρθρα 96-98] Σελ. 2142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης [Άρθρα 99-106ια] Σελ. 2143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Σχέδιο αναδιοργάνωσης [Άρθρα 107-131] Σελ. 2159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή [Άρθρα 132-161] Σελ. 2167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων [Άρθρα 162-163] Σελ. 2180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Η περάτωση της πτώχευσης [Άρθρα 164-167] Σελ. 2183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου [Άρθρα 167-170α] Σελ. 2184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ποινικές διατάξεις [Άρθρα 171-177] Σελ. 2186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 178-182] Σελ. 2188
ΠΔ 133/2016
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-4] Σελ. 2193
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ [Άρθρα 5-9] Σελ. 2195
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [Άρθρα 10-12] Σελ. 2198
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 13-16] Σελ. 2199
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [Άρθρα 17-25] Σελ. 2201
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
[Άρθρα 26-27] Σελ. 2206
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 28-29] Σελ. 2207
Θ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΔ 34/1995
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων
KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Έκταση ισχύος διατάξεων [Άρθρα 1-4] Σελ. 2211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διάρκεια μίσθωσης [Άρθρα 5-6] Σελ. 2214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Μίσθωμα [Άρθρα 7-10] Σελ. 2215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Παραχώρηση χρήσης - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης - Μίσθωση από μη δικαιούμενο [Άρθρα 11-14] Σελ. 2219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Καταγγελία Μίσθωσης [Άρθρα 15-43] Σελ. 2220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Μεταβατικές και άλλες διατάξεις [Άρθρα 44-67] Σελ. 2229
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2112/1920
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2249
ΒΔ της 16/18.7.1920
Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών
[Άρθρα 1-11] Σελ. 2255
Ν 3198/1955
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2259
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 2267
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.