ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

  • Συγγραφέας: Γ. Περιβολάρης
  • Έκδοση: 2019
  • Σελίδες: 152
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€20.00 Φυσικά πρόσωπα
€30.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το δίκαιο των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως και των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έχει ως στόχο την προστασία και επιβράβευση του δημιουργού μέσω ενός αποκλειστικού δικαιώματος. Η αιχμή του δόρατος του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι η δυνατότητα απαγόρευσης σε τρίτους της καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης του βιομηχανικού σχεδίου. Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί κίνητρο για την καινοτομία. Η νομοθεσία παρέχει ένα αρκετά ευρύ οπλοστάσιο για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων, τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τα Δικαστήρια. Οι πιο ενεργές δημόσιες υπηρεσίες στην πάταξη του παρεμπορίου είναι η αστυνομία και τα τελωνεία.

To βιβλίο «Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα» καλύπτει όλο το φάσμα δικαίου που σχετίζεται με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, δηλαδή τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν την προστασία της εμφάνισης των προϊόντων. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η ανάλυση του υφιστάμενου ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και της αντίστοιχης νομολογίας για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και η οριοθέτησή του από το δίκαιο των υπόλοιπων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα κεφάλαια που αναπτύσσονται στο εγχειρίδιο περιλαμβάνουν τους σχετικούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς, τις πηγές του Δικαίου Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, τη σχέση με άλλους κλάδους δικαίου, το υποκείμενο και αντικείμενο του προστατευόμενου δικαιώματος, τη φορολογία, τη δικαστική προστασία και την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων από τη διοίκηση και γίνεται επίσης αναφορά και στο συγκριτικό δίκαιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων, όπως υπόδειγμα αγωγής άρσης και παράλειψης, ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής στηριζόμενης στις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού, ακύρωσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος κ.ά.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σελ. 3
2. Πηγές του Δικαίου Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων
2.1. Διεθνείς συνθήκες Σελ. 5
2.1.1. Η Συνθήκη των Παρισίων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σελ. 5
2.1.2. Διακανονισμός της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων Σελ. 7
2.1.3. Η Συνθήκη του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων Σελ. 8
2.1.4. Η Συμφωνία TRIPS Σελ. 9
2.2. Ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 10
2.2.1. Η Οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Σελ. 10
2.2.2. Ο Κανονισμός ΕΚ 6/2002 του Συμβουλίου της ΕΕ Σελ. 10
2.3. Ελληνικό δίκαιο Σελ. 11
3. Ιστορική αναδρομή Σελ. 12
4. Σχέση με άλλους κλάδους Δικαίου
4.1. Οι διαφορές των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων από άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 15
4.1.1. Βιομηχανικό σχέδιο και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Σώρευση προστασίας Σελ. 15
4.1.2. Βιομηχανικό σχέδιο και Εμπορικό Σήμα Σελ. 17
4.1.3. Βιομηχανικά σχέδια και Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Σελ. 19
4.1.4. Βιομηχανικά σχέδια και λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Σελ. 20
4.2. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Ανταγωνισμού Σελ. 22
4.2.1. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού Σελ. 22
4.2.2. Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού – Σώρευση προστασίας Σελ. 27
5. Αντικείμενο δικαιώματος
5.1. Ορισμοί – Σχέδιο και υπόδειγμα Σελ. 32
5.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 33
5.2.1. Νεωτερισμός Σελ. 33
5.2.2. Ατομικός χαρακτήρας Σελ. 36
5.2.3. Έλλειψη τεχνικής λειτουργίας Σελ. 38
5.2.4. Μη αντίθεση στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη Σελ. 39
5.3. Τυπική προϋπόθεση – Κατάθεση αίτησης Σελ. 40
5.4. Διάρκεια προστασίας Σελ. 43
5.5. Μη καταχωρημένα βιομηχανικά σχέδια Σελ. 44
6. Υποκείμενο δικαιώματος
6.1. Δικαιούχος προστασίας Σελ. 49
6.2. Βιομηχανικά σχέδια μισθωτών Σελ. 50
6.3. Εκχώρηση και μεταβίβαση Σελ. 51
7. Φορολογία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
7.1. Φορολόγηση εισοδήματος από εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων Σελ. 53
7.2. Φορολόγηση εισοδήματος από μεταβίβαση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων Σελ. 54
8. Προστασία των βιομηχανικών σχεδίων από τη Διοίκηση Σελ. 56
8.1. Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) Σελ. 58
8.2. Τελωνεία Σελ. 59
8.3. Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Σελ. 60
8.4. Λιμενικό σώμα Σελ. 61
8.5. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Σελ. 61
8.6. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Σελ. 62
8.7. Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) Σελ. 63
9. Δικαστική προστασία
9.1. Διαμεσολάβηση Σελ. 65
9.2. Τακτική αγωγή άρσης και παράλειψης Σελ. 67
9.3. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 71
9.4. Αθέμιτος ανταγωνισμός Σελ. 74
9.5. Αγωγή ακύρωσης Βιομηχανικού Σχεδίου ή Υποδείγματος Σελ. 77
9.6. Διεκδικητική αγωγή Σελ. 80
9.7. Ποινική προστασία Σελ. 81
10. Συγκριτικό δίκαιο
10.1. ΗΠΑ Σελ. 91
10.2. Καναδάς Σελ. 93
10.3. Βραζιλία Σελ. 95
10.4. Ιαπωνία Σελ. 96
10.5. Κίνα Σελ. 98
10.6. Ινδία Σελ. 99
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Σελ. 101
01. Υπόδειγμα αγωγής άρσης και παράλειψης Σελ. 103
02. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 107
03. Υπόδειγμα αγωγής στηριζόμενη στις διατάξεις αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 111
04. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος Σελ. 116
05. Υπόδειγμα διεκδικητικής αγωγής βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος Σελ. 118
06. Υπόδειγμα έγκλησης Σελ. 120
Βιβλιογραφία
Νομοθεσία Σελ. 125
Νομολογία Σελ. 126
Επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιεύσεις Σελ. 130
Διάφορα Σελ. 131
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 133
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.