ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ρυθμίσεων του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου
  • Πρόλογος: Α. Τσουρουφλής
  • Συγγραφέας: Ν. Τζαναβάρη
  • Έκδοση: 2019
  • Σελίδες: 144
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€20.00 Φυσικά πρόσωπα
€30.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο Οι Διεθνείς Συμβάσεις για την Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών - Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ρυθμίσεων του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου πραγματεύεται ένα από τα πλέον σύνθετα και σύγχρονα ζητήματα του διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου, αυτό της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών, η οποία λαμβάνει τη μορφή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος μεταξύ του κράτους κατοικίας του φορολογούμενου και του κράτους πηγής των εισοδημάτων του.

Ως γνωστόν, το διεθνές ενδιαφέρον για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών πυροδότησε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία αποκάλυψε τις αδυναμίες του υπάρχοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και τις καταστροφικές επιδράσεις τους στην παγκόσμια οικονομία.

Οι πρωτοβουλίες κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών (όπως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης -ΟΟΣΑ- και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΕ), οι οποίες ακολούθησαν, ανέδειξαν την ανάγκη υιοθέτησης νέων νομικών εργαλείων και διεθνών προτύπων, τα οποία θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική σύλληψη των αδήλωτων και μη φορολογηθέντων εισοδημάτων, στην ενίσχυση της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών και στη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης, διαφάνειας, ισότητας και δικαιοσύνης. Στην τρέχουσα συγκυρία ως όχημα - νομικό εργαλείο για την πραγμάτωση των άνω αρχών - στόχων επιστρατεύθηκε, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση διεθνών συμβάσεων, μεταξύ της πλειοψηφίας των κρατών τηςδιεθνούς κοινότητας, με αντικείμενο την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος.

Με το παρόν εγχειρίδιο επιχειρείται η παρουσίαση των πηγών που συνθέτουν το δίκαιο της διεθνούς/διακρατικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, δηλαδή παρουσιάζονται οι σημαντικότερες κατηγορίες διεθνών συμβάσεων, οι οποίες συγκροτούν το νομικό πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορικής πορείας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Εν συνεχεία, εκτίθενται οι κυριότερες νομικές βάσεις, οι οποίες επιτρέπουν τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών, σκιαγραφούνται οι βασικές ρυθμίσεις της κάθε μίας (νομικής βάσης), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο ενσωμάτωσης των σχετικών διεθνών ρυθμίσεων και προτύπων στην ελληνική έννομη τάξη.

Tο βιβλίο συμπληρώνουν παραρτήματα-πίνακες, στους οποίους παρατίθενται με ευσύνοπτο και εύχρηστο τρόπο οι δικαιοδοσίες, με τις οποίες η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει συστήματα αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, καθώς και οι αντίστοιχες νομικές βάσεις. Τέλος, τίθενται καίρια ερωτήματα και προβληματισμοί προς τον αναγνώστη, αποτελώντας έναυσμα για περαιτέρω εμβάθυνση και αναδεικνύονται τα θετικά στοιχεία, αλλά και οι αδυναμίες των επιμέρους ρυθμίσεων του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. 9
Προλογικό Σημείωμα Σελ. 11
Ευχαριστίες Σελ. 13
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 19
I. Το διεθνές οδοιπορικό της καθιέρωσης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών ως το νέο διεθνές πρότυπο φορολογικής συνεργασίας Σελ. 105
Α. Τι είναι η αυτόματη ανταλλαγής πληροφοριών; Σελ. 23
Β. Οι σκοποί της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα Σελ. 25
Η ανταλλαγή πληροφοριών ως μέσο πραγμάτωσης της φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας Σελ. 25
Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών Σελ. 26
i. Παραβίαση του φορολογικού απορρήτου και έννομη προστασία του φορολογουμένου Σελ. 27
ii. Παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 31
Πώς φτάσαμε στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών; Επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων Σελ. 39
II. Η νομική βάση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 43
III. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του άρθρου 26 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας Σελ. 105
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 48
Β. Οι κυριότερες ρυθμίσεις του άρθρου 26 της Πρότυπης Σύμβασης Σελ. 50
ΙV. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο ειδικών διμερών συμβάσεων Σελ. 56
V. Η Συμφωνία Ε.Ε - Ελβετικής Συνομοσπονδίας
Α. Η κάμψη του ελβετικού τραπεζικού απορρήτου Σελ. 59
Β. Η πλήρης κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου στις σχέσεις Ελβετίας - Ε.Ε. μετά τη σύναψη της Συμφωνίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 60
VI. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμβάσεως για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε φορολογικά θέματα Σελ. 105
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 62
Β. Οι κυριότερες ρυθμίσεις της ΔΣΑΔΣ - Ν 4153/2013 Σελ. 63
VII. Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών του ΟΟΣΑ - Ο Ν 4428/2016 Σελ. 105
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 67
Β. Η ενσωμάτωση της ΠΣΑΑ και του ΚΠΑ στην ελληνική έννομη τάξη - Ο Ν 4428/2016 Σελ. 72
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 72
Βασικά σημεία της ΠΣΑΑ Σελ. 73
Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της ΠΣΑΑ και του ΚΠΑ Σελ. 74
i. Τα τμήματα της ΠΣΑΑ Σελ. 74
ii. Τα παραρτήματα της ΠΣΑΑ και οι γνωστοποιήσεις Σελ. 75
iii. Το ΚΠΑ Σελ. 77
α. Η καθιέρωση ενός κοινού προτύπου αναφοράς χρηματοοικονομικών πληροφοριών ως παράγοντας επιτυχίας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών - Τα στοιχεία ενός επιτυχημένου Προτύπου Σελ. 77
β. Το ΚΠΑ του ΟΟΣΑ - Επιμέρους Ρυθμίσεις Σελ. 79
VIII. Οι διακυβερνητικές συμφωνίες τύπου FATCA ως πρότυπο για την ανάπτυξη του Κοινού Προτύπου Αναφοράς του ΟΟΣΑ (Common Reporting Standard - CRS) Σελ. 105
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Το νέο διεθνές περιβάλλον και ο ρόλος της FATCA και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών ως το νέο μοντέλο διεθνούς φορολογικής συνεργασίας Σελ. 86
Β. Το παρασκήνιο της γένεσης των Μοντέλων Διακυβερνητικών Συμφωνιών Τύπου FATCA για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 87
Η μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής πάταξης της φοροδιαφυγής: Από την καταστολή στην πρόληψη Σελ. 87
Το πρόγραμμα «Qualified Intermediary» Σελ. 87
Γ.1. Γενικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής νομοθεσίας της FATCA Σελ. 88
Γ.2. Συγκριτική παρουσίαση των Μοντέλων Διακυβερνητικών Συμφωνιών Τύπου FATCA για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 90
α. Το πρώτο Μοντέλο (Διακυβερνητική Συμφωνία 1 / Model Intergovernmental Agreement 1) Σελ. 90
β. Το δεύτερο Μοντέλο (Διακυβερνητική Συμφωνία 2 / Model Intergovernmental Agreement 2) Σελ. 91
γ. Ομοιότητες - Διαφορές Σελ. 92
Γ.3. Νομική φύση των Διακυβερνητικών Συμφωνιών Τύπου FATCA για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 93
Δ. Η Διακυβερνητική Συμφωνία Τύπου FATCA μεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ Σελ. 94
Ε. Βασικά σημεία της Συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή του Νόμου FATCA Σελ. 96
ΣΤ. Επί των άρθρων της Συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εφαρμογή του νόμου FATCA Σελ. 97
Ζ. Η επίδραση της αμερικανικής νομοθεσίας FATCA στη διαμόρφωση του διεθνούς και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου Σελ. 100
Η. Κριτική - Επίλογος Σελ. 102
IX. Συγκριτική αξιολόγηση FATCA και Κοινού Προτύπου Αναφοράς του ΟΟΣΑ (CRS) Σελ. 105
Τρόπος προσδιορισμού του δικαιούχου ενός τραπεζικού λογαριασμού Σελ. 105
Έννοια του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού Σελ. 106
Εξαιρούμενοι λογαριασμοί Σελ. 106
Παρακράτηση φόρου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Σελ. 106
Υποχρεώσεις καταχώρισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 107
X. Συμπεράσματα Σελ. 108
Παράρτημα Α Σελ. 121
Παράρτημα Β Σελ. 125
Παράρτημα Γ Σελ. 130
Βιβλιογραφία Σελ. 135
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 141
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.