ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Πρόλογος: Ι. Ληξουριώτης
  • Συγγραφέας: Γ. Θεοδόσης
  • Έκδοση: 2019
  • Σελίδες: 256
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μονογραφία «Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας» αναφέρεται στο δίκαιο της μεταβίβασης επιχειρήσεων και ειδικότερα επικεντρώνεται στα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της υπόστασης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης και στην έκταση της προστασίας αυτής. Η διασφάλιση μίας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων και αυτών του εργοδότη βρίσκεται στον πυρήνα της διατήρησης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Από τη μία ο μισθωτός εξασφαλίζει ότι το περιστατικό της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη του είναι περιστατικό νομικά αδιάφορο για τη συνέχιση της εργασίας του, ενώ από την άλλη ο εργοδότης, που πρέπει να προβεί σε αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του, δεν απαγορεύεται να προβεί σε οικονομοτεχνικές απολύσεις. Επίσης, στη μονογραφία αυτή οριοθετείται η έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης και εξετάζονται ειδικότερα ζητήματα του συγκεκριμένου κλάδου, όπως η εξαίρεση των αφερέγγυων επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου, η διασυνοριακή μεταβίβαση επιχείρησης και οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων από και προς τον δημόσιο τομέα. Η σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με τις πλούσιες νομολογιακές αναφορές καθιστούν την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με ζητήματα του δικαίου της μεταβίβασης επιχειρήσεων.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. IX
Προλογικό Σημείωμα Συγγραφέα Σελ. XIII
Συντομογραφίες Σελ. XΧI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η μεταβίβαση της επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η έννοια της μεταβίβασης
1. Ο όρος «μεταβίβαση» και ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής Σελ. 7
(α) Νομική ή συμβατική μεταβίβαση Σελ. 9
(β) Συγχώνευση Σελ. 14
(γ) Η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων (shares deal) Σελ. 17
2. Η μεταβίβαση μίας οικονομικής οντότητας Σελ. 20
(α) Η ταύτιση της επιχείρησης με τη δραστηριότητά της Σελ. 21
(β) Η επιχείρηση ως οικονομική οντότητα Σελ. 24
(i) Γενικά Σελ. 24
(ii) Η συσχέτιση της έννοιας της οικονομικής οντότητας με αυτές της επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος επιχείρησης και τμήματος εγκατάστασης Σελ. 29
(iii) Η έννοια της «οικονομικής οντότητας» στην ελληνική νομολογία Σελ. 33
(iv) Ευνοϊκότερες εθνικές ρυθμίσεις που διευρύνουν την έννοια της οικονομικής οντότητας Σελ. 41
3. Η διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας Σελ. 42
(α) Η μεταβίβαση παγίων Σελ. 45
(β) Άυλα στοιχεία Σελ. 48
(γ) Η αναπρόσληψη του προσωπικού Σελ. 48
(δ) Η συνέχιση της ίδιας ή παρόμοιας δραστηριότητας Σελ. 50
(ε) Η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης Σελ. 53
4. Η μεταβίβαση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων της επιχείρησης (outsourcing) Σελ. 56
(α) Γενικές επισημάνσεις Σελ. 56
(β) Η αντιμετώπιση του outsourcing από τη νομολογία του ΔΕΕ Σελ. 59
(i) Δραστηριότητες που βασίζονται στον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή Σελ. 65
(ii) Η ιδιαιτερότητα των κλάδων των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό Σελ. 68
(γ) Συμπερασματικά Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ειδικότερα ζητήματα του δικαίου της μεταβίβασης επιχείρησης
1. Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και του ΠΔ 178/2002 των αφερέγγυων επιχειρήσεων Σελ. 78
(α) Η πρόβλεψη του ενωσιακού δικαίου Σελ. 79
(i) Η νομολογιακή διάπλαση του κανόνα Σελ. 79
(ii) Η θετική ρύθμιση της εξαίρεσης Σελ. 80
(iii) Η διάκριση μεταξύ πτωχευτικών και προπτωχευτικών διαδικασιών Σελ. 82
(β) Η ρύθμιση στο εθνικό μας δίκαιο Σελ. 89
(i) Ο αφερέγγυος εργοδότης κατά το ΠΔ 178/2002 Σελ. 89
(ii) Η στενή και σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία των εξαιρέσεων Σελ. 91
(iii) Οι πρόσθετες εγγυήσεις: Έκδοση δικαστικής απόφασης. Σελ. 92
(iv) Νομολογιακά δεδομένα Σελ. 93
(γ) Η αφερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 95
2. Μεταβίβαση επιχείρησης και δημόσιος τομέας Σελ. 97
(α) Μεταβιβάσεις από και προς τον δημόσιο τομέα Σελ. 98
(β) Η εξαίρεση της αναδιοργάνωσης του δημοσίου Σελ. 101
(γ) Η νομολογία του Αρείου Πάγου Σελ. 102
3. Η διασυνοριακή μεταβίβαση επιχείρησης Σελ. 104
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η διατήρηση της θέσης εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το προσωπικό πεδίο της προστασίας
1. Συμβάσεις και σχέσεις εξαρτημένης εργασίας Σελ. 113
(α) Η έννοια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 113
(β) Η απλή σχέση εργασίας Σελ. 116
(γ) Απασχολούμενοι στο δημόσιο Σελ. 118
(δ) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 119
(ε) Οι πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις Σελ. 121
(i) Προσωρινή απασχόληση Σελ. 121
(ii) Σύμβαση Δανεισμού Εργασίας Σελ. 123
(στ) Οι τεκμαιρόμενες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας Σελ. 125
(ζ) Ειδικότερα, η σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου Σελ. 125
2. Συμβάσεις εργασίας υφιστάμενες κατά τον χρόνο της μεταβίβασης Σελ. 126
(α) Υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας Σελ. 127
(i) Ειδικότερα: η περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και η υπερημερία του εργοδότη Σελ. 127
(ii) Εποχιακές συμβάσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων Σελ. 129
(β) Συμβάσεις εργασίας σε αναστολή Σελ. 130
(γ) Περιπτώσεις καταστρατήγησης του θεσμού Σελ. 131
3. Εργασιακές συμβάσεις σε επιχείρηση ή τμήμα επιχείρησης που μεταβιβάζεται Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η Αρχή της αυτοδίκαιης μεταβίβασης της σχέσης εργασίας
1. Ο σκοπός και οι έννομες συνέπειες της προστασίας Σελ. 137
(α) Ο σκοπός της προστασίας Σελ. 137
(β) Οι έννομες συνέπειες της αυτοδίκαιης μεταφοράς της σύμβασης εργασίας Σελ. 140
(γ) Μεταβίβαση επιχείρησης και αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης Σελ. 143
(i) Ευνοϊκότερες συμφωνίες Σελ. 143
(ii) Συμφωνίες περί εξαίρεσης του μισθωτού από τη μεταβίβαση Σελ. 145
(iii) Συμφωνίες περί τροποποίησης της σύμβασης επί το δυσμενέστερο Σελ. 145
(iv) Η εκούσια υπαγωγή στις διατάξεις του δικαίου της μεταβίβασης Σελ. 148
(δ) Εθνικές ρυθμίσεις περιέχουσες ελάσσονα προστασία σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 152
2. Το δικαίωμα εναντίωσης του μισθωτού στη μεταβίβαση της εργασιακής του σύμβασης Σελ. 153
(α) Η ανοχή του δικαιώματος εναντίωσης σε ενωσιακό επίπεδο Σελ. 153
(β) Λύσεις που υιοθετήθηκαν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Σελ. 156
(i) Η αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στη Γερμανία (με διατήρηση της θέσης εργασίας) Σελ. 156
(ii) Η αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (η οποία, όμως, οδηγεί σε απώλεια της θέσης εργασίας) Σελ. 158
(iii) Η απουσία ρητής αναγνώρισης δικαιώματος εναντίωσης στην Γαλλία Σελ. 159
(γ) Η μη ρητή αναγνώριση δικαιώματος εναντίωσης στην έννομη τάξη μας Σελ. 160
(i) O κανόνας … Σελ. 160
(ii) ... και η κάμψη του Σελ. 164
(iiα) Σύμβαση συνδεόμενη με το πρόσωπο του εργοδότη Σελ. 164
(iiβ) «Εναντίωση» λόγω ουσιώδους μεταβολής των όρων εργασίας Σελ. 166
(iiγ) Ύπαρξη ρητής νομοθετικής πρόβλεψης Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η προστασία από την απόλυση
1. Ο κανόνας: Η μεταβίβαση αυτή καθ’ αυτή δεν αποτελεί λόγο απόλυσης Σελ. 170
(α) Η έννοια της απόλυσης λόγω μεταβίβασης επιχείρησης Σελ. 170
(β) Οι έννομες συνέπειες της ρύθμισης Σελ. 177
2. Η εξαίρεση: Απολύσεις για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους Σελ. 183
3. Περιπτώσεις εξομοιούμενες με απόλυση Σελ. 189
(α) Η ουσιώδης μεταβολή των όρων εργασίας λόγω της μεταβίβασης Σελ. 189
(β) Οι έννομες συνέπειες Σελ. 192
(γ) Συσχέτιση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 ΠΔ 178/2002 με αυτή του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α’ Ν 2112/1920 Σελ. 193
(δ) Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη αυτή καθ’ αυτή ως ουσιώδης μεταβολή των όρων εργασίας; Σελ. 194
4. Συμφωνίες διαχείρισης της λύσης της σύμβασης εργασίας κατά το στάδιο της μεταβίβασης της επιχείρησης Σελ. 196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης
1. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 204
2. Το δικαίωμα ενημέρωσης Σελ. 205
3. Η υποχρέωση διαβούλευσης Σελ. 208
4. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων Σελ. 210
5. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης Σελ. 211
6. Επιχειρηματικό απόρρητο και υποχρέωση εχεμύθειας Σελ. 212
7. Η νομική φύση της συμφωνίας Σελ. 214
8. Συσχέτιση με άλλους θεσμούς ενημέρωσης και διαβούλευσης Σελ. 216
(α) Με τον Ν 1387/1983 περί Ομαδικών Απολύσεων Σελ. 216
(β) Με το ΠΔ 240/2006 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων Σελ. 219
Βιβλιογραφία
I. Ελληνική Σελ. 221
II. Ξένη Σελ. 227
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 231
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.