Η ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δομή και λειτουργία των εταιριών ευκαιρίας
  • Έκδοση: 2018
  • Σελίδες: 256
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€22.00 Φυσικά πρόσωπα
€32.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας του γράφοντος να αποτυπώσει και να αναλύσει τη νομική προβληματική που ανακύπτει από την δραστηριοποίηση σε διάφορους τομείς της συναλλακτικής ζωής (και ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευαστικών-τεχνικών έργων) εταιριών uno actu, με έμφαση στην ευκρινή ανάδειξη και προσήκουσα αντιμετώπιση των σημαντικότερων ζητημάτων ευθύνης που αναφύονται εν προκειμένω. Επικεντρώνεται στην προβληματική της «Αδημοσίευτης μη γνήσιας Κοινοπραξίας εκτέλεσης τεχνικού έργου». Η πιο γνωστή κατηγορία «μη γνήσιας κοινοπραξίας» είναι αναμφίβολα η μη γνήσια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Στον συναλλακτικό αυτό τύπο εντάσσονται όλες οι παροδικές συμπράξεις ανεξάρτητων επιχειρήσεων οι οποίες δεσμεύονται αμοιβαία να εκτελέσουν από κοινού ένα μεμονωμένο κατασκευαστικό έργο εισφέροντας τις αναγκαίες για την εκτέλεσή του παροχές εμπρόθεσμα και στην ποιότητα και ποσότητα που έχουν συμφωνήσει. Κατά τη διάρκεια ζωής και δράσης μιας «μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας» γεννώνται μια σειρά από νομικά ζητήματα. Στη διευκρίνιση ακριβώς των σημαντικότερων ζητημάτων που μπορούν να ανακύψουν στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα του ουσιαστικού από τη συμμετοχή μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στην οικονομική ζωή και ιδιαίτερα στα ζητήματα της οργάνωσής της, της νομικής της φύσης, της απόκτησης ή μη νομικής προσωπικότητας αλλά και της ευθύνης των κοινοπρακτούντων μερών ή/και της ίδιας της μη γνήσιας κοινοπραξίας, εφόσον αυτή ήθελε θεωρηθεί ότι έχει νομική προσωπικότητα, για ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους, τόσο στον αντισυμβαλλόμενο των κοινοπρακτούντων/της κοινοπραξίας όσο και σε αμέτοχους τρίτους, αποβλέπει η ανάλυση της παρούσας μονογραφίας «Αδημοσίευτης μη γνήσιας Κοινοπραξίας εκτέλεσης τεχνικού έργου».

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή
§ 1. Αντικείμενο έρευνας Σελ. 17
§ 2. Η ιστορική διάσταση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας και η προσέγγισή της από τις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις Σελ. 19
Ι. Η εξελικτική πορεία της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στον ευρωπαϊκό χώρο Σελ. 19
α. Η βασική μορφή της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας Σελ. 26
β. Οι παραλλαγές της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας Σελ. 29
αα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 29
ββ. Η αδημοσίευτη μη γνήσια Holding κατασκευαστική κοινοπραξία Σελ. 30
γγ. Η αδημοσίευτη μη γνήσια διαρκής κατασκευαστική κοινοπραξία Σελ. 32
δδ. Η αδημοσίευτη μη γνήσια εν τοις πράγμασι διαρκής κατασκευαστική κοινοπραξία Σελ. 33
ΙΙ. Η νομική μεταχείριση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας στο ιδιωτικό δίκαιο ευρωπαϊκών κρατών Σελ. 34
ΙΙΙ. Ανακεφαλαίωση Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία ως ιδιαίτερος συναλλακτικός τύπος ευκαιριακής σύμπραξης επιχειρήσεων στον κλάδο των τεχνικών έργων
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 39
§ 3. Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων σε σχέση με το νομοθετικό μοντέλο της αστικής εταιρίας Σελ. 42
Ι. Η ιδρυτική της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας σύμβαση Σελ. 42
α. Η σύναψη της κοινοπρακτικής σύμβασης (συμβαλλόμενα μέρη, τύπος, χρόνος σύναψης) Σελ. 43
β. Η διάρκεια της κοινοπρακτικής σύμβασης Σελ. 48
γ. Η πρόβλεψη ονόματος και έδρας της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας Σελ. 49
δ. Το περιεχόμενο της κοινοπρακτικής σύμβασης Σελ. 51
αα. Ο κοινός σκοπός - Το καθήκον επιδίωξής του Σελ. 51
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 53
β. Οι κύριες εκδηλώσεις του καθήκοντος πίστης στις αδημοσίευτες μη γνήσιες κοινοπραξίες Σελ. 53
αα. Το καθήκον παροχής πληροφοριών Σελ. 55
ββ. Το καθήκον εχεμύθειας Σελ. 56
γγ. Η απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 57
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 58
β. Η συνέλευση των κοινοπρακτούντων Σελ. 60
αα. Οι αρμοδιότητές της συνέλευσης των κοινοπρακτούντων Σελ. 60
ββ. Η σύγκληση της συνέλευσης των κοινοπρακτούντων Σελ. 66
γγ. Η απαρτία και η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη συνέλευση των κοινοπρακτούντων Σελ. 69
γ. Η υπό ευρεία έννοια διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στο πλαίσιο της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας Σελ. 75
αα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 75
ββ. Η υπό στενή έννοια διαχείριση των υποθέσεων της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας Σελ. 77
γγ. Η εκπροσώπηση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας Σελ. 86
δδ. Η ανάκληση της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας Σελ. 88
α. Το νομοθετικό πρότυπο του Αστικού Κώδικα Σελ. 92
β. Η υποχρέωση των μελών της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας προς καταβολή εισφορών Σελ. 94
αα. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 94
ββ. Η «ιδιαίτερη» διαμόρφωση του καθήκοντος εισφοράς στις αδημοσίευτες μη γνήσιες κοινοπραξίες Σελ. 98
i. Η «ποσοστιαία συμμετοχή στην υλοποίηση του κοινού έργου» Σελ. 98
ii. Οι λοιπές «ιδιαιτερότητες» του καθήκοντος εισφοράς στις αδημοσίευτες μη γνήσιες κοινοπραξίες Σελ. 101
iii. Η νομική φύση των «εισφερόμενων» στην αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία παροχών Σελ. 109
iv. Οι σημαντικότερες κατ’ είδος παροχές των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας Σελ. 111
γγ. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων εισφοράς Σελ. 117
i. Γενικά Σελ. 117
ii. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο πλαίσιο των αδημοσίευτων μη γνήσιων κοινοπραξιών Σελ. 119
δδ. Η είσπραξη και κατανομή της οφειλόμενης από τον αντισυμβαλλόμενο εργοδότη εργολαβικής αποζημίωσης Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η νομική φύση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων
§ 4. Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων συνιστά αστική ή de facto ομόρρυθμη εταιρία; Σελ. 135
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 135
ΙΙ. Οι θέσεις της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας Σελ. 136
ΙΙΙ. Οι θέσεις της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας Σελ. 142
α. Η από 20.11.2001 απόφαση του ΟLG Dresden Σελ. 151
β. Η από 04.11.2002 απόφαση του Landgericht Berlin Σελ. 155
γ. Η από 09.09.2003 απόφαση του Landgericht Bonn Σελ. 157
δ. Η από 10.12.2004 απόφαση του Oberlandgericht Frankfurt a.M. Σελ. 158
ΙV. Η προσωπική μου θέση: Η αδημοσίευτη μη γνήσια κοινοπραξία εκτέλεσης ενός τεχνικού έργου συνιστά εμπορική εταιρία Σελ. 159
α. Γενικά Σελ. 161
β. Είναι δυνατή η κτήση της εμπορικής ιδιότητας από μια αδημοσίευτη μη γνήσια κατασκευαστική κοινοπραξία κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 20 του ΕμπΝ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ΔΑΕ; Σελ. 164
γ. Είναι δυνατή η κτήση της εμπορικής ιδιότητας από μια αδημοσίευτη μη γνήσια κατασκευαστική κοινοπραξία κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 20 του ΕμπΝ σε συνδυασμό με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 2 εδ. β περ. α΄ του ΔΑΕ; Σελ. 170
δ. Η νομική προσέγγιση της αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 20 του ΕμπΝ σε συνδυασμό με την καθ’ υπόθεση εργασίας θεώρηση των τεχνικών εργασιών επί ακινήτων ως υπαγόμενων στο άρθρο 2 εδ. β περ. α΄ του ΔΑΕ Σελ. 175
ε. Ενδιάμεσο συμπέρασμα Σελ. 182
Η αδημοσίευτη μη γνήσια κατασκευαστική κοινοπραξία και το κριτήριο της «οργανωμένης επιχειρηματικής δράσης» Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
H ευθύνη της αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών έργων
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 195
§ 5. Η προβληματική της κτήσης ή μη νομικής προσωπικότητας από την αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 196
Ι. Η προβληματική της κτήσης νομικής προσωπικότητας από την αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα Σελ. 196
ΙΙ. Η προβληματική της κτήσης νομικής προσωπικότητας από την αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρία στο ισχύον δίκαιο - Η προκρινόμενη προσέγγιση Σελ. 202
ΙΙΙ. Η δικαιοπρακτική δέσμευση των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας Σελ. 212
§ 6. Η έναντι τρίτων συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κοινοπραξίας Σελ. 217
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 217
ΙΙ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης των εταίρων μιας δημοσιευμένης ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 218
ΙΙΙ. Νομική θεμελίωση και ποιοτικά χαρακτηριστικά της συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης των μελών μιας αδημοσίευτης μη γνήσιας κατασκευαστικής κοινοπραξίας Σελ. 222
ΙV. Συμπέρασμα Σελ. 228
§ 7. Ανακεφαλαίωση Σελ. 229
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.