ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η διαδικασία κατά ΚΕΔΕ, ΚΦΔ, ΑΚ & ΚΠολΔ
  • Συγγραφέας: Θ. Λαζαρέτου, N. Αντωναρόπουλος
  • Έκδοση: 2018
  • Σελίδες: 224
  • Σχήμα:17 Χ 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο Βεβαίωση και Είσπραξη των φορολογικών εσόδων - Η διαδικασία κατά ΚΕΔΕ, ΚΦΔ, ΑΚ & ΚΠολΔ παρουσιάζει ευσύνοπτα τα βασικά διοικητικά μέσα για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων με σκοπό αυτά να γίνουν κατανοητά στον αναγνώστη (δικηγόρο, λογιστή, στέλεχος της δημόσιας και φορολογικής διοίκησης) που ακόμα και χωρίς να έχει ειδικές νομικές γνώσεις, δύναται να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του ή προς όφελος της έγκαιρης εισπρακτικής διαδικασίας.

Η σειρά παρουσίασης των διοικητικών μέσων για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων ακολουθεί την πρακτική βεβαίωσης και είσπραξης φορολογικών εσόδων που εφαρμόζεται από τη φορολογική διοίκηση. Ως προς το περιεχόμενο, η συγγραφή επικεντρώνεται στις εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεις του ΚΕΔΕ που εφαρμόζονται για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, ενώ συμπληρωματική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ. Μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τον οποίο θεσπίστηκε ένα σύστημα κανόνων που σκοπό έχει τη ρύθμιση των διαφορετικών σταδίων της φορολογικής διαδικασίας, η είσπραξη των φορολογικών εσόδων διενεργείται- κατ΄αρχήν - σύμφωνα με αυτόν. Το νέο νομοθέτημα διατήρησε σε ισχύ τον ΚΕΔΕ εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική είσπραξη Η προστασία του οφειλέτη ενισχύθηκε, παράλληλα, με την υποχρεωτική κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής υπερημερίας πριν από την επιβολή των μέτρων είσπραξης και την εκλογίκευση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου στα πέντε έτη.Ειδικότερα, αναλύονται τα εξής θέματα: νόμιμος τίτλος, επίδοση πράξεων προσδιορισμού του φόρου, ληξιπρόθεσμη οφειλή, συμψηφισμοί - διαγραφές - επιστροφές, η ευθύνη λόγω του κληρονομικού δικαίου, ζητήματα αστικής ευθύνης του Δημοσίου, η ευθύνη μετόχων - εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών, θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, η προπτωχευτική διαδικασία, τα όργανα - αρχές επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, η διοικητική δικαστική προσφυγή, η ενδικοφανής προσφυγή και λοιπά ένδικα βοηθήματα και η προσωρινή δικαστική προστασία. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου κρίθηκε χρήσιμη η παράθεση διαγραμμάτων απεικόνισης της σχετικής διαδικασίας. Στο τέλος του βιβλίου, επίσης, ο αναγνώστης μπορεί να βρει όλες τις βασικές σχετικές εγκυκλίους της διοίκησης.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XV
1. Νόμιμος Τίτλος - Εγκυρότητα βεβαίωσης
Διάγραμμα Σελ. 1
Ι. Ο νόμιμος τίτλος στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων Σελ. 1
ΙΙ. Η κοινοποίηση της πράξης ως διαδικαστική ενέργεια της βεβαιωτικής διαδικασίας Σελ. 2
Η συμβολή της νομολογίας Σελ. 3
III. Ληξιπρόθεσμη οφειλή Σελ. 4
2. Καταβολή Φόρου - Συμψηφισμός
Διάγραμμα Σελ. 7
Ι. Kαταβολή του φόρου Σελ. 7
ΙΙ. Συμψηφισμός Σελ. 8
3. Υπόχρεο και Συνυπόχρεο Πρόσωπο για την Πληρωμή του Φόρου - Ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων
Διαγράμματα Σελ. 11
I. Υπόχρεο και συνυπόχρεο πρόσωπο Σελ. 13
Α. Ευθύνη διοικούντων νομικών προσώπων Σελ. 13
Β. Χαρακτηριστικά της ευθύνης Σελ. 13
ΙΙ. Πίνακας προσδιορισμού συνυπόχρεων προσώπων Σελ. 15
III. Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης Σελ. 22
IV. Άμυνα φορολογούμενου Σελ. 22
V. Ειδικά Θέματα Σελ. 24
Α. Εκκαθαριστής Σελ. 24
Β. Προσωρινή Διοίκηση Σελ. 25
Γ. Οφειλές Αθλητικών Νομικών Προσώπων Σελ. 25
VI. Περιπτωσιολογία Σελ. 25
VII. Ειδικά θέματα ευθύνης εταίρων νομικών προσώπων Σελ. 27
Α. Ευθύνη μελών κοινοπραξιών – κοινωνιών-αστικών εταιρειών Σελ. 27
Β. Ευθύνη μετόχων-εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών Σελ. 27
4. Ποινικό Αδίκημα μη Καταβολής προς το Δημόσιο
Διάγραμμα Σελ. 29
Ι. Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους Σελ. 31
ΙΙ. Προϋποθέσεις τέλεσης του αδικήματος Σελ. 31
ΙΙI. Το υποκείμενο Σελ. 32
IV. Παράδειγμα Σελ. 33
V. Διαδικασία Σελ. 34
VI. Λοιπά Σελ. 35
VII. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 35
5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
Διάγραμμα Σελ. 38
Ι. Τι είναι το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας Σελ. 39
ΙΙ. Διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας Σελ. 40
Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 44
6. Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή στην Είσπραξη - Ανταλλαγή Πληροφορίας
Διάγραμμα Σελ. 47
Ι. Η αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Σελ. 48
ΙΙ. Διαδικασία αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής Σελ. 48
III. Διαδικασία συνδρομής από την Ελλάδα στην είσπραξη Σελ. 50
7. Διασφαλιστικά Μέτρα - Υποθήκη
Διάγραμμα Σελ. 52
Ι. Διασφάλιση της οφειλής Σελ. 54
Α. Διασφαλιστικά μέτρα κατά το άρθρο 46 ΚΦΔ Σελ. 54
Β. Διασφαλιστικά μέτρα κατά το άρθρο 49 ΚΦΔ Σελ. 57
Γ. Ειδικά η υποθήκη Σελ. 58
ΙI. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 60
8. Κατάσχεση Ακινήτων
Διάγραμμα Σελ. 62
Ι. Η κατάσχεση ακινήτων Σελ. 63
ΙΙ. Διαδικασία κατάσχεσης Σελ. 64
III. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 69
9. Πλειστηριασμός Ακινήτων
Διάγραμμα Σελ. 71
Ι. Ο πλειστηριασμός ακινήτων Σελ. 72
ΙΙ. Πρόγραμμα πλειστηριασμού Σελ. 72
III. Διαδικασία πλειστηριασμού Σελ. 73
IV. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 76
10. Αναγγελία σε Πρόγραμμα Πλειστηριασμού Τρίτου - Πίνακας Κατάταξης
Διάγραμμα Σελ. 78
Ι. Η αναγγελία ως δήλωση Σελ. 78
ΙΙ. Διανομή πλειστηριάσματος Σελ. 80
III. Κατάταξη του Δημοσίου Σελ. 80
ΙV. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 82
11. Κατάσχεση Κινητών - Πλειστηριασμός Κινητών
Διάγραμμα Σελ. 84
Ι. Η κατάσχεση κινητών Σελ. 85
ΙΙ. Διαδικασία κατάσχεσης Σελ. 85
III. Πλειστηριασμός κινητών Σελ. 89
IV. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 89
12. Κατάσχεση εις Χείρας Τρίτου
Διάγραμμα Σελ. 90
Ι. Η κατάσχεση Σελ. 91
ΙΙ. Διαδικασία κατάσχεσης Σελ. 94
III. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 99
IV. Μελέτη περίπτωσης Σελ. 102
13. Πτωχευτική Διαδικασία και Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Προπτωχευτική διαδικασία
Ι. Πλαίσιο νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων Σελ. 104
ΙΙ. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων κατά την πτωχευτική διαδικασία Σελ. 104
ΙΙΙ. Προπτωχευτική διαδικασία Σελ. 105
IV. Η συμβολή της Νομολογίας Σελ. 115
14. Εκκαθάριση Χαρτοφυλακίου Οφειλών - Διαγραφές
Διάγραμμα Σελ. 116
Ι. Εκκαθάριση χαρτοφυλακίου Σελ. 117
II. Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης Σελ. 117
III. Διαγραφή οφειλών Σελ. 120
15. Παραγραφή Είσπραξης Οφειλών
Διάγραμμα Σελ. 122
Ι. Παραγραφή είσπραξης οφειλών Σελ. 123
ΙΙ. Αναστολή παραγραφής είσπραξης οφειλών Σελ. 124
III. Διακοπή παραγραφής είσπραξης οφειλών Σελ. 126
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Νόμιμος Τίτλος - Εγκυρότητα βεβαίωσης
Α. ΠΟΛ 1249/2014 «Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης: α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας των άρθρων 47 του Ν 4174/2013 και 7 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)» Σελ. 131
Β. ΠΟΛ 1029/2015 «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του Ν 4174/2013 και 7 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)., γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΝΔ 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)» Σελ. 137
2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
Α. ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398/31.12.2013) «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει» Σελ. 139
Β. ΠΟΛ 1275/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398/31.12.2013) «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει» Σελ. 150
3. Εκκαθάριση Χαρτοφυλακίου Οφειλών - Διαγραφές
ΠΟΛ 1151/2016 «Αναφορικά με την κοινοποίηση και την παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ΝΔ 356/1974 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1089/2016 (ΦΕΚ Β' 2114)» Σελ. 155
4. Κατασχέσεις – Πλειστηριασμός - Αναγγελία
ΠΟΛ 1041/2017 «Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.07.2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΠΔ 503/1985)» Σελ. 161
5. Κατάσχεση Εις Χείρας Τρίτων
Α. ΠΟΛ 1092/2014 «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων» Σελ. 185
Β. ΠΟΛ 1146/2017 «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων» Σελ. 188
6. Διασφαλιστικά Μέτρα
ΠΟΛ 1282/2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν 4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων» Σελ. 189
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 201
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 205
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.