ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2017 Α’ ΤΟΜΟΣ

  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής
  • Έκδοση: 2017
  • Σελίδες: 272
  • Σχήμα:14 x 21
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€28 Φυσικά πρόσωπα
€38 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα 14η (δέκατη τέταρτη) έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2017 - Α΄ Τόμος» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο πρώτο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2017 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και στις διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης που παρέχονται μέσω εγκυκλίων και σχετικών εγγράφων.

 Ειδικότερα, στο βιβλίο παρουσιάζονται 84 ερωτήματα με τις απαντήσεις τους, τα οποία κατατάσσονται σε πέντε (5) ενότητες: Φορολογία Εισοδήματος, Λογιστική - ΕΛΠ, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Εταιρικά και Εργατικά. Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές που επέφεραν οι πρόσφατοι Νόμοι 4472/2017 και 4474/2017.

Ομοίως και στην παρούσα έκδοση, επαναλαμβάνεται η προσθήκη του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ», μέσω του οποίου επεξηγούνται έτι περαιτέρω, βάσει αποφάσεων και εγκυκλίων της Διοίκησης, ορισμένα ζητήματα, τα οποία κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθούν. Τέτοια είναι η αλλαγή φορολογικής κατοικίας, τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, η έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών, οι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης, η φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών, των αμοιβών βάσει της Πολ. 1120/2014 και των αμοιβών που παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών Ν.Π, καθώς και η συμπλήρωση του Πίνακα Κ του Εντύπου Ε3.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων σε πλήθος ερωτημάτων που απευθύνουν κυρίως στους λογιστές φοροτεχνικούς οι εντολείς τους, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία εξεύρεσης των πηγών, βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχθεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών, λογιστικών και εργατικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VΙΙ
I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
[1] Έκπτωση δαπάνης 2.000 ευρώ με καταβολή μέρους του ποσού με μετρητά Σελ. 3
[2] Μπορεί συνταξιούχος του ΟΓΑ να θεωρηθεί κατά κύριο επάγγελμα αγρότης; Σελ. 4
[3] Έκπτωση εξόδων φορτηγών αυτοκινήτων που εκμεταλλεύονται οι ΙΜΕ - ΕΠΕ Σελ. 8
[4] Παρακράτηση φόρου επί αμοιβών υπηρεσιών θυγατρικής εταιρείας προς αλλοδαπή μητρική Σελ. 11
[5] Διαγραφή επισφαλούς απαίτησης Σελ. 12
[6] Τρόπος φορολόγησης αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας ανεξαρτήτως κόρων Σελ. 14
[7] Αμοιβές διαχειριστών προσωπικών εταιρειών Σελ. 17
[8] Παρακράτηση φόρου 20% Σελ. 20
[9] Εισόδημα από δικαιώματα αποκτηθέντα από τρίτη χώρα Σελ. 21
[10] Παροχή σε είδος Σελ. 23
[11] Μεταφορά φορολογικής κατοικίας Σελ. 25
[12] Υποχρεώσεις ιδιοκτητών πολυκατοικίας Σελ. 27
[13] Προσωρινές φορολογικές διαφορές Σελ. 29
[14] Φορολόγηση επιδότησης προγράμματος Σελ. 31
[15] Έκπτωση εξόδων νοσηλείας υπαλλήλου Σελ. 33
[16] Οδοιπορικά έξοδα σε μέλη Δ.Σ σωματείου Σελ. 35
[17] Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών Σελ. 37
[18] Ανέγερση ενοικιαζόμενων δωματίων και τεκμήρια Σελ. 39
[19] Παροχές σε είδος, φορολόγηση και ασφαλιστικές εισφορές Σελ. 41
[20] Είσπραξη εμβάσματος από τρίτη χώρα Σελ. 45
[21] Συμπλήρωση εντύπων «Ε3» και «Ν» για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σελ. 46
[22] Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων Σελ. 47
[23] Ανείσπρακτες αποδοχές Σελ. 48
[24] Εισόδημα από παροχή σε είδος και τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτου Σελ. 50
[25] Σύμβαση Ελλάδος Πολωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας Σελ. 51
[26] Υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (Κύπριο) Σελ. 53
[27] Καταχώριση μη καταβληθέντων ενοικίων Σελ. 55
[28] Εξόφληση δανείου συζύγου Σελ. 56
[29] Φορολογική δήλωση ΝΕΠΑ του Ν 3182/2003 Σελ. 58
[30] Μεταφορά φορολογικής ζημίας ελεύθερου επαγγελματία που το επόμενο έτος φορολογείται ως μισθωτός Σελ. 59
[31] Φορολογία εσόδων από συνέδριο σωματείου Σελ. 60
[32] Θάνατος φορολογούμενου Σελ. 61
[33] Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης Σελ. 63
[34] Δαπάνες καυσίμων αυτοκινήτων ΙΧ δικηγόρων Σελ. 66
II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ
[35] Βάση υπολογισμού διανεμόμενου μερίσματος σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 71
[36] Αποσβέσεις παγίων κατά τα ΕΛΠ Σελ. 74
[37] Ζητήματα απογραφής βιολογικών αποθεμάτων Σελ. 76
[38] Λογιστικές εγγραφές λογαριασμών ΔΕΚΟ / κινητής τηλεφωνίας στο τέλος της χρήσης Σελ. 79
[39] Λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 83
[40] Διαγραφή χρηματοοικονομικής υποχρέωσης Σελ. 86
[41] Συναλλαγματικές διαφορές που φορολογούνται Σελ. 88
[42] Πρόβλεψη για πιστωτικά τιμολόγια από προμηθευτή εξωτερικού Σελ. 90
[43] Έκδοση τιμολογίων με μεταγενέστερη ημερομηνία Σελ. 92
[44] Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών Σελ. 93
[45] Έκδοση ΑΠΥ από ινστιτούτο αισθητικής Σελ. 95
[46] Δυνατότητα απλουστευμένης λογιστικής παρακολούθησης σε υποσύστημα (εμπορικό κ.λπ.) Σελ. 96
[47] Απογραφή παντοπωλείου Σελ. 98
[48] Απαλλαγές από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Σελ. 100
[49] Σύμβαση ανανέωσης λογισμικού Σελ. 102
[50] Μηχανογραφικά συστήματα έκδοσης παραστατικών Σελ. 103
[51] Τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος Σελ. 105
III. ΦΠΑ
[52] Ένταξη αγρότη σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Σελ. 109
[53] Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία και ΦΠΑ Σελ. 111
[54] Ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας Σελ. 113
[55] Τιμολόγηση σε πελάτη τρίτης χώρας - Παράδοση σε πλοίο σε ευρωπαϊκό λιμένα Σελ. 115
[56] Αγορά λογισμικού με downloading Σελ. 117
[57] Επιβολή ειδικού προστίμου ΦΠΑ Σελ. 119
[58] Επιδότηση και δήλωση ΦΠΑ Σελ. 121
[59] Ποτοποιία με φορολογική αποθήκη Σελ. 122
[60] Πώληση από τρίτη χώρα σε πελάτη στην ΕΕ με τιμολόγηση από ελληνική επιχείρηση Σελ. 124
[61] Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ μισθώματος λεωφορείου ΙΧ Σελ. 125
[62] Ειδικό καθεστώς αγροτών Σελ. 126
[63] Τιμολόγηση παροχής υπηρεσίας σε αλλοδαπή εταιρεία τρίτης χώρας Σελ. 127
[64] Ενδοκοινοτική παράδοση με μεταφορά αγαθών από τον πελάτη Σελ. 128
IV. ΕΤΑΙΡΙΚΑ
[65] Δανεισμός μεταξύ ανωνύμων εταιρειών και ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 131
[66] Δάνειο εταίρου ΙΚΕ στην επιχείρηση Σελ. 133
[67] Συμμετοχή ΑΕ στο κεφάλαιο ΟΕ Σελ. 135
[68] Δικηγορική εταιρεία - Λήψη έκτακτων αμοιβών από τη διανομή Σελ. 137
[69] Διανομή ζημίας προηγούμενων ετών κοινοπραξίας στα μέλη Σελ. 139
[70] Συστέγαση επιχειρήσεων σε κοινό ακίνητο Σελ. 141
[71] Εκπρόθεσμη διακοπή ΑΕ Σελ. 143
[72] Κληρονομιά μεριδίων ΟΕ και μετοχών ΑΕ μη εισηγμένων Σελ. 145
[73] Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων σε ΙΚΕ Σελ. 150
[74] Εξωκεφαλαιακές εισφορές Σελ. 152
[75] Κληρονόμος θανόντος εταίρου Σελ. 154
[76] Εισφορά ακινήτου σε ΑΕ και φόρος μεταβίβασης Σελ. 156
V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
[77] Συνταξιοδότηση κοινωνού σε κοινωνία εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων Σελ. 161
[78] Ασφάλιση σε επισιτιστικό κατάστημα Σελ. 162
[79] Η μη εγγραφή στον ΕΦΚΑ - ΟΓΑ Σελ. 163
[80] Ασφάλιση αμοιβής που εισπράττεται με τίτλο κτήσης Σελ. 164
[81] Αμοιβή διαχειριστή ΙΚΕ μη εταίρου Σελ. 166
[82] Λογαριασμοί ΕΛΠ για εισφορές ΕΦΚΑ τρίτου Σελ. 167
[83] Ωρομίσθιο καθηγητών ιδιωτικών φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών Σελ. 169
[84] Εισφορές των απασχολουμένων βάσει της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν 4387/2016 Σελ. 171
VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α. Αλλαγή φορολογικής κατοικίας Σελ. 177
Β. Ακαθάριστα έσοδα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας Σελ. 181
Γ. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 186
Δ. Έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών (Πολ. 1113/2015)
1. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 192
2. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 194
3. Συμπλήρωση της Πολ. 1113/2015, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες (Πολ. 1094/2016) Σελ. 208
Ε. Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 49 παρ. 1 του Ν 4172/2013) Σελ. 218
ΣΤ. Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του Ν 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ) (Πολ. 1103/2016) Σελ. 221
Ζ.1 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών (Πολ. 1120/2014) Σελ. 224
Ζ.2 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών Ν.Π. (Πολ. 1007/2017) Σελ. 235
Η. Συμπλήρωση του Πίνακα «Κ» του εντύπου Ε3 Σελ. 238
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 249
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.