Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016

ΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ
  • Επιμέλεια: Στ. Πετροπουλάκος
  • Έκδοση: 2017
  • Σελίδες: 368
  • Σχήμα:14x21
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€28 Φυσικά πρόσωπα
€38 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016 ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ» περιέχει το σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών και προνοιακών (κοινωνικής αλληλεγγύης) διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, μαζί με σημαντικά αποσπάσματα της οικείας αιτιολογικής έκθεσης. Το έργο είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Επιπλέον, σε κάθε άρθρο επισημαίνονται, με αναφορά των στοιχείων και της θεματολογίας τους, οι σχετικώς εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, εφαρμοστικές εγκύκλιοι και λοιπά σημαντικά έγγραφα, βάσει των οποίων τα όργανα της Διοίκησης θα κληθούν να εφαρμόσουν τον νόμο.

Έτι περαιτέρω, περιέχονται εκτενείς εισαγωγικές παρατηρήσεις, με τις οποίες, αφενός, αποτυπώνεται το πλαίσιο της διαβούλευσης και της ψήφισης του νόμου και, αφετέρου, αναλύονται οι βασικές ρυθμίσεις που ο νόμος αυτός εισάγει. Η παρουσίαση των ρυθμίσεων αυτών γίνεται με τη χρήση ευσύνοπτων πινάκων και την παράθεση ενδεικτικών παραδειγμάτων, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην κατανόηση του περιεχομένου των εκάστοτε αναφερόμενων διατάξεων.

Τέλος, επιχειρείται μια αρχική νομική αξιολόγηση των ρυθμίσεων του νόμου, που επαγγέλλεται τη μεταρρύθμιση του Ελληνικού ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος.
Το έργο αυτό έχει έναν σαφή πρακτικό προσανατολισμό και απευθύνεται σε όλους όσοι ασχολούνται συστηματικά ή περιστασιακά με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και θέλουν να ενημερωθούν για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Εισαγωγικές παρατηρήσεις
I. Το πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης Σελ. 1
II. Tα βασικά σημεία της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (πίνακες - παραδείγματα)
1. Οργανωτικά ζητήματα
1.1. Αρχές και όργανα Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας Σελ. 5
1.2. Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Σελ. 7
1.3. Μετονομασία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) Σελ. 10
2. Εισφορές
2.1. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης μισθωτών (και εργοδοτών τους) Σελ. 12
2.2. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών Σελ. 14
2.3. Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ασφαλισμένων στον ΟΓΑ Σελ. 18
2.4. Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Σελ. 21
2.5. Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης Σελ. 22
2.6. Εισφορές εφάπαξ παροχής Σελ. 23
2.7. Μεταβατική περίοδος μείωσης εισφορών αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ Σελ. 24
3. Παροχές
3.1. Εθνική σύνταξη Σελ. 27
3.2. Ανταποδοτική σύνταξη Σελ. 31
3.3. Σύνταξη αναπηρίας Σελ. 36
3.4. Σύνταξη λόγω θανάτου Σελ. 36
3.5. Επικουρική σύνταξη Σελ. 40
3.6. Εφάπαξ παροχή Σελ. 41
3.7. Αναπροσαρμογή-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων Σελ. 43
4. Προνοιακές παροχές
4.1. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Σελ. 45
4.2. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Σελ. 47
5. Χρόνος ασφάλισης
5.1. Παράλληλη ασφάλιση-Πολλαπλή απασχόληση Σελ. 49
5.2. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Σελ. 53
5.3. Διαδοχική ασφάλιση Σελ. 56
5.4. Απασχόληση συνταξιούχων Σελ. 56
6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών Σελ. 57
7. Σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 58
III. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Σελ. 59
N 4387/2016
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1 – Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας Σελ. 67
Άρθρο 2 – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σελ. 68
Άρθρο 3 – Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Άρθρο 4 – Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών Σελ. 72
Άρθρο 5 – Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου Σελ. 74
Άρθρο 6 – Ειδικές - Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου Σελ. 75
Άρθρο 7 – Εθνική Σύνταξη Σελ. 77
Άρθρο 8 – Ανταποδοτική σύνταξη Σελ. 79
Άρθρο 9 – Προσωρινή σύνταξη Σελ. 82
Άρθρο 10 – Οικογενειακή παροχή - προσαύξηση σύνταξης Σελ. 83
Άρθρο 11 – Σύνταξη αναπηρίας Σελ. 84
Άρθρο 12 – Σύνταξη λόγω θανάτου Σελ. 85
Άρθρο 13 – Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης Σελ. 89
Άρθρο 14 – Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων Σελ. 90
Άρθρο 15 – Χρόνος ασφάλισης Σελ. 92
Άρθρο 16 – Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης Σελ. 94
Άρθρο 17 – Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 95
Άρθρο 18 – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Σελ. 96
Άρθρο 19 – Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης Σελ. 98
Άρθρο 20 – Απασχόληση συνταξιούχων Σελ. 101
Άρθρο 21 – Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Σελ. 103
Άρθρο 22 – Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 169/2007 Σελ. 103
Άρθρο 23 – Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων Σελ. 108
Άρθρο 24 – Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων-Ο.Δ.Α.Ζ. Σελ. 111
Άρθρο 25 – Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) Σελ. 112
Άρθρο 26 – Έκταση Εφαρμογής Σελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 27 – Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα Σελ. 114
Άρθρο 28 – Ανταποδοτική σύνταξη Σελ. 116
Άρθρο 29 – Προσωρινή σύνταξη Σελ. 119
Άρθρο 30 – Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές Σελ. 121
Άρθρο 31 – Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας Σελ. 122
Άρθρο 32 – Παροχές ασθένειας σε χρήμα Σελ. 124
Άρθρο 33 – Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων Σελ. 124
Άρθρο 34 – Χρόνος ασφάλισης Σελ. 125
Άρθρο 35 – Εφάπαξ παροχή Σελ. 127
Άρθρο 36 – Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 137
Άρθρο 37 – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΟΡΟΙ-ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 38 – Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών Σελ. 141
Άρθρο 39 – Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών Σελ. 145
Άρθρο 40 – Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ Σελ. 152
Άρθρο 41 – Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης Σελ. 156
Άρθρο 42 – Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών Σελ. 157
Άρθρο 43 – Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Σελ. 158
Άρθρο 44 – Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων Σελ. 159
Άρθρο 45 – Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος Σελ. 160
Άρθρο 46 – Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών Σελ. 162
Άρθρο 47 – Μετοχικά Ταμεία Σελ. 163
Άρθρο 48 – Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ. Σελ. 164
Άρθρο 49 – Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος Σελ. 170
Άρθρο 50 Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 51 – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης-Σύσταση- Σκοπός Σελ. 171
Άρθρο 52 – Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α. Σελ. 173
Άρθρο 53 – Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α. Σελ. 175
Άρθρο 54 – Κ.Ε.Α.Ο. Σελ. 179
Άρθρο 55 – Ασφαλιστέα πρόσωπα Σελ. 180
Άρθρο 56 – Πόροι Σελ. 180
Άρθρο 57 – Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. Σελ. 181
Άρθρο 58 – Συμβουλευτικές Επιτροπές Σελ. 185
Άρθρο 59 – Αρμοδιότητες Διοικητή Σελ. 186
Άρθρο 60 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 186
Άρθρο 61 – Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών Σελ. 188
Άρθρο 62 – Διοικητική Οργάνωση Σελ. 188
Άρθρο 63 – Τμήμα Γραμματείας Διοικητή Σελ. 194
Άρθρο 64 – Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητών Σελ. 194
Άρθρο 65 – Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος Σελ. 194
Άρθρο 66 – Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Σελ. 196
Άρθρο 66Α Σελ. 196
Άρθρο 67 – Γενικές Διευθύνσεις Σελ. 197
Άρθρο 67Α – Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων Σελ. 203
Άρθρο 68 – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης Σελ. 216
Άρθρο 68Α – Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Σελ. 229
Άρθρο 68Β – Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας Σελ. 238
Άρθρο 68Γ – Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Σελ. 244
Άρθρο 68Δ – Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σελ. 247
Άρθρο 68Ε – Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών Σελ. 252
Άρθρο 69 – Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας Σελ. 254
Άρθρο 69Α – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σελ. 255
Άρθρο 69Β – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΟΑΕΕ Σελ. 263
Άρθρο 69Γ – Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ Σελ. 271
Άρθρο 69Δ – Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σελ. 272
Άρθρο 69Ε – Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α. Τομείς Υγειονομικών Σελ. 276
Άρθρο 69ΣΤ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σελ. 277
Άρθρο 69Ζ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Σελ. 277
Άρθρο 69Η – Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ Σελ. 278
Άρθρο 69Θ – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Ε.Τ.Α.Α. Σελ. 279
Άρθρο 69Ι – Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Σελ. 280
Άρθρο 69ΙΑ – Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ Σελ. 280
Άρθρο 69ΙΒ – Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων Σελ. 281
Άρθρο 70 – Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία Σελ. 281
Άρθρο 71 – Θέματα προσωπικού Σελ. 284
Άρθρο 72 – Θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής Σελ. 286
Άρθρο 72Α – Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δημοσίου Σελ. 287
Άρθρο 73 – Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α. Σελ. 288
Άρθρο 73Α – Αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του τ. ΕΤΑΤ Σελ. 288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 74 – Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.») Σελ. 289
Άρθρο 75 – Ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 290
Άρθρο 76 – Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 292
Άρθρο 77 – Πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 293
Άρθρο 78 – Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 293
Άρθρο 79 – Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 294
Άρθρο 80 – Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 294
Άρθρο 81 – Θέματα οργάνωσης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 297
Άρθρο 82 – Θέματα οικονομικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 298
Άρθρο 83 – Θέματα προσωπικού εντασσομένων νομικών προσώπων Σελ. 299
Άρθρο 84 – Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 301
Άρθρο 85 – Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Σελ. 302
Άρθρο 86 – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 303
Άρθρο 87 – Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 304
Άρθρο 88 – Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 305
Άρθρο 89 – Θέματα Προσωπικού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σελ. 306
Άρθρο 90 – Έναρξη ισχύος Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 91 – Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων Σελ. 307
Άρθρο 92 – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) Σελ. 307
Άρθρο 93 – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων Σελ. 311
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 94 – Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών Σελ. 314
Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α.-Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις Σελ. 316
Άρθρο 96 – Παροχές Ε.Τ.Ε.Α.-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων Σελ. 317
Άρθρο 97 – Εισφορές επικουρικής ασφάλισης Σελ. 321
Άρθρο 98 – Μεταβατική ρύθμιση-εισφορές αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α. Σελ. 322
Άρθρο 99 – Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ Σελ. 325
Άρθρο 100 – Γενικές μεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α. Σελ. 326
Άρθρο 100Α Σελ. 330
Άρθρο 101 – Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α. Σελ. 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 102 – Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων Σελ. 333
Άρθρο 103 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών Σελ. 334
Άρθρο 104 – Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών Σελ. 335
Άρθρο 105 – Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΑΣ Σελ. 336
Άρθρο 106 – Θωράκιση ελεγκτικών μηχανισμών αγοράς εργασίας Σελ. 336
Άρθρο 107 – Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών Σελ. 337
Άρθρο 108 – Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης Σελ. 338
Άρθρο 109 – Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Σελ. 340
Άρθρο 119 – Ρύθμιση οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σελ. 342
Άρθρο 120 Σελ. 343
Άρθρο 122 – Έναρξη ισχύος Σελ. 343
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 345
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.