ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Oδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής
  • Έκδοση: 8η 2017
  • Σελίδες: 120
  • Σχήμα:21 x 28
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9 Φυσικά πρόσωπα
€14 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9.00 Φυσικά πρόσωπα
€14.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€10 Φυσικά πρόσωπα
€15 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2016, κυκλοφορούν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του ενιαίου εντύπου Ν, του εντύπου Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν. Επίσης, παρατίθενται παραδείγματα - εφαρμογές με απεικόνιση των αριθμητικών δεδομένων στα έντυπα.

Όπως και κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 2015, το κλείσιμο της χρήσης 2016 έγινε σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν 4308/2014 (ΕΛΠ). Βάσει των διατάξεων του νόμου και των σχετικών οδηγιών, η συμφωνία των λογιστικών και των φορολογικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται στη φορολογική δήλωση, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν, αλλά αποτελεί μέρος των λογιστικών αρχείων που τηρεί η οντότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη απεικόνιση στο τέλος της χρήσης του λογιστικού και του φορολογικού υπολοίπου του κάθε λογαριασμού, αλλά και της μεταξύς τους διαφοράς. Περαιτέρω, υφίσταται η υποχρέωση μεταφοράς των δεδομένων της κατάστασης διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης των λογαριασμών, στη φορολογική δήλωση συγκεντρωτικά και με διάκριση των διαφορών αυτών σε μόνιμες και προσωρινές.

Eιδικότερα, αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

- Διάκριση διαφορών σε μόνιμες ή προσωρινές.

- Η Κατάσταση διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης.

- Η φορολόγηση διανεμόμενων αποθεματικών προηγούμενων ετών.

- Ο φορολογικός χειρισμός ενδοομιλικών μερισμάτων, τόσο των συνδεδεμένων κατά το άρθρο 48 ΚΦΕ όσο και των λοιπών.

- Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος και η συμπλήρωση του σχετικού πίναα 2 από τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

- Η φορολόγηση των νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

- Ο υπολογισμός της προκαταβολής του φόρου.

- Ο υπολογισμός της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει για κάθε μορφή νομικού προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2016, απευθύνονται σε λογιστές, επιχειρήσεις, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. 3
I. Γενικά
Α. Θέματα υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικού προσώπου Σελ. 7
i. Το έντυπο «Ν» Σελ. 7
ii. Υποκείμενα του φόρου Σελ. 7
iii. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την δήλωση Σελ. 8
iv. Δαπάνες νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σελ. 10
v. Τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ Σελ. 11
II. Έντυπο Ν
Α. Πρώτο μέρος της πρώτης σελίδας
1. Αναγνωριστικά στοιχεία Σελ. 13
2. Εφαρμογή ΔΛΠ/ΕΛΠ Σελ. 14
3. Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο Σελ. 13
4. Ιστορικό του φορολογικού πιστοποιητικού Σελ. 14
Β. Δεύτερο μέρος της πρώτης σελίδας
1. Αναγραφή ποσών για την εκκαθάριση του φόρου, τελών κ.λπ. Σελ. 18
2. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχουσας χρήσης Σελ. 21
Γ. Το εσωτερικό του Εντύπου Ν
1. Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» Σελ. 24
2. Η φορολογική αναμόρφωση, σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 26
3. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών Σελ. 27
4. Διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 42
5. Οι λοιπές περιπτώσεις αναμόρφωσης των κερδών Σελ. 49
6. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους Σελ. 71
7. Εισόδημα αλλοδαπής Σελ. 74
8. Φορολογική απαλλαγή (Ν 3908/2011) Σελ. 75
9. Χρεωστική διαφορά λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων - P.S.I. (Ν 4046/2012) Σελ. 75
10. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθρου 27, Ν 4172/2013) Σελ. 75
11. Πίνακας 2: Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σελ. 76
12. Πίνακας 3Α1: Μερίσματα (άρθρο 36 Ν 4172/2013) Σελ. 80
13. Πίνακας 3Α2: Τόκοι (άρθρο 37 Ν 4172/2013) - Πίνακας 3Α3: Δικαιώματα (άρθρο 38 Ν 4172/2013) Σελ. 82
14. Πίνακας 3Α4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 Ν 4172/2013) Σελ. 83
15. Πίνακας 3Β: Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 84
16. Πίνακας 3Β1: Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 41, Ν 4172/2013) Σελ. 85
17. Πίνακας 3Β2: Μεταβίβαση Τίτλων (άρθρο 42, Ν 4172/2013) Σελ. 85
ΙΙΙ. Η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 για τα Νομικά Πρόσωπα
Α. Γενικές οδηγίες Σελ. 87
Β. Το έντυπο E3 των Nομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλία Σελ. 90
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ Κ: Προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 94
Δ. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης Σελ. 94
Ε. Παραδείγματα Σελ. 96
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.