ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3)
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής
  • Έκδοση: 2017
  • Σελίδες: 190
  • Σχήμα:21 x 28
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9 Φυσικά πρόσωπα
€14 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9.00 Φυσικά πρόσωπα
€14.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€10 Φυσικά πρόσωπα
€15 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2016, κυκλοφορούν για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζεται με οδηγίες, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και αναφορά σε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει, ανά περίπτωση, να προσκομισθούν, ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, των φυσικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2016, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους αυτού.

Η ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, των υπόχρεων φορολογούμενων, υποβάλλεται υποχρεωτικώς με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου, έως την 30ή Ιουνίου 2017. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις με χειρόγραφη μορφή στις ΔΟΥ. Επίσης, οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, για τους φορολογούμενους που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει στο τέλος του έτους, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωσή τους χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gsis είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Περαιτέρω, οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Πάντως, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη σχέση τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης, ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Tα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του Ν 4356/2015 και εφόσον ενημερώσουν το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ με δήλωση μεταβολής δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους. Επισημαίνεται επίσης ότι οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους της χώρας μας. Ωστόσο, οι κάτοικοι εξωτερικού, προκειμένου να υποχρεωθούν σε υποβολή φορολογικής δήλωσης πρέπει να αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην χώρα μας, όχι τεκμαρτό (βλ. την περ. η΄ του άρθρου 33 του ΚΦΕ).

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα κατά την διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους, το αργότερο έως τις 31/12/2017 (σχετική είναι η Πολ. 1058/2015).

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικώς σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, εμπρόθεσμα έως 31/12/2017. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων ή εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3 όταν απαιτείται η υποβολή τους και εν συνεχεία η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1). Η σειρά υποβολής των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο, σε κάθε περίπτωση δε, εφόσον δεν έχει οριστικοποιηθεί η υποβολή του Ε1, μπορούν να επανυποβληθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην Φορολογία Εισοδήματος από 1/1/2014, εκτός από το γεγονός ότι διαμορφώνουν διαφορετικό χαρακτηρισμό των πηγών των εισοδημάτων, κυρίως συνενώνοντας αυτές (από έξι σε τέσσερις), καθιερώνουν για τα φυσικά πρόσωπα την διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων, αναλόγως της πηγής προέλευσης αυτών.

Με το άρθρο 112 παρ. 1 του Ν 4387/2016, ενοποιήθηκε η κλίμακα του άρθρου 15 του ΚΦΕ, η οποία εφαρμόζεται πλέον τόσο για το (καθαρό) εισόδημα που προέρχεται από την παροχή μισθωτής εργασίας, (λαμβάνοντας υπόψη και την μείωση του άρθρου 16), όσο και για το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 29, Ν 4172/13). Εν συνεχεία, το εισόδημα από ακίνητα φορολογείται βάσει της κλίμακας του άρθρου 40, ενώ, τέλος, καθιερώνεται διαφορετική φορολόγηση των λοιπών εισοδημάτων από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), βάσει αυτοτελών συντελεστών, καθώς και του εισοδήματος που προκύπτει ως υπεραξία από την μεταβίβαση κεφαλαίου, δηλαδή ακίνητης περιουσίας (αναστολή εκ νέου μέχρι την 31/12/2017) και τίτλων (άρθρο 42 ΚΦΕ).

Προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται μόνο εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 69 ΚΦΕ). Σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου, ο συντελεστής προσδιορισμού της προκαταβολής φόρου για το φορολογικό έτος 2016 θα είναι 100%. Από το ποσό της προκαταβολής αφαιρούνται παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι. Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2016, απευθύνονται σε λογιστές, φοροτεχνικούς αλλά και σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θέλει να ενημερωθεί ορθά και έγκυρα για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων που  αφορούν τα εισοδήματά του.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Πρόλογος Σελ. 1
Ι. Πληροφοριακά στοιχεία
1. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 7
(α) Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα Σελ. 7
(β) Φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή Σελ. 7
2. Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης Σελ. 7
3. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας Σελ. 8
4. Αλλαγή φορολογικής κατοικίας Σελ. 8
5. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων Σελ. 10
6. Εισόδημα ανήλικων τέκνων Σελ. 11
7. Τρόπος και χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης Σελ. 11
8. Ορισμένες περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Σελ. 11
9. Φορολογία εισοδήματος των συζύγων Σελ. 12
10. Δικαιολογητικά που φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο ή ενδέχεται να συνυποβληθούν με την δήλωση, όπου είναι απαραίτητο, αν ζητηθούν Σελ. 12
11. Καθορισμός ορίων ακαθάριστων εσόδων των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό (άρθρο 38 Ν 2873/2000) Σελ. 13
12. Πού υποβάλλεται η δήλωση Σελ. 13
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Στοιχεία φορολογουμένου Σελ. 13
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Πληροφοριακά στοιχεία Σελ. 14
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας Σελ. 24
ΙΙ. Φορολογούμενα εισοδήματα
A. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις Σελ. 28
1. Σχετικές διατάξεις Σελ. 28
2. Ορισμός Σελ. 28
3. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 29
4. Παροχές σε είδος Σελ. 29
5. Εξαιρέσεις εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 33
6. Κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από τον φόρο Σελ. 33
7. Τρόπος φορολόγησης - Φορολογική κλίμακα Σελ. 34
8. Αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού Σελ. 34
9. Μείωση φόρου (άρθρο 16) Σελ. 34
10. Μειώσεις του φόρου Σελ. 34
11. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης Σελ. 36
12. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων Σελ. 36
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4A Σελ. 37
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4B Σελ. 41
Δ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα - Παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι Σελ. 44
1. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 44
2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 50
3. Εισοδήματα φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που αποκτώνται στην αλλοδαπή Σελ. 52
Ε. Εισόδημα από κεφάλαιο - Παρακρατηθέντες φόροι Σελ. 55
1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ1 Σελ. 55
2. Σχετικές διατάξεις Σελ. 55
3. Ορισμός Σελ. 55
4. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα Σελ. 57
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ2 Σελ. 58
1. Σχετικές διατάξεις Σελ. 59
2. Ορισμός Σελ. 59
3. Ποιοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα Σελ. 59
4. Ποσά που περιλαμβάνονται στο εισόδημα από ακίνητα Σελ. 59
5. Συμπλήρωση του Εντύπου Ε2 Σελ. 60
6. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα Δ2 της φορολογικής δήλωσης Σελ. 61
7. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος ακινήτων Σελ. 64
i. Ανείσπρακτα μισθώματα Σελ. 64
ii. Δήλωση σύμβασης μίσθωσης Σελ. 66
iii. Χαρτόσημο μισθωμάτων Σελ. 66
iv. Καθαρό εισόδημα Σελ. 66
v. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος Σελ. 66
vi. Παράδειγμα Σελ. 66
Ζ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 68
1. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από Πολ. 1032/2015 Σελ. 71
2. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο Σελ. 73
ΙΙΙ. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
Α. Σχετικές διατάξεις Σελ. 75
Β. Ορισμός Σελ. 75
Γ. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες Σελ. 75
Δ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.1 Σελ. 76
1. Περίπτωση α΄ (κύρια κατοικία και μέχρι δύο δευτερεύουσες) - Συμπλήρωση των ενδείξεων και των κωδικών Σελ. 76
2. Περίπτωση β΄ (λοιπές κατοικίες) Σελ. 78
3. Περίπτωση γ΄ (επιβατικά αυτοκίνητα) Σελ. 79
4. Περίπτωση δ΄ (σκάφη αναψυχής) Σελ. 82
5. Περίπτωση ε΄ (αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα) Σελ. 83
6. Περίπτωση στ΄ (δεξαμενές κολύμβησης) Σελ. 84
7. Περίπτωση ζ΄ (δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία) Σελ. 84
8. Περίπτωση η΄ (αμοιβές σε οικιακούς βοηθούς κ.λπ.) Σελ. 84
9. Επισημάνσεις επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Σελ. 85
E. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 87
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.2 Σελ. 88
1. Επισημάνσεις επί της ετήσιας δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 91
2. Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακα 5 Σελ. 91
Ζ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 6 Σελ. 95
1. Γενικά Σελ. 95
2. Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών Σελ. 105
3. Δικαιολογητικά ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών Σελ. 106
4. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών - Αμφισβήτηση της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης Σελ. 107
ΙV. Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο
1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 7 Σελ. 108
V. Κλείσιμο της δήλωσης Σελ. 119
Α. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 8 Σελ. 119
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 9 Σελ. 120
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 10 Σελ. 120
VΙ. Οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 122
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄: Στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλασσομένων / μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων Σελ. 124
2. ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄: Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία Σελ. 133
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄: Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων Σελ. 136
Β. Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης Σελ. 137
Γ. Τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων Σελ. 140
Δ. Διαγραφή απαίτησης Σελ. 141
Ε. Εξαιρέσεις Σελ. 142
ΣΤ. Ειδικές περιπτώσεις (παρ. 5, 6, 7 άρθρου 26) Σελ. 142
Ζ. Η φορολογική αναμόρφωση στο πλαίσιο των ΕΛΠ Σελ. 147
VII. Παράρτημα
Α. Προσδιορισμός του φόρου (κλίμακες) Σελ. 152
1. Κλίμακα φόρου για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 15 ΚΦΕ) Σελ. 152
2. Μείωση φόρου εισοδήματος (άρθρο 16) Σελ. 152
3. Κλίμακα φόρου για εισοδήματα από ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 29 (άρθρο 29 ΚΦΕ) Σελ. 152
4. Συντελεστές φόρου για αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού (αυτοτελής φορολόγηση) Σελ. 152
5. Συντελεστές φόρου για εισοδήματα από κεφάλαιο Σελ. 153
Β. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ΕΙΧ (φορολογικό έτος 2016) Σελ. 153
Γ. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρους ενδιαίτησης (φορολογικό έτος 2016) Σελ. 153
Δ. Περιπτώσεις φορολόγησης εισοδημάτων του 2016 Σελ. 154
Ε. Παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης Σελ. 156
1ο Παράδειγμα Σελ. 156
2ο Παράδειγμα Σελ. 163
3ο Παράδειγμα (επιμ. Μ. Σεζένιας) Σελ. 171
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.