Η ΝΕΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Περιλαμβάνει συμπλήρωμα ενημερωμένο μέχρι και τους Ν 4472/2017 και Ν 4491/2017
  • Συγγραφέας: Γ. Μιχαλόπουλος
  • Έκδοση: 4η 2017
  • Σελίδες: 736
  • Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί την κωδικοποίηση για την Πτωχευτική Νομοθεσία κινείται σε τέσσερις άξονες:

Α) στον βασικό κορμό της εθνικής πτώχευσης, δηλ. τον πτωχευτικό κώδικα (Ν 3588/2007 ΠτΚ) -μαζί με αποσπάσματα αιτιολογικής έκθεσης ανά άρθρο- όπως έχει τροποποιηθεί ήδη μέχρι και τον Ν 4446/2016. Στο δε συμπλήρωμα που κυκλοφορεί περιέχονται οι αλλαγές που επέφερε ο Ν 4472/2017 στα άρθρα 162-163γ (και αφορούν στην Απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων) και ο Ν  4491/2017  στα άρθρα 4, 8, 85-88 (που αφορούν στην αναδρομική κατάργηση της Επιτροπής πιστωτών από 22.12.2016), 101, 105, 106α, 106γ, 106ε, 171].

Β) στο νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών πτωχεύσεων, που εμπλουτίσθηκε ύστερα από τη μεταγραφή σε εσωτερικό δίκαιο του πρότυπου νόμου του έτους 1997 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Uncitral). Ως εκ τούτου η διασυνοριακή πτώχευση, εκτός από την ρύθμιση των ενδοκοινοτικώς διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας (του Κανονισμού 1346/2000), συμπληρώνεται πλέον με τη ρύθμιση των διεθνώς διασυνοριακών πτωχεύσεων (Ν 3858/2010),

Γ) στην αντιμετώπιση αφενός μεν της αστικής αφερεγγυότητας με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, περιέχεται στον Ν 3869/2010, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και αφετέρου δε, στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας, όπως ρυθμίζεται από τον Ν 4307/2014 και τέλος,

Δ) στην προϊσχύσασα πτωχευτική νομοθεσία που διατηρεί τη νομική της αξία της (άρθρο 182 παρ. 2 ΠτΚ) και, συνεπώς, η αναφορά στις προϊσχύσασες ρυθμίσεις συνεχίζει να διατηρεί τη χρησιμότητά της σε παλαιές υποθέσεις πτωχεύσεων. Εδώ ο Ν 3588/2007 -μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις- παρατίθεται ως είχε πριν την εφαρμογή του Ν 4446/2016.

Το βιβλίο αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου της πτώχευσης μία πολύ χρήσιμη έκδοση, ολοκληρώνεται δε με ευρετήριο λημμάτων.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση Σελ. 1
Πρόλογος στην τρίτη έκδοση Σελ. 23
Πρόλογος στην δεύτερη έκδοση Σελ. 57
Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
1. Ισχύον Δίκαιο
[1] Ν 3588/2007
Πτωχευτικός κώδικας Σελ. 73
[2] ΠΔ 133/2016
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας Σελ. 246
[3] ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2014
για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα Σελ. 266
[4] Ν 3429/2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) Σελ. 278
[5] Ν 4307/2014
Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Σελ. 288
2. Προϊσχύσαν Δίκαιο
α. Πτωχευτικές ρυθμίσεις
[6] Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας Σελ. 309
[7] Δ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου Σελ. 385
[8] ΑΝ 635/1937
Περί διατάξεων τινών του πτωχευτικού δικαίου Σελ. 412
[9] Ν 2479/1997
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνσητων δικών, δικονομικές απλουστεύσειςκαι άλλες διατάξεις Σελ. 416
[10] ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Σελ. 419
β. Δίκαιο Εξυγίανσης
[11] ΝΔ 3562/1956
Περί υπαγωγής Ανωνύμων Εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν Σελ. 420
[12] ΒΔ της 22/28.12.1956
Περί εφαρμογής επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών των διατάξεων του ΝΔ 3562/1956, περί υπαγωγής ανωνύμων εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν Σελ. 433
[13] N 1386/1983
Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων Σελ. 434
[14] Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις Σελ. 438
[15] Διαδικασία συνδιαλλαγής
Ν 3588/2007 - Πτωχευτικός Κώδικας Σελ. 485
Β. ΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
[16] Ν 3869/2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Σελ. 491
ΙΙ. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
[17] Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου
της 29.5.2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 517
[18] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Συμβουλίου
της 20.5.2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 544
[19] European Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency Σελ. 630
[20] Ν 4364/2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.11.2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.4.2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 (ΕΕ), αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16.11.2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις Σελ. 637
[21] Ν 3458/2006
Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις Σελ. 671
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
[22] Ν 3858/2010
Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις Σελ. 689
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 705
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.