ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016 B ΤΟΜΟΣ

Προσφορά για συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 22 € φ.π., 32 € ν.π.
  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 2017
  • Σελίδες: 272
  • Σχήμα:14 x 21
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€28 Φυσικά πρόσωπα
€38 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα 13η (δέκατη τρίτη) έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2016 - Β΄ Τόμος» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2016 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις αλλά και στις διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης (η ενημέρωση των απαντήσεων έχει γίνει έως και τον Ν 4446/2016).

Τα 80 (ογδόντα) ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. Λογιστική - ΕΛΠ, 3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 4. Εργατικά και 5. Εταιρικά.

Για πρώτη φορά ενσωματώνεται και παρουσιάζεται «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ», που επεξηγεί περισσότερο, βάσει αποφάσεων και εγκυκλίων της Διοίκησης, ζητήματα όπως το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών, τις επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν σε καταβολές αποδοχών, θέματα ΕΦΚΑ, την είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων, τις επαγγελματικές μισθώσεις κ.ά.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία εξεύρεσης των πηγών, βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχθεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 5
I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
[1] Κάλυψη πόθεν έσχες υπηκόου Αμερικής Σελ. 15
[2] Φορολογία αγροτών ειδικού καθεστώτος για το 2016 Σελ. 17
[3] Φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία με έναν πελάτη Σελ. 20
[4] Ανάλωση κεφαλαίου σε μισθωτό της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 4172/2013 Σελ. 22
[5] Παροχή σε είδος από ασφάλιστρα αυτοκινήτου Σελ. 24
[6] Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη ζημιών Σελ. 26
[7] Ιατρικές δαπάνες ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων Σελ. 28
[8] Πληρωμή δόσεων συμβολαίων ποδοσφαιριστών με μετρητά Σελ. 31
[9] Κάτοικος εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα Σελ. 33
[10] Ιδιόχρηση και τέλος επιτηδεύματος Σελ. 35
[11] Ζημιά ατομικής επιχείρησης και αντικειμενικές δαπάνες Σελ. 37
[12] Κτήση ακινήτου που ανεγέρθηκε σε οικόπεδο τρίτου Σελ. 39
[13] Πόθεν έσχες ιατρού για αγορά ακινήτου προς χρήση ιατρείου Σελ. 43
[14] Εισόδημα από μίσθωμα σε είδος Σελ. 46
[15] Αμοιβές διαχειριστών ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 48
[16] Τεκμήριο έναρξης ατομικής επιχείρησης Σελ. 50
[17] Παραγραφή φορολογικών ετών Σελ. 52
[18] Εισόδημα από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα για το 2016 Σελ. 54
[19] Παρακράτηση 20% - Υπολογισμός καθαρών και μικτών απολαβών Σελ. 56
[20] Τακτοποίηση τόκων δανείου Σελ. 59
[21] Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση εξόδων σίτισης και διαμονής πελατών Σελ. 62
[22] Κάτοικος εξωτερικού που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα Σελ. 65
[23] Τέλος επιτηδεύματος υπό εκκαθάριση εταιρείας Σελ. 70
[24] Αναγνώριση δαπάνης ΙΧΕ αυτοκινήτου εταίρου Σελ. 71
[25] Προκαταβολή φόρου Σελ. 73
[26] Φορολόγηση των μερισμάτων από κυπριακές εταιρείες Σελ. 75
II. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ
[27] Λογιστική ζημιά σε ΑΕ και φορολογικά κέρδη μετά την φορολογική αναμόρφωση Σελ. 81
[28] Λήψη υπηρεσίας από ιδιώτη Σελ. 84
[29] Παρακολούθηση διαφορών λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 86
[30] Συγχώνευση ονοματολογίας λογαριασμών ΕΛΠ Σελ. 88
[31] Λογιστική εγγραφή εξόφλησης ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλιστικό πράκτορα Σελ. 90
[32] Διαγραφή υπολοίπων πελατών προμηθευτών λογιστικά και φορολογικά Σελ. 92
[33] Δραστηριότητα βιντεοσκοπήσεων Σελ. 94
[34] Συναλλαγματική διαφορά σε προκαταβολή για αγορά αγαθών Σελ. 96
[35] Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μέρος ασφαλίστρων που αφορά προσωπικό έξοδο υπαλλήλου της επιχείρησης Σελ. 98
[36] Τέλος επιτηδεύματος και καταχώριση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (ΕΛΠ) Σελ. 100
[37] Έσοδα παροχής υπηρεσιών σε πρακτορείο ΟΠΑΠ Σελ. 101
[38] Έκδοση τιμολογίου ή τίτλου κτήσης Σελ. 105
[39] Τιμολόγηση έργου μεταξύ δύο χρήσεων Σελ. 108
[40] ΜΥΦ για πώληση πάγιου Σελ. 111
[41] Έκδοση ακυρωτικού στοιχείου Σελ. 112
[42] Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου Σελ. 114
[43] Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων με τα ΕΛΠ Σελ. 116
[44] Απογραφή περιουσιακών στοιχείων σε οντότητα με απλογραφικά βιβλία Σελ. 119
III. ΦΠΑ
[45] Πώληση παγίων ατομικής επιχείρησης από πατέρα σε γιο και ΦΠΑ Σελ. 125
[46] Επιστροφή ΦΠΑ εταιρείας - Εφαρμογή κλάσματος prorata Σελ. 127
[47] Χειρισμός παγίων στην παύση εργασιών μιας επιχείρησης Σελ. 129
[48] Δήλωση ΦΠΑ και κωδικοί 310, 349 του εντύπου Σελ. 131
[49] Τριγωνικές συναλλαγές και ΦΠΑ Σελ. 133
[50] Χρεοπίστωση ΦΠΑ σε ΤΠΥ εξωτερικού Σελ. 135
[51] Καθεστώς ΦΠΑ φροντιστηρίου με εγκατάσταση αυτόματου πωλητή Σελ. 137
[52] Ζημιά από πώληση παγίου και ΦΠΑ Σελ. 140
[53] Πώληση ΕΙΧ που είχε αγοραστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν 2859/2000 (Κ. ΦΠΑ) Σελ. 141
[54] Διενέργεια αποσβέσεων και αντιμετώπιση του ΦΠΑ εκμισθωμένου ακινήτου από εταιρεία Σελ. 143
[55] Ποτοποιία με φορολογική αποθήκη και ΦΠΑ Σελ. 146
[56] Πρόβλεψη για πιστωτικά τιμολόγια από προμηθευτή εξωτερικού Σελ. 149
[57] ΦΠΑ στην εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Σελ. 151
[58] Ποιες πράξεις δεν περιλαμβάνονται στην φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ Σελ. 153
IV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ
[59] Αμοιβή ασκούμενου σπουδαστή ΙΕΚ Σελ. 159
[60] Μεταβολή ωραρίου πλήρους απασχόλησης σε μερική Σελ. 162
[61] Πολλαπλή απασχόληση και νόμιμο ωράριο Σελ. 164
[62] Εξάντληση κανονικής άδειας - Υποχρεωτική λήψη άνευ αποδοχών Σελ. 168
[63] Έγκυος και ασθένεια Σελ. 170
[64] Ετήσια άδεια μισθωτού Σελ. 172
[65] Απασχόληση ασφαλισμένου στον ΟΓΑ και συνταξιούχου Σελ. 174
[66] Εισφορές σε ΕΦΚΑ δημοσιογράφου συνταξιούχου ΤΣΠΕΑ, διαχειριστή ΙΚΕ Σελ. 177
[67] Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών Σελ. 179
[68] Υπολογισμός του ωρομισθίου και του ημερομισθίου Σελ. 181
V. ΕΤΑΙΡΙΚΑ
[69] Εκκαθάριση εταιρειών με ακίνητη περιουσία Σελ. 187
[70] Προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε λύση νομικής οντότητας Σελ. 190
[71] Επιστροφή φόρου εισοδήματος λόγω διακοπής κοινοπραξίας (Κ/Ξ) Σελ. 192
[72] Απορρόφηση ΑΕ Σελ. 194
[73] Γενική συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ - Απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 195
[74] Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ Σελ. 198
[75] Αναγραφή πυλωτής σε οικοδομική άδεια νομικής οντότητας Σελ. 201
[76] Εκπρόθεσμη διακοπή ΑΕ Σελ. 203
[77] Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΟΕ Σελ. 205
[78] Διαδικασία μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ΙΚΕ Σελ. 208
[79] Νομικό πρόσωπο με ΚΑΔ διαχείρισης πολυκατοικίας Σελ. 210
[80] Δάνειο εταίρου ΙΚΕ στην επιχείρηση Σελ. 212
VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Το νέο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών, μετά τις αλλαγές του Ν 4410/2016 (ισχύς από 1/1/2017) Σελ. 217
2. Η αξία παραχώρησης οχήματος, ως παροχή σε είδος, μετά τις αλλαγές του Ν 4446/2016 Σελ. 229
3. Επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν σε καταβολές αποδοχών Σελ. 231
4. Φορολόγηση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων Σελ. 233
5. ΣΛΟΤ 1059/2016 «Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν 4308/2014» Σελ. 235
6. Είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων Σελ. 237
7. Ασφαλιστικές εισφορές: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν 4387/2016 (ΕγκΥΠΑΑΝ Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016) Σελ. 240
8. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.ά. από 1/1/2017 Σελ. 245
9. Επιλογή φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους (Πολ. 1180/2013) Σελ. 247
10. ΣΛΟΤ 1153/2016 «Απεικόνιση φόρων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Α.Ε.» Σελ. 259
11. Πολ. 1163/2016 Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικώ ν οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους Σελ. 261
12. Παράταση προθεσμιών παραγραφής δικαιώματος Δημοσίου για έκδοση πράξης Σελ. 265
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 267
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.