ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

  • Συγγραφέας: Κ. Παπαδημητρίου
  • Έκδοση: 2017
  • Σελίδες: 688
  • Σχήμα:12 x 17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€14.00 Φυσικά πρόσωπα
€24.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι» αποτελεί μία νέα, πλήρως ενημερωμένη συλλογή των βασικότερων και χρησιμότερων νομοθετημάτων εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Τα νομοθετήματα κατατάσσονται στις εξής επιμέρους ενότητες: σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ειδικές συμβάσεις εργασίας, χρόνος εργασίας, άδειες, μισθός, δυσμενείς διακρίσεις, προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, αλλοδαποί εργαζόμενοι, υγεία και ασφάλεια, καταγγελία σύμβασης εργασίας, δημόσιο δίκαιο, συνδικαλισμός, συλλογική διαπραγμάτευση και απεργία, εκμετάλλευση και συμμετοχή.

Συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε είδους νομικό, δικαστή, δικηγόρο, αλλά και φοιτητή, που ασχολείται με ζητήματα εργατικού δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Προλογικό Σημείωμα Σελ. VII
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σελ. 3
A2. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Άρθρα 648 επ.) Σελ. 8
A3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 13
Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
B1. Ν 2639/1998 (Άρθρο 1) Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας Σελ. 19
B2. Ν 4052/2012 (Άρθρα 98 επ.) Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Σελ. 19
B3. ΠΔ 156/1994 Υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους εργασίας Σελ. 31
B4. KN 2190/1920 Συμβάσεις Α.Ε. με μέλη του Δ.Σ. Σελ. 34
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Γ1. ΠΔ 81/2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σελ. 39
Γ2. ΠΔ 164/2004 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα Σελ. 43
Σύμβαση μερικής απασχόλησης
Γ3. Ν 1892/1990 (Άρθρο 38) Σελ. 50
Προσωρινή απασχόληση
Γ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 113 επ.) Σελ. 54
Γ5. Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1517/34/2013 Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 67
Γ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1519/35/2013 Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης. Σελ. 78
Τηλεργασία
Γ7. Ν 3846/2010 (Άρθρο 5) Σελ. 81
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ1. Ν 2269/1920 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ`ημέραν και 48 καθ`εβδομάδα. Σελ. 85
Δ2. ΠΔ της 27 Ιουν./4 Ιουλ. 1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων. Σελ. 91
Δ3. Ν 3385/2005 - Χρονικά όρια εργασίας «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» Σελ. 100
Δ4. ΝΔ 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών Σελ. 101
Δ5. ΒΔ 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας Σελ. 104
Δ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας 16182/1983 - Καθιέρωση 40 ωρών. Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της Χώρας Σελ. 115
Δ7. ΕΓΣΣΕ 1984 (Άρθρο 6) Καθιέρωση 40 ωρών Σελ. 117
Δ8. ΠΔ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ Σελ. 117
Δ9. Ν 1892/1990 (Άρθρο 41) Διευθέτηση χρόνου εργασίας Σελ. 127
Δ10. Ν 1892/1990 (Άρθρο 40) Πρόσθετες ομάδες εργασίας Σελ. 130
Δ11. Ν 3846/2010 (Άρθρο 13) Βιβλίο Υπερωριών Σελ. 131
Δ12. Ν 3846/2010 (Άρθρο 8) Εργασία κατά την έκτη ημέρα Σελ. 132
Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Δ13. ΝΔ 1037/1971 Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων & προσωπικό αυτών Σελ. 133
Δ14. Ν 1892/1990 (Άρθρο 42) Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων Σελ. 140
Δ15. Ν 4177/2013 (Άρθρο 16) Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές Σελ. 143
Δ16. Ν 2224/1994 (Άρθρο 23) Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Σελ. 145
Ε. ΑΔΕΙΕΣ
Ε1. ΑΝ 539/1945 Άδεια αναψυχής Σελ. 149
Ε2. Ν 549/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 55) Σελ. 155
Ε3. ΕΓΣΣΕ 2008 (Άρθρο 3) Σελ. 157
Ε4. Ν 4504/1966 (Άρθρο 3 παρ. 16) Επίδομα αδείας Σελ. 158
Ειδικές άδειες
E5. Ν 4075/2012 (Άρθρα 48 επ.) Γονική άδεια Σελ. 159
E6. Ειδικές άδειες ΕΓΣΣΕ Σελ. 163
Ε6.1. Άδεια γάμου Σελ. 163
Ε6.2. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών Σελ. 163
Ε6.3. Μονογονεϊκές οικογένειες Σελ. 164
Ε6.4. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση Σελ. 164
Ε6.5. Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού Σελ. 164
Ε6.6. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις Σελ. 164
Ε6.7. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Σελ. 165
Ε6.8. Άδεια λόγω AIDS Σελ. 165
Ε6.9. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσις Σελ. 165
Ε6.10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς Σελ. 166
ΣΤ. ΜΙΣΘΟΣ
ΣΤ1. N 4172/2013 (Άρθρο 103) Κατώτατος μισθός Σελ. 169
ΣΤ2. Ν 4093/2012 (Υποπαράγραφος ΙΑ.11.) Σύστημα διαμόρφωσης κατώτατου μισθού Σελ. 172
ΣΤ3. ΒΔ της 14/20 Σεπτ. 1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΔΛ΄ π. πληρωμής των ημερομισθίων των εργατών και περί των μισθών των υπηρετών και υπαλλήλων Σελ. 174
ΣΤ4. Ν 4694/10/12.5.1930 Ακατάσχετο αποδοχών εργατών - ιδιωτ. υπαλλήλων κ.λπ. Σελ. 177
ΣΤ5. ΑΝ 690/1945 Συνέπειες για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών Σελ. 180
ΣΤ6. Ν 2336/1995 (Άρθρο 9) Παροχές σε είδος Σελ. 181
ΣΤ7. Ν 1082/1980 (Άρθρο 1) Δώρα εορτών Σελ. 182
ΣΤ8. ΥΑ 19040 (Οικονομικών και Εργασίας) της 7/9.12.1981 Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Β΄ 742) Σελ. 183
ΣΤ9. ΥΑ 21091/2290/46 Αποστολή εκτός έδρας Σελ. 193
ΣΤ10. Ν 3227/2004 (Άρθρο 5) Η υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος Σελ. 194
Κυριακές, αργίες, νύκτα (αμοιβή)
ΣΤ11. ΥΑ 18310/1946 Νυχτερινή εργασία Σελ. 194
ΣΤ12. ΥΑ 8900/1946 Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών Σελ. 195
Ικανοποίηση μισθολογικών αξιώσεων
ΣΤ13. ΚΠολΔ (Άρθρα 975, 977) Σελ. 196
ΣΤ14. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 154) Γενικά προνόμια Σελ. 198
ΣΤ15. Ν 1836/1989 (Άρθρον 16) Αφερεγγυότητα εργοδότη Σελ. 199
ΣΤ16. ΠΔ 1/1990 Αφερεγγυότητα εργοδότη Σελ. 201
Ζ. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ζ1. Ν 4443/2016 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων - Γενικές διακρίσεις Σελ. 211
Ζ2. Ν 3896/2010 Ιση μεταχείριση ανδρών - γυναικών Σελ. 225
Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η1. Ν 3850/2010 (Άρθρα 50 επ.) Ανήλικοι Σελ. 247
Η2. ΠΔ 176/1997 Μητέρες Σελ. 251
Η3. Ν 1483/1984 Οικογενειακές υποχρεώσεις Σελ. 259
Η4. Ν 3514/1928 Στρατευμένοι Σελ. 264
Η5. Ν 2269/1920 (Άρθρο 2) Διευθύνοντες υπάλληλοι Σελ. 269
Η6. Ν 2643/1998 Πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, αγωνιστές εθνικής αντίστασης Σελ. 270
Η7. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74 παρ. 9) Μαθητεία Σελ. 293
Θ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Θ1. Ν 4251/2014 (Άρθρα 28 επ.) Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις - Πολίτες τρίτων χωρών Σελ. 297
Θ2. N 4375/2016 (Άρθρα 69-71) Πρόσφυγες Σελ. 299
Θ3. Ν 2431/1996 Διορισμός ευρωπαίων (κοινοτικών) εργαζομένων Σελ. 301
Θ4. ΠΔ 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους Σελ. 303
Θ5. ΠΔ 219/2000 Εργαζόμενοι αποσπασμένοι στην Ελλάδα Σελ. 327
Θ6. ΠΔ 101/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») Σελ. 335
Ι. ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι1. Ν 3850/2010 Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Σελ. 353
Ι2. ΠΔ 1073/1981 Μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια οικοδομών Σελ. 421
Ι3. Ν 1396/1983 Μέτρα ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα Σελ. 427
Ι4. ΠΔ 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες Σελ. 431
Ι5. Ν 551/1915 Εργατικό ατύχημα Σελ. 450
ΙΑ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΑ1. Ν 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων Σελ. 461
ΙΑ2. ΒΔ της 16/18 Ιουλ. 1920 Περί επεκτάσεως του Ν 2112 και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών Σελ. 466
IA3. N 3198/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Σελ. 468
ΙΑ4. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74) Σελ. 474
ΙΑ5. Ν 3144/2003 (Άρθρο 7) Σελ. 475
ΙΑ6. ΕΓΣΣΕ 2006-2007 (Άρθρο 3) Σελ. 476
ΙΑ7. Ν 1387/1983 Ομαδικές απολύσεις Σελ. 477
ΙΑ8. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 34) Σελ. 481
ΙΒ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
IB1. Ν 3996/2011 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Σελ. 485
ΙΓ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΡΓΙΑ
ΙΓ1. Ν 1264/1982 Συνδικαλιστικό Δίκαιο-Απεργία Σελ. 529
ΙΓ2. Ν 2224/1994 (Άρθρο 3) Δημόσιος διάλογος Σελ. 570
ΙΓ3. Ν 1876/1990 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 572
ΙΓ4. ΠΥΣ 6/28.2.2012 Σελ. 592
ΙΓ5. Ν 2738/1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση Σελ. 595
ΙΔ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΔ1. ΝΔ 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας Σελ. 605
ΙΔ2. Ν 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων Σελ. 608
ΙΔ3. ΠΔ 178/2002 Μεταβίβαση επιχειρήσεων Σελ. 620
ΙΔ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 49 επ.) Ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους Σελ. 627
ΙΔ5. ΠΔ 91/2006 Ρόλος εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σελ. 643
ΙΔ6. ΠΔ 240/2006 Γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης εργαζομένων Σελ. 658
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 663
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.