ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

  • Επιμέλεια: Κ. Παπαδημητρίου
  • Έκδοση: 2η 2018
  • Σελίδες: 704
  • Σχήμα:12 x 17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€24.00 Φυσικά πρόσωπα
€34.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


 Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι» αποτελεί μία νέα, ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4512/2018, συλλογή των βασικότερων και χρησιμότερων νομοθετημάτων εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων.

Τα νομοθετήματα κατατάσσονται στις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες: σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ειδικές συμβάσεις εργασίας, χρόνος εργασίας, άδειες, μισθός, δυσμενείς διακρίσεις, προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, αλλοδαποί εργαζόμενοι, υγεία και ασφάλεια, καταγγελία σύμβασης εργασίας, δημόσιο δίκαιο, συνδικαλισμός, συλλογική διαπραγμάτευση και απεργία, εκμετάλλευση και συμμετοχή.

Συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε είδους νομικό, δικαστή, δικηγόρο, αλλά και φοιτητή, που ασχολείται με ζητήματα εργατικού δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Προλογικό Σημείωμα 2ης Έκδοσης Σελ. VII
Προλογικό Σημείωμα 1ης Έκδοσης Σελ. VIII
Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α1. Σύνταγμα της Ελλάδος Σελ. 3
A2. Αστικός Κώδικας (Άρθρα 648 επ.) Σελ. 8
A3. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 13
Α4. Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ (Άρθρο 71) Σελ. 17
Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
B1. Ν 2639/1998 (Άρθρο 1) Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας Σελ. 21
B2. Ν 4052/2012 (Άρθρα 98 επ.) Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας Σελ. 21
B3. ΠΔ 156/1994 Υποχρέωση του εργοδότη να πληροφορεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τους ουσιώδεις όρους εργασίας Σελ. 33
B4. KN 2190/1920 Συμβάσεις Α.Ε. με μέλη του Δ.Σ. Σελ. 36
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Γ1. ΠΔ 81/2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σελ. 41
Γ2. ΠΔ 164/2004 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα Σελ. 45
Σύμβαση μερικής απασχόλησης
Γ3. Ν 1892/1990 (Άρθρο 38) Σελ. 52
Προσωρινή απασχόληση
Γ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 113 επ.) Σελ. 56
Γ5. Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1517/34/2013 Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 69
Γ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1519/35/2013 Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης Σελ. 80
Τηλεργασία
Γ7. Ν 3846/2010 (Άρθρο 5) Σελ. 83
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ1. Ν 2269/1920 Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ καθ' ημέραν και 48 καθ' εβδομάδα Σελ. 87
Δ2. ΠΔ της 27 Ιουν./4 Ιουλ. 1932 Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων Σελ. 93
Δ3. Ν 3385/2005 Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις Σελ. 103
Δ4. ΝΔ 515/1970 Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών Σελ. 105
Δ5. ΒΔ 748/1966 Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας Σελ. 107
Δ6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας 16182/1983 Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της Χώρας Σελ. 118
Δ7. ΕΓΣΣΕ 1984 (Άρθρο 6) Καθιέρωση 40 ωρών Σελ. 120
Δ8. ΠΔ 88/1999 Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ Σελ. 120
Δ9. Ν 1892/1990 (Άρθρο 41) Διευθέτηση χρόνου εργασίας Σελ. 130
Δ10. Ν 1892/1990 (Άρθρο 40) Πρόσθετες ομάδες εργασίας Σελ. 133
Δ11. Ν 3846/2010 (Άρθρο 13) Βιβλίο Υπερωριών Σελ. 134
Δ12. Ν 4144/2013 (Άρθρο 80 παρ. 1) Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο «ΕΡΓΑΝΗ» Σελ. 135
Δ13. Ν 1836/1989 (Άρθρο 33) Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου Σελ. 136
Δ14. Ν 3846/2010 (Άρθρο 8) Εργασία κατά την έκτη ημέρα Σελ. 137
Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων
Δ15. ΝΔ 1037/1971 Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων & προσωπικό αυτών Σελ. 138
Δ16. Ν 1892/1990 (Άρθρο 42) Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων Σελ. 145
Δ17. Ν 4177/2013 (Άρθρο 16) Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές Σελ. 148
Δ18. Ν 2224/1994 (Άρθρο 23) Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Σελ. 150
Ε. ΑΔΕΙΕΣ
Ε1. ΑΝ 539/1945 Άδεια αναψυχής Σελ. 155
Ε2. Ν 549/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (Α΄ 55) Σελ. 161
Ε3. ΕΓΣΣΕ 2008 (Άρθρο 3) Σελ. 163
Ε4. Ν 4504/1966 (Άρθρο 3 παρ. 16) Επίδομα αδείας Σελ. 164
Ειδικές άδειες
E5. Ν 4075/2012 (Άρθρα 48 επ.) Γονική άδεια Σελ. 165
E6. Ειδικές άδειες ΕΓΣΣΕ Σελ. 169
Ε6.1. Άδεια γάμου Σελ. 169
Ε6.2. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών Σελ. 169
Ε6.3. Μονογονεϊκές οικογένειες Σελ. 170
Ε6.4. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση Σελ. 170
Ε6.5. Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού Σελ. 170
Ε6.6. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις Σελ. 170
Ε6.7. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Σελ. 171
Ε6.8. Άδεια λόγω AIDS Σελ. 171
Ε6.9. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσις Σελ. 171
Ε6.10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς Σελ. 172
Ε7. Ν 4488/2017 (Άρθρο 44) Παρένθετη μητρότητα Σελ. 172
ΣΤ. ΜΙΣΘΟΣ
ΣΤ1. N 4172/2013 (Άρθρο 103) Κατώτατος μισθός Σελ. 175
ΣΤ2. Ν 4093/2012 (Υποπαράγραφος ΙΑ.11.) Σύστημα διαμόρφωσης κατώτατου μισθού Σελ. 178
ΣΤ3. ΒΔ της 14/20 Σεπτ. 1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΔΛ΄ π. πληρωμής των ημερομισθίων των εργατών και περί των μισθών των υπηρετών και υπαλλήλων Σελ. 180
ΣΤ4. Ν 4694/10/12.5.1930 Ακατάσχετο αποδοχών εργατών - ιδιωτ. υπαλλήλων κ.λπ. Σελ. 183
ΣΤ5. ΑΝ 690/1945 Συνέπειες για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών Σελ. 186
ΣΤ6. Ν 2336/1995 (Άρθρο 9) Παροχές σε είδος Σελ. 187
ΣΤ7. Ν 1082/1980 (Άρθρο 1) Δώρα εορτών Σελ. 188
ΣΤ8. ΥΑ 19040 της 7/9.12.1981 Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Β΄ 742) Σελ. 189
ΣΤ9. ΥΑ 21091/2290/46 Αποστολή εκτός έδρας Σελ. 199
ΣΤ10. Ν 3227/2004 (Άρθρο 5) Η υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος Σελ. 200
Κυριακές, αργίες, νύκτα (αμοιβή)
ΣΤ11. ΥΑ 18310/1946 Νυχτερινή εργασία Σελ. 200
ΣΤ12. ΥΑ 8900/1946 Εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών Σελ. 201
Ικανοποίηση μισθολογικών αξιώσεων
ΣΤ13. ΚΠολΔ (Άρθρα 975, 977, 977Α) Σελ. 202
ΣΤ14. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 154 περ. α΄- δ΄) Γενικά προνόμια Σελ. 205
ΣΤ15. Ν 1836/1989 (Άρθρον 16) Αφερεγγυότητα εργοδότη Σελ. 206
ΣΤ16. ΠΔ 1/1990 Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη Σελ. 208
Ζ. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ζ1. Ν 4443/2016 Ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων - Γενικές διακρίσεις Σελ. 217
Ζ2. Ν 3896/2010 Ιση μεταχείριση ανδρών - γυναικών Σελ. 231
Η. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η1. Ν 3850/2010 (Άρθρα 50 επ.) Ανήλικοι Σελ. 253
Η2. ΠΔ 176/1997 Μητέρες Σελ. 257
Η3. Ν 1483/1984 Οικογενειακές υποχρεώσεις Σελ. 266
Η4. Ν 3514/1928 Στρατευμένοι Σελ. 271
Η5. Ν 2269/1920 (Άρθρο 2) Διευθύνοντες υπάλληλοι Σελ. 276
Η6. Ν 2643/1998 Πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, αγωνιστές εθνικής αντίστασης Σελ. 277
Η7. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74 παρ. 9) Μαθητεία Σελ. 301
Θ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Θ1. Ν 4251/2014 (Άρθρα 28 επ.) Πολίτες τρίτων χωρών Σελ. 305
Θ2. N 4375/2016 (Άρθρα 69-71) Πρόσφυγες Σελ. 307
Θ3. Ν 2431/1996 Διορισμός ευρωπαίων (κοινοτικών) εργαζομένων Σελ. 309
Θ4. ΠΔ 106/2007 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους Σελ. 311
Θ5. ΠΔ 219/2000 Εργαζόμενοι αποσπασμένοι στην Ελλάδα Σελ. 335
Θ6. ΠΔ 101/2016 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Σελ. 343
Ι. ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι1. Ν 3850/2010 Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Σελ. 361
Ι2. ΠΔ 1073/1981 Μέτρα ασφαλείας σε εργοτάξια οικοδομών Σελ. 430
Ι3. Ν 1396/1983 Μέτρα ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα Σελ. 436
Ι4. ΠΔ 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες Σελ. 440
Ι5. Ν 551/1915 Εργατικό ατύχημα Σελ. 460
Ι6. Ν 4512/2018 (Άρθρο 212) Αυθεντική ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 34 ΑΝ 1846/1951 (Α΄ 179) Σελ. 468
ΙΑ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΑ1. Ν 2112/1920 Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων Σελ. 471
ΙΑ2. ΒΔ της 16/18 Ιουλ. 1920 Περί επεκτάσεως του Ν 2112 και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών Σελ. 476
IA3. N 3198/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Σελ. 478
ΙΑ4. Ν 3863/2010 (Άρθρο 74) Σελ. 484
ΙΑ5. Ν 3144/2003 (Άρθρο 7) Σελ. 485
ΙΑ6. ΕΓΣΣΕ 2006-2007 (Άρθρο 3) Σελ. 486
ΙΑ7. Ν 1387/1983 Ομαδικές απολύσεις Σελ. 487
ΙΑ8. Πτωχευτικός Κώδικας (Άρθρο 34) Σελ. 492
ΙΑ9. Ν 4488/2017 (Άρθρο 38) Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού Σελ. 493
ΙΒ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
IB1. Ν 3996/2011 Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Σελ. 497
ΙΓ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΑΠΕΡΓΙΑ
ΙΓ1. Ν 1264/1982 Συνδικαλιστικό Δίκαιο-Απεργία Σελ. 543
ΙΓ2. Ν 2224/1994 (Άρθρο 3) Δημόσιος διάλογος Σελ. 586
ΙΓ3. Ν 1876/1990 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 588
ΙΓ4. ΠΥΣ 6/28.2.2012 Σελ. 608
ΙΓ5. Ν 2738/1999 Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση Σελ. 611
ΙΔ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΙΔ1. ΝΔ 3789/1957 Κανονισμοί εργασίας Σελ. 621
ΙΔ2. Ν 1767/1988 Συμβούλια εργαζομένων Σελ. 624
ΙΔ3. ΠΔ 178/2002 Μεταβίβαση επιχειρήσεων Σελ. 636
ΙΔ4. Ν 4052/2012 (Άρθρα 49 επ.) Ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους Σελ. 643
ΙΔ5. ΠΔ 91/2006 Ρόλος εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σελ. 659
ΙΔ6. ΠΔ 240/2006 Γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης εργαζομένων Σελ. 674
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 681
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.