ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ενημέρωση έως και τον Ν 4387/2016
  • Συγγραφέας: Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη
  • Έκδοση: 2η 2016
  • Σελίδες: 558
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


H παρούσα 2η έκδοση του έργου «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» κρίθηκε επιβεβλημένη ενόψει της ψήφισης του πρόσφατου N 4387/2016 (Α΄ 85/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Από την αρχή της κρίσης μέχρι και το 2016 οι «ασφαλιστικές μεταρ­ρυθμίσεις» διαδέχονται η μια την άλλη, αλλά δεν έχουν επιτύχει να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών και την επάρκεια των παροχών.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στηρίζονται σε ευρύτερες συναινέσεις που επιτυγχάνονται με τον θεσμικό κοινωνι­κό διάλογο, την τεκμηρίωση, την αξιολόγηση εναλλακτικών σε­ναρίων και τη σε βάθος μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών τους επιπτώσεων. Οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις όμως διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία και τους πολιτικούς. Έτσι, παρά την κρισι­μότητα της κατάστασης, ιδίως μετά το 2010, δεν υπήρξε ευρύτερη συναίνεση για την αντιμετώπιση των επιτακτικών προβλημάτων με απο­τέλεσμα συχνά τα νομοθετημένα μέτρα να εφαρμόζονται με καθυστέρη­ση.

Ο N 4387/2016 υλοποιεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελλάδα με το τρίτο μνημόνιο (N 4334/2015) και επαγγέλλεται την ασφαλιστική μεταρρύθμιση εστιάζοντας στη δημιουργία ενός οργανι­σμού κύριας κοινωνικής ασφάλισης και στην ενοποίηση του ασφαλιστι­κού καθεστώτος όλων των ασφαλισμένων. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση νο­είται ως τμήμα μιας συνολικής πολιτικής για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.την πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ οι ασφαλιστι­κές μεταρρυθμίσεις αφορούν κυρίως τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της κοινωνικής ασφάλισης και την επάρκεια των παροχών, ιδίως με τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ασφαλισμένους καθώς και για τους ανασφάλιστους και τις ομάδες του πληθυσμού που χρειάζονται ειδική προστασία.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. XVII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Η κοινωνική ασφάλιση, θεσμός με κοινωνικό σκοπό και οικονομική λειτουργία Σελ. 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αναζητώντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση Σελ. 9
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οριοθέτηση του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης
1.1 Το δίκαιο της κοινωνικής προστασίας Σελ. 15
1.2 Οι κοινωνικοί κίνδυνοι Σελ. 17
1.3 Οι τεχνικές αντιμετώπισης των κοινωνικών κινδύνων Σελ. 22
1.3.1 Οι τεχνικές που στηρίζονται στην ατομική και οικογενειακή ευθύνη Σελ. 23
1.3.2 Οι τεχνικές που στηρίζονται στη συλλογική οργάνωση και ευθύνη Σελ. 24
1.4 Οι κλάδοι του δικαίου της κοινωνικής προστασίας Σελ. 26
1.4.1 Το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 26
1.4.2 Το δίκαιο της κοινωνικής πρόνοιας Σελ. 29
1.4.3 Το δημόσιο δίκαιο της υγείας Σελ. 32
1.4.4 Το δίκαιο των κοινωνικών αποζημιώσεων Σελ. 34
1.5 Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας Σελ. 35
1.5.1 Τα συστήματα τύπου Bismarck Σελ. 35
1.5.2 Το σύστημα των ΗΠΑ Σελ. 36
1.5.3 Το σύστημα της Νέας Ζηλανδίας του 1938 Σελ. 40
1.5.4 Τα συστήματα τύπου Beveridge Σελ. 41
1.5.5 Τα μεικτά συστήματα Σελ. 44
1.5.6 Το ελληνικό σύστημα Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
2.1 Οι κρατικές πηγές Σελ. 51
2.1.1 Το Σύνταγμα Σελ. 51
2.1.1.1 Ο πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στη θεωρία Σελ. 57
2.1.1.2 Ο πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στη νομολογία και τη νομοθεσία Σελ. 59
2.1.1.3 Οι υπερνομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 63
2.1.2 Ο νόμος και οι νομοθετικής ισχύος γενικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 78
2.1.2.1 Κανόνες διαχρονικού δικαίου Σελ. 79
2.1.2.2 Οι γενικές αρχές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 81
2.1.3 Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας Σελ. 86
2.1.4 Η νομολογία Σελ. 88
2.2 Οι υπερκρατικές πηγές Σελ. 89
2.2.1 Το διεθνές δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 90
2.2.1.1 Η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η σύγκλιση των εθνικών κανόνων δικαίου Σελ. 92
2.2.2.2 Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις για την κοινωνική ασφάλιση Σελ. 93
2.2.2 Το ευρωπαϊκό δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 103
2.2.2.1 Ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών Σελ. 107
2.2.2.2 Η σύγκλιση των εθνικών συστημάτων Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ιστορία και οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης
3.1 Οργανωτικά χαρακτηριστικά Σελ. 149
3.1.1 Ιστορική αναδρομή Σελ. 150
3.1.1.1 Η περίοδος 1860-1934 Σελ. 150
3.1.1.2 Η περίοδος 1934-2008 Σελ. 151
3.1.1.3 Η περίοδος μετά το 2008 Σελ. 154
3.1.2 Οι ενοποιήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 159
3.1.2.1 Έννοια και διακρίσεις των ενοποιήσεων Σελ. 159
3.1.2.2 Οι άμεσες ενοποιήσεις του Ν 3655/2008 Σελ. 163
3.1.2.3 Οι ενοποιήσεις της περιόδου 2011-2012 Σελ. 166
3.1.2.4 Οι ενοποιήσεις του Ν 4387/2016 Σελ. 170
3.2.1.5 Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 177
3.2 Το νομικό καθεστώς των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 179
3.2.1 Η έννοια του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 181
3.2.2 Τα δημόσια νομικά πρόσωπα Σελ. 183
3.2.2.1 Η αυτοδιοίκηση των δημόσιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 184
3.2.2.2 Η κρατική εποπτεία και ο έλεγχος Σελ. 187
3.2.3 Οι ιδιωτικοί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 195
3.2.3.1 Tα αλληλοβοηθητικά σωματεία, τα ταμεία που έχουν ιδρυθεί με ΣΣΕ και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σελ. 196
3.2.3.2 Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης Σελ. 200
3.2.3.3 Τα ταμεία υποχρεωτικής επικουρικής - επαγγελματικής ασφάλισης Σελ. 209
3.2.4 Διακρίσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με κριτήριο το είδος της προστασίας που παρέχουν Σελ. 212
3.2.5 Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Σελ. 220
3.2.5.1 Οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 223
3.5.2.2 Οι οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας στο δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
4.1 Έννοια και συνέπειες της υπαγωγής Σελ. 243
4.2 Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση Σελ. 246
4.2.1 Η υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα, στην επικουρική ασφάλιση και στις εφάπαξ παροχές Σελ. 246
4.2.1.1 Η υπαγωγή στην ασφάλιση των μισθωτών Σελ. 246
4.2.1.2 Η υπαγωγή στην ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων (πολιτικών και στρατιωτικών) Σελ. 257
4.2.1.3 Η υπαγωγή στην ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων Σελ. 261
4.3.1.4 Η υπαγωγή στην ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών Σελ. 266
4.2.1.5 Η υπαγωγή στην ασφάλιση των αγροτών Σελ. 268
4.2.2 Η υπαγωγή στην ασφάλιση ανεργίας, μητρότητας και οικογενειακών βαρών των μισθωτών Σελ. 269
4.2.3 Η ασφάλιση των περιστασιακά απασχολουμένων με το «εργόσημο» Σελ. 271
4.2.4 Η ασφάλιση των αγρεργατών με “παράβολο” Σελ. 274
4.3 Η αυτοδίκαιη υπαγωγή και η υποχρεωτική Σελ. 274
4.4 Είδη ασφάλισης Σελ. 276
4.4.1 Η πολλαπλή ασφάλιση Σελ. 276
4.4.2 Η προαιρετική ασφάλιση Σελ. 278
4.4.3 Η τυπική ασφάλιση Σελ. 283
4.4.4 Τεκμήρια αν η διάκριση μεταξύ εξαρτημένης εργασίας και ανεξάρτητης είναι δυσχερής Σελ. 284
4.5 Διαφορές σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση Σελ. 286
4.5.1 Διαφορές που αφορούν στη διαδοχική ασφάλιση Σελ. 286
4.5.2 Οι διαφορές με τους δημοσίους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 286
4.5.2.1 Η διοικητική προδικασία Σελ. 287
4.5.2.2 Η ένδικη προστασία Σελ. 291
4.5.3 Οι διαφορές με τους ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 293
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης
1.1 Συστήματα χρηματοδότησης των παροχών Σελ. 297
1.2 Οι πόροι των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 299
1.2.1 Οι εισφορές Σελ. 299
1.2.1.1 Η έννοια των εισφορών Σελ. 299
1.2.1.2 Η νομική φύση των εισφορών Σελ. 301
1.2.1.3 Οι υπόχρεοι καταβολής των εισφορών Σελ. 307
1.2.1.4 Ο υπολογισμός των εισφορών Σελ. 314
1.2.1.5 Καταβολή και βεβαίωση των εισφορών Σελ. 321
1.2.1.6 Παρεπόμενες υποχρεώσεις των μισθωτών και των εργοδοτών Σελ. 326
1.2.1.7 Η ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών Σελ. 331
1.2.2 Η κρατική χρηματοδότηση Σελ. 337
1.2.3 Οι κοινωνικοί πόροι Σελ. 341
1.2.4 Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας Σελ. 345
1.2.4.1 Οι κανόνες επένδυσης της κινητής περιουσίας Σελ. 345
1.2.4.2 Οι κανόνες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας Σελ. 350
1.3 Διαφορές σχετικά με τις εισφορές και τους κοινωνικούς πόρους των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 350
1.3.1 Οι διαφορές με τους δημόσιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 351
1.3.1.1 Η διοικητική προδικασία Σελ. 351
1.3.1.1 Η ένδικη προστασία Σελ. 354
1.3.3.3 Οι παραγραφές και η επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα Σελ. 359
1.3.2 Οι διαφορές με τους ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 360
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι κοινωνικοασφαλιστικές παροχές
2.1 Έννοια και νομική φύση των παροχών Σελ. 361
2.2 Το περιουσιακό δικαίωμα στις παροχές Σελ. 365
2.3 Οι δικαιούχοι των παροχών Σελ. 371
2.4 Τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Σελ. 377
2.5 Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παροχών Σελ. 381
2.5.1 Η επέλευση του κινδύνου Σελ. 382
2.5.2 Οι χρονικές προϋποθέσεις Σελ. 389
2.5.2.1 Ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης Σελ. 389
2.5.2.2 Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης Σελ. 391
2.5.2.3 Συρροή απασχόλησης με συνταξιοδοτικό δικαίωμα Σελ. 402
2.5.3 Τα όρια ηλικίας Σελ. 405
2.5.4 Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση των παροχών Σελ. 415
2.6 Κατηγοριοποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης Σελ. 416
2.6.1 Οι συντάξεις γήρατος Σελ. 419
2.6.1.1 Κοινές διατάξεις για τους ασφαλισμένους όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 419
2.6.1.2 Οι μισθωτοί Σελ. 419
2.6.1.3 Οι αυτοαπασχολούμενοι Σελ. 424
2.6.1.4 Οι αγρότες Σελ. 426
2.6.1.5 Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι Σελ. 427
2.6.2 Οι συντάξεις αναπηρίας επαγγελματικής ασθένειας, εργατικού, επαγγελματικού και κοινού ατυχήματος Σελ. 431
2.6.2.1 Οι μισθωτοί Σελ. 432
2.6.1.2 Οι αυτοαπασχολούμενοι Σελ. 433
2.6.1.3 Οι αγρότες Σελ. 434
2.6.1.4 Οι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι Σελ. 434
2.6.3 Οι συντάξεις θανάτου Σελ. 435
2.7 Ο υπολογισμός των συντάξεων Σελ. 436
2.7.1 Υπολογισμός των συντάξεων με βάση τον Ν 4387/2016 Σελ. 438
2.7.1.1 Μειωμένη σύνταξη Σελ. 438
2.7.1.2 Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος Σελ. 439
2.7.1.3 Υπολογισμός των συντάξεων αναπηρίας Σελ. 443
2.7.1.4 Υπολογισμός των συντάξεων θανάτου Σελ. 444
2.7.2 Υπολογισμός των εκκρεμών μέχρι την 12.5.2016 αιτήσεων συνταξιοδότησης και επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων κατά τα άρθρα 14 και 33 του Ν 4387/2016 Σελ. 445
2.7.2.1 Ο υπολογισμός με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον Ν 4387/2016 Σελ. 445
2.7.2.2 Ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων Σελ. 447
2.7.3 Aξιολόγηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν 4387/2016 Σελ. 448
2.7.4 Οριστικοποίηση των συντάξεων αναπηρίας Σελ. 454
2.7.5 Τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των συντάξεων Σελ. 455
2.7.6 Η αναπροσαρμογή των συντάξεων Σελ. 460
2.8 Παροχές ασθένειας, μητρότητας και οικογενειακών βαρών, ανεργίας, επιδόματα αναπηρίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχές στράτευσης Σελ. 462
2.8.1 Οι παροχές ασθένειας Σελ. 462
2.8.1.1 Οι παροχές σε είδος Σελ. 462
2.8.1.2 Οι παροχές σε χρήμα Σελ. 466
2.8.2 Οι παροχές μητρότητας και οικογενειακών βαρών Σελ. 467
2.8.3 Οι παροχές ανεργίας Σελ. 470
2.8.3.1 Οι παροχές σε χρήμα Σελ. 470
2.8.3.2 Οι παροχές σε είδος Σελ. 471
2.8.4 Tα επιδόματα αναπηρίας Σελ. 472
2.8.5 Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) Σελ. 474
2.8.6 Οι παροχές στράτευσης Σελ. 475
2.9 Οι διαφορές σχετικά με τη χορήγηση των παροχών Σελ. 475
2.9.1 Οι διαφορές με τους δημόσιους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 475
2.9.1.1 Η διοικητική προδικασία Σελ. 475
2.9.1.2 Η ένδικη προστασία Σελ. 479
2.9.2 Οι διαφορές με τους ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 483
2.9.3 Οι παραγραφές - αποσβεστικές προθεσμίες Σελ. 484
2.9.3.1 Κατά των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 484
2.9.3.2 Κατά του δημοσίου Σελ. 485
2.9.4 Η απαίτηση για επιστροφή των παροχών που έχουν αχρεώστητα καταβληθεί από τους ΟΚΑ Σελ. 488
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Τάσεις για την αναμόρφωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ
3.1 Η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης ως πρόκληση προσαρμογής στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του 21ου αιώνα Σελ. 490
3.2 Στρατηγικές επιλογές για την αναμόρφωση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 499
3.3 Ρυθμίσεις που αφορούν στη μείωση των δαπανών και την αύξηση των εσόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 509
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κριτική στην άποψη που διακρίνει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από την προνοιακή ανάγκη Σελ. 517
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Ελληνική Σελ. 521
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 533
ΙΙΙ. Πηγές Σελ. 542
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 547
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.