ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μετά τον Ν 4403/2016
  • Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης, Α. Σπυρίδωνος
  • Έκδοση: 2η 2016
  • Σελίδες: 424
  • Σχήμα:21 x 29
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60.00 Φυσικά πρόσωπα
€70.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


 Η δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», εντάσσεται στη σειρά έργων στα οποία η «διαγραμματοποίηση» του δικαίου είναι  ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δικηγόρων, δικαστών, σπουδαστών αλλά και υποψηφίων σπουδαστών σε σχολές, που επιθυμούν να έχουν μια ευσύνοπτη απεικόνιση της βασικής μας νομοθεσίας.

Το έργο που αποτελείται από 185 διαγράμματα, απεικονίζει τη δομή όλων των εταιρικών μορφών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αφανής εταιρία, κοινοπραξία και αστική εταιρία) και αποτελεί παράλληλα ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομης απεικόνισης των διαδικαστικών πρακτικών και ενεργειών για τη σύσταση /ίδρυσή τους και λειτουργίας τους.

Στη δεύτερη αυτή έκδοση προστέθηκαν και διαγράμματα, που αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) και που έφεραν τομές στο εταιρικό λογιστικό δίκαιο, αφού οι εταιρίες πλέον εντάσσονται σε μία ευρύτερη νομική έννοια, τις οντότητες, και χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους.

Για να αποδοθούν οι διατάξεις που διέπουν την κάθε εταιρική μορφή, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και γραφήματα. Η μορφή αυτή της διαγραμματικής απεικόνισης έχει στόχο να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να εστιάζει με σαφήνεια, να ανακαλεί, αλλά και να αποτυπώνει εύκολα στη μνήμη του με ταχύτητα το ζήτημα που ερευνά.

Η ενημέρωση των διαγραμμάτων του εταιρικού δικαίου έχει γίνει σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο, που τροποποίησε κυρίως διατάξεις της ΑΕ (Ν 4403/2016). 

Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο και αριθμητικό (με την αντιστοίχιση της κάθε διάταξης των σχετικών νόμων στο διάγραμμα)

Τα «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε νομικού και αφετέρου ένα πολύτιμο βοήθημα για τον φοιτητή, ώστε να αποκτήσει συνολική επισκόπηση και γνώση της ύλης του εταιρικού δικαίου στο σύγχρονο κόσμο της αυθεντικής «εικονικής πραγματικότητας».

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Σελ. 29
2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ - ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ  
2.1. Οι απόλυτες θεωρίες: Η θεωρία της ανταπόδοσης Σελ. 33
2.2. Οι σχετικές θεωρίες: Η θεωρία της ειδικής πρόληψης Σελ. 36
2.3. Η θεωρία της γενικής πρόληψης Σελ. 40
2.4. Οι ενωτικές θεωρίες Σελ. 43
3. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 48
1. ΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 53
1.2. Οι κύριες ποινές Σελ. 54
1.2.1. Η θανατική ποινή Σελ. 54
1.2.2. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές  
1.2.2.1. Γενικά  
α) Είδη των στερητικών της ελευθερίας ποινών Σελ. 55
β) Τρόπος υπολογισμού της διάρκειας των στερητικών της ελευθερίας ποινών Σελ. 55
γ) Τρόπος επιμέτρησης των στερητικών της ελευθερίας ποινών Σελ. 56
1.2.2.2. Η κάθειρξη  
α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 57
β) Η ισόβια κάθειρξη Σελ. 57
γ) Η πρόσκαιρη κάθειρξη Σελ. 58
δ) Η αόριστη κάθειρξη Σελ. 58
1.2.2.3. Η φυλάκιση Σελ. 62
1.2.2.4. Ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων  
α) Η ειδική ποινική μεταχείριση των ανηλίκων Σελ. 63
β) Χρονικά πλαίσια ανηλικότητας Σελ. 64
γ) Περιεχόμενο της ειδικής μεταχείρισης των ανηλίκων Σελ. 65
δ) Φύση του εγκλήματος που τελούν οι ανήλικοι δεκαπέντε ως δεκαοκτώ ετών Σελ. 65
ε) Προϋποθέσεις επιβολής του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Σελ. 67
στ) Χρονική διάρκεια του περιορισμού στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Σελ. 69
ζ) Ακριβής προσδιορισμός του χρόνου περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης Σελ. 70
η) Υπό όρους αναστολή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 70
θ) Υπό όρους απόλυση (άρθρο 129 ΠΚ) Σελ. 71
ι) Απόλυση υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (άρθρο 129Α ΠΚ) Σελ. 78
ια) Επιβολή φυλάκισης αντί του ποινικού σωφρονισμού (άρθρα 130 και 131 ΠΚ) Σελ. 83
ιβ) Νεαροί ενήλικες (άρθρο 133 ΠΚ) Σελ. 85
1.2.2.5. Ο περιορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα  
α) Πότε προβλέπεται ως κύρια ποινή Σελ. 85
β) Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 85
γ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ποινής Σελ. 86
δ) Τόπος έκτισης της ποινής Σελ. 86
ε) Τρόπος επιβολής της ποινής Σελ. 86
στ) Πότε ολοκληρώνεται η έκτιση της ποινής Σελ. 87
1.2.2.6. Η κράτηση Σελ. 88
1.2.3. Οι ποινές σε χρήμα  
1.2.3.1. Η σημασία των ποινών σε χρήμα Σελ. 88
1.2.3.2. Είδη των ποινών σε χρήμα Σελ. 89
1.2.3.3. Το ύψος των ποινών σε χρήμα Σελ. 89
1.2.3.4. Απειλή των ποινών σε χρήμα μαζί με στερητικές της ελευθερίας ποινές Σελ. 89
1.2.3.5. Απόσβεση των ποινών σε χρήμα Σελ. 90
1.3. Οι παρεπόμενες ποινές  
1.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
1.3.1.1. Έννοια και είδη των παρεπόμενων ποινών Σελ. 90
1.3.1.2. Κανόνες που απορρέουν από το χαρακτήρα των παρεπόμενων ποινών ως ποινών Σελ. 90
1.3.1.3. Κανόνες που απορρέουν από το χαρακτήρα των παρεπόμενων ποινών ως «συνοδευτικών» ποινών Σελ. 91
1.3.1.4. Ποιο δικαστήριο επιβάλλει τις παρεπόμενες ποινές Σελ. 92
1.3.2. Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 59-66 ΠΚ)  
1.3.2.1. Με ποιες κύριες ποινές επιβάλλεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων Σελ. 93
1.3.2.2. Προϋποθέσεις στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων  
α) Επί καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη (άρθρο 59 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 93
β) Επί καταδίκης σε αόριστη κάθειρξη (άρθρο 59 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 94
γ) Επί καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη (άρθρο 60 ΠΚ) Σελ. 94
δ) Επί καταδίκης σε φυλάκιση (άρθρο 61 ΠΚ) Σελ. 95
ε) Επί καταδίκης σε περιορισμό εντός ψυχιατρικού καταστήματος (άρθρο 62 ΠΚ) Σελ. 96
στ) Επί καταδίκης στην αλλοδαπή (άρθρο 11 παρ. 1 ΠΚ) Σελ. 97
1.3.2.3. Συνέπειες στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 63-64 ΠΚ) Σελ. 97
1.3.2.4. Υπολογισμός χρόνου αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 65 ΠΚ)  
α) Όταν η κύρια ποινή εκτίεται ολόκληρη στη φυλακή Σελ. 98
β) Όταν έχει χορηγηθεί υπό όρους απόλυση Σελ. 98
γ) Όταν για την κύρια ποινή χορηγείται αναστολή εκτέλεσης Σελ. 99
δ) Όταν η κύρια ποινή έχει μετατραπεί Σελ. 99
ε) Όταν η κύρια ποινή έχει παραγραφεί Σελ. 99
στ) Όταν η κύρια ποινή έχει χαριστεί Σελ. 100
ζ) Όταν έχουν επιβληθεί μέτρα ασφαλείας Σελ. 100
1.3.2.5. Αποκατάσταση στην άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 66 ΠΚ)  
α) Φύση του μέτρου Σελ. 100
β) Δικαιολογητική βάση της αποκατάστασης στα πολιτικά δικαιώματα Σελ. 101
γ) Προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου Σελ. 101
δ) Διαδικασία αποκατάστασης στα πολιτικά δικαιώματα Σελ. 103
1.3.3. Η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 67 ΠΚ)  
1.3.3.1. Προϋποθέσεις επιβολής της παρεπόμενης ποινής Σελ. 103
1.3.3.2. Η φύση της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος Σελ. 104
1.3.3.3. Ο δυνητικός ή υποχρεωτικός χαρακτήρας επιβολής του μέτρου Σελ. 104
1.3.3.4. Η διάρκεια της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος Σελ. 105
1.3.3.5. Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου Σελ. 105
1.3.4. Η δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 68 ΠΚ)  
1.3.4.1. Το θιγόμενο από τη δημοσίευση αγαθό Σελ. 105
1.3.4.2. Πότε επιβάλλεται η δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης Σελ. 106
1.3.4.3. Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης για λόγους δημόσιου συμφέροντος Σελ. 106
1.3.4.4. Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης όταν προβλέπεται από το νόμο Σελ. 107
1.3.5. Η δήμευση (άρθρο 76 παρ. 1 ΠΚ)  
1.3.5.1. Η φύση του μέτρου Σελ. 107
1.3.5.2. Δικαιολογητική βάση της παρεπόμενης ποινής Σελ. 108
1.3.5.3. Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 108
1.3.5.4. Ποιος επιβάλλει τη δήμευση Σελ. 112
1.3.5.5. Ο δυνητικός χαρακτήρας της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης Σελ. 113
1.3.5.6. Η αρχή της αναλογικότητας στη δήμευση Σελ. 114
1.3.5.7. Αιτιολογία της απόφασης που διατάσσει τη δήμευση ως παρεπόμενη ποινή Σελ. 116
1.3.5.8. Τύχη δημευθέντων Σελ. 116
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΩΝ  
1.4. Τα μέτρα ασφαλείας  
1.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
1.4.1.1. Τα είδη των μέτρων ασφαλείας Σελ. 117
1.4.1.2. Οι ισχύοντες περιορισμοί ως προς τις προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων ασφαλείας Σελ. 118
1.4.1.3. Αρμόδιο για την επιβολή των μέτρων ασφαλείας δικαστήριο Σελ. 121
1.4.2. Μέτρα ασφαλείας αναπληρωματικά της ποινής  
1.4.2.1. Η φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών (άρθρα 69-70 ΠΚ)  
α) Φύση του μέτρου Σελ. 121
β) Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 122
γ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του μέτρου Σελ. 124
δ) Αρμόδια για την επιβολή αρχή Σελ. 124
ε) Χαρακτήρας της απόφασης ή του βουλεύματος που διατάσσει το μέτρο Σελ. 124
στ) Εκτέλεση του μέτρου Σελ. 125
ζ) Χρονική διάρκεια της φύλαξης Σελ. 125
η) Πού εκτελείται το μέτρο Σελ. 126
1.4.2.2. Τα αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα για τους ανηλίκους (άρθρα 122-125 ΠΚ)  
α) Η ειδική ποινική μεταχείριση των ανηλίκων στο ποινικό μας σύστημα Σελ. 127
β) Βασικά χαρακτηριστικά και διακρίσεις των αναμορφωτικών μέτρων Σελ. 127
γ) Το περιεχόμενο των κύριων αναμορφωτικών μέτρων για τους ανηλίκους Σελ. 129
δ) Τα πρόσθετα αναμορφωτικά μέτρα Σελ. 135
ε) Το περιεχόμενο των θεραπευτικών μέτρων Σελ. 135
στ) Αντικατάσταση αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων Σελ. 137
ζ) Διάρκεια των αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων για τους ανηλίκους Σελ. 137
η) Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 139
1.4.2.3. Η απέλαση ατόμων στα οποία έχει επιβληθεί το μέτρο του άρθρου 69 ΠΚ (άρθρο 74 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 139
1.4.3. Μέτρα ασφαλείας συμπληρωματικά της ποινής  
1.4.3.1. Η εισαγωγή σε θεραπευτικό κατάστημα αλκοολικών ή τοξικομανών (άρθρο 71 ΠΚ)  
α) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 139
β) Η εισαγωγή σε θεραπευτικό κατάστημα αλκοολικών Σελ. 140
γ) Η εισαγωγή των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά δραστών αξιόποινων σε θεραπευτικά προγράμματα Σελ. 141
1.4.3.2. Η παραπομπή σε κατάστημα εργασίας (άρθρο 72 ΠΚ)  
α) Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 142
β) Ο δυνητικός χαρακτήρας του μέτρου Σελ. 143
γ) Χρόνος παραμονής στο κατάστημα εργασίας Σελ. 143
δ) Έναρξη της εκτέλεσης του μέτρου Σελ. 144
1.4.3.3. Η απαγόρευση διαμονής (άρθρο 73 παρ. 1 και 2 ΠΚ)  
α) Σκοπός του μέτρου Σελ. 144
β) Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 145
γ) Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου Σελ. 146
δ) Διάρκεια του μέτρου Σελ. 146
1.4.3.4. Υποχρέωση δήλωσης τόπου διαμονής (άρθρο 73 παρ. 3 ΠΚ)  
α) Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 146
β) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της επιβολής Σελ. 147
γ) Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου Σελ. 147
δ) Διάρκεια του μέτρου Σελ. 147
1.4.3.5. Η απέλαση (άρθρο 74 ΠΚ)  
α) Η φύση της απέλασης Σελ. 148
β) Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 149
γ) Ο δυνητικός χαρακτήρας επιβολής της απέλασης Σελ. 151
δ) Με ποια απόφαση επιβάλλεται η απέλαση Σελ. 152
ε) Πότε εκτελείται το μέτρο Σελ. 153
στ) Συνέπειες από την επιβολή του μέτρου της απέλασης Σελ. 155
ζ) Δυνατότητα εκ νέου εκτέλεσης της απέλασης όταν ο αλλοδαπός επιστρέφει παράνομα Σελ. 157
1.4.3.6. Η δήμευση ως μέτρο ασφαλείας (άρθρο 76 παρ. 2 ΠΚ)  
α) Το περιεχόμενο του μέτρου Σελ. 157
β) Δικαιολογητική βάση Σελ. 158
γ) Προϋποθέσεις επιβολής Σελ. 159
δ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της δήμευσης ως μέτρου ασφαλείας Σελ. 160
ε) Ποιος επιβάλλει τη δήμευση Σελ. 161
στ) Τύχη δημευθέντων Σελ. 161
ζ) Άμυνα του ιδιοκτήτη ή κατόχου των δημευθέντων Σελ. 162
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 163
2. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Σελ. 164
2.1. Η ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ: Η ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ  
2.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού της υποτροπής και έκταση εφαρμογής του Σελ. 168
2.1.2. Η γενική υποτροπή των εγκλημάτων δόλου- Άρθρα 88-89 ΠΚ  
2.1.2.1. Προϋποθέσεις - Άρθρο 88 ΠΚ Σελ. 172
α) Προηγούμενη αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή πλημμέλημα δόλου σε ποινή στερητική της ελευθερίας πάνω από 6 μήνες Σελ. 173
β) Τέλεση νέου κακουργήματος ή πλημμελήματος από δόλο για το οποίο ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών Σελ. 176
γ) Τέλεση της πιο πάνω νέας αξιόποινης πράξης μέσα σε 10 έτη από τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, αν αυτή αφορούσε κακούργημα, ή μέσα σε 5 έτη, αν αφορούσε πλημμέλημα Σελ. 176
2.1.2.2. Συνέπεια: Η επαύξηση της ποινής - Άρθρο 89 ΠΚ Σελ. 178
2.1.3. Η ειδική υποτροπή εγκλημάτων αμέλειας - Άρθρο 93 ΠΚ Σελ. 180
2.1.4. Η ειδική υποτροπή των πταισμάτων - Άρθρο 412 παρ. 1 ΠΚ Σελ. 181
2.1.5. Η μετάβαση στην αόριστη κάθειρξη για τους καθΑ έξη υπότροπους εγκληματίες - Άρθρα 90-91 ΠΚ Σελ. 181
2.1.6. Συρροή υποτροπής και επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών περιστάσεων ή λόγων μείωσης Σελ. 183
2.1.7. Η υποτροπή σε ειδικούς ποινικούς νόμους Σελ. 185
2.1.8. Η γενική επίταση της ποινής κατά το μέτρο της υποτροπής για τους κατΑ επάγγελμα και καθΑ έξη εγκληματίες - Άρθρο 92 ΠΚ Σελ. 188
2.2. Η ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ: ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
2.2.1. Η ταυτότητα της επαύξησης της ποινής στο έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά Σελ. 190
2.2.2. Τα στοιχεία, οι συνέπειες και ο δικαιολογητικός λόγος του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά Σελ. 191
2.2.3. Σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα Σελ. 194
2.3. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ  
2.3.1. Δικαιολογητικός λόγος, έκταση εφαρμογής και συνέπειες του θεσμού Σελ. 198
2.3.2. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις - Άρθρο 84 ΠΚ  
2.3.2.1. Διακρίσεις Σελ. 210
2.3.2.2. Έννοια και ταυτότητα των ελαφρυντικών περιστάσεων Σελ. 212
2.3.2.3. Οι επιμέρους ελαφρυντικές περιστάσεις Σελ. 215
α) Προηγούμενη έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή Σελ. 216
β) Μη ταπεινά κίνητρα ή ώθηση στην πράξη από μεγάλη ένδεια ή από την επίδραση σοβαρής απειλής ή από την επιβολή προσώπου στο οποίο ο δράστης οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης Σελ. 219
γ) Ώθηση στην πράξη από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παράσυρση από οργή ή βίαιη θλίψη που προκάλεσε στο δράστη άδικη εναντίον του πράξη Σελ. 221
δ) Ειλικρινής μετάνοια Σελ. 223
ε) Καλή συμπεριφορά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη Σελ. 225
2.3.2.4. Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης ως γενική ελαφρυντική περίσταση Σελ. 227
2.3.3. Τα μειωμένα πλαίσια ποινής - Άρθρο 83 ΠΚ Σελ. 227
2.3.4. Δικονομική εκφορά των λόγων μείωσης και των ελαφρυντικών περιστάσεων  
2.3.4.1. Αυτοτελείς ισχυρισμοί λόγων μείωσης και ελαφρυντικών Σελ. 233
2.3.4.2. Το χρονικό σημείο πρότασης των ελαφρυντικών περιστάσεων στην ποινική δίκη Σελ. 236
2.3.5. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής Σελ. 237
1. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ  
1.1. Γενικά. Η δογματική θέση των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου Σελ. 241
1.2. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου και δικονομικά εμπόδια Σελ. 243
1.3. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου και λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής Σελ. 245
1.4. Η δικονομική έκφραση των λόγων εξάλειψης του αξιοποίνου Σελ. 247
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ  
2.1. Αλλαγή στάσης του δράστη απέναντι στο έγκλημα. Υπαναχώρηση από μη πεπερασμένη απόπειρα και έμπρακτη μετάνοια Σελ. 249
2.2. Περιπτώσεις έμπρακτης μετάνοιας Σελ. 252
2.3. Αποδυνάμωση του θεσμού της έμπρακτης μετάνοιας; Άλλοι συγγενείς θεσμοί Σελ. 258
3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  
3.1. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος της παραγραφής Σελ. 264
3.2. Η νομική ταυτότητα της παραγραφής και οι συνέπειές της Σελ. 266
3.3. Ο χρόνος της παραγραφής των εγκλημάτων - Άρθρα 111-113 ΠΚ Σελ. 269
3.3.1. Ο χρόνος της παραγραφής ως συνάρτηση της βαρύτητας των εγκλημάτων  
3.3.1.1. Ο κανόνας - Άρθρο 111 ΠΚ Σελ. 269
α) Διαζευκτικά απειλούμενες ποινές και χρόνος παραγραφής Σελ. 270
β) Σωρευτικά απειλούμενες ποινές και χρόνος παραγραφής Σελ. 270
γ) Κακουργήματα τελούμενα από ανηλίκους και χρόνος παραγραφής Σελ. 271
δ) Λόγοι μείωσης της ποινής και χρόνος παραγραφής Σελ. 271
3.3.1.2. Οι εξαιρέσεις στον κανόνα του χρόνου της παραγραφής Σελ. 277
3.3.2. Η έναρξη του χρόνου της παραγραφής - Άρθρο 112 ΠΚ  
3.3.2.1. Ο κανόνας Σελ. 282
3.3.2.2. Οι εξαιρέσεις Σελ. 290
α) Οι εξαιρέσεις του Ποινικού κώδικα Σελ. 290
β) Οι εξαιρέσεις των ειδικών ποινικών νόμων Σελ. 299
3.4. Η αναστολή της παραγραφής - Άρθρο 113 ΠΚ  
3.4.1. Τα είδη της αναστολής Σελ. 301
3.4.2. Η αναστολή έναρξης ή εξακολούθησης της παραγραφής λόγω νομικής αδυναμίας έναρξης ή εξακολούθησης της ποινικής δίωξης Σελ. 302
3.4.3. Η αναστολή έναρξης της παραγραφής σε εγκλήματα που στρέφονται κατά ανηλίκων Σελ. 308
3.4.4. Η αναστολή επιδικίας Σελ. 312
3.5. Οι συνέπειες της παραγραφής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και το στάδιο ελέγχου αυτής Σελ. 316
3.6. Παραγραφή και συμμετοχή Σελ. 321
3.7. Παραγραφή και συρροή Σελ. 322
3.8. Διάκριση παραγραφής και «ειδικής παραγραφής» Σελ. 324
4. ΕΓΚΛΗΣΗ  
4.1. Ποια εγκλήματα διώκονται κατΑ έγκληση  
4.1.1. Η αυτεπάγγελτη δίωξη ως κανόνας Σελ. 327
4.1.2. Κατηγορίες των κατΑ έγκληση διωκόμενων εγκλημάτων Σελ. 327
4.1.3. Η έγκληση στην αυτεπάγγελτη δίωξη Σελ. 328
4.1.4. Η έγκληση ως «αναφορά» ή «αίτηση» Σελ. 329
4.2. Νομική φύση της έγκλησης  
4.2.1. Η έγκληση ως θεσμός του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Σελ. 329
4.2.2. Συνέπειες από το χαρακτήρα της έγκλησης ως θεσμού του ουσιαστικού κατά βάση δικαίου Σελ. 330
4.2.2.1. Αναδρομική ισχύς ευμενέστερου νόμου Σελ. 331
4.2.2.2. Θεμελίωση λόγου αναίρεσης Σελ. 332
4.3. Δικαιούχοι της έγκλησης (άρθρο 118 ΠΚ)  
4.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
4.3.2. Ο αμέσως παθών από το έγκλημα ως δικαιούχος της έγκλησης  
4.3.2.1. Δικαίωμα έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι φυσικό πρόσωπο Σελ. 332
4.3.2.2. Δικαίωμα έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι νομικό πρόσωπο Σελ. 334
4.3.2.3. Δικαίωμα έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 334
4.3.3. Άλλοι δικαιούχοι της έγκλησης  
4.3.3.1. Ειδικές ρυθμίσεις Σελ. 335
4.3.3.2. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν ο αμέσως παθών είναι ανήλικος (άρθρο 118 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 337
α) Νόμιμος αντιπρόσωπος και ανήλικος Σελ. 337
β) Η φύση του δικαιώματος του νόμιμου αντιπροσώπου Σελ. 338
γ) Υποβολή της έγκλησης όταν οι γονείς είναι αυτουργοί ή συμμέτοχοι στο έγκλημα κατά του ανηλίκου Σελ. 340
δ) Προθεσμία υποβολής της έγκλησης από τους νόμιμους αντιπροσώπους του ανηλίκου Σελ. 341
4.3.3.3. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν ο αμέσως παθών τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 118 παρ. 2 ΠΚ) Σελ. 342
4.3.3.4. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν ο αμέσως παθών έχει πεθάνει (άρθρο 118 παρ. 4 ΠΚ) Σελ. 343
4.3.3.5. Δικαιούχοι της έγκλησης όταν το έγκλημα στρέφεται κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 118 παρ. 5 ΠΚ) Σελ. 344
4.3.4. Συνέπειες από την ύπαρξη περισσότερων δικαιούχων (άρθρο 118 παρ. 3 ΠΚ) Σελ. 346
4.4. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης (άρθρο 117 ΠΚ)  
4.4.1. Οι προϋποθέσεις του νόμου  
4.4.1.1. Γενικά Σελ. 347
4.4.1.2. Η έννοια της «γνώσης» της πράξης και του δράστη Σελ. 347
4.4.1.3. Έναρξη και λήξη της προθεσμίας υποβολής της έγκλησης Σελ. 348
4.4.1.4. Προθεσμία υποβολής έγκλησης και παραγραφή Σελ. 349
4.4.2. Ειδικές περιπτώσεις  
4.4.2.1. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης στο υπαλλακτικά μικτό έγκλημα Σελ. 349
4.4.2.2. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης στο κατΑ εξακολούθηση έγκλημα Σελ. 350
4.4.2.3. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης στο διαρκές έγκλημα Σελ. 351
4.4.2.4. Προθεσμία υποβολής της έγκλησης σε περίπτωση νομοθετικής αλλαγής Σελ. 352
α) Όταν η αυτεπάγγελτη δίωξη μετατρέπεται σε κατΑ έγκληση Σελ. 352
β) Προθεσμία υποβολής της έγκλησης όταν καταργείται το αυτεπαγγέλτως διωκόμενο διακεκριμένο έγκλημα Σελ. 353
4.4.3. Αναστολή της προθεσμίας υποβολής της έγκλησης Σελ. 353
4.5. Τρόπος υποβολής της έγκλησης  
4.5.1. Αυτοπρόσωπη υποβολή και πληρεξουσιότητα Σελ. 353
4.5.2. Αρμόδιο όργανο Σελ. 355
4.5.3. Περιεχόμενο της έγκλησης Σελ. 355
4.5.4. Έλεγχος υποβολής της έγκλησης Σελ. 356
4.6. Συνέπειες από την υποβολή της έγκλησης: το αδιαίρετο της έγκλησης (άρθρο 119 ΠΚ) Σελ. 356
4.7. Παραίτηση από την έγκληση  
4.7.1. Μορφές παραίτησης από την έγκληση Σελ. 357
4.7.2. Συνέπειες της παραίτησης από την έγκληση Σελ. 357
4.7.3. Χρόνος παραίτησης Σελ. 358
4.7.4. Τρόπος έκφρασης της ρητής παραίτησης Σελ. 358
4.7.5. Το αδιαίρετο της παραίτησης από την έγκληση Σελ. 358
4.8. Ανάκληση της έγκλησης  
4.8.1. Ο δικαιούχος της ανάκλησης (άρθρο 120 παρ. 1 ΠΚ)  
4.8.1.1. Ανάκληση από τον εγκαλέσαντα Σελ. 359
4.8.1.2. Ανάκληση από τον παθόντα της έγκλησης που υπέβαλε ο νόμιμος αντιπρόσωπός του Σελ. 360
4.8.1.3. Ανάκληση από τρίτα πρόσωπα της έγκλησης που υπέβαλε ο παθών Σελ. 361
4.8.2. Χρόνος ανάκλησης Σελ. 362
4.8.3. Τρόπος ανάκλησης Σελ. 362
4.8.4. Συνέπειες της ανάκλησης Σελ. 363
4.8.5. Το αδιαίρετο της ανάκλησης Σελ. 364
4.9. Αιτιολογία της απόφασης σε κατΑ έγκληση διωκόμενο έγκλημα  
4.9.1. Αιτιολογία ως προς το χρόνο υποβολής της έγκλησης Σελ. 364
4.9.2. Αιτιολογία ως προς το χρόνο γνώσης της πράξης και του δράστη Σελ. 365
4.10. Καταδίκη χωρίς να υποβληθεί έγκληση σε κατΑ έγκληση διωκόμενο έγκλημα Σελ. 365
5. ΑΜΝΗΣΤΙΑ  
5.1. Έννοια Σελ. 366
5.2. Για ποια εγκλήματα προβλέπεται η χορήγηση αμνηστίας Σελ. 366
5.3. Τρόπος και χρόνος χορήγησης αμνηστίας Σελ. 367
5.4. Συνέπειες χορήγησης της αμνηστίας Σελ. 367
5.5. Αμνηστία και ειδική παραγραφή Σελ. 368
1. KΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
1.1. Οι νομοθετικές επιλογές για την επιμέτρηση, η σημασία τους και η μη εφαρμογή τους στην πράξη Σελ. 373
1.2. Οι σκοποί της ποινής και η επίδρασή τους στην επιμέτρηση Σελ. 376
1.3. Τα κριτήρια του άρθρου 79 ΠΚ και τα στάδια επιμέτρησης της ποινής  
1.3.1. Διευκρινίσεις για την έννοια της δικαστικής επιμέτρησης Σελ. 381
1.3.2. Τα κριτήρια επιμέτρησης της ποινής κατά το άρθρο 79 ΠΚ Σελ. 383
1.3.2.1. Η αληθής ταυτότητα των κριτηρίων της επιμέτρησης Σελ. 383
1.3.2.2. Το περιεχόμενο των κριτηρίων της επιμέτρησης Σελ. 386
α) Βαρύτητα του εγκλήματος - Άδικο Σελ. 386
β) Προσωπικότητα του εγκληματία όπως εκδηλώθηκε στην πράξη - Ενοχή Σελ. 389
1.3.3. Τα στάδια δικαστικής επιμέτρησης της ποινής Σελ. 393
1.4. Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης ως υποχρεωτικό κριτήριο της επιμέτρησης Σελ. 399
1.5. Η αρχή της απαγόρευσης της διπλής αξιολόγησης Σελ. 401
1.6. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις στην επιμέτρηση της ποινής Σελ. 401
1.7. Η επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα Σελ. 404
1.8. Η επιμέτρηση των παρεπόμενων ποινών και των μέτρων ασφάλειας Σελ. 404
1.9. Η αιτιολογία της επιμέτρησης της ποινής - Άρθρο 79 παρ. 4 ΠΚ Σελ. 405
2. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΡΟΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ  
2.1. Η σημασία της συζήτησης για τη συρροή εγκλημάτων και η συστηματική της ένταξη Σελ. 410
2.2. Έννοια και διακρίσεις Σελ. 411
2.3. Η έννοια της πράξης στη συρροή: Φυσική και νομική ενότητα της πράξης Σελ. 412
2.4. Η φαινομενική συρροή  
2.4.1. Έννοια Σελ. 424
2.4.2. Οι αρχές που διέπουν τη φαινομενική συρροή Σελ. 427
2.4.2.1. Η αρχή της ειδικότητας Σελ. 427
2.4.2.2. Η αρχή της επικουρικότητας Σελ. 434
2.4.2.2.1. Η έννοια της επικουρικότητας Σελ. 434
2.4.2.2.2. Τα είδη της επικουρικότητας Σελ. 435
2.4.2.3. Η αρχή της απορρόφησης  
2.4.2.3.1. Η έννοια της απορρόφησης Σελ. 440
2.4.2.3.2. Οι περιπτώσεις απορρόφησης Σελ. 441
2.4.3. Οι συνέπειες της φαινομενικής συρροής Σελ. 449
2.4.3.1. Η τύχη του γενικού εγκλήματος Σελ. 450
2.4.3.2. Η τύχη του επικουρικού εγκλήματος Σελ. 453
2.4.3.3. Η τύχη του απορροφώμενου εγκλήματος Σελ. 455
2.5. Η αληθινή συρροή  
2.5.1. Έννοια Σελ. 462
2.5.2. Οι συνέπειες της αληθινής συρροής Σελ. 467
2.5.2.1. Τα διάφορα συστήματα υπολογισμού της ποινής (αθροιστική, ενιαία, συνολική ποινή) Σελ. 467
2.5.2.2. Η διαδικασία σχηματισμού της συνολικής ποινής Σελ. 470
2.5.2.3. Η φύση της συνολικής ποινής Σελ. 474
2.5.2.4. Η συνολική ποινή σε περίπτωση πραγματικής συρροής  
2.5.2.4.1. Ο κανόνας Σελ. 476
2.5.2.4.2. Η παρέκκλιση υπέρ της ενιαίας ποινής. Το κατΑ εξακολούθηση έγκλημα Σελ. 479
2.5.2.5. Η συνολική ποινή σε περίπτωση κατΑ ιδέαν συρροής  
2.5.2.5.1. Ο κανόνας Σελ. 490
2.5.2.5.2. Η εξαίρεση Σελ. 493
2.5.2.6. Η συνολική ποινή σε περίπτωση συνύπαρξης πραγματικής και κατΑ ιδέαν συρροής Σελ. 494
2.5.2.7. Ο επιγενόμενος σχηματισμός συνολικής ποινής  
2.5.2.7.1. Σε περίπτωση διαδοχικής εκδίκασης των εγκλημάτων Σελ. 495
2.5.2.7.2. Σε περίπτωση εκτέλεσης περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων Σελ. 497
2.5.2.8. Η αναθεώρηση της συνολικής ποινής Σελ. 500
3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ  
3.1. Ο δικαιολογητικός λόγος του θεσμού Σελ. 501
3.2. Η νομική ταυτότητα της ποινής που μετατράπηκε - Άρθρο 82 παρ. 9 ΠΚ Σελ. 503
3.3. Τα επιμέρους είδη μετατροπής Σελ. 505
   
3.3.1. Η μετατροπή σε χρηματική ποινή - Άρθρο 82 παρ. 1-4 και 8 ΠΚ  
3.3.1.1. Υποκατηγορίες μετατροπής σε χρηματική ποινή Σελ. 507
3.3.1.2. Μετατροπή ποινών φυλάκισης και κράτησης Σελ. 509
3.3.1.3. Η απόφαση για τη μετατροπή και τον καθορισμό του ποσού αυτής Σελ. 512
3.3.1.4. Η καταβολή του ποσού της μετατροπής: Άμεση καταβολή και καταβολή σε δόσεις Σελ. 515
3.3.2. Η μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας - Άρθρο 82 παρ. 5-8 ΠΚ  
3.3.2.1. Ο επικουρικός ρόλος της μετατροπής της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας Σελ. 517
3.3.2.2. Η απόφαση για τη μετατροπή και η εκτέλεσή της Σελ. 518
3.3.3. Η «εκ των υστέρων μερική μετατροπή» της ποινής για τη χορήγηση υπό όρο απόλυσης - Άρθρο 105 παρ. 3 ΠΚ Σελ. 521
3.4. Συνολική ποινή και μετατροπή Σελ. 523
3.5. Απαγορεύσεις της μετατροπής Σελ. 525
3.6. Μετατροπή και αναστολή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 528
3.7. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 529
4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ (άρθρα 99-104 ΠΚ)  
4.1. Περιεχόμενο του θεσμού της αναστολής Σελ. 531
4.2. Δικαιολογητική βάση Σελ. 531
4.3. Η χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής  
4.3.1. Προϋποθέσεις Σελ. 531
4.3.1.1. Ο «πρωτόπειρος» δράστης, ως βασική έννοια για τη χορήγηση κάθε μορφής αναστολής εκτέλεσης της ποινής Σελ. 531
4.3.1.2. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής κατά το άρθρο 99 παρ. 1 ΠΚ  
α) Προϋποθέσεις Σελ. 533
β) Πότε δε χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 535
γ) Ποιος έχει την πρωτοβουλία για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής Σελ. 537
δ) Αιτιολογία της απόφασης για χορήγηση αναστολής κατά το άρθρο 99 παρ. 1 ΠΚ Σελ. 538
ε) Συνέπειες από τη μη χορήγηση της υποχρεωτικής αναστολής Σελ. 538
4.3.1.3. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση (άρθρο 100 ΠΚ)  
α) Προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής υπό επιτήρηση Σελ. 539
β) Όροι για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση Σελ. 539
γ) Πότε δε χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό επιτήρηση Σελ. 541
δ) Ποιος έχει την πρωτοβουλία για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής Σελ. 542
ε) Αιτιολογία της απόφασης για χορήγηση αναστολής υπό επιτήρηση Σελ. 542
στ) Ποιος ασκεί την επιτήρηση Σελ. 543
4.3.1.4. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής ατόμων εξαρτημένων από ναρκωτικά (άρθρα 32 παρ. 1 περ. γ΄, 33 παρ. 1 και 27 παρ. 1 Ν 4139/2013)  
α) Προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής Σελ. 543
β) Όροι για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής Σελ. 549
γ) Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της αναστολής Σελ. 549
4.3.2. Ποιο δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής Σελ. 549
4.3.3. Η χρονική διάρκεια της δοκιμασίας Σελ. 549
4.3.4. Πότε αρχίζει ο χρόνος δοκιμασίας Σελ. 551
4.3.5. Συνέπειες από τη χορήγηση της αναστολής  
4.3.5.1. Συνέπειες ως προς την κύρια ποινή Σελ. 553
4.3.5.2. Συνέπειες ως προς την καταβολή δικαστικών εξόδων, αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης Σελ. 554
4.3.5.3. Συνέπειες ως προς την εκτέλεση των παρεπόμενων ποινών Σελ. 554
4.3.5.4. Συνέπειες ως προς την εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας Σελ. 555
4.4. Ανάκληση της αναστολής (άρθρο 101 ΠΚ)  
4.4.1. Προϋποθέσεις ανάκλησης της αναστολής Σελ. 556
4.4.2. Υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανάκλησης Σελ. 557
4.4.3. Ποιος αποφασίζει την ανάκληση Σελ. 557
4.4.4. Μέχρι πότε αποφασίζεται η ανάκληση Σελ. 557
4.4.5. Ένδικα μέσα Σελ. 558
4.4.6.Συνέπειες ανάκλησης της αναστολής Σελ. 558
4.4.7. Αναβίωση της αναστολής Σελ. 560
   
4.5. Άρση της αναστολής (άρθρο 102 ΠΚ)  
4.5.1. Προϋποθέσεις άρσης της αναστολής Σελ. 560
4.5.2. Υποχρεωτικός χαρακτήρας της άρσης της αναστολής Σελ. 561
4.5.3. Ποιος αποφασίζει για την άρση της αναστολής Σελ. 562
4.5.4. Χρόνος άρσης της αναστολής Σελ. 562
4.5.5. Συνέπειες άρσης της αναστολής Σελ. 563
4.6. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και μετατροπή Σελ. 564
4.7. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και υποτροπή Σελ. 565
4.8. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και αλλοδαπή δικαστική απόφαση (άρθρο 103 ΠΚ) Σελ. 566
5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ  
5.1. Ταυτότητα και δικαιολογητικός λόγος του θεσμού Σελ. 567
5.2. Οι λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής και η δυνατότητα αναλογικής τους εφαρμογής Σελ. 569
5.3. Τα κριτήρια κατάφασης της ατιμωρησίας σε περιπτώσεις συνδρομής λόγων δικαστικής άφεσης της ποινής Σελ. 576
5.4. Η δικονομική αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δικαστικής άφεσης της ποινής Σελ. 577
1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ: ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ  
1.1. Ταυτότητα των θεσμών  
1.1.1. Η υπό όρο απόλυση Σελ. 581
1.1.2. Η απόλυση υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 582
1.2. Η υπό όρο απόλυση  
1.2.1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της υπό όρο απόλυσης - Άρθρα 105-106 ΠΚ Σελ. 584
1.2.1.1. Καταδίκη, μη αμετάκλητη, σε στερητική της ελευθερίας ποινή Σελ. 584
1.2.1.2. Έκτιση ενός ελάχιστου ορίου της καταδίκης Σελ. 587
1.2.1.3. Η ουσιαστική προϋπόθεση της διαγωγής κατά την έκτιση της ποινής- Άρθρο 106 ΠΚ Σελ. 595
1.2.2. Εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις χορήγησης της υπό όρο απόλυσης  
1.2.2.1. Εξαιρέσεις του Ποινικού Κώδικα - Άρθρα 106 παρ. 1 εδ. β΄, 110Α και 187Α παρ. 1 στοιχ. ι εδ. τελ. ΠΚ Σελ. 598
α) Η υπό όρο απόλυση των καταδικασθέντων για εσχάτη προδοσία (Άρθρα 105 παρ. 2 εδ. τελ., 106 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ) Σελ. 598
β) Η απόλυση των πασχόντων από ορισμένες βαριές ασθένειες ή αναπηρίες - Άρθρο 110Α ΠΚ Σελ. 600
γ) Η υπό όρο απόλυση όσων καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τρομοκρατικές πράξεις (άρθρο 187Α παρ. 1 στοιχ. ι εδ. τελ. ΠΚ) Σελ. 604
δ) Η υπό όρο απόλυση των καταδικασθέντων σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα της με πρόθεση ανθρωποκτονίας (άρθρο 299 ΠΚ) που τελέστηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 ΠΚ) Σελ. 604
1.2.2.2. Εξαιρέσεις ειδικών ποινικών νόμων - Η υπό όρο απόλυση στο νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών (άρθρo 35 ν. 4139/2013) Σελ. 605
1.2.2.3. Χρονικά περιορισμένες προβλέψεις εξαιρετικής και περιστασιακής ευνοϊκότερης χορήγησης υπό όρο απόλυσης για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών Σελ. 607
1.2.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία και επιβολή όρων - Άρθρα 106 παρ. 2, 3 και 110 ΠΚ Σελ. 608
1.2.4. Χρόνος δοκιμασίας και συνέπειες της μη ανάκλησης - Άρθρο 109 ΠΚ Σελ. 611
1.2.5. Η ανάκληση της υπό όρο απόλυσης - Άρθρο 107 ΠΚ Σελ. 613
1.2.6. Η άρση της υπό όρο απόλυσης - Άρθρο 108 ΠΚ Σελ. 615
1.2.7. Ειδικές μορφές υπό όρο απόλυσης  
1.2.7.1. Η υπό όρο απόλυση των ανηλίκων που καταδικάζονται σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων - Άρθρο 129 ΠΚ Σελ. 616
1.2.7.2. Η απόλυση σε περίπτωση αόριστης κάθειρξης - Άρθρο 91 παρ. 2 ΠΚ Σελ. 617
1.2.7.3. Η απόλυση σε περίπτωση εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα επικίνδυνων εγκληματιών με ελαττωμένο καταλογισμό - Άρθρο 39 ΠΚ Σελ. 618
1.3. Η απόλυση υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση  
1.3.1. Περιεχόμενο και προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 618
1.3.1.1. Αίτηση του καταδικασθέντος Σελ. 620
1.3.1.2. Καταδίκη, μη αμετάκλητη, σε κάθειρξη Σελ. 620
1.3.1.3. Έκτιση ενός ελάχιστου ορίου της επιβληθείσας κάθειρξης Σελ. 621
1.3.1.4. Η ουσιαστική προϋπόθεση της διαγωγής κατά την έκτιση της ποινής - Άρθρο 110Γ παρ. 1 ΠΚ Σελ. 622
1.3.2. Οι εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση Σελ. 623
1.3.3. Αρμόδιο δικαστήριο, διαδικασία και επιβολή υποχρεώσεων - Άρθρο 110Γ ΠΚ Σελ. 624
1.3.4. Διάρκεια της απόλυσης υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Συνέπειες μη ανάκλησης Σελ. 625
1.3.5. Η ανάκληση της απόλυσης υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 110Β παρ. 4 και 110Γ παρ. 3 εδ.β΄ ΠΚ Σελ. 626
1.3.6. Η άρση της απόλυσης υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 110Β παρ. 5 και 7 ΠΚ Σελ. 628
1.4. Η απόλυση των ανηλίκων υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση  
1.4.1. Περιεχόμενο, προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης των ανηλίκων υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και διάρκεια αυτής Σελ. 633
1.4.2. Η ανάκληση της απόλυσης των ανηλίκων υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 129Α παρ. 3 και 6 ΠΚ Σελ. 635
1.4.3. Η άρση της απόλυσης των ανηλίκων υπό τον όρο του κατΑ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση - Άρθρο 129Α παρ. 4 και 5 ΠΚ Σελ. 636
2. ΧΑΡΗ - ΑΜΝΗΣΤΙΑ  
2.1. Έννοια και φύση Σελ. 639
2.2. Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής χάρης Σελ. 643
3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  
3.1. Έννοια παραγραφής των ποινών Σελ. 646
3.2. Χρόνος παραγραφής των ποινών Σελ. 648
3.3. Αναστολή του χρόνου παραγραφής Σελ. 650
3.4. Παραγραφή των μέτρων ασφαλείας Σελ. 650
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.