ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4416/2016
  • Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 4η 2016
  • Σελίδες: 528
  • Σχήμα:14 x 21
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€44 Φυσικά πρόσωπα
€55 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η 4η έκδοση του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη κωδικοποίηση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Σημαντικές ως γνωστόν τροποποιήσεις στον ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες επέφερε ο Ν 3604/2007. Οι τροποποιήσεις αυτές στόχευαν  στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας και κάλυπταν τα παρακάτω θέματα: απομείωση της κρατικής εποπτείας, μετοχικό κεφάλαιο, διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση, ενίσχυση των εξουσιών των μετόχων, πολλαπλές δυνατότητες καταστατικών διαμορφώσεων των εταιρικών σχέσεων και τέλος λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας.

Μετά το 2007, μεμονωμένες υπήρξαν οι παρεμβάσεις των μεταγενέστερων N 3756/2009, 3763/2009 και 3873/2010. Το χρονικό διάστημα μετά το 2010 και μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2015) έχει να επιδείξει και αυτό σημαντική νομοθετική παραγωγή, που δικαιολογεί την ανανέωση (σε τρίτη έκδοση) της παρούσας νομοθετικής συλλογής. Όπως και κατά το παρελθόν, τα νέα νομοθετήματα είτε παρεμβαίνουν ευθέως στο κείμενο του ΚΝ 2190/1920, είτε διαμορφώνουν ένα νέο νομοθετικό «περιβάλλον» εκτός του νόμου αυτού, που επηρεάζει και άλλες εταιρικές μορφές, αλλά βεβαίως και την ανώνυμη εταιρία. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις για την εταιρική δημοσιότητα,  τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των «οντοτήτων» και τον τακτικό τους έλεγχο.

Κυρίως με τον Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) αναμορφώθηκε ριζικά το λογιστικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, αλλά και των λοιπών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΕΠΕ και ΙΚΕ) με ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013. Ο νέος νόμος κατάργησε το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων του ΚΝ 2190/1920 που αφορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τον Κώδικα Φορολογικής

Απεικόνισης Συναλλαγών, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/1980) και τα κλαδικά σχέδια ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών. Ο πρόσφατος Ν 4336/2015 για το «Μνημόνιο ΙΙΙ» (ΦΕΚ Α΄94/14.8.2015) υπήρξε η ευκαιρία για την ενσωμάτωση των περί ελέγχου διατάξεων της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013, που ρυθμίζει τα του ελέγχου για όλες τις «οντότητες», περιλαμβανομένης (και μάλιστα κατ’ εξοχήν) της ΑΕ. Ταυτόχρονα καταργήθηκαν τα άρθρα 36 έως 38 του ΚΝ 2190/1920, καθώς και η § 4 του άρθρου 43α (για συμπληρωματικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει η έκθεση των ελεγκτών), αλλά και η § 6 του άρθρου 42α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 Ν 4308/2014, που (προσωρινά) ρύθμισε το θέμα του προαιρετικού ελέγχου για τις μικρές εταιρίες. Κι ακόμη πιο πρόσφατα, με τον Ν 4403/2016 ανανεώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ετήσια έκθεση διαχείρισης του δ.σ., αναδιατυπώθηκε η «δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης» και προστέθηκαν νέες εκθέσεις για μεγάλες εταιρίες.

Το έργο με την παρουσίαση του επικαιροποιημένου ΚΝ 2190/1920 ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας 2.  Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι το ΠΔ 30/1988 (όροι διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους), ο Ν 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση), Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια), Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), Ν 3853/2010 (απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3777/2009 (διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), Ν 3693/2008 (υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών) και ο Ν 4308/2014 (για Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το Ν 4337/2015) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την έκδοση αυτή υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ (2010-2016) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Ι. Η πρόσφατη νομοθετική παραγωγή στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 1
ΙΙ. Η απλούστευση της δημοσιότητας Σελ. 4
ΙΙΙ. Η ανανέωση του δικαίου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (N 4308/2014, 4403/2016) Σελ. 8
ΙV. Οι εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 13
V. Το νέο δίκαιο του ελέγχου (άρθρο 2 υποπαρ. Α.1 Ν 4336/2015, άρθρο 6 Ν 4403/2016) Σελ. 16
VΙ. Τροποποιήσεις του ΚΝ 2190/1920 σε άλλα επιμέρους ζητήματα κατά την περίοδο 2010-2016 Σελ. 21
VIΙ. Μεταβίβαση μετοχών ΑΕ και φορολόγηση υπεραξίας Σελ. 27
VΙΙΙ. Το μέλλον της ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα Σελ. 27
Αιτιολογική Έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Απρίλιος 2015)  
[Απόσπασμα]... Σελ. 30
Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά Σελ. 30
ΙΙ. Τα κύρια σημεία της αναμόρφωσης Σελ. 32
ΙΙ. […] Σελ. 34
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ (2007-2010) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Ι. Η πρόσφατη (2007-2010) νομοθετική παραγωγή στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 35
ΙΙ. Η επιχειρηθείσα με το N 3604/2007 χειραφέτηση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 40
ΙII. Ίδρυση της εταιρίας - Ο N 3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών Σελ. 46
ΙV. Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του – «Μικρή α.ε. εκ του καταστατικού» Σελ. 48
V. Το μετοχικό κεφάλαιο – Αύξηση και μείωση κεφαλαίου – Το άρθρο 32 N 3763/2009 Σελ. 51
VI. Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 54
VII. Η γενική συνέλευση Σελ. 60
VIΙI. Δικαιώματα των μετόχων και της μειοψηφίας Σελ. 70
ΙΧ. Οι κινητές αξίες που εκδίδονται από την ανώνυμη εταιρία Σελ. 75
X. Λογιστικό δίκαιο Σελ. 81
XΙ. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας – Εξαγορές Σελ. 81
XIΙ. Εταιρικοί μετασχηματισμοί Σελ. 84
ΧΙΙΙ. Όμιλοι Σελ. 86
[1] ΚΝ 2190/1920  
Περί Ανωνύμων Εταιρειών  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον – Γενικαί διατάξεις  
Άρθρο 1 – Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Σελ. 87
Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 89
Άρθρο 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές Σελ. 90
Άρθρο 3α – Σελ. 93
Άρθρο 3β – Σελ. 94
Άρθρο 3γ – Σελ. 94
Άρθρο 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου Σελ. 94
Άρθρο 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 96
Άρθρο 5 – Σελ. 98
Άρθρο 6 – Σελ. 98
Άρθρο 7 – Σελ. 98
Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 98
Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 103
Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας Σελ. 107
Άρθρο 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Σελ. 107
Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας Σελ. 107
Άρθρο 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 108
Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών Σελ. 109
Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 109
Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών Σελ. 111
Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 113
Άρθρο 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 115
Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 117
Άρθρο 11α – Σελ. 118
Άρθρο 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου Σελ. 119
Άρθρο 12α – Σελ. 120
Άρθρο 13 – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης - Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών Σελ. 120
Άρθρο 13α – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου Σελ. 126
Άρθρο 14 – Σελ. 127
Άρθρο 15 – Σελ. 127
Άρθρο 15α – Σελ. 128
Άρθρο 15β – Σελ. 128
Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές Σελ. 129
Άρθρο 16α – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών Σελ. 132
Άρθρο 17 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 133
Άρθρο 17α – Σελ. 135
Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον – Διοικητικόν Συμβούλιον  
Άρθρο 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας Σελ. 136
Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 138
Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 139
Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 141
Άρθρο 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 141
Άρθρο 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 142
Άρθρο 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 145
Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 146
Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 147
Άρθρο 24 – Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον – Γενικαί συνελεύσεις  
Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 149
Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 150
Άρθρο 26α – Σελ. 154
Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 155
Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 156
Άρθρο 28α – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 157
Άρθρο 29 – Απαρτία Σελ. 161
Άρθρο 30 – Αρχή της ισότητος Σελ. 163
Άρθρο 30α – Σελ. 164
Άρθρο 30β – Σελ. 164
Άρθρο 31 – Πλειοψηφία Σελ. 164
Άρθρο 32 – Πρακτικά της γενικής συνέλευσης Σελ. 165
Άρθρο 33 – Σελ. 166
Άρθρο 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 166
Άρθρο 35 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 167
Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 167
Άρθρο 35β – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 170
Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας  
Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Σελ. 171
Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Σελ. 171
Άρθρο 37 – Σελ. 172
Άρθρο 37α – Σελ. 172
Άρθρο 38 – Σελ. 172
Άρθρο 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 172
Άρθρο 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών Σελ. 175
Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου Σελ. 176
Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 177
Άρθρο 40β – Σελ. 178
Άρθρο 40γ – Σελ. 178
Άρθρο 40δ – Σελ. 178
Άρθρο 40ε – Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών  
Άρθρο 41 – Σελ. 178
Άρθρο 42 – Σελ. 179
Άρθρο 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) Σελ. 179
Άρθρο 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Σελ. 180
Άρθρο 42γ – Δομή του ισολογισμού Σελ. 180
Άρθρο 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» Σελ. 180
Άρθρο 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Σελ. 181
Άρθρο 43 – Κανόνες αποτίμησης Σελ. 181
Άρθρο 43α – Σελ. 181
Άρθρο 43β – Σελ. 187
Άρθρο 43ββ – Σελ. 188
Άρθρο 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία Σελ. 190
Άρθρο 44 – Σελ. 190
Άρθρο 44α – Σελ. 190
Άρθρο 45 – Σελ. 191
Άρθρο 46 – Σελ. 192
Άρθρο 46α – Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον – Διάλυσις και εκκαθάρισις  
Άρθρο 47 – Σελ. 193
Άρθρο 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας Σελ. 193
Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον Σελ. 194
Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων Σελ. 195
Άρθρο 49 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Σελ. 197
Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 199
Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 200
Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι  
Άρθρο 50 – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα Σελ. 203
Άρθρο 50α – Σελ. 203
Άρθρο 50β – Σελ. 204
Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 204
Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 204
Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον – Κρατική εποπτεία  
Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας Σελ. 208
Άρθρο 52 – Σελ. 208
Άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας Σελ. 208
Άρθρο 53α – Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον – Ποινικαί διατάξεις  
Άρθρο 54 – Σελ. 209
Άρθρο 55 – Σελ. 209
Άρθρο 56 – Σελ. 209
Άρθρο 57 – Σελ. 210
Άρθρο 58 – Σελ. 210
Άρθρο 58α – Σελ. 211
Άρθρο 59 – Σελ. 211
Άρθρο 60 – Σελ. 212
Άρθρο 61 – Σελ. 212
Άρθρο 62 – Σελ. 212
Άρθρο 62α – Σελ. 213
Άρθρο 62β – Σελ. 213
Άρθρο 63 – Σελ. 213
Άρθρο 63α – Σελ. 214
Άρθρο 63β – Σελ. 214
Άρθρο 63γ – Σελ. 214
Άρθρο 63δ – Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον  
Άρθρο 64 – Σελ. 215
Άρθρο 65 – Σελ. 215
Άρθρο 66 – Σελ. 215
Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 216
Άρθρο 67 – Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών  
Άρθρο 68 – Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση  
Άρθρο 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 219
Άρθρο 70 – Σελ. 221
Άρθρο 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών Σελ. 223
Άρθρο 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης Σελ. 224
Άρθρο 73 – Σελ. 225
Άρθρο 74 – Σελ. 227
Άρθρο 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης Σελ. 227
Άρθρο 76 – Σελ. 228
Άρθρο 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 228
Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 229
Άρθρο 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της Σελ. 230
Άρθρο 78Α – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της Σελ. 231
Άρθρο 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 232
Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας  
Άρθρο 80 – Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών  
Άρθρο 81 – Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση  
Άρθρο 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης Σελ. 235
Άρθρο 83 – Σελ. 237
Άρθρο 84 – Σελ. 237
Άρθρο 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης Σελ. 239
Άρθρο 86 – Ακυρότητα της διάσπασης Σελ. 240
Άρθρο 87 – Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες Σελ. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών  
Άρθρο 88 – Σελ. 242
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ  
Άρθρο 89 – Σελ. 242
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)  
Άρθρο 90-107 – Σελ. 243
Άρθρο 107α – Σελ. 243
Άρθρο 108 – Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 246
Άρθρο 109 – Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων  
Άρθρο 110-130 – Σελ. 247
Άρθρο 131 – Σελ. 248
Άρθρο 132 – Τελικές διατάξεις Σελ. 248
Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 248
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)  
Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 249
Άρθρο 135 – Σελ. 249
Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 250
Άρθρο 137 – Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου Σελ. 250
Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών Σελ. 251
Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία Σελ. 251
Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές Σελ. 251
Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις Σελ. 251
Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 251
Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις  
Άρθρο 144 – Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 252
Άρθρο 145 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 254
Άρθρο 146 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 256
I. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
[2] ΚΥΑ Κ2-828/31.1.2013  
Προτυποποιημένα καταστατικά  
Α. Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας Σελ. 261
Άρθρο 1 – Επωνυμία Σελ. 261
Άρθρο 2 – Σκοπός Σελ. 261
Άρθρο 3 – Έδρα Σελ. 261
Άρθρο 4 – Διάρκεια Σελ. 262
Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο Σελ. 262
Άρθρο 6 – Μετοχές Σελ. 262
Άρθρο 7 – Όργανα της εταιρείας Σελ. 262
Άρθρο 8 – Γενική Συνέλευση Σελ. 262
Άρθρο 9 – Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 262
Άρθρο 10 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 263
Άρθρο 11 – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 263
Άρθρο 12 – Εταιρική χρήση Σελ. 263
Άρθρο 13 – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών Σελ. 263
Γενική Διάταξη  
Άρθρο 14 – Σελ. 264
Μεταβατικές Διατάξεις  
Άρθρο 15 – Κάλυψη και καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου Σελ. 264
Άρθρο 16 – Σελ. 264
Άρθρο 17 – Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 264
Άρθρο 18 – Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης Σελ. 265
Άρθρο 19 – Ευθύνη Σελ. 265
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. – Πρόσθετες πληροφορίες για το προτυποποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Σελ. 265
[3] N 3419/2005  
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας  
[Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Γενικό Εμπορικό Μητρώο  
Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης Σελ. 267
Άρθρο 2 – Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών Σελ. 270
Άρθρο 3 – Εποπτεία Σελ. 272
Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών Σελ. 274
Άρθρο 5 – Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 275
Άρθρο 6 – Καταχωρήσεις στη Μερίδα Σελ. 277
Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρησης Σελ. 280
Άρθρο 8 – Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών Σελ. 283
Άρθρο 9 – Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων Σελ. 285
Άρθρο 10 – Διαγραφή Σελ. 286
Άρθρο 11 – Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές Σελ. 287
Άρθρο 12 – Έννομη προστασία Σελ. 289
Άρθρο 13 – Δημοσιεύσεις Σελ. 290
Άρθρο 14 – Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις Σελ. 290
Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης Σελ. 291
Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Σελ. 292
Άρθρο 17 – Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 293
Άρθρο 18 – Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 294
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας Σελ. 295
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Άλλες Διατάξεις Σελ. 295
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Άρθρο 30 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις Σελ. 296
Άρθρο 36 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 297
Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος Σελ. 298
[4] Ν 3853/2010  
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-12]  
MΕΡΟΣ Α΄  
Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός Σελ. 299
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 299
Άρθρο 3 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας Σελ. 300
Άρθρο 4 – Γενικές διατάξεις Σελ. 301
Άρθρο 5 – Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών Σελ. 305
Άρθρο 5Α – Διαδικασία σύστασης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών Σελ. 306
Άρθρο 6 – Διαδικασία σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης Σελ. 308
Άρθρο 7 – Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών Σελ. 310
Άρθρο 8 – Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Σελ. 312
Άρθρο 9 – Σελ. 312
Άρθρο 10 – Εταιρίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία Σελ. 313
Άρθρο 11 – Σελ. 313
Άρθρο 12 – Προτυποποιημένα καταστατικά Σελ. 313
[5] N 4072/2012  
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις  
Άρθρο 232 – Σελ. 315
II. ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ  
[6] ΠΔ 30/1988  
Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις  
Άρθρο 1 – Σελ. 319
Άρθρο 2 – Σελ. 320
[7] Ν 3156/2003  
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα  
[Άρθρα 1-14, 20]  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διατάξεις γενικής εφαρμογής  
Άρθρο 1 – Σελ. 321
Άρθρο 2 – Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 323
Άρθρο 3 – Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 323
Άρθρο 4 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 324
Άρθρο 5 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα Σελ. 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Κατηγορίες oμολογιακών δανείων  
Άρθρο 6 – Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 328
Άρθρο 7 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 328
Άρθρο 8 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 329
Άρθρο 9 – Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων Σελ. 329
Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο Σελ. 335
Άρθρο 12 – Ασφάλεια Σελ. 337
Άρθρο 13 – Υποβολή στοιχείων Σελ. 338
Άρθρο 14 – Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις Σελ. 338
Άρθρο 20 – Μεταβατική διάταξη Σελ. 340
III. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
[8] Ν 3016/2002  
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-11]  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα  
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 343
Α. Διοικητικό Συμβούλιο  
Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις - Καθήκοντα Σελ. 343
Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 344
Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 345
Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών Σελ. 346
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος  
Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σελ. 346
Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου Σελ. 347
Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Σελ. 348
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις  
Άρθρο 9 – Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων Σελ. 348
Άρθρο 10 – Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Σελ. 349
Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 349
[9] Ν 3588/2007  
Πτωχευτικός Κώδικας  
[Άρθρα 96-98]  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων  
Άρθρο 96 – Γενική διάταξη Σελ. 350
Άρθρο 97 – Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας Σελ. 350
Άρθρο 98 – Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 350
IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
[10] Ν 4308/2014  
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-2, 16-38]  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους  
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 355
Άρθρο 2 – Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  
Άρθρο 16 – Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 359
Άρθρο 17 – Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες Επιμέτρησης  
Άρθρο 18 – Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 363
Άρθρο 19 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 366
Άρθρο 20 – Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 368
Άρθρο 21 – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 369
Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις Σελ. 369
Άρθρο 23 – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 370
Άρθρο 24 – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Σελ. 371
Άρθρο 25 – Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 375
Άρθρο 26 – Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 377
Άρθρο 27 – Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα Σελ. 378
Άρθρο 28 – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Σελ. 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές  
Άρθρο 29 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 379
Άρθρο 30 – Απλοποιήσεις και απαλλαγές Σελ. 385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  
Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης Σελ. 388
Άρθρο 32 – Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Σελ. 390
Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Σελ. 392
Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 394
Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 397
Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη Εφαρμογή και Μεταβατικές Διατάξεις  
Άρθρο 37 – Πρώτη εφαρμογή Σελ. 400
Άρθρο 38 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις Σελ. 402
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις» Σελ. 404
[11] N 3693/2008  
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-44, 54]  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Αντικείμενο και Ορισμοί  
Άρθρο 1 – Αντικείμενο Σελ. 412
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση  
Άρθρο 3 – Χορήγηση άδειας στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία Σελ. 415
Άρθρο 4 – Εντιμότητα Σελ. 416
Άρθρο 5 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας Σελ. 416
Άρθρο 6 – Προσόντα Σελ. 417
Άρθρο 7 – Επαγγελματικές εξετάσεις Σελ. 417
Άρθρο 8 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής τους Σελ. 418
Άρθρο 9 – Απαλλαγές Σελ. 419
Άρθρο 10 – Πρακτική άσκηση Σελ. 419
Άρθρο 11 – Συνεχής εκπαίδευση Σελ. 420
Άρθρο 12 – Χορήγηση άδειας σε νόμιμους ελεγκτές από άλλα κράτη - μέλη Σελ. 420
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – Εγγραφή σε Μητρώο  
Άρθρο 13 – Δημόσιο Μητρώο Σελ. 421
Άρθρο 14 – Εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο Ελεγκτών Σελ. 421
Άρθρο 15 – Εγγραφή των Ελεγκτικών Γραφείων στο Μητρώο Ελεγκτών Σελ. 422
Άρθρο 16 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών Σελ. 423
Άρθρο 17 – Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών Σελ. 423
Άρθρο 18 – Γλώσσα τήρησης του Μητρώου Ελεγκτών Σελ. 424
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο  
Άρθρο 19 – Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Σελ. 424
Άρθρο 20 – Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα Σελ. 425
Άρθρο 21 – Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο Σελ. 426
Άρθρο 22 – Η ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών όταν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου Σελ. 427
Άρθρο 23 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων Σελ. 427
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Ελεγκτικά Πρότυπα και Εκθέσεις Ελέγχου  
Άρθρο 24 – Ελεγκτικά Πρότυπα Σελ. 427
Άρθρο 25 – Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 428
Άρθρο 26 – Έκθεση Ελέγχου Σελ. 429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Ποιοτικός Έλεγχος  
Άρθρο 27 – Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου Σελ. 429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Πειθαρχική και Αστική Ευθύνη  
Άρθρο 28 – Όργανο επιβολής διοικητικών κυρώσεων Σελ. 430
Άρθρο 29 – Αστική ευθύνη - Ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών  
Άρθρο 30 – Αρχές δημόσιας εποπτείας Σελ. 431
Άρθρο 31 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών - μελών Σελ. 431
Άρθρο 32 – Αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών Σελ. 431
Άρθρο 33 – Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών Σελ. 432
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX – Ορισμός και παύση  
Άρθρο 34 – Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου Σελ. 434
Άρθρο 35 – Παύση και παραίτηση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου Σελ. 434
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος  
Άρθρο 36 – Έκθεση διαφάνειας Σελ. 435
Άρθρο 37 – Επιτροπή Ελέγχου Σελ. 436
Άρθρο 38 – Ανεξαρτησία Σελ. 437
Άρθρο 39 – Ποιοτικός έλεγχος Σελ. 438
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI – Διεθνείς πτυχές  
Άρθρο 40 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών Σελ. 438
Άρθρο 41 – Εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών Σελ. 438
Άρθρο 42 – Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών Σελ. 440
Άρθρο 43 – Μεταβατική διάταξη Σελ. 441
Άρθρο 44 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 441
Άρθρο 54 – Έναρξη ισχύος Σελ. 442
[12] Ν 4336/2015  
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης  
[Άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1]  
Άρθρο 2 – Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 443
Διορισμός ελεγκτών Σελ. 444
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή Σελ. 444
Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου Σελ. 445
Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 445
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» Σελ. 446
V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
[13] Ν 3777/2009  
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-17]  
Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 449
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 450
Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 451
Άρθρο 4 – Δημοσιότητα Σελ. 452
Άρθρο 5 – Έκθεση του οργάνου διοίκησης Σελ. 453
Άρθρο 6 – Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων Σελ. 453
Άρθρο 7 – Έγκριση από τη γενική συνέλευση Σελ. 454
Άρθρο 8 – Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών Σελ. 455
Άρθρο 9 – Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση Σελ. 456
Άρθρο 10 – Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 456
Άρθρο 11 – Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 456
Άρθρο 12 – Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 457
Άρθρο 13 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της Σελ. 458
Άρθρο 14 – Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης Σελ. 458
Άρθρο 15 – Ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 461
Άρθρο 16 – Σελ. 461
Άρθρο 17 – Ισχύς διατάξεων Σελ. 461
[14] Ν 2166/1993  
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις  
[Άρθρα 1-5]  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων Σελ. 462
Άρθρο 1 – Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής Σελ. 462
Άρθρο 2 – Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας Σελ. 463
Άρθρο 3 – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων Σελ. 464
Άρθρο 4 – Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης Σελ. 465
Άρθρο 5 – Διατήρηση διατάξεων Σελ. 466
VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΝ 2190/1920 ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ  
[Άρθρα 16 παρ. 8, περ. Δ, 36-38, 39Α παρ. 3, 42 παρ. 2, 42Α παρ. 1-4 & 6, 42Β-43, 43Α, 43Β, 43Γ, 90-135, 138-143, καταργηθέντα με τους Ν 4308/2014, 4336/2015 και Ν 4403/2016] Σελ. 467
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 519
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.