ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
  • Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδρίδου
  • Έκδοση: 2η 2016
  • Σελίδες: 784
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55.00 Φυσικά πρόσωπα
€65.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην έκδοση αυτού του έργου παρουσιάζεται το δίκαιο των εμπορικών εταιριών, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ψήφιση των Ν 4308/2014, 4336/2015 και 4403/2016. Η 2η έκδοση του έργου κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της αυξημένης νομοθετικής κινητικότητας στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών κατά το διάστημα 2012-2016.

Μεταξύ άλλων, με το Ν 4308/2014 τροποποιήθηκε το δίκαιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιριών («οντότητες»), ενώ με το Ν 4336/2015 εισήχθη νέο δίκαιο για τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών. Περαιτέρω, με τον Ν 4403/2016 αντικαταστάθηκαν προσφάτως ορισμένες από τις ρυθμίσεις του Ν 2190/1920, ενώ προστέθηκαν και νέες ρυθμίσεις αναφορικά με θέματα όπως η έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης κ.ά., με σκοπό την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίες προς αντίστοιχες ενωσιακές οδηγίες. Ο Ν 4402/2016 επέφερε αλλαγές και όσον αφορά στις προσωπικές εταιρίες (επέκταση χρόνου διατήρησής τους ως μονοπρόσωπων εταιριών, υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ομόρρυθμων εταιριών ορισμένης σύνθεσης).

Όλα αυτά τα ζητήματα, μαζί με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας των εμπορικών εταιριών εξετάζονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Μετά από μια εκτενή εισαγωγή στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών, παρουσιάζεται η Αστική Εταιρία. Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος του βιβλίου η ανάλυση των προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, Αφανής εταιρία, Κοινοπραξία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού). Στο τρίτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Όμιλοι επιχειρήσεων), όπως το πλέγμα λειτουργίας τους έχει διαμορφωθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις τους.

Η παρούσα έκδοση, ενημερωμένη μέχρι τον Αύγουστο του 2016, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρακτικό εγχειρίδιο, που απευθύνεται σε κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εμπορικού δικαίου και φιλοδοξεί να διευκολύνει τους φοιτητές, αλλά και τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης στην κατανόηση των βασικών θεσμών και ρυθμίσεων του εταιρικού δικαίου.

Η έκδοση συμπληρώνεται με εκτενή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο όρων, προς διευκόλυνση του αναγνώστη.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Σελ. 3
§ 1. Εταιρικό δίκαιο - αντικείμενο του εταιρικού δικαίου - εταιρική σύμβαση Σελ. 3
Ι. Εταιρικό δίκαιο Σελ. 3
ΙΙ. Αντικείμενο του εταιρικού δικαίου - μονοπρόσωπες εταιρίες Σελ. 4
ΙΙΙ. Εταιρική σύμβαση Σελ. 5
§ 2. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου - νομοθετική ρύθμιση - χαρακτηριστικά Σελ. 6
Ι. Ρυθμίσεις του Ν 4072/2012 Σελ. 6
ΙΙ. Καθιέρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Σελ. 7
ΙΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε εταιρικού τύπου Σελ. 8
§ 3. Διακρίσεις των εταιριών του εμπορικού δικαίου Σελ. 11
Ι. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 11
1. Αστική εταιρία - σωματείο Σελ. 11
α. H αστική εταιρία Σελ. 11
β. Το σωματείο Σελ. 11
2. Χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιριών Σελ. 12
3. Χαρακτηριστικά των κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 12
4. Υπαγωγή των εταιρικών τύπων στις παραπάνω κατΑ ιδίαν κατηγορίες Σελ. 13
5. Δυνατότητες μετριασμού του προσωπικού ή του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα κάθε εταιρικού τύπου Σελ. 13
ΙΙ. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα - χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 14
1. Γενικά περί νομικής προσωπικότητας Σελ. 14
2. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα - χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 16
3. Συνέπειες απόκτησης νομικής προσωπικότητας από μια εταιρία Σελ. 16
ΙΙΙ. Εμπορικότητα των εταιριών - συστήματα απόκτησής της Σελ. 17
1. Εταιρίες εμπορικές κατά το ουσιαστικό σύστημα Σελ. 17
2. Εταιρίες εμπορικές κατά το τυπικό σύστημα Σελ. 17
3. Συνέπειες απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 17
§ 4. Η επιλογή του εταιρικού τύπου Σελ. 18
Ι. Περιορισμοί στην επιλογή του εταιρικού τύπου Σελ. 18
ΙΙ. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του εταιρικού τύπου Σελ. 19
§ 5. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξης Σελ. 20
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 20
ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο Σελ. 20
1. Ελευθερία ίδρυσης εταιρίας - δικαίωμα αυτοδιοίκησης Σελ. 20
2. Δικαιώματα συμμετοχικής ιδιοκτησίας Σελ. 21
3. Εφαρμογή της αρχής της ισότητας Σελ. 22
ΙΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 22
1. Εισαγωγικά Σελ. 22
2. Εφαρμοστέο δίκαιο - διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 22
ΙV. Εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο Σελ. 24
§ 6. Νέες τάσεις του εταιρικού δικαίου και γενικό εταιρικό συμφέρον Σελ. 25
§ 7. Εξελίξεις του εταιρικού δικαίου στο πλαίσιο της ΕΕ Σελ. 27
Ι. Εταιρικές οδηγίες για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών της ΕΕ - Κανονισμοί Σελ. 27
ΙΙ. Η ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών στον ενωσιακό χώρο και η νομολογία του ΔικΕΕ Σελ. 28
ΙΙΙ. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις στο χώρο της ΕΕ Σελ. 30
   
Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 31
§ 8. Εισαγωγικά - Οικονομική σημασία Σελ. 31
§ 9. Σύσταση της εταιρίας Σελ. 32
Ι. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης Σελ. 32
ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης Σελ. 33
1. Καθορισμός του κοινού σκοπού Σελ. 33
2. Ανάληψη υποχρέωσης προς επιδίωξη του κοινού σκοπού Σελ. 33
3. Ανάληψη υποχρέωσης εισφοράς Σελ. 33
§ 10. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Σελ. 34
Ι. Εταιρική ιδιότητα Σελ. 34
ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Σελ. 35
1. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 35
α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση καταβολής εισφοράς Σελ. 35
β. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις Σελ. 37
γ. Υποχρέωση πίστης Σελ. 37
2. Δικαιώματα των εταίρων Σελ. 38
α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα Σελ. 38
αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας Σελ. 38
ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 39
β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα Σελ. 39
αα. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 39
ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας Σελ. 39
γγ. Δικαίωμα ελέγχου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και πληροφόρησης Σελ. 39
ΙΙΙ. Αμεταβίβαστο των δικαιωμάτων από την εταιρική σχέση Σελ. 40
§ 11. Διοίκηση της εταιρίας - Λήψη των αποφάσεων για την οργάνωσή της Σελ. 42
Ι. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 42
1. Τρόπος άσκησης της διαχειριστικής εξουσίας Σελ. 42
α. Διαχείριση εκ του νόμου Σελ. 42
β. Συμβατική διαχείριση Σελ. 42
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαχειριστών - Ευθύνη Σελ. 43
3. Λήξη της εξουσίας των διαχειριστών Σελ. 44
ΙΙ. Λήψη των αποφάσεων για τη συγκρότηση και την οργάνωση της εταιρίας Σελ. 45
§ 12. Περιουσία και ευθύνη για τα εταιρικά χρέη Σελ. 46
Ι. Η περιουσία της αστικής εταιρίας Σελ. 46
ΙΙ. Η ευθύνη για τα εταιρικά χρέη Σελ. 46
§ 13. Εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 47
Ι. Γενικά Σελ. 47
ΙΙ. Έκταση της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 48
ΙΙΙ. Συνέπειες υπέρβασης της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 49
§ 14. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 50
Ι. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 50
ΙΙ. Είσοδος νέου εταίρου Σελ. 50
ΙΙΙ. Αποχώρηση εταίρου Σελ. 51
1. Έξοδος εταίρου Σελ. 51
2. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 51
§ 15. Λύση της εταιρίας Σελ. 52
Ι. Γενικά Σελ. 52
ΙΙ. Λόγοι λύσης της εταιρίας Σελ. 52
1. Παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας ορισμένου χρόνου Σελ. 52
2. Λύση της εταιρίας με απόφαση των εταίρων Σελ. 53
3. Επέλευση γεγονότων που αφορούν στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 53
α. Ο θάνατος εταίρου Σελ. 53
β. Η υποβολή εταίρου σε δικαστική συμπαράσταση Σελ. 54
γ. Η κήρυξη εταίρου σε πτώχευση Σελ. 54
4. Λύση της εταιρίας με καταγγελία Σελ. 55
α. Τακτική καταγγελία Σελ. 55
β. Έκτακτη καταγγελία Σελ. 57
5. Η πραγματοποίηση ή το ανέφικτο του εταιρικού σκοπού Σελ. 59
6. Συγκέντρωση των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο ενός εταίρου Σελ. 59
§ 16. Εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 60
Ι. Γενικά Σελ. 60
ΙΙ. Πρόσωπα που αναλαμβάνουν το έργο της εκκαθάρισης Σελ. 60
ΙΙΙ. Εργασίες της εκκαθάρισης Σελ. 61
ΙV. Πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης Σελ. 64
V. Αναβίωση της αστικής εταιρίας Σελ. 64
Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 67
§ 17. Εισαγωγικά Σελ. 67
I. Έννοια - νομική φύση Σελ. 67
ΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 67
ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 68
§ 18. Η σύσταση της εταιρίας Σελ. 69
Ι. Προϋποθέσεις σύστασης Σελ. 69
ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης Σελ. 72
ΙΙΙ. Συνέπειες μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης της εταιρίας Σελ. 73
1. Μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας - συμμετοχή ανίκανου προσώπου Σελ. 73
α. Συνέπειες παράλειψης καταχώρισης της εταιρικής σύμβασης στο ΓΕΜΗ Σελ. 73
β. Συνέπειες συμμετοχής στην εταιρία ανίκανου προσώπου Σελ. 75
ΙV. Συνέπειες ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας για άλλους λόγους Σελ. 75
§ 18α. Εταιρική επωνυμία Σελ. 76
§ 19. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Σελ. 78
Ι. Εταιρική ιδιότητα Σελ. 78
ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων Σελ. 79
1. Αρχές που διέπουν τις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους Σελ. 79
2. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 80
α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση καταβολής εισφοράς Σελ. 80
β. Διοικητικής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας Σελ. 81
γ. Υποχρέωση πίστης Σελ. 82
   
3. Δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων Σελ. 84
α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα Σελ. 84
αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 84
ββ. Δικαίωμα απολήψεων Σελ. 86
γγ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 87
β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα Σελ. 87
αα. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 87
ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας Σελ. 88
γγ. Δικαίωμα ελέγχου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και δικαίωμα πληροφόρησης Σελ. 88
δδ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της εκκαθάρισης Σελ. 89
ΙΙΙ. Μεταβιβαστό της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 89
ΙV. Αξιώσεις της εταιρίας έναντι των εταίρων και των εταίρων έναντι της εταιρίας - actio pro socio Σελ. 90
1. Οι κατΑ ιδίαν αξιώσεις Σελ. 90
2. Άσκηση των εταιρικών αξιώσεων - Actio pro socio Σελ. 90
V. H εταιρική περιουσία Σελ. 91
§ 20. Διοίκηση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 92
Ι. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 92
1. Διαχείριση εκ του νόμου - Ατομική διαχείριση Σελ. 92
2. Καταστατική διαχείριση Σελ. 94
α. Ανάθεση της διαχειριστικής εξουσίας σε έναν ή περισσότερους εταίρους Σελ. 94
β. Ανάθεση της διαχειριστικής εξουσίας σε τρίτο πρόσωπο Σελ. 95
3. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών από το δικαστήριο Σελ. 97
ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαχειριστών Σελ. 97
1. Eισαγωγικά Σελ. 97
2. Δικαιώματα των διαχειριστών Σελ. 98
α. Δικαίωμα αμοιβής Σελ. 98
β. Απαίτηση για απόδοση δαπανών Σελ. 99
γ. Απαίτηση για κάλυψη ζημιών Σελ. 99
3. Υποχρεώσεις των διαχειριστών Σελ. 100
α. Υποχρέωση επιμελούς διοίκησης της εταιρίας Σελ. 100
β. Υποχρέωση πίστης Σελ. 100
γ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας Σελ. 102
ΙΙΙ. Ευθύνη των διαχειριστών έναντι της εταιρίας Σελ. 103
IV. Λήξη της εξουσίας των διαχειριστών Σελ. 104
1. Λύση της εταιρίας Σελ. 104
2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 105
3. Ανάκληση του διαχειριστή Σελ. 105
4. Παραίτηση του διαχειριστή Σελ. 108
§ 21. Λήψη των αποφάσεων στην ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 109
§ 22. Εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 110
Ι. Εισαγωγικά - Έκταση της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 110
ΙΙ. Συνέπειες υπέρβασης της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 111
1. Εκπροσώπηση καθΑ υπέρβαση του εταιρικού σκοπού Σελ. 111
2. Δικαιοπραξίες καθΑ υπέρβαση του καταστατικού ή αποφάσεων των εταίρων Σελ. 113
3. Δικαιοπραξίες από πρόσωπα στερούμενα της προς εκπροσώπηση εξουσίας Σελ. 113
§ 23. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων Σελ. 114
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 114
ΙΙ. Η ευθύνη των εταίρων Σελ. 116
1. Χαρακτηριστικά της ευθύνης Σελ. 116
α. Ευθύνη παράλληλη με αυτήν της εταιρίας Σελ. 116
β. Ευθύνη άμεση Σελ. 116
γ. Ευθύνη απεριόριστη Σελ. 116
δ. Ευθύνη εις ολόκληρον Σελ. 117
2. Ενστάσεις των εταίρων κατά των εταιρικών πιστωτών Σελ. 118
α. Ενστάσεις κατά των κοινών εταιρικών πιστωτών Σελ. 118
β. Ενστάσεις κατά των εταίρων ως πιστωτών Σελ. 119
3. Περιεχόμενο της ευθύνης των εταίρων Σελ. 119
4. Παράγοντες επίτασης της ευθύνης των εταίρων Σελ. 120
ΙΙΙ. Τα χρονικά όρια της ευθύνης των εταίρων Σελ. 121
1. Ευθύνη του νεοεισερχόμενου εταίρου Σελ. 121
2. Ευθύνη του εξερχόμενου εταίρου Σελ. 122
3. Παραγραφή των αξιώσεων των εταιρικών πιστωτών κατά των εταίρων Σελ. 123
§ 24. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 124
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 124
ΙΙ. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 125
ΙΙI. Είσοδος νέου εταίρου Σελ. 128
ΙV. Αποχώρηση εταίρου Σελ. 129
1. Εισαγωγικά Σελ. 129
2. Εκούσια έξοδος εταίρου Σελ. 129
3. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό δανειστή του Σελ. 131
4. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 131
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου Σελ. 133
§ 25. Μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 134
Ι. Εισαγωγικά περί μετατροπής των εμπορικών εταιριών Σελ. 134
ΙΙ. Δυνατότητες μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 135
1. Μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη Σελ. 135
2. Μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας σε ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ Σελ. 136
3. Μετατροπή των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ σε ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 136
§ 26. Λύση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 136
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 136
ΙΙ. Λόγοι λύσης της ΟΕ Σελ. 138
1. Παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Σελ. 138
2. Λύση της εταιρίας με απόφαση των εταίρων Σελ. 139
3. Λύση της εταιρίας λόγω κήρυξής της σε πτώχευση Σελ. 140
4. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση Σελ. 140
5. Λόγοι λύσης μη αναφερόμενοι στο νόμο Σελ. 141
α. Γεγονότα που αφορούν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 141
β. Καταγγελία της εταιρίας Σελ. 141
ΙΙΙ. Συνέχιση της ομόρρυθμης εταιρίας κατά τα άρθρα 266 και 267 Ν 4072 Σελ. 141
1. Συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση πτώχευσής της Σελ. 141
2. Συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση αποχώρησης όλων των εταίρων πλην ενός (μονοπρόσωπη εταιρία) Σελ. 142
§ 27. Εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 142
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 142
ΙΙ. Διαδικασία της εκκαθάρισης Σελ. 143
ΙΙΙ. Πρόσωπα, που αναλαμβάνουν το έργο της εκκαθάρισης Σελ. 144
ΙV. Εργασίες της εκκαθάρισης Σελ. 144
V. Πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης Σελ. 147
VI. Αναβίωση της ομόρρυθμης εταιρίας Σελ. 148
§ 28. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα Σελ. 150
Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 151
§ 29. Εισαγωγικά Σελ. 151
I. Έννοια - νομική φύση Σελ. 151
ΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 152
ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 152
§ 30. Η σύσταση της εταιρίας Σελ. 153
Ι. Προϋποθέσεις σύστασης Σελ. 153
ΙΙ. Συνέπειες μη τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 154
§ 30α. Εταιρική επωνυμία Σελ. 154
§ 31. Νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 155
I. Εισαγωγικά Σελ. 155
ΙΙ. Εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας Σελ. 156
1. Υποχρεώσεις του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 156
α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - υποχρέωση καταβολής εισφοράς Σελ. 156
β. Υποχρέωση πίστης - κυρίως υποχρέωση μη ανταγωνισμού Σελ. 156
2. Δικαιώματα του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 157
α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα Σελ. 157
αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 157
ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 157
β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα Σελ. 158
αα. Δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών λογαριασμών και των βιβλίων Σελ. 158
ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της εκκαθάρισης Σελ. 158
ΙΙΙ. Εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας Σελ. 158
§ 32. Διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 158
§ 33. Εκπροσώπηση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 161
§ 34. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου Σελ. 163
§ 35. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 165
I. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής Σελ. 165
II. Είσοδος νέου εταίρου Σελ. 166
ΙΙΙ. Αποχώρηση εταίρου Σελ. 166
1. Εκούσια έξοδος εταίρου Σελ. 166
2. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 166
3. Άλλοι λόγοι αποχώρησης εταίρου Σελ. 167
§ 36. Μετατροπή ΕΕ σε εταιρία άλλου τύπου Σελ. 167
Ι. Μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη Σελ. 167
ΙΙ. Μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ Σελ. 167
ΙΙΙ. Μετατροπή των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ σε ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 167
§ 37. Λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 168
§ 38. Εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 168
§ 39. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές Σελ. 169
Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 171
§ 40. Εισαγωγικά Σελ. 171
I. Έννοια - νομική φύση Σελ. 171
ΙΙ. Τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας Σελ. 171
ΙΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 173
IV. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 174
§ 41. Η σύσταση της εταιρίας Σελ. 175
Ι. Προϋποθέσεις σύστασης Σελ. 175
ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης Σελ. 176
ΙΙΙ. Ελαττωματική σύσταση της αφανούς εταιρίας Σελ. 176
§ 42. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων Σελ. 177
Ι. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 177
1. Περιουσιακής φύσης υποχρεώσεις - υποχρέωση καταβολής εισφοράς Σελ. 177
2. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις Σελ. 178
3. Υποχρέωση πίστης Σελ. 178
ΙΙ. Δικαιώματα των εταίρων Σελ. 179
1. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα - Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 179
2. Διοικητικής φύσης δικαιώματα των εταίρων Σελ. 181
§ 43. Διοίκηση - Λειτουργία της αφανούς εταιρίας Σελ. 181
Ι. Διοίκηση της αφανούς εταιρίας Σελ. 181
ΙΙ. Λειτουργία της αφανούς εταιρίας Σελ. 183
§ 44. Σχέσεις του εμφανούς εταίρου με τους τρίτους Σελ. 184
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 184
ΙΙ. Ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις Σελ. 184
§ 45. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας Σελ. 185
Ι. Λόγοι λύσης της εταιρίας Σελ. 185
ΙΙ. Εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας Σελ. 186
§ 46. Κήρυξη σε πτώχευση του εμφανούς εταίρου Σελ. 188
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Σελ. 189
§ 47. Εισαγωγικά Σελ. 189
I. Έννοια - νομική φύση Σελ. 189
ΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 190
ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 191
§ 48. Η κοινοπραξία ως εταιρία Σελ. 192
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 192
ΙΙ. Διάκριση των κοινοπραξιών σε γνήσιες και μη γνήσιες Σελ. 192
1. Η κοινοπραξία ως αστική εταιρία Σελ. 193
α. Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 193
β. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα Σελ. 194
2. Η κοινοπραξία ως προσωπική εμπορική εταιρία Σελ. 194
§ 49. Σύσταση και λειτουργία της κοινοπραξίας ως εταιρίας Σελ. 195
Ι. Προϋποθέσεις σύστασης Σελ. 195
1. Η κοινοπραξία ως αστική εταιρία Σελ. 195
2. Η κοινοπραξία ως ομόρρυθμη εταιρία Σελ. 196
ΙΙ. Εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της κοινοπραξίας Σελ. 196
§ 50. Περάτωση της κοινοπραξίας ως εταιρίας Σελ. 197
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Σελ. 199
§ 51. Εισαγωγικά Σελ. 199
§ 52. Σύσταση του ΕΟΟΣ - Επωνυμία Σελ. 201
Ι. Προϋποθέσεις σύστασης Σελ. 201
ΙΙ. Περιεχόμενο της ιδρυτικής σύμβασης του Ομίλου Σελ. 203
ΙΙΙ. Συνέπειες ελαττωματικής σύστασης του Ομίλου Σελ. 204
IV. Η επωνυμία του Ευρωπαϊκού Ομίλου Σελ. 204
§ 53. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα Σελ. 205
Ι. Εταιρική ιδιότητα Σελ. 205
1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 205
2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 205
ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του Ομίλου Σελ. 206
1. Υποχρεώσεις των μελών του ομίλου Σελ. 206
2. Δικαιώματα των μελών του Ομίλου Σελ. 207
§ 54. Διαχείριση - Εκπροσώπηση - Λήψη των αποφάσεων Σελ. 207
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 207
ΙΙ. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 208
ΙΙΙ. Εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Σελ. 208
ΙV. Λήψη των αποφάσεων Σελ. 209
§ 55. Ευθύνη των μελών του Ευρωπαϊκού Ομίλου Σελ. 210
§ 56. Λύση και εκκαθάριση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Σελ. 211
Ι. Λύση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Σελ. 211
ΙΙ. Εκκαθάριση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Σελ. 212
§ 57. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 212
   
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 217
§ 1. Εισαγωγικά Σελ. 217
I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 217
1. Έννοια Σελ. 217
2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 218
α. Εταιρία με νομική προσωπικότητα Σελ. 218
β. Εταιρία εμπορική κατά το τυπικό σύστημα Σελ. 218
γ. Εταιρία με κεφαλαιουχικό χαρακτήρα Σελ. 219
δ. Εταιρία με σωματειακή συγκρότηση Σελ. 219
ε. Εταιρία που διέπεται κυρίως από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου Σελ. 219
3. Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 219
II. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 220
1. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 220
2. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 221
α. Ο ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών Σελ. 221
β. Λοιπά νομοθετήματα Σελ. 221
γ. Νομοθετικό καθεστώς ειδικότερων τύπων ανωνύμων εταιριών Σελ. 222
ΙΙΙ. Οικονομική σημασία της ανώνυμης εταιρίας - Δικαιοπολιτικά προβλήματα Σελ. 223
1. Οικονομική σημασία Σελ. 223
2. Δικαιοπολιτικά προβλήματα - εταιρικό συμφέρον Σελ. 224
IV. Άτυπες μορφές ανωνύμων εταιριών Σελ. 225
1. Οικογενειακές ανώνυμες εταιρίες Σελ. 226
2. Η «μικρή ανώνυμη εταιρία» Σελ. 227
3. Μονοπρόσωπες ή οιονεί μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρίες Σελ. 228
V. H σημασία του κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρία Σελ. 228
1. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα στις εξωτερικές της σχέσεις Σελ. 228
2. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα στις εσωτερικές της σχέσεις Σελ. 229
VI. Η δημοσιότητα στην ανώνυμη εταιρία Σελ. 230
1. Εισαγωγικά Σελ. 230
2. Δημοσιότητα μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) Σελ. 230
α. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ Σελ. 231
β. Έννομες συνέπειες της καταχώρισης Σελ. 233
3. Λοιπές διατυπώσεις δημοσιότητας και έννομες συνέπειες τήρησής τους Σελ. 233
α. Λοιπές διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 233
β. Έννομες συνέπειες τήρησης των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 234
§ 2. Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 235
I. Προϋποθέσεις ίδρυσης Σελ. 235
1. Σύναψη καταστατικού Σελ. 236
α. Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 237
αα. Υποχρεωτικό περιεχόμενο Σελ. 237
ααα. Η εταιρική επωνυμία Σελ. 237
βββ. Ο σκοπός της εταιρίας Σελ. 238
γγγ. Η έδρα της εταιρίας Σελ. 238
δδδ. Η διάρκεια της εταιρίας Σελ. 239
εεε. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 240
στ στ στ. Το είδος, ο αριθμός, η ονομαστική αξία και η έκδοση των μετοχών Σελ. 240
ζζζ. Η δυνατότητα μετατροπής ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές Σελ. 240
ηηη. Λοιπές ρυθμίσεις του καταστατικού Σελ. 240
θθθ. Αναφορά σε στοιχεία που αφορούν ειδικότερα στο ιδρυτικό στάδιο της εταιρίας Σελ. 241
ββ. Απομάκρυνση από την αρχή της αυστηρότητας. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 241
γγ. Εξωεταιρικές συμφωνίες Σελ. 242
β. Ευθύνη των ιδρυτών της εταιρίας για πλημμέλειες του καταστατικού Σελ. 243
2. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 243
3. Κατάργηση της διοικητικής εποπτείας - Εξαιρέσεις Σελ. 244
4. Δημοσιότητα κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 246
α. Διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 246
β. Έννομες συνέπειες της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 249
II. Ελαττωματική ίδρυση ανώνυμης εταιρίας Σελ. 249
1. Γενικά Σελ. 249
2. Λόγοι ακυρότητας της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 250
3. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες Σελ. 251
4. Δυνατότητες θεραπείας της ακυρότητας Σελ. 253
5. Διαδικασία εκκαθάρισης μετά την κήρυξη της ακυρότητας Σελ. 253
IIΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας Σελ. 254
1. Γενικά Σελ. 254
2. Ευθύνη ιδρυτών - υποχρεώσεις, δικαιώματα Σελ. 254
§ 3. Μετοχικό κεφάλαιο - Αποθεματικά Σελ. 256
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο - Σημασία και νομοθετική κατοχύρωση - Σχετικοποίηση του ρόλου του Σελ. 256
1. Μετοχικό κεφάλαιο - Διάκριση από εταιρική περιουσία Σελ. 256
2. Νομοθετική κατοχύρωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 256
α. Πρόβλεψη ελάχιστου ορίου μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 257
β. Δέσμευση της εταιρικής περιουσίας στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 258
γ. Απαγόρευση διάθεσης μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου Σελ. 258
δ. Περιορισμοί απόκτησης και απαγόρευση κάλυψης από την εταιρία δικών της μετοχών Σελ. 259
ε. Απαγόρευση επιστροφής στους μετόχους των εισφορών τους Σελ. 259
στ. Εκτίμηση των εισφορών σε είδος από ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Σελ. 260
ζ. Επιβολή αυστηρών διατυπώσεων για τις μεταβολές του κεφαλαίου Σελ. 260
η. Εξασφάλιση της ακρίβειας των εγγραφών στον ισολογισμό Σελ. 260
θ. Υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού Σελ. 260
3. Σχετικοποίηση του ρόλου του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 260
II. Συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 262
1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 262
α. Ιδιωτική κάλυψη Σελ. 262
β. Κάλυψη με δημόσια προσφορά κινητών αξιών Σελ. 262
αα. Γενικά Σελ. 262
ββ. Διαδικασία κάλυψης με δημόσια προσφορά κινητών αξιών Σελ. 263
γγ. Αστική ευθύνη των υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο προσώπων Σελ. 264
2. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 265
α. Άμεση ή ολική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 265
   
β. Τμηματική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 266
αα. Γενικά Σελ. 266
ββ. Προϋποθέσεις τμηματικής καταβολής και συνέπειες μη καταβολής των οφειλόμενων δόσεων Σελ. 267
3. Εισφορές των μετόχων Σελ. 268
α. Εισφορές σε χρήμα - Εισφορές σε είδος αποτιμητό σε χρήμα Σελ. 269
β. Έλεγχος των εισφορών σε είδος από ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Σελ. 269
γ. Επέκταση του ελέγχου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και σε άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις Σελ. 272
IΙΙ. Δυνατότητες χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 272
1. Αυτοχρηματοδότηση - Δανεισμός - Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση - Ενδιάμεση χρηματοδότηση Σελ. 272
2. Χρηματοδότηση με τιτλοποίηση των απαιτήσεων Σελ. 275
IV. Αποθεματικά της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 276
1. Γενικά Σελ. 276
2. Είδη αποθεματικών Σελ. 276
α. Φανερά αποθεματικά Σελ. 276
αα. Νόμιμο τακτικό αποθεματικό Σελ. 276
ββ. Έκτακτα αποθεματικά Σελ. 277
β. Αφανή αποθεματικά Σελ. 278
§ 4. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 279
Ι. Γενικά Σελ. 279
ΙΙ. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 280
1. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή των μελών του Σελ. 280
α. Γενικά Σελ. 280
β. Εκλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων - Δυνατότητα εκλογής με τη διαδικασία του ψηφοδελτίου Σελ. 281
aα. Εκλογή από τη γενική συνέλευση Σελ. 281
ββ. Δυνατότητα εκλογής με τη διαδικασία του ψηφοδελτίου Σελ. 282
γ. Αποκλίσεις από τον κανόνα της εκλογής από τη γενική συνέλευση Σελ. 282
αα. Διορισμός από μεμονωμένους μετόχους Σελ. 282
ββ. Ορισμός των πρώτων μελών του δ.σ. από το καταστατικό Σελ. 283
γγ. Εκλογή αναπληρωματικού μέλους του από το ίδιο το δ.σ. Σελ. 283
δδ. Δυνατότητες αντιμετώπισης του προβλήματος του «κολοβού» δ.σ. Σελ. 283
εε. Διορισμός προσωρινού δ.σ. από το δικαστήριο Σελ. 284
ααα. Η προϋπόθεση της έλλειψης διοίκησης Σελ. 284
βββ. Η προϋπόθεση της σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 285
2. Παύση της ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 287
α. Λήξη της θητείας τους Σελ. 287
β. Ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 288
γ. Παραίτηση, θάνατος, απώλεια της ικανότητας προς δικαιοπραξία Σελ. 289
3. Διατυπώσεις δημοσιότητας του διορισμού και της παύσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 289
ΙII. Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 290
IV. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 293
1. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 293
2. Εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 294
α. Γενικά Σελ. 294
β. Έκταση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου προς εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 295
3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή σε τρίτους - Υποδεέστερα διοικητικά όργανα Σελ. 298
4. Οργάνωση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου Σελ. 301
V. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 301
1.Υποχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 301
α. Γενικά - Υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης - Υποχρέωση πίστης Σελ. 301
β. Αποχή από πράξεις ανταγωνισμού Σελ. 303
γ. Αποχή από τη σύναψη απαγορευμένων συμβάσεων - Υποχρεούμενα πρόσωπα Σελ. 304
αα. Συμβάσεις δανείων Σελ. 307
ββ. Παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ των παραπάνω προσώπων Σελ. 307
γγ. Λοιπές συμβάσεις πλην των πιστωτικών Σελ. 308
δδ. Συμβάσεις απαγορευόμενες βάσει του άρθρου 10 Σελ. 311
2. Δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 312
α. Δικαίωμα αμοιβής Σελ. 312
β. Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) Σελ. 314
VI. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 315
1. Γενικά Σελ. 315
2. Ευθύνη έναντι της εταιρίας - Άσκηση της εταιρικής αγωγής Σελ. 317
3. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών Σελ. 321
4. Υποχρεώσεις και ευθύνη των μελών του δ.σ. σε περιόδους οικονομικής κρίσης Σελ. 323
5. Ποινική ευθύνη και ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το Δημόσιο Σελ. 324
§ 5. Η γενική συνέλευση των μετόχων Σελ. 325
Ι. Γενικά Σελ. 325
ΙΙ. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης - Είδη γενικών συνελεύσεων Σελ. 326
1. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης Σελ. 326
2. Είδη γενικών συνελεύσεων Σελ. 328
α. Τακτική - Έκτακτη γενική συνέλευση Σελ. 329
β. Συνήθης - καταστατική γενική συνέλευση Σελ. 329
γ. Αρχική - Επαναληπτική γενική συνέλευση Σελ. 330
δ. Καθολική γενική συνέλευση Σελ. 330
ε. Γενική συνέλευση όλων των μετόχων - Γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων Σελ. 330
III. Σύγκληση και συγκρότηση της γενικής συνέλευσης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων Σελ. 331
1. Σύγκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 331
Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησης Σελ. 331
αα. Αρμόδιο όργανο Σελ. 331
ββ. Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης-δημοσιεύσεις Σελ. 332
2. Συγκρότηση της γενικής συνέλευσης Σελ. 334
α. Τόπος συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης Σελ. 334
β. Πρόσωπα δικαιούμενα συμμετοχής στη γενική συνέλευση Σελ. 335
αα. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 335
ββ. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 337
3. Διεξαγωγή των συζητήσεων Σελ. 338
4. Διαδικασία λήψης των αποφάσεων Σελ. 339
α. Οι προϋποθέσεις της νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας Σελ. 339
β. Απαιτούμενα από το νόμο ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας Σελ. 340
αα. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας Σελ. 340
ββ. Απαιτούμενα ποσοστά πλειοψηφίας Σελ. 341
γ. Περαιτέρω διαδικασία Σελ. 343
IV. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 344
1. Ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 345
α. Λόγοι ακυρωσίας Σελ. 345
β. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης Σελ. 347
γ. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 348
δ. Αξίωση μετόχων για αποκατάσταση της ζημίας τους Σελ. 348
   
2. Ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 349
α. Λόγοι ακυρότητας Σελ. 349
β. Προβολή της ακυρότητας Σελ. 350
γ. Διαδικαστικά ζητήματα Σελ. 351
3. Ανυπόστατες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης Σελ. 353
§ 6. Οι ελεγκτές Σελ. 354
Ι. Γενικά Σελ. 354
ΙΙ. Τακτικός έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας Σελ. 354
1. Εισαγωγικά - Διακρίσεις των ανωνύμων εταιριών με κριτήριο την υποχρεωτικότητα του τακτικού ελέγχου Σελ. 354
α. Εισαγωγικά Σελ. 354
β. Διακρίσεις των ανωνύμων εταιριών με κριτήριο την υποχρεωτικότητα του τακτικού ελέγχου Σελ. 355
αα. Υποκείμενες σε υποχρεωτικό έλεγχο α.ε. Σελ. 356
ββ. Μη υποκείμενες σε υποχρεωτικό έλεγχο α.ε. Σελ. 357
2. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία - χορήγηση επαγγελματικής άδειας Σελ. 357
α. Γενικά Σελ. 357
β. Χορήγηση στους ελεγκτές επαγγελματικής άδειας - ανάκλησή της Σελ. 358
3. Διορισμός και παύση των νόμιμων ελεγκτών Σελ. 360
4. Υποχρεώσεις των νόμιμων ελεγκτών - έκθεση ελέγχου Σελ. 361
5. Ευθύνη των νόμιμων ελεγκτών Σελ. 362
6. Αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών Σελ. 363
7. Εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων Σελ. 363
§ 7. Εταιρική ιδιότητα - Νομική θέση του μετόχου Σελ. 364
Ι. Γενικά Σελ. 364
ΙΙ. Απόκτηση και απώλεια της μετοχικής ιδιότητας - Εξαγορά μετοχών Σελ. 366
1. Απόκτηση της μετοχικής ιδιότητας Σελ. 366
2. Απώλεια της μετοχικής ιδιότητας Σελ. 366
3. Εξαγορά των μετοχών από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 367
ΙΙΙ. Μετοχική ιδιότητα - βασικές αρχές - χαρακτηριστικά Σελ. 370
1. Αρχή της ισότητας Σελ. 370
2. Αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης Σελ. 371
3. Αρχή του αδιαιρέτου - Λοιπές αρχές Σελ. 371
4. Δυνατότητα ενσωμάτωσης της μετοχικής ιδιότητας σε έγγραφο - απρόσωπο αυτής Σελ. 371
ΙV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων Σελ. 372
1. Δικαιώματα των μετόχων Σελ. 372
α. Γενικά Σελ. 372
β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα των μετόχων Σελ. 374
αα. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 374
ββ. Δικαίωμα πληροφόρησης Σελ. 375
γ. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα Σελ. 377
αα. Δικαίωμα στα κέρδη Σελ. 377
ααα. Το δικαίωμα στο πρώτο μέρισμα Σελ. 378
βββ. Το δικαίωμα στα υπόλοιπα κέρδη Σελ. 378
ββ. Λοιπά περιουσιακής φύσης δικαιώματα Σελ. 379
2. Υποχρεώσεις των μετόχων Σελ. 379
α. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς Σελ. 379
β. Υποχρέωση πίστης Σελ. 380
V. Ευθύνη των μετόχων Σελ. 381
1. Γενικά Σελ. 381
2. Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι της εταιρίας και των μετόχων της μειοψηφίας Σελ. 381
3. Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι των εταιρικών δανειστών Σελ. 382
§ 8. Μετοχή Σελ. 385
Ι. Γενικά Σελ. 385
1. Η μετοχή ως αξιόγραφο Σελ. 385
2. Ονομαστική, εσωτερική, χρηματιστηριακή αξία της μετοχής Σελ. 386
ΙΙ. Έκδοση των μετοχών Σελ. 388
1. Ανώνυμες μετοχές Σελ. 388
2. Ονομαστικές μετοχές Σελ. 388
3. Άυλες μετοχές Σελ. 390
ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 391
1. Μεταβίβαση μετοχών εταιριών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο Σελ. 391
α. Ανώνυμες μετοχές Σελ. 391
β. Ονομαστικές μετοχές - Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές Σελ. 391
2. Μεταβίβαση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήριο Σελ. 394
   
ΙV. Απόκτηση από την ανώνυμη εταιρία ιδίων μετοχών Σελ. 395
1. Γενικά Σελ. 395
2. Απόκτηση κατά παράγωγο τρόπο - έννομες συνέπειες Σελ. 396
α. Προϋποθέσεις Σελ. 396
β. Ειδικότερες περιπτώσεις επιτρεπτού απόκτησης ιδίων μετοχών Σελ. 398
γ. Νομικό καθεστώς των ιδίων μετοχών Σελ. 399
3. Απόκτηση με σκοπό ειδικότερα τη διανομή στους εργαζομένους Σελ. 399
4. Σύσταση ενεχύρου επί ιδίων μετοχών και έννομες συνέπειες Σελ. 400
5. Απόκτηση ιδίων μετοχών κατά πρωτότυπο τρόπο Σελ. 401
6. Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 402
V. Ειδικές κατηγορίες μετοχών Σελ. 404
1. Προνομιούχες μετοχές Σελ. 404
α. Γενικά Σελ. 404
β. Παρεχόμενα από τις προνομιούχες μετοχές δικαιώματα Σελ. 404
γ. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα ψήφου Σελ. 405
δ. Προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές Σελ. 406
ε. Κατάργηση ή περιορισμός των προνομίων Σελ. 406
2. Μετοχές επικαρπίας (απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου) Σελ. 406
3. Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 408
VI. Απώλεια μετοχών Σελ. 409
§ 9. Ιδρυτικοί τίτλοι - ομολογίες Σελ. 409
Ι. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 409
1. Γενικά Σελ. 409
2. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 410
3. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 410
ΙΙ. Ομολογίες Σελ. 411
1. Γενικά Σελ. 411
2. Έκδοση ομολογιακού δανείου Σελ. 412
3. Δικαιώματα των ομολογιούχων Σελ. 413
4. Οργάνωση των ομολογιούχων Σελ. 413
α. Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 413
β. Εκπροσώπηση των ομολογιούχων Σελ. 414
III. Είδη ομολογιακών δανείων Σελ. 415
1. Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 415
2. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 415
3. Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 415
4. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 417
§ 10. Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων Σελ. 417
Ι. Γενικά Σελ. 417
ΙΙ. Τα κατΑ ιδίαν δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων Σελ. 420
1. Δικαίωμα πληροφόρησης Σελ. 420
2. Δικαίωμα έκτακτου ελέγχου της διαχείρισης Σελ. 422
α. Γενικά Σελ. 422
β. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 424
3. Δικαίωμα για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης Σελ. 425
4. Δικαίωμα για εγγραφή στην ημερησία διάταξη πρόσθετων θεμάτων Σελ. 426
5. Δικαίωμα για αναβολή λήψης απόφασης από τη γενική συνέλευση Σελ. 426
6. Δικαίωμα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας Σελ. 427
7. Λοιπά δικαιώματα της μειοψηφίας Σελ. 427
α. Δικαίωμα ανάκλησης μελών του δ.σ. διορισθέντων από μεμονωμένους μετόχους (άρθρ. 18) Σελ. 427
β. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής (άρθρ. 22β) Σελ. 427
γ. Δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη ορισμένων αποφάσεων από τη γ.σ. Σελ. 428
αα. Απόφαση για παραίτηση από αξιώσεις αποζημίωσης κατά μελών του δ.σ. ή για σύναψη συμβιβασμού Σελ. 428
ββ. Απόφαση για παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του δ.σ. Σελ. 428
γγ. Απόφαση για χορήγηση αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη του δ.σ. Σελ. 429
δ. Δικαίωμα ακύρωσης απόφασης της γ.σ. (άρθρ. 35α) Σελ. 429
ε. Δικαίωμα προβολής αιτήματος για λύση της εταιρίας (άρθρ. 48α παρ. 1) Σελ. 429
στ. Δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων τη λύση της εταιρίας (άρθρ. 48α παρ. 5) Σελ. 429
§ 11. Λογιστική οργάνωση της ΑΕ - Διάθεση των κερδών Σελ. 430
Ι. Γενικά Σελ. 430
ΙΙ. Λογιστική οργάνωση - Λογιστικά αρχεία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 431
1. Γενικά Σελ. 431
2. Τήρηση λογιστικών αρχείων Σελ. 432
3. Κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 433
α. Γενικά Σελ. 433
β. Κατάρτιση του ισολογισμού Σελ. 434
γ. Κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 435
δ. Κατάρτιση του προσαρτήματος Σελ. 436
4. Αρχές που διέπουν την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 437
α. Αρχή της σαφήνειας Σελ. 437
β. Αρχή της αλήθειας Σελ. 437
5. Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 438
α. Κατάρτιση από το διοικητικό συμβούλιο - Έκθεση διαχείρισης - Έκθεση ελέγχου Σελ. 438
β. Έγκριση από τη γενική συνέλευση και διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 441
γ. Ελαττωματική κατάρτιση του ισολογισμού Σελ. 442
ΙΙΙ. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 442
IV. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Σελ. 444
V. Διάθεση των κερδών Σελ. 445
1. Γενικά Σελ. 445
2. Αρμόδιο όργανο - Τρόπος διάθεσης των κερδών Σελ. 446
§ 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 447
I. Γενικά Σελ. 447
II. Πραγματική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 448
1. Αύξηση με καταβολή εισφορών Σελ. 448
α. Αρμόδιο για τη λήψη της απόφασης όργανο Σελ. 448
αα. Τακτική αύξηση του κεφαλαίου Σελ. 448
ββ. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Σελ. 449
ααα. Αύξηση με απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσης των μετόχων Σελ. 449
βββ. Αύξηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 450
γγ. Αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου Σελ. 451
β. Ανάληψη των μετοχών και καταβολή του νέου κεφαλαίου Σελ. 453
αα. Ανάληψη των μετοχών Σελ. 453
ββ. Καταβολή του νέου κεφαλαίου και πιστοποίησή της - Συνέπειες μη εμπρόθεσμης καταβολής Σελ. 454
ααα. Καταβολή σε αυτούσιο χρήμα Σελ. 454
βββ. Καταβολή με εισφορές σε είδος Σελ. 455
γ. Δικαίωμα προτίμησης των μετόχων Σελ. 455
αα. Γενικά Σελ. 455
ββ. Μέτοχοι νομιμοποιούμενοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης Σελ. 456
γγ. Άσκηση του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 457
δδ. Προϋποθέσεις κατάργησης ή περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 457
2. Αύξηση με κεφαλαιοποίηση των κερδών Σελ. 458
3. Αύξηση με τροπή του παθητικού σε κεφάλαιο Σελ. 459
4. Αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση Σελ. 460
ΙΙΙ. Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου Σελ. 460
1. Γενικά Σελ. 460
2. Αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αφανών αποθεματικών Σελ. 461
3. Αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των εμφανών αποθεματικών Σελ. 461
IV. Αύξηση του κεφαλαίου εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήριο Σελ. 462
§ 13. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 463
Ι. Πραγματική μείωση - Ονομαστική μείωση Σελ. 463
1. Γενικά Σελ. 463
2. Προϋποθέσεις μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 464
II. Διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 465
ΙΙΙ. Μέθοδοι μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 466
§ 14. Τροποποίηση της δομής της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 468
Ι. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 468
1. Γενικά Σελ. 468
2. Προϋποθέσεις τροποποίησης του καταστατικού Σελ. 468
α. Λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων Σελ. 468
β. Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σύμπραξη της Διοίκησης - Δημοσιότητα Σελ. 469
ΙΙ. Μετατροπή της ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία άλλου τύπου Σελ. 470
1. Γενικά Σελ. 470
2. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης Σελ. 471
3. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Σελ. 472
4. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 472
5. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε αστικό συνεταιρισμό Σελ. 473
ΙΙΙ. Μετατροπή άλλου τύπου εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία Σελ. 473
1. Μετατροπή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία Σελ. 473
2. Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία Σελ. 474
3. Μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη εταιρία Σελ. 474
ΙV. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών Σελ. 476
1. Γενικά Σελ. 476
2. Είδη συγχωνεύσεων Σελ. 477
α. Συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 478
αα. Εισαγωγικά Σελ. 478
ββ. Διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση Σελ. 478
γγ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας - Έννομες συνέπειες Σελ. 481
δδ. Προστασία των εταιρικών δανειστών και των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων εταιριών Σελ. 482
ααα. Προστασία των εταιρικών δανειστών και των λοιπών τρίτων Σελ. 482
βββ. Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας των συγχωνευόμενων εταιριών Σελ. 484
εε. Ακυρότητα της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση Σελ. 486
ααα. Γενικά Σελ. 486
βββ. Λόγοι ακυρότητας της συγχώνευσης Σελ. 486
γγγ. Κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης Σελ. 487
δδδ. Αναδρομικότητα της ανατροπής της συγχώνευσης - Αναβίωση των απορροφούμενων εταιριών Σελ. 488
β. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας Σελ. 488
γ. Συγχώνευση με εξαγορά ανώνυμης εταιρίας Σελ. 489
V. Διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 489
1. Γενικά Σελ. 489
2. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας με απορρόφηση Σελ. 490
α. Διαδικασία Σελ. 490
β. Ολοκλήρωση της διαδικασίας διάσπασης με απορρόφηση - Έννομες συνέπειες Σελ. 491
γ. Προστασία των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών και των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας Σελ. 491
αα. Προστασία των συμφερόντων των εταιρικών δανειστών Σελ. 491
ββ. Προστασία των συμφερόντων των μετόχων της διασπώμενης εταιρίας Σελ. 492
δ. Ακυρότητα της διάσπασης με απορρόφηση Σελ. 492
3. Άλλοι τρόποι διάσπασης ανώνυμης εταιρίας Σελ. 492
VΙ. Απόσπαση κλάδου επιχείρησης (απόσχιση εταιρίας) Σελ. 494
VIΙ. Εξαγορά επιχείρησης Σελ. 495
§ 15. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας - Αναβίωση Σελ. 496
Ι. Λύση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 496
1. Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Σελ. 496
2. Λύση με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων Σελ. 496
3. Λύση λόγω κήρυξης της εταιρίας σε πτώχευση Σελ. 496
4. Λύση λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 497
5. Λύση με δικαστική απόφαση Σελ. 497
α. Λύση για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 48 Ν 2190 Σελ. 497
β. Λύση μετά από αγωγή μετόχων της μειοψηφίας λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου (άρθρο 48α) Σελ. 498
γ. Λύση λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσμίας εξαγοράς των μετοχών των μειοψηφησάντων στη γ.σ. μετόχων (άρθρο 49 παρ. 5) Σελ. 500
δ. Λοιπά ζητήματα σχετικά με τη λύση της ΑΕ Σελ. 500
ΙΙ. Εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 500
1. Γενικά Σελ. 500
2. Διορισμός - νομική θέση - ευθύνη των εκκαθαριστών Σελ. 501
3. Διαδικασία της εκκαθάρισης Σελ. 502
4. Λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης - Έννομες συνέπειες Σελ. 504
ΙΙΙ. Αναβίωση της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 505
§ 15α. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία Σελ. 506
Ι. Γενικά Σελ. 506
ΙΙ. Η εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά Σελ. 507
1. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρία Σελ. 507
2. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές της εταιρίας Σελ. 508
3. Αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο Σελ. 508
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας - Υποχρεώσεις προσώπων συνδεόμενων με αυτήν Σελ. 509
1. Υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας Σελ. 509
α. Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των επενδυτών Σελ. 509
β. Υποχρέωση πληροφόρησης των επενδυτών Σελ. 509
αα. Παροχή πληροφοριών πριν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο (ενημερωτικό δελτίο) Σελ. 509
ββ. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Σελ. 510
2. Υποχρεώσεις προσώπων συνδεόμενων με την εισηγμένη εταιρία Σελ. 511
IV. Εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων ανωνύμων εταιριών Σελ. 512
1. Γενικά Σελ. 512
α. Ανάγκη καθιέρωσης όμοιων προδιαγραφών ευθύνης των διοικούντων εισηγμένες ΑΕ σε διεθνές επίπεδο Σελ. 512
β. Η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος ως υποχρέωση των διοικούντων Σελ. 513
2. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιριών Σελ. 515
3. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) Σελ. 516
4. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες Σελ. 516
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Επενδυτικό Σχέδιο Σελ. 517
6. Ευθύνη των μελών του δ.σ - Κυρώσεις Σελ. 517
V. Δημόσια πρόταση αγοράς κινητών οξιών - Υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας Σελ. 518
VΙ. Ενίσχυση της προστασίας των μετόχων εισηγμένων εταιριών κατά την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων τους Σελ. 520
§ 15β. Εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 522
Ι. Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Σελ. 522
ΙΙ. Η Πρόταση Κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία (Societas Privata Europaea - SPE) Σελ. 523
ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Societas Cooperativa Europaea) Σελ. 524
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελ. 525
§ 16. Εισαγωγικά Σελ. 525
Ι. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σελ. 525
ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση - Οικονομική σημασία Σελ. 527
1. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 527
2. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 527
3. Οικονομική σημασία Σελ. 528
III. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σελ. 528
IV. H δημοσιότητα στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης Σελ. 529
1. Γενικά Σελ. 529
2. Έννομες συνέπειες τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 529
   
§ 17. Σύσταση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σελ. 530
Ι. Προϋποθέσεις σύστασης Σελ. 530
1. Σύνταξη του καταστατικού Σελ. 530
α. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 531
β. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού - Εξωεταιρικές συμφωνίες Σελ. 531
2. Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 532
3. Τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 533
ΙΙ. Ελαττωματική σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σελ. 534
1. Λόγοι ακυρότητας Σελ. 534
2. Άσκηση αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες Σελ. 535
ΙΙΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σελ. 536
1. Γενικά Σελ. 536
2. Ευθύνη των ιδρυτών της υπό ίδρυση εταιρίας Σελ. 537
§ 18. Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικό μερίδιο - Μερίδα συμμετοχής - Αποθεματικά Σελ. 537
Ι. Γενικά Σελ. 537
ΙΙ. Σχηματισμός του εταιρικού κεφαλαίου - Εισφορές σε είδος Σελ. 538
ΙΙΙ. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής Σελ. 539
1. Εταιρικό μερίδιο Σελ. 539
2. Μερίδα συμμετοχής Σελ. 540
IV. Αποθεματικά Σελ. 541
§ 19. Οργάνωση της εταιρίας - Διαχείριση και εκπροσώπηση Σελ. 542
Ι. Οργάνωση της εταιρίας Σελ. 542
ΙΙ. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 543
1. Γενικά Σελ. 543
2. Αρμοδιότητες των διαχειριστών - Συνέπειες υπέρβασης της προς εκπροσώπηση αρμοδιότητάς τους Σελ. 544
3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών Σελ. 545
IΙΙ. Ευθύνη των διαχειριστών Σελ. 546
1. Γενικά Σελ. 546
2. Παράβαση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού Σελ. 548
3. Περιπτώσεις επιβολής αυστηρότερης ευθύνης Σελ. 549
   
ΙV. Παύση της ιδιότητας των διαχειριστών Σελ. 550
1. Ανάκληση των διαχειριστών Σελ. 550
2. Παραίτηση των διαχειριστών Σελ. 551
V. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών Σελ. 552
§ 20. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 554
Ι. Αρμοδιότητες - Είδη συνελεύσεων Σελ. 554
1. Αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 554
2. Είδη συνελεύσεων Σελ. 555
α. Τακτική και έκτακτη συνέλευση Σελ. 555
β. Συνήθης και καταστατική συνέλευση Σελ. 555
ΙΙ. Διατυπώσεις σύγκλησης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων Σελ. 556
1. Διατυπώσεις σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 556
2. Διαδικασία λήψης των αποφάσεων Σελ. 556
ΙΙΙ. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 559
§ 21. Ελεγκτές Σελ. 561
§ 22. Εταιρική ιδιότητα - Νομική θέση του εταίρου Σελ. 561
Ι. Απόκτηση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 561
1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 561
2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας Σελ. 562
ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 562
1. Δικαιώματα των εταίρων Σελ. 562
α. Διοικητικής φύσης δικαιώματα Σελ. 562
αα. Δικαίωμα ψήφου Σελ. 562
ββ. Δικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησης Σελ. 564
γγ. Άλλα διοικητικής φύσης δικαιώματα Σελ. 565
δδ. Δικαιώματα της μειοψηφίας των εταίρων Σελ. 565
β. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα Σελ. 565
αα. Δικαίωμα στα κέρδη Σελ. 566
ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης Σελ. 568
2. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 568
α. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση πίστης Σελ. 568
β. Περιουσιακής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών και άλλων παρεπόμενων παροχών Σελ. 568
ΙΙΙ. Ευθύνη των εταίρων Σελ. 570
1. Ευθύνη έναντι της εταιρίας και των λοιπών εταίρων Σελ. 570
2. Ευθύνη έναντι των τρίτων Σελ. 570
α. Σε περίπτωση ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας Σελ. 571
β. Σε περίπτωση δανειοδότησης της εταιρίας Σελ. 571
γ. Ευθύνη ειδικότερα του κυριαρχούντος εταίρου Σελ. 572
§ 23. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 573
Ι. Γενικά Σελ. 573
ΙΙ. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Σελ. 573
1. Γενικά Σελ. 573
2. Διατυπώσεις μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων Σελ. 574
ΙΙΙ. Είσοδος νέου εταίρου Σελ. 575
ΙV. Αποχώρηση εταίρου Σελ. 575
1. Εκουσία έξοδος εταίρου Σελ. 575
2. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 577
3. Απόδοση στον εξερχόμενο ή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του Σελ. 577
§ 24. Λογιστική οργάνωση της ΕΠΕ - Διάθεση των κερδών Σελ. 579
Ι. Γενικά Σελ. 579
ΙΙ. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση κερδών Σελ. 580
1. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 580
2. Διάθεση των κερδών Σελ. 580
§ 25. Μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 581
Ι. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 581
1. Γενικά - Δικαίωμα προτίμησης των εταίρων Σελ. 581
2. Διαδικασία αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 582
ΙΙ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 583
1. Γενικά Σελ. 583
2. Διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 583
3. Μέθοδοι μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 584
§ 26. Τροποποίηση της δομής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σελ. 585
Ι. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 585
IΙ. Μετατροπή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Σελ. 586
1. Μετατροπή σε εταιρία άλλου τύπου Σελ. 586
α. Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ και σε ΙΚΕ Σελ. 586
β. Μετατροπή ΕΠΕ σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία Σελ. 586
γ. Μετατροπή ΕΠΕ σε αστικό συνεταιρισμό Σελ. 586
2. Μετατροπή άλλων εταιρικών τύπων σε ΕΠΕ Σελ. 587
ΙΙΙ. Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης Σελ. 587
§ 27. Λύση και εκκαθάριση της ΕΠΕ - Αναβίωση Σελ. 589
Ι. Λύση της ΕΠΕ Σελ. 589
1. Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας Σελ. 589
2. Λύση με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 589
3. Λύση λόγω κήρυξης της εταιρίας σε πτώχευση Σελ. 590
4. Λύση με δικαστική απόφαση Σελ. 590
α. Λύση μετά από αγωγή εταίρων της μειοψηφίας Σελ. 590
β. Λύση μετά από αγωγή του εξερχόμενου εταίρου Σελ. 591
5. Λύση λόγω μείωσης της εταιρικής περιουσίας κάτω από το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 591
ΙΙ. Εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 592
1. Γενικά Σελ. 592
2. Διαδικασία της εκκαθάρισης Σελ. 593
3. Λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης Σελ. 594
ΙΙΙ. Αναβίωση της εταιρίας Σελ. 594
§ 28. Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης Σελ. 595
Ι. Γενικά Σελ. 595
ΙΙ. Σύσταση και λειτουργία της μονοπρόσωπης ΕΠΕ Σελ. 596
1. Διατυπώσεις σύστασης ή εξέλιξης μιας ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη Σελ. 596
2. Λειτουργία της μονοπρόσωπης ΕΠΕ Σελ. 597
α. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρίας από τον μοναδικό εταίρο Σελ. 597
β. Η λήψη των αποφάσεων από τον μοναδικό εταίρο Σελ. 598
IΙΙ. Ευθύνη του εταίρου της μονοπρόσωπης ΕΠΕ Σελ. 598
ΙV. Περιορισμοί σε σχέση με τη συμμετοχή σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σελ. 599
Η IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 601
§ 29. Εισαγωγικά Σελ. 601
Ι. Η ανάγκη ενός νέου εταιρικού τύπου Σελ. 601
ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ Σελ. 603
§ 30. Ίδρυση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας Σελ. 605
Ι. Προϋποθέσεις ίδρυσης Σελ. 605
ΙΙ. Διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας Σελ. 607
ΙΙΙ. Ελαττωματική ίδρυση της εταιρίας Σελ. 609
§ 31. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 611
Ι. Γενικά Σελ. 611
ΙΙ. Διαχείριση της εταιρίας Σελ. 611
1. Διαχείριση εκ του νόμου Σελ. 611
2. Καταστατική διαχείριση Σελ. 611
ΙΙΙ. Ανάκληση του διαχειριστή Σελ. 613
ΙV. Έλλειψη διαχειριστών Σελ. 613
V. Εξουσίες του διαχειριστή - Διαχείριση, εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 614
VΙ. Υποχρεώσεις του διαχειριστή Σελ. 614
VΙΙ. Ευθύνη του διαχειριστή Σελ. 616
§ 32. Η συνέλευση των εταίρων Σελ. 617
Ι. Γενικά Σελ. 617
ΙΙ. Σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 618
ΙΙΙ. Διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 619
1. Συμμετοχή στη συνέλευση και λήψη των αποφάσεων Σελ. 619
2. Λήψη αποφάσεων εκτός συνέλευσης Σελ. 620
3. Ελαττωματικές αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων Σελ. 620
§ 33. Οι εισφορές των εταίρων - τριμερής διάκριση των εισφορών Σελ. 621
Ι. Γενικά Σελ. 621
ΙΙ. Κεφαλαιακές εισφορές Σελ. 622
ΙΙΙ. Εξωκεφαλαιακές εισφορές Σελ. 623
ΙV. Εγγυητικές εισφορές Σελ. 624
V. Απαγόρευση επιστροφής των εισφορών Σελ. 627
VΙ. Δυνατότητα εξαγοράς υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές Σελ. 627
§ 34. Τα εταιρικά μερίδια Σελ. 629
Ι. Γενικά Σελ. 629
ΙΙ. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή Σελ. 630
ΙII. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου Σελ. 631
IV. Αδυναμία απόκτησης ιδίων μεριδίων από την εταιρία Σελ. 632
V. Αναγκαστική εκποίηση εταιρικών μεριδίων Σελ. 632
§ 35. Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας Σελ. 633
Ι. Είσοδος νέου εταίρου ή ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους Σελ. 633
ΙΙ. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 634
ΙΙΙ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 635
ΙV. Αποχώρηση εταίρου Σελ. 636
1. Έξοδος εταίρου Σελ. 636
2. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 637
§ 36. Νομική θέση των εταίρων - Σχέσεις εταίρων με την εταιρία και σχέσεις μεταξύ τους Σελ. 638
I. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 638
1. Γενικά Σελ. 638
2. Δικαιώματα των εταίρων Σελ. 639
3. Υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 639
ΙΙ. Δικαιώματα της μειοψηφίας Σελ. 640
ΙΙΙ. Συμβάσεις της εταιρίας με εταίρους ή με τον διαχειριστή Σελ. 640
§ 37. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Ελεγκτές - Διανομή κερδών Σελ. 642
Ι. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Ελεγκτές Σελ. 642
ΙΙ. Διανομή κερδών Σελ. 643
§ 38. Μετατροπή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας Σελ. 644
Ι. Μετατροπή ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή Σελ. 644
ΙΙ. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ΙΚΕ Σελ. 645
§ 39. Συγχώνευση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών Σελ. 646
§ 40. Περάτωση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας Σελ. 647
Ι. Λύση της εταιρίας Σελ. 647
1. ΙΚΕ σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης οφειλών Σελ. 647
2. Άλλοι λόγοι λύσης της ΙΚΕ Σελ. 647
ΙΙ. Εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 648
1. Γενικά Σελ. 648
2. Εργασίες της εκκαθάρισης Σελ. 648
ΙΙΙ. Αναβίωση της εταιρίας Σελ. 649
§ 41. Λοιπά ζητήματα αναφερόμενα στην ΙΚΕ Σελ. 649
ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελ. 651
§ 42. Όμιλοι επιχειρήσεων Σελ. 651
Ι. Γενικά Σελ. 651
1. Εισαγωγικά - Οικονομική σημασία των ομίλων επιχειρήσεων Σελ. 651
2. Τρόποι σύνδεσης επιχειρήσεων Σελ. 652
3. Προσπάθειες εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της ΕΕ Σελ. 653
ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση των ομίλων - Είδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 654
1. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 654
2. Είδη συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σελ. 655
ΙΙΙ. Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Σελ. 657
IV. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων Σελ. 658
1. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στην ελεγχόμενη ΑΕ, στους δανειστές της και στους μετόχους της μειοψηφίας Σελ. 658
α. Επιπτώσεις της σύνδεσης στην ίδια την ελεγχόμενη ΑΕ Σελ. 658
β. Επιπτώσεις στους δανειστές και στους μετόχους της μειοψηφίας της ελεγχόμενης ΑΕ Σελ. 659
αα. Προστασία των δανειστών της ελεγχόμενης ΑΕ Σελ. 660
ββ. Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας της ελεγχόμενης ΑΕ Σελ. 662
2. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στους μετόχους της μειοψηφίας της ελέγχουσας ΑΕ Σελ. 663
3. Επιπτώσεις της σύνδεσης επιχειρήσεων στην ΕΠΕ ως ελεγχόμενη ή ως ελέγχουσα Σελ. 664
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 667
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 699
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.