ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ερμηνεία-Υποδείγματα
  • Συγγραφέας: Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ι. Βενιέρης, Ι. Λιναρίτης, Αλ. Ρόκας, Η. Σταματάκη, Δ.-Π. Τζάκας, Γ. Πανίτσας
  • Επιμέλεια: Π. Μασούρος
  • Έκδοση: 2016
  • Σελίδες: 528
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€30.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν συλλογικό έργο «Αγωγές και Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας» φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας. Ο νομικός της πράξης είναι εξοπλισμένος σήμερα με συστηματικές ερμηνείες των άρθρων του ΚΝ 2190/1920, αλλά και με πρακτικούς οδηγούς για την αντιμετώπιση σειράς ζητημάτων της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας, αλλά δεν διαθέτει ένα πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη των δικαστηριακών ενεργειών που συχνά απαιτούνται στο πλαίσιο της εταιρικής ζωής. Αν και ορισμένα ένδικα βοηθήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών έχουν τύχει σχολαστικής ανάλυσης στο πλαίσιο εξαιρετικών μονογραφιών, οι σχετικές αναπτύξεις στη βιβλιογραφία είναι κατακερματισμένες και συχνά προσανατολισμένες προς τη θεωρία και χωρίς πρακτικές αναφορές. Αποτέλεσμα είναι να κυριαρχεί στην ελληνική πράξη μια επιφυλακτικότητα σχετικά με την άσκηση πολλών από τα ένδικα βοηθήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, που με τη σειρά της στερεί από τα δικαστήρια τη δυνατότητα να αναπτύξουν νομολογία που θα είναι χρήσιμη για την πληρέστερη κατανόηση των άρθρων του ΚΝ 2190/1920.

Το παρόν έργο «Αγωγές και Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας» απευθύνεται στον νομικό της πράξης και επιδιώκει να γίνει στα χέρια του το εργαλείο, με το οποίο θα αντιμετωπίσει τις ασάφειες που παρουσιάζει το σύστημα των ενδίκων βοηθημάτων του ΚΝ 2190/1920. Η ανάλυση κάθε ενδίκου βοηθήματος στηρίζεται κατά προτεραιότητα στη νομολογία των δικαστηρίων μας.  Ταυτόχρονα, για τα ένδικα βοηθήματα του ΚΝ 2190/1920 που δεν έχουν ακόμη απασχολήσει την ελληνική νομολογία ή/και την ελληνική θεωρία υπάρχουν πλούσιες συγκριτικές αναφορές, ώστε ο νομικός της πράξης να μπορέσει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία άλλων εννόμων τάξεων στις δικαστηριακές του προσπάθειες.

Τέλος, κάθε ένδικο βοήθημα που συμπεριλαμβάνεται στο έργο, εκτός από την πρακτική και θεωρητική του ανάλυση, συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία και από ένα υπόδειγμα, το οποίο ευχερώς ο νομικός της πράξης μπορεί να προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες της δικής του υπόθεσης κερδίζοντας χρόνο κι ενισχύοντας τα επιχειρήματά του.

Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τον νομικό, της πράξης και κάθε εφαρμοστή του δικαίου που ασχολείται με το εταιρικό δίκαιο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


§ 1. ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 4α Ν 2190/1920

   
Άρθρο 4α KN 2190/1920 - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 25
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 28
IΙ. Το ενωσιακό υπόβαθρο της διάταξης Σελ. 30
IΙΙ. Ουσιαστικές Προϋποθέσεις Σελ. 31
Α. Απουσία διατάξεων για την επωνυμία Σελ. 32
Β. Απουσία διατάξεων για τον σκοπό Σελ. 33
Γ. Απουσία διατάξεων για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 33
Δ. Παράλειψη κατάρτισης του καταστατικού με δημόσιο έγγραφο Σελ. 34
Ε. Παράλειψη έγκρισης από τη Διοίκηση Σελ. 35
ΣΤ. Μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του ελαχίστου ή μη καταβεβλημένο Σελ. 35
Ζ. Αντίθεση του σκοπού στον νόμο ή τη δημόσια τάξη Σελ. 36
Η. Ανικανότητα των ιδρυτών Σελ. 39
Θ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 40
ΙV. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 41
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 43
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 44
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 45
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Κήρυξη ακυρότητας εταιρίας (άρθρο 4α Ν 2190/1920) Σελ. 50
§ 2. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 22α και 22β ΚΝ 2190/1920  
Άρθρο 22α KN 2190/1920 - Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 53
Άρθρο 22β KN 2190/1920 - Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 54
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
Α. Δικαιοπολιτικές κατευθύνσεις Σελ. 58
Β. Προβληματική της διάταξης Σελ. 58
ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 59
Α. ΚαθΑ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα | Διαδικασία Σελ. 59
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 63
ΙΙΙ. Παρέμβλημα: Ο διορισμός του ειδικού εκπροσώπου της παρ. 3 του άρθρου 22β  
Α. Ο εξώδικος διορισμός ειδικού εκπροσώπου Σελ. 69
Β. Ο δικαστικός διορισμός ειδικού εκπροσώπου Σελ. 70
1. Διαδικασία και αρμοδιότητα Σελ. 70
2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις και νομική βασιμότητα Σελ. 71
3. Αντικατάσταση ειδικών εκπροσώπων και μέτρο ευθύνης Σελ. 72
IV. Νομική βασιμότητα  
Α. Ο νόμιμος λόγος ευθύνης: το άρθρο 22α ΚΝ 2190/1920 Σελ. 74
Β. Η «υποχρέωση επιμελείας» των διοικούντων (άρθρο 22α παρ. 2) Σελ. 77
Γ. Η υποχρέωση πίστης των διοικούντων (άρθρο 22α παρ. 3α) Σελ. 87
Δ. Ενστάσεις των εναγομένων (άρθρο 22α παρ. 4 & 5) Σελ. 90
V. Η ατομική αγωγή μετόχου για αποκατάσταση της προσωπικής του ζημίας Σελ. 94
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Εταιρική αγωγή (άρθρα 22Α και 22Β Ν 2190/1920) Σελ. 97
§ 3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 40 ΚΑΙ 40α ΚΝ 2190/1920  
Άρθρο 40 KN 2190/1920 - Αίτηση έκτακτου ελέγχου Σελ. 107
Άρθρο 40α KN 2190/1920 - Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 108
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
Α. Περιεχόμενο της διάταξης Σελ. 110
Β. Σκοπός του δικαιώματος Σελ. 112
Γ. Ένταξη του έκτακτου ελέγχου στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και διάκριση από άλλες μορφές ελέγχου Σελ. 113
Δ. Δικαιοσυγκριτικές - Δικαιοπολιτικές επισημάνσεις Σελ. 114
Ε. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 116
ΙΙ. Το δικαίωμα της μικρής μειοψηφίας  
Α. Αιτών - Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας Σελ. 116
1. Υποβολή αιτήματος από μετόχους Σελ. 116
2. Υποβολή αιτήματος από δημόσιους φορείς Σελ. 118
Β. Πιθανολογούμενες παραβάσεις - Αντικείμενο ελέγχου Σελ. 118
Γ. Προθεσμία για την άσκηση της αίτησης Σελ. 120
Δ. Καταχρηστική υποβολή αίτησης Σελ. 121
Ε. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 122
1. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 122
2. Ακολουθητέα διαδικασία Σελ. 123
3. Δυνατότητα σώρευσης με αίτημα του άρθρου 69 ΑΚ Σελ. 123
4. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 124
5. Δικαστική κρίση και διατακτικό Σελ. 125
6. Ένδικα μέσα Σελ. 125
ΙΙΙ. Το δικαίωμα της μεγάλης μειοψηφίας  
Α. Αιτών Σελ. 125
Β. Περιστάσεις που επικαλείται ο αιτών Σελ. 126
Γ. Αντικείμενο ελέγχου Σελ. 129
Δ. Σχέση με το δικαίωμα της μικρής μειοψηφίας Σελ. 129
IV. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου  
Α. Διορισμός, αμοιβή και εν γένει νομική θέση των ελεγκτών Σελ. 130
Β. Έργο των ελεγκτών Σελ. 131
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αίτηση έκτακτου ελέγχου διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 40α ΚΝ 2190/1920 Σελ. 132
§ 4. ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 45 Ν 2190/1920  
Άρθρο 45 KN 2190/1920 Σελ. 136
Ι. Εισαγωγικά - Το «γενικό» δικαίωμα του μετόχου για συμμετοχή στα κέρδη της Α.Ε. Σελ. 139
ΙΙ. Η αξίωση του μετόχου για την καταβολή του μερίσματος Σελ. 142
ΙΙΙ. Ο ουσιαστικός έλεγχος της διανομής κερδών και μερισμάτων Σελ. 146
ΙV. Δικονομικά ζητήματα  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα) Σελ. 149
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 150
Γ. Αγωγικό αίτημα, τοκοφορία, παραγραφή και ένδικα μέσα. Σελ. 152
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή καταβολής κερδών κατΑ άρθρο 45 Ν 2190/1920 Σελ. 153
§ 5. ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 49 Ν 2190/1920  
Άρθρο 49 KN 2190/1920 - Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Σελ. 158
Ι. Εισαγωγικά: Η λύση της ΑΕ και η θέση της σε εκκαθάριση Σελ. 162
ΙΙ. Ο διορισμός και οι υποχρεώσεις των εκκαθαριστών Σελ. 164
ΙΙΙ. Ειδικότερα η διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης Σελ. 168
IV. Δικονομικά ζητήματα  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα) Σελ. 172
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 173
Γ. Αγωγικό αίτημα, τοκοφορία, παραγραφή και ένδικα μέσα Σελ. 174
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή καταβολής προϊόντος εκκαθάρισης κατΑ άρθρο 49 Ν 2190/1920 Σελ. 176
§ 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 1 Ν 2190/1920  
Άρθρο 39 ΚΝ 2190/1920 - Δικαιώματα μειοψηφίας [παρ. 1, 8-9] Σελ. 181
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 183
ΙΙ. Προϋποθέσεις  
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 184
Β. Προϋποθέσεις ενδίκου βοηθήματος Σελ. 185
1. Υποβολή νομότυπης αίτησης προς σύγκληση γενικής συνέλευσης Σελ. 186
2. Μη σύγκληση της γενικής συνέλευσης από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 189
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 190
ΙΙΙ. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δωσιδικία) Σελ. 190
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 191
Γ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 192
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αίτηση για δικαστική παρέμβαση σε περίπτωση μη σύγκλησης έκτακτης ΓΣ κατΑ άρθρο 39 παρ. 1 Ν 2190/1920 Σελ. 195
§ 7. ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 35α παρ. 3 Ν 2190/1920  
Άρθρο 35α παρ. 3 KN 2190/1920 Σελ. 206
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 208
ΙΙ. Λόγοι ακυρωσίας  
Α. Λήψη της απόφασης με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό - Λήψη απόφασης από Γ.Σ. που δεν έχει νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί (άρθρο 35α παρ. 1, εδ. α΄ και β΄) Σελ. 209
1. Γενικώς Σελ. 209
2. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 35α παρ. 5 - Οι άγραφοι περιορισμοί της ακυρωσίας (αιτιώδης σύνδεσμος, συνάφεια ή βαρύτητα των παρανομιών) Σελ. 210
3. Ενδεικτική περιπτωσιολογία λόγων ακυρωσίας κατά το άρθρο 35α παρ. 1 Σελ. 212
Β. Λήψη απόφασης από Γ.Σ. χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες (άρθρο 35α παρ. 2 περ. α΄) Σελ. 213
Γ. Αποφάσεις κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας Σελ. 215
III. Η αγωγή ακύρωσης - Δικονομικά (άρθρο 35α παρ. 3, 6-11)  
Α. Ακύρωση δυνάμει αγωγής/ανταγωγής και όχι ένστασης Σελ. 218
Β. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 219
Γ. Παθητική και ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 219
1. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 219
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 219
i) Eλάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο Σελ. 220
ii) Λοιπές διατυπώσεις Σελ. 221
Δ. Προθεσμία άσκησης της αγωγής Σελ. 222
Ε. Εκπροσώπηση της εταιρίας Σελ. 223
ΣΤ. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη Σελ. 223
Ζ. Βάρος απόδειξης Σελ. 224
Η. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 224
Θ. Αποτελέσματα της απόφασης Σελ. 225
Ι. Δημοσιότητα της απόφασης Σελ. 226
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή ακυρώσεως αποφάσεων Γ.Σ. κατΑ άρθρο 35α παρ. 3 Ν 2190/1920 Σελ. 227
§ 8. ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 35β παρ. 4 Ν 2190/1920  
Άρθρο 35β παρ. 4 KN 2190/1920 Σελ. 234
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 236
ΙΙ. Λόγοι ακυρότητας  
Α. H λήψη απόφασης από Γ.Σ. που συγκροτήθηκε χωρίς προηγούμενη σύγκλησή της (άρθρο 35β παρ. 1-3) Σελ. 236
Β. H κατά περιεχόμενο αντίθεση της απόφασης στο νόμο ή στο καταστατικό (άρθρο 35β παρ. 1) Σελ. 238
1. Αντίθεση στο νόμο Σελ. 238
2. Αντίθεση στο καταστατικό Σελ. 239
ΙΙΙ. Η προβολή της ακυρότητας (άρθρο 35β παρ. 4, 5)  
Α. Διατυπώσεις - Δικονομικά Σελ. 239
1. Δικαστική ή και εξώδικη προβολή της ακυρότητας Σελ. 239
2. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα - Διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 240
3. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 242
4. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 243
5. Ενέργεια της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα Σελ. 243
6. Δημοσιότητα της απόφασης (άρθρο 35β παρ. 6) - Προστασία καλοπίστων τρίτων Σελ. 244
ΙV. Η θεραπεία της ακυρότητας (άρθρο 35β παρ. 4)  
Α. H παρέλευση θεραπευτικής προθεσμίας Σελ. 245
Β. Οι ανεπίδεκτες θεραπείας αποφάσεις Σελ. 247
Γ. Επανάληψη της απόφασης Σελ. 247
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας αποφάσεων Γ.Σ. κατΑ άρθρο 35β παρ. 4 Ν 2190/1920 Σελ. 248
§ 9. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΟ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 6 Ν 2190/1920  
Άρθρο 39 ΚΝ 2190/1920 - Δικαιώματα μειοψηφίας [παρ. 4-9] Σελ. 253
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 256
ΙΙ. Προϋποθέσεις  
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 257
Β. Προϋποθέσεις ενδίκου βοηθήματος Σελ. 261
1. Υποβολή αίτησης για παροχή πληροφοριών Σελ. 261
2. Άρνηση παροχής των αιτούμενων πληροφοριών Σελ. 264
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 267
ΙΙΙ. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δωσιδικία) Σελ. 267
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 267
Γ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 269
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αίτηση δικαστικού ελέγχου για τη βασιμότητα της άρνησης παροχής πληροφοριών στα μέτοχο κατΑ άρθρο 39 παρ. 6 ΚΝ 2190/1920 Σελ. 271
§ 10. ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 288
IΙ. Ουσιαστικές Προϋποθέσεις  
Α. Η απόφαση της Ολομέλειας ΑΠ 2/2013 Σελ. 290
Β. Τα επιμέρους κριτήρια Σελ. 293
Γ. Η θεματική της ουσιαστικής υποκεφαλαιοδότησης Σελ. 296
Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 299
ΙII. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 301
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 303
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 304
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 304
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή εταιρικών δανειστών για ευθύνη κυριαρχούντος μετόχου (κάμψη της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου) Σελ. 306
§ 11. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 48 Ν 2190/1920  
Άρθρο 48 ΚΝ 2190/1920 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον Σελ. 310
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 313
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις  
Α. Παράλειψη καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 315
Β. Απουσία του νόμιμου ελάχιστου κεφαλαίου Σελ. 317
Γ. Ίδια κεφάλαια κατώτερα του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 318
Δ. Παράλειψη υποβολής οικονομικών καταστάσεων Σελ. 319
Ε. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 320
ΙΙΙ. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 322
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 324
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 327
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 328
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αίτηση δικαστικής λύσης της εταιρίας (άρθρο 48 Ν 2190/1920) Σελ. 331
§ 12. ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 48α Ν 2190/1920  
Άρθρο 48α KN 2190/1920 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων Σελ. 334
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 336
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις  
Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 337
Β. Η έννοια του σπουδαίου λόγου Σελ. 339
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 344
ΙΙΙ. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 345
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 347
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 349
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 351
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή δικαστικής λύσης της εταιρίας (άρθρο 48α Ν 2190/1920) Σελ. 355
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις στα άρθρα 49α - 49γ ΚΝ 2190/1920 (αφορά στα κεφάλαια που ακολουθούν §§ 13-15)  
Ι. Έννοια Σελ. 361
IΙ. Λόγοι εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας  
Α. Εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος  
1. Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 361
2. Συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών Σελ. 362
3. Μείωση κόστους και χρόνου στην λειτουργία των εταιρικών οργάνων Σελ. 362
4. Ομόφωνες αποφάσεις ΓΣ Σελ. 362
5. Αύξηση αγοραίας αξίας εταιρίας Σελ. 362
Β. Λόγοι υπέρ των συμφερόντων της μειοψηφίας  
1. Απάλειψη δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 362
2. Δικαίωμα εξόδου μετά από εξαγορά εταιρίας Σελ. 363
3. Ρευστοποίηση εταιρικής συμμετοχής για μειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 363
ΙΙΙ. Συμμόρφωση ρυθμίσεων σε συνταγματικές επιταγές Σελ. 363
IV. Ρυθμιστικό πεδίο  
Α. Είδη ανωνύμων εταιριών Σελ. 364
Β. Εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Σελ. 364
Γ. ΑΕ υπό εκκαθάριση ή σε πτώχευση Σελ. 365
V. Ρήτρες στο καταστατικό ή εξωεταιρική συμφωνία  
Α. Όροι του καταστατικού που αποκλίνουν από τις διατάξεις  
1. Περιορισμοί στο δικαίωμα εξόδου από την ΑΕ Σελ. 365
2. Περιορισμοί στο δικαίωμα εξαγοράς Σελ. 365
Β. Ρήτρες εξωεταιρικών συμφωνιών Σελ. 366
Γ. Μείωση των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 49α επ. ΚΝ 2190/1920 Σελ. 366
§ 13. ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Άρθρο 49α KN 2190/1920 - Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρία Σελ. 367
Ι. Προϋποθέσεις εξαγοράς των μετοχών από την εταιρεία  
Α. Μέτοχος μειοψηφίας Σελ. 369
Β. Χαρακτηριστικά μετοχών Σελ. 369
Γ. Ασύμφορη η παραμονή στην ΑΕ  
1. Έννοια της ασύμφορης παραμονής Σελ. 370
2. Η ένσταση «του ασύμφορου» της παραμονής Σελ. 370
Δ. Περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος εξαγοράς  
1. Λόγοι εξαγοράς εκ του νόμου Σελ. 371
2. Λόγοι εξόδου προβλεπόμενοι εκ του καταστατικού Σελ. 371
3. Καταστατική εξειδίκευση των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος εξόδου Σελ. 372
Ε. Παράσταση σε ΓΣ και αντίθεση σε λήψη της απόφασης Σελ. 373
ΣΤ. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής Σελ. 373
ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος  
Α. Αγωγή  
1. Είδος αγωγής Σελ. 374
2. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 374
Β. Εκδίκαση αγωγής Σελ. 375
Γ. Περιεχόμενο απόφασης  
1. Διαταγή απόκτησης των μετοχών Σελ. 376
2. Διαταγή καταβολής ανταλλάγματος εξαγοράς των μετοχών Σελ. 376
ΙΙΙ. Μη αποδοχή ανταλλάγματος από μέτοχο και ανάκληση αιτήματος Σελ. 377
ΙV. Προθεσμία ολοκλήρωσης εξαγοράς και συνέπειες παρόδου Σελ. 378
V. Προσβολή εκδοθείσας απόφασης  
Α. Λόγοι προσβολής Σελ. 378
Β. Προσβολή της απόφασης λόγω καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος Σελ. 379
VI. Ολοκλήρωση της εξαγοράς Σελ. 379
VII. Συνέπειες μη ολοκλήρωσης - Λύση εταιρίας Σελ. 380
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή δικαιώματος της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρία κατΑ άρθρο 49A KΝ 2190/1920 Σελ. 381
§ 14. ΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΑ ΜΕΤΟΧΟ  
Άρθρο 49Β KN 2190/1920 - Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 384
I. Εισαγωγή Σελ. 385
II. Προϋποθέσεις  
Α. Επιφύλαξη για τις διατάξεις του Ν 3461/2006 (δημόσια πρόταση) Σελ. 385
Β. Μειοψηφούντες μέτοχοι Σελ. 385
Γ. Πλειοψηφία μετόχου που απέκτησε το 95% επί του μετοχικού κεφαλαίου  
1. Ένας πλειοψηφών μέτοχος Σελ. 386
2. Αποκλίνουσες περιπτώσεις (συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συγγενικά πρόσωπα, εξωεταιρικές συμφωνίες) Σελ. 386
3. Απόκτηση του 95% επί του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 387
ΙΙΙ. Διαδικασία και συνέπειες άσκησης δικαιώματος  
Α Αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 49α Σελ. 388
Β. Η εναγόμενη πλευρά Σελ. 388
Γ. Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος Σελ. 389
IV. Η προσβολή της απόφασης Σελ. 389
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή δικαιώματος της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο κατΑ άρθρο 49Β ΚΝ 2190/1920 Σελ. 390
§ 15. ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΑ ΜΕΤΟΧΟ  
Άρθρο 49γ KN 2190/1920 - Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 393
I. Προϋποθέσεις  
Α. Ειδικότερες οι διατάξεις του Ν 3461/2006 (δημόσια πρόταση) Σελ. 395
Β. Ο πλειοψηφών μέτοχος Σελ. 395
Γ. Μέτοχοι μειοψηφίας ως δικαιούχοι του ανταλλάγματος εξαγοράς Σελ. 396
Δ. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής Σελ. 398
II. Δικαστική διαδικασία εξαγοράς  
Α. Εισαγωγικό δικόγραφο - Αίτηση προς το δικαστήριο Σελ. 398
Β. Εκδίκαση της αίτησης Σελ. 399
Γ. Περιεχόμενο απόφασης Σελ. 401
Δ. Κατάθεση του ανταλλάγματος σε πιστωτικό ίδρυμα Σελ. 401
Ε. Είσπραξη ανταλλάγματος από δικαιούχους Σελ. 402
ΣΤ. Δημόσια δήλωση - ολοκλήρωση μεταβίβασης Σελ. 402
III. Προσβολή απόφασης  
Α. Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 403
Β. Συνέπειες προσβολής απόφασης Σελ. 404
Γ. Λόγοι προσβολής της απόφασης Σελ. 404
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο κατΑ άρθρο 49Γ ΚΝ 2190/1920 Σελ. 406
§ 16. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 29 Ν 3693/2008  
Άρθρο 29 Ν 3693/2008 - Αστική ευθύνη - Ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 408
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 411
ΙΙ. Το ποιοτικό στοιχείο της ευθύνης  
Α. Προϋποθέσεις Σελ. 412
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 412
2. Θετική ενέργεια ή παράλειψη Σελ. 412
3. Υπαιτιότητα Σελ. 413
4. Επέλευση ζημίας και αιτιώδης συνάφεια Σελ. 414
Β. Ευθύνη έναντι της εταιρίας Σελ. 414
Γ. Ευθύνη έναντι τρίτων Σελ. 416
ΙΙΙ. Το ποσοτικό στοιχείο της ευθύνης  
Α. Ο ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης Σελ. 418
Β. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή Σελ. 419
Γ. Η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης Σελ. 420
IV. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 421
Β. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 421
Γ. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 422
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή αποζημίωσης κατά ελεγκτών ΑΕ κατΑ άρθρο 29 Ν 3693/2008 Σελ. 423
§ 17. ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ/ΔΙΑΣΠΑΣΗ  
Άρθρο 70 ΚΝ 2190/1920 [παρ. 2-5] Σελ. 426
Άρθρο 83 ΚΝ 2190/1920 [παρ. 1] Σελ. 427
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 431
IΙ. Το ενωσιακό υπόβαθρο της διάταξης Σελ. 431
IΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις  
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 433
Β. Διακινδύνευση της ικανοποίησης των απαιτήσεων Σελ. 437
Γ. Παράλειψη χορήγησης επαρκών μέτρων προστασίας Σελ. 439
Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 440
ΙV. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 442
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 445
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 446
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 447
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αίτηση εταιρικού πιστωτή για ρύθμιση κατάστασης κατά τη συγχώνευση (άρθρο 70 παρ. 2 και 3 Ν 2190/1920) Σελ. 448
§ 18. ΑΓΩΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ/ΔΙΑΣΠΑΣΗ  
Άρθρο 76 KN 2190/1920 Σελ. 451
Άρθρο 84 KN 2190/1920 Σελ. 451
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 453
IΙ. Το ενωσιακό υπόβαθρο της διάταξης Σελ. 453
ΙIΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις  
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 454
Β. Έννοια πταίσματος Σελ. 456
Γ. Αποζημιωτική αξίωση Σελ. 458
Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 460
ΙV. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 462
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 464
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 467
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 467
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή ευθύνης των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων κατά τη συγχώνευση (άρθρο 76 παρ. 2 Ν 2190/1920) Σελ. 468
§ 19. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ/ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ  
Άρθρο 77 ΚΝ 2190/1920 - Ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 472
Άρθρο 86 ΚΝ 2190/1920 - Ακυρότητα της διάσπασης Σελ. 473
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 475
IΙ. Το ενωσιακό υπόβαθρο της διάταξης Σελ. 476
ΙΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις  
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 479
Β. Παράβαση του άρθρου 74 Ν 2190/1920 Σελ. 480
Γ. Άκυρη ή ακυρώσιμη απόφαση ΓΣ Σελ. 482
Δ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 486
ΙV. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 488
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 490
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 493
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 493
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αίτηση ακύρωσης της συγχώνευσης (άρθο 77 Ν 2190/1920) Σελ. 498
§ 20. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ/ΔΙΑΣΠΑΣΗ  
Άρθρο 77α ΚΝ 2190/1920 - Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 501
Άρθρο 86 ΚΝ 2190/1920 - Ακυρότητα της διάσπασης [παρ. 4] Σελ. 501
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 503
ΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 504
Α. Αδικαιολόγητα χαμηλή σχέση ανταλλαγής Σελ. 505
Β. Αποζημιωτική αξίωση Σελ. 506
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 507
ΙΙΙ. Δικονομικά  
Α. Αρμόδιο δικαστήριο (καθΑ ύλην, κατά τόπον, διεθνής δικαιοδοσία) Σελ. 507
Β. Νομιμοποίηση και διαδικασία Σελ. 508
Γ. Δυνατότητα παρέμβασης Σελ. 510
Δ. Ισχύς, περιεχόμενο και προσβολή της δικαστικής απόφασης Σελ. 510
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  
Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη δίκαιης σχέσης ανταλλαγής κατά την συγχώνευση (άρθρο 77α Ν 2190/1920) Σελ. 512
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 515
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.