ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ – ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (τσέπης)

  • Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. Αθανασίου
  • Έκδοση: 3η 2016
  • Σελίδες: 384
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9.00 Φυσικά πρόσωπα
€11.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.
Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.
Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος.  

Η παρούσα τρίτη έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014), που επέφερε σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία για το Γ.Ε.ΜΗ. Εμπλουτίστηκε δε, με τις διατάξεις του Ν 146/1914 περί του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες και οι ισχύουσες πλέον διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις του Ν 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ., του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι διατάξεις του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933, για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   
[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835  
Περί του Εμπορικού Νόμου  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ  
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ  
Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] Σελ. 1
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 2
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ  
Περί εταιριών  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ  
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ  
Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή διΑ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ  
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 9
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ  
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 10
[2] ΒΔ της 2/14.5.1835  
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων  
[Άρθρα 1-8] Σελ. 11
[3] Ν 3419/2005  
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Γενικό εμπορικό μητρώο [Άρθρα 1-18] Σελ. 13
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας Σελ. 48
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Άλλες διατάξεις Σελ. 48
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30-37] Σελ. 48
[4] Ν 1733/1987  
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 52
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΑ  
Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑ  
Διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 57
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΑ  
Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑ  
Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΑ  
Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ] Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΑ  
Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 76
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Τεχνολογική καινοτομία  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΑ  
Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑ  
Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] Σελ. 78
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22] Σελ. 79
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23] Σελ. 81
   
[5] Ν 4072/2012  
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις  
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΣΗΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124] Σελ. 84
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133] Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149] Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158] Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  
Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162] Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  
Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163] Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  
Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174] Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄  
Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176] Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄  
Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177] Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄  
Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183] Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄  
Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196, 330] Σελ. 128
[6] Ν 2417/1996  
Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979  
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 144
ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925  
ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32] Σελ. 145
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979  
[Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο] Σελ. 162
[7] ΠΔ 259/1997  
Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 165
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11] Σελ. 167
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Εθνικός τίτλος προστασίας  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25] Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α] Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] Σελ. 185
[8] Ν 2121/1993  
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17] Σελ. 196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ] Σελ. 199
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α] Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58] Σελ. 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63] Σελ. 250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ  
Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ] Σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ  
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72] Σελ. 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77] Σελ. 276
[9] Ν 5325/1932  
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν  
ΤΙΤΛΟΣ Ι  
Περί συναλλαγματικής  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΑ  
Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΒΑ  
Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΓΑ  
Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΑ  
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΑ  
Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 285
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤΑ  
Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΖΑ  
Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 288
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΗΑ  
Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΘΑ  
Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ  
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑΑ  
Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒΑ  
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 299
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ  
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 300
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ  
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 302
ΤΙΤΛΟΣ ΙV  
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100] Σελ. 303
[10] Ν 5960/1933  
Περί Επιταγής  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΑ  
Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΒΑ  
Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΓΑ  
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 311
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΑ  
Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΑ  
Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤΑ  
Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄  
Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄  
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄  
Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ  
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑΑ  
Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒΑ  
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓΑ  
Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔΑ  
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 325
   
[11] ΝΔ της 17.7./13.8.1923  
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄  
Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ  
Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68] Σελ. 326
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] Σελ. 327
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ  
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 327
[12] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
ΠΔ 456/1984  
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ  
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 329
   
[13] Ν 146/1914  
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού  
[Άρθρα 1-24] Σελ. 332
   
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 343
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.