ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ – ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (τσέπης)

  • Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. Αθανασίου
  • Έκδοση: 4η 2017
  • Σελίδες: 384
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9.00 Φυσικά πρόσωπα
€11.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.
Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.

Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος. 

Η παρούσα τέταρτη έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016), που επέφερε σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία για το Γ.Ε.ΜΗ. Εμπλουτίστηκε δε, με τις διατάξεις του Ν 146/1914 περί του αθέμιτου ανταγωνισμού. Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή με τίτλο «Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης», κυκλοφορούν επίσης το «Σύνταγμα» (2η έκδ), ο «Αστικός Κώδικας» (5η έκδ), ο «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (8η έκδ), η «Εργατική Νομοθεσία» (4η έκδ), το «Εταιρικό Δίκαιο» (4η έκδ), το «Δίκαιο Ανταγωνισμού», η «Ιδιωτική ασφάλιση», το «Ναυτικό Δίκαιο», ο «Ποινικός Κώδικας» (9η έκδ), ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (8η έκδ), η «Διοικητική Δικονομία» (9η έκδ), το «Υπαλληλικό Δίκαιο» (3η έκδ), η «Φορολογική Νομοθεσία» (8η έκδ), κ.ά. Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες και οι ισχύουσες πλέον διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις του Ν 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ., του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι διατάξεις του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933, για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.
Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] Σελ. 1
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 2
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 9
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 10
[2] ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-8] Σελ. 11
[3] Ν 3419/2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικό εμπορικό μητρώο [Άρθρα 1-18] Σελ. 13
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας Σελ. 50
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άλλες διατάξεις Σελ. 50
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30, 36-37] Σελ. 50
[4] Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 54
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ] Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 78
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Τεχνολογική καινοτομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] Σελ. 80
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22] Σελ. 81
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23] Σελ. 83
[5] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124] Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133] Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158] Σελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162] Σελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163] Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174] Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176] Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177] Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄
Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183] Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196, 330] Σελ. 130
[6] Ν 2417/1996
Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 146
ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925
ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32] Σελ. 147
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979
[Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο] Σελ. 164
[7] ΠΔ 259/1997
Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 167
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11] Σελ. 169
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Εθνικός τίτλος προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25] Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α] Σελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] Σελ. 187
[8] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5] Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11] Σελ. 196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17] Σελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ] Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31] Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39] Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] Σελ. 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58] Σελ. 242
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63] Σελ. 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ] Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72] Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77] Σελ. 278
[9] Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 301
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 302
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 304
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100] Σελ. 305
[10] Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 316
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 317
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’
Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 327
[11] ΝΔ της 17.7./13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68] Σελ. 328
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] Σελ. 329
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 329
[12] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 331
[13] Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 334
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 345
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.