ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής
  • Έκδοση: 7η 2016
  • Σελίδες: 112
  • Σχήμα:21 x 28
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9 Φυσικά πρόσωπα
€14 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9.00 Φυσικά πρόσωπα
€14.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€16 Φυσικά πρόσωπα
€25 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2015, κυκλοφορούν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί του νέου ενιαίου εντύπου Ν με οδηγίες συμπλήρωσης, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και καταγραφή όλων των, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν.

Αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα τα παρακάτω ζητήματα:

- Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (AΕ, EΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

- Εκπιπτόμενες δαπάνες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Βασικές αρχές. Χειρισμός τόκων δανείων από τρίτους, μη καταβλημένων ασφαλιστικών εισφορών, τεκμαρτού μισθώματος, δαπανών που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο. Δαπάνες και συναλλαγές με οντότητες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

- Η φορολογική αναμόρφωση και η συμπλήρωση του πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του νέου εντύπου Ν.

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Άλλες ειδικές απαλλαγές.

- Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

- Εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

- Φορολογητέο εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών. Τρόπος υπολογισμού.

- Μεταβίβαση τίτλων.

- Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ε.Ε. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες τρίτων χωρών. Ο πίνακας 3Α1 του εντύπου Ν.

- Υποκεφαλαιοδότηση και ενδοομιλικές συναλλαγές.

- Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

- Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη. Παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων.

- Πίστωση φόρου αλλοδαπής. Πίνακας ΙΙΙ εντύπου Ν.

- Πίστωση παρακρατημένων φόρων δικαιωμάτων και τόκων. Πίνακες 3Α2 και 3Α3 εντύπου Ν.

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος και δυνατότητα μείωσης της. Πίνακας ΙΙ εντύπου Ν.

- Τρόπος φορολόγησης οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι κωδικοί 100 και 111 του εντύπου Ν.

- Προσδιορισμός του εισοδήματος και φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Συμπλήρωση του πίνακα 2.

- Παράδειγμα δικηγορικής εταιρείας.

- Παραδείγματα - εφαρμογές συμπλήρωσης του εντύπου Ν.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2015, απευθύνονται σε λογιστές, επιχειρήσεις, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις εταιρειών.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 3
I. Γενικά  
Α. Θέματα υποβολής της φορολογικής δήλωσης Σελ. 7
Β. Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ Σελ. 10
Γ. Κατάσταση δαπανών ακινήτων Σελ. 10
Δ. Νομικά πρόσωπα που είχαν υπερδωδεκάμηνη χρήση Σελ. 10
Ε. Τρόπος υποβολής Σελ. 10
II. Έντυπο Ν  
Α. Πρώτο μέρος της πρώτης σελίδας  
1. Αναγνωριστικά στοιχεία Σελ. 12
2. Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο Σελ. 12
3. Εφαρμογή ΔΛΠ/ΕΛΠ Σελ. 13
Β. Δεύτερο μέρος της πρώτης σελίδας  
1. Αναγραφή ποσών για την εκκαθάριση του φόρου, τελών κ.λπ. Σελ. 15
2. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχουσας χρήσης Σελ. 15
Γ. Το εσωτερικό του Εντύπου Ν  
1. Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» Σελ. 21
2. Η φορολογική αναμόρφωση, σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 25
3. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών Σελ. 26
4. Διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 41
5. Οι λοιπές περιπτώσεις αναμόρφωσης των κερδών Σελ. 49
6. Υπολογισμός προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους Σελ. 70
7. Εισόδημα αλλοδαπής Σελ. 74
8. Φορολογική απαλλαγή (Ν 3908/2011) Σελ. 75
9. Χρεωστική διαφορά λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων - P.S.I. (Ν 4046/2012) Σελ. 75
10. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3, άρθρου 27, Ν 4172/2013) Σελ. 75
11. Πίνακας 2: Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σελ. 76
12. Πίνακας 3Α1: Μερίσματα (άρθρο 36 Ν 4172/2013) Σελ. 80
13. Πίνακας 3Α2: Τόκοι (άρθρο 37 Ν 4172/2013) - Πίνακας 3Α3: Δικαιώματα (άρθρο 38 Ν 4172/2013) Σελ. 82
14. Πίνακας 3Α4: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 Ν 4172/2013) Σελ. 84
15. Πίνακας 3Β: Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 84
16. Πίνακας 3Β1: Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 41, Ν 4172/2013) Σελ. 85
17. Πίνακας 3Β2: Μεταβίβαση Τίτλων (άρθρο 42, Ν 4172/2013) Σελ. 86
Δ. Η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 για τα Νομικά Πρόσωπα Σελ. 88
1. Το έντυπο E3 των Nομικών Προσώπων με απλογραφικά βιβλία Σελ. 92
Ε. Εφαρμογές Σελ. 94
1. Παράδειγμα δικηγορικής εταιρείας Σελ. 94
2. Παράδειγμα ανώνυμης εμπορικής εταιρείας, με τήρηση βιβλίων σύμφωνα με ΕΛΠ κατά το 2015 Σελ. 101
3. ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο Σελ. 109
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.