ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Συγγραφέας: Αθ. Πολυχρονόπουλος
  • Έκδοση: 2016
  • Σελίδες: 360
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€26.00 Φυσικά πρόσωπα
€36.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο έργο «ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αναπτύσσονται οι βασικές θεματικές ενότητες του εμπορικού δικαίου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξετάζεται συστηματικά και παρουσιάζεται με τρόπο που συνδυάζει την θεωρητική αλλά και την πρακτική θεώρηση των σχετικών θεμάτων. Συγκεκριμένα η ύλη παρατίθεται κατανεμημένη σε δέκα κεφάλαια- ενότητες, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα εμπορικής νομοθεσίας, η οποία παρουσιάζεται με τρόπο εύληπτο και περιεκτικό. Οι  ενότητες αυτές, είναι οι εξής:

Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται το εμπορικό δίκαιο ως θεσμός και η διαμεσολάβηση ως όρος του εμπορικού δικαίου. Στην δεύτερη ενότητα παρατίθεται το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου κι οι εμπορικές πράξεις, στην τρίτη το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στην τέταρτη οι συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων, στην πέμπτη το δίκαιο του ανταγωνισμού, στην έκτη τα αξιόγραφα, στην έβδομη οι εταιρείες, στην όγδοη το πτωχευτικό δίκαιο, στην ένατη το ναυτικό δίκαιο και τέλος, στην δέκατη ενότητα το ασφαλιστικό δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικό και χρηστικό ευρετήριο, που καλύπτει ολόκληρη την παραπάνω ύλη.

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, παρέχεται στον χρήστη η απαιτούμενη ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται και τα τυχόν αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο εμπορικό δίκαιο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

   
§1. Ιστορία Σελ. 3
§ 2. To εμπορικό δίκαιο Σελ. 3
2.1. Γενικά Σελ. 3
2.2. Οι κανόνες του εμπορικού δικαίου Σελ. 4
2.3. Η διαμεσολάβηση Σελ. 4
2.3.1. Η κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών (τομείς παραγωγής) Σελ. 5
2.3.2. Είδη διαμεσολάβησης (ενδεικτικά) Σελ. 5
2.3.3. Η χρησιμότητα των διακρίσεων διαμεσολάβησης Σελ. 6
2.3.4. Τα λοιπά στοιχεία της διαμεσολάβησης (κίνδυνος, κέρδος) Σελ. 6
2.3.5. Ο ορισμός της εμπορικής δραστηριότητας Σελ. 6
2.4. Η επιχείρηση (firm) Σελ. 6
2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
§ 3. Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Σελ. 11
§ 4. Οι εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.2. ΚατΑ αναλογία πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 12
4.3. Παράγωγα εξ υποκείμενου και εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις Σελ. 12
4.4. Αμφιμερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 13
4.5. Ετερομερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 14
§ 5. Οι συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης Σελ. 14
§ 6. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου Σελ. 14
6.1. Σύμβαση αγοράς προς μεταπώληση Σελ. 14
6.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας Σελ. 15
6.3. Επιχείρηση παραγγελίας Σελ. 16
6.4. Επιχείρηση μετακόμισης (χερσαία μεταφορά) Σελ. 18
6.5. Επιχείρηση προμήθειας Σελ. 18
6.6. Επιχείρηση πρακτορείας Σελ. 19
6.7. Επιχείρηση πλειστηριασμών (δημοπρασιών) Σελ. 19
6.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων Σελ. 20
6.9. Kολλυβιστικές εργασίες Σελ. 20
6.10. Τραπεζικές εργασίες Σελ. 20
6.11. Μεσιτικές εργασίες Σελ. 21
6.12. Συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο Σελ. 22
§ 7. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου Σελ. 22
7.1. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση) Σελ. 22
7.2. Αγορά πλοίου Σελ. 23
7.3. Πώληση πλοίου Σελ. 23
7.4. Μεταπώληση πλοίου Σελ. 23
7.5. Θαλάσσιες αποστολές Σελ. 23
7.6. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτιών και ζωοτροφιών Σελ. 24
7.7. Ναύλωση Σελ. 24
7.8. Ναυτικό δάνειο Σελ. 24
7.9. Ασφάλιση Σελ. 24
7.10. Όσα άλλα συναλλάγματα αφορούν τη ναυτική εμπορία Σελ. 25
7.11. Συμβάσεις ναυτολόγησης Σελ. 25
7.12. Συμβάσεις εργασίας ναυτικών εμπορικών πλοίων Σελ. 25
§ 8. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεώτερους νόμους Σελ. 26
§ 9. Η εμπορική ιδιότητα Σελ. 26
9.1. Ορισμός του εμπόρου Σελ. 26
9.2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 27
9.2.1. Ουσιαστικό σύστημα Σελ. 27
9.2.2. Τυπικό σύστημα Σελ. 30
9.3. Ο κατά τεκμήριο έμπορος Σελ. 30
9.4. Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 30
9.5. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 35
§ 10. Τα εμπορικά βιβλία Σελ. 35
10.1. Γενικά Σελ. 35
10.2. Τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ Σελ. 36
10.3. Οι κανόνες κανονικής τήρησης των εμπορικών βιβλίων Σελ. 37
10.4. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων Σελ. 37
10.5. Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων Σελ. 38
10.6. Εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων Σελ. 39
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
§ 11. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας Σελ. 43
11.1. Ορισμός Σελ. 43
11.2. Η εμπορική επωνυμία Σελ. 43
11.2.1. Ορισμός Σελ. 43
11.2.2. Διακρίσεις εμπορικών επωνυμιών Σελ. 44
11.2.3. Απόκτηση της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 45
11.2.4. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία Σελ. 46
11.2.5. Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 46
11.2.6. Παραγραφή Σελ. 47
11.3. Ο διακριτικός τίτλος Σελ. 48
11.3.1. Ορισμός Σελ. 48
11.3.2. Απόκτηση του διακριτικού τίτλου Σελ. 48
11.3.3. Η προστασία του διακριτικού τίτλου Σελ. 48
11.4. Το σήμα Σελ. 49
11.4.1. Ορισμός Σελ. 49
11.4.2. Διακρίσεις Σελ. 50
11.4.3. Απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 51
11.4.4. Προϋποθέσεις παραδοχής της δήλωσης σήματος (τυπικό σύστημα) Σελ. 52
11.4.5. Εκμετάλλευση Σελ. 54
11.4.6. Απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 54
11.4.7. Προστασία Σελ. 56
11.4.8. Παραγραφή Σελ. 58
11.5. Η ευρεσιτεχνία Σελ. 58
11.5.1. Ορισμός της εφεύρεσης Σελ. 58
11.5.2. Το δικαίωμα επί της εφεύρεσης Σελ. 58
11.5.3. Ο πρωτουργός της εφεύρεσης Σελ. 59
11.5.4. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 59
11.5.5. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Σελ. 60
11.5.6. Είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Σελ. 60
11.5.7. Η διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 61
11.5.8. Απαιτούμενες προϋποθέσεις της εφεύρεσης για να απονεμηθεί δίπλωμα Σελ. 62
11.5.9. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 63
11.5.10. Οι λόγοι ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 64
11.5.11. Έκπτωση από του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 64
11.5.12. Η μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 64
11.5.13. Εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 65
11.5.14. Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 67
11.5.15. Παραγραφή Σελ. 68
11.6. Οι τεχνολογικές καινοτομίες Σελ. 68
11.6.1 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ) Σελ. 68
11.6.2. Οι τεχνικοί νεωτερισμοί Σελ. 69
11.7. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας Σελ. 69
11.8. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα Σελ. 70
11.9. Συλλογικά διακριτικά (Kανονισμός ΕΕ 1151/2012) Σελ. 71
11.10. Διακριτικά που προστατεύονται απο το Ν 146/1914 Σελ. 71
4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
§ 12. Συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων Σελ. 75
12.1. Η σύμβαση δικαιόχρησης franchising Σελ. 75
12.2. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Σελ. 75
12.3. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring Σελ. 76
12.4. Η σύμβαση αγοράς επιχειρηματικής απαίτησης forfaiting Σελ. 77
5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
§ 13. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Ν 146/1914 Σελ. 81
13.1. Ορισμός Σελ. 81
13.2. Γενική ρήτρα αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 81
13.2.1. Η σχέση της διάταξης αρ. 1 Ν 146/1914 και της διάταξης αρ. 919 ΑΚ Σελ. 82
13.2.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 83
13.3. Αθέμιτες πράξεις εναντίον όλων των ανταγωνιστών Σελ. 85
13.3.1. Ψευδής διαφήμιση Σελ. 85
13.3.2. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από πτώχευση Σελ. 86
13.3.3. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από διάλυση καταστήματος Σελ. 86
13.4. Αθέμιτες πράξεις εναντίον συγκεκριμένου ανταγωνιστή Σελ. 87
13.4.1. Απλή δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή και συκοφαντική δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή Σελ. 87
13.4.2. Προσβολή διακριτικών Σελ. 88
13.4.3. Αθέμιτη ανακοίνωση ή χρήση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων Σελ. 89
13.4.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομική εξάρτησης Σελ. 90
13.5. Προστασία Σελ. 90
13.5.1. Αστική Σελ. 90
13.5.2. Ποινική Σελ. 91
13.5.3. Παραγραφή Σελ. 91
§ 14. Το δίκαιο προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού Ν 3959/2011 Σελ. 92
14.1. Ορισμός Σελ. 92
14.2. Η ανεξάρτητη αρχή «Επιτροπή ανταγωνισμού» Σελ. 92
14.3. Κυρώσεις Σελ. 92
14.4. Οι παραβάσεις Σελ. 93
14.4.1. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων Σελ. 93
6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
§ 15. Αξιόγραφα Σελ. 97
15.1. Ορισμός Σελ. 97
15.2. Τα στοιχεία του αξιογράφου Σελ. 97
15.2.1. Έγγραφο Σελ. 97
15.2.2. Ενσωμάτωση (εγχάρτωση). Αρχή της παρακολουθηματικότητας Σελ. 97
15.2.3. Ιδιωτικό δικαίωμα Σελ. 97
15.2.4. Πρόβλεψη στον νόμο - άϋλος τίτλος Σελ. 98
15.3. Νομιμοποιητικά σύμβολα Σελ. 98
15.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα Σελ. 98
15.5. Θεωρίες γέννησης του αξιόγραφου Σελ. 99
15.6. Διακρίσεις των αξιογράφων Σελ. 99
15.6.1. Διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης (εγχάρτωσης) του δικαιώματος στο έγγραφο Σελ. 99
15.6.2. Διακρίνονται ανάλογα της εμπορευσιμότητας δηλ. του προσδιορισμού του δικαιούχου της απαίτησης και του τρόπου μεταβίβασης Σελ. 100
15.6.3. Διακρίνονται ανάλογα με τη φύση του δικαιώματος που ενσωματώνουν Σελ. 102
15.6.4. Διακρίνονται ανάλογα της μορφή τους Σελ. 104
15.7. Συναλλαγματική Σελ. 105
15.7.1. Ορισμός Σελ. 105
15.7.2. Ρήτρες που μπορεί να θέσει ο εκδότης Σελ. 106
15.7.3. Άκυρη και λευκή συναλλαγματική Σελ. 106
15.7.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων Σελ. 107
15.7.5. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής Σελ. 108
15.7.6. Αποδοχή της συν/κης Σελ. 112
15.7.7. Τριτεγγύηση Σελ. 113
15.7.8. Λήξη της συναλλαγματικής Σελ. 115
15.7.9. Πληρωμή της συναλλαγματικής Σελ. 115
15.7.10. Ευθεία αγωγή - Αναγωγή Σελ. 116
15.7.11. Παραγραφή Σελ. 119
15.7.12. Αδικαιολόγητος πλουτισμό Σελ. 119
15.7.13 . Κληρονομική διαδοχή Σελ. 120
15.8. Γραμμάτιο Σελ. 121
15.8.1. Ορισμός Σελ. 121
15.8.2. Διαφορές γραμματίου - συναλλαγματικής Σελ. 122
15.9. Επιταγή Σελ. 123
15.9.1. Ορισμός Σελ. 123
15.9.2. Η πληρώτρια τράπεζα και ο εκδότης επιταγής Σελ. 124
15.9.3. Ο κομιστής επιταγής Σελ. 124
15.9.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων Σελ. 125
15.9.5. Μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 126
15.9.6. Τριτεγγύηση Σελ. 129
15.9.7. Αναγωγή Σελ. 129
15.9.8. Είδη επιταγής Σελ. 131
15.9.9. Παραγραφή Σελ. 132
15.9.10. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 133
15.9.11. Διαφορές συναλλαγματικής-επιταγής Σελ. 134
15.9.12. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 135
15.10. Φορτωτική Σελ. 136
15.11. Αποθετήριο ή Αποθηκόγραφο Σελ. 136
15.12. Ενεχυρόγραφο Σελ. 136
15.13. Ασφαλιστήριο Σελ. 137
15.14. Διατακτική Σελ. 137
15.15. Χρεωστικό ομόλογο Σελ. 137
7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
§ 16. Εταιρείες Σελ. 141
16.1. Ορισμός Σελ. 141
16.2. Διακρίσεις Σελ. 141
16.3. H αστική εταιρεία Σελ. 145
16.3.1. Ορισμός Σελ. 145
16.3.2. Χαρακτηριστικά της εταιρικής σύμβασης Σελ. 145
16.3.3. Εταιρικός δεσμός-εταιρική ιδιότητα Σελ. 147
16.3.4. Τα δικαιώματα των εταίρων Σελ. 147
16.3.5. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 148
16.3.6. Εταιρική αγωγή Σελ. 150
16.3.7. Η διαχείριση- εκπροσώπηση Σελ. 150
16.3.8. Η ευθύνη των εταίρων για χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 153
16.3.9. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 153
16.3.10. Λύση της εταιρείας Σελ. 155
16.3.11. Αναβίωση Σελ. 159
16.4. Η ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 160
16.4.1. Ορισμός Σελ. 160
16.4.2. Χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 160
16.4.3. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 161
16.4.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 162
16.4.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΟΕ Σελ. 162
16.4.6. Τα δικαιώματα των εταίρων Σελ. 163
16.4.7. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 164
16.4.8. Εταιρική αγωγή Σελ. 165
16.4.9. Η διαχείριση-εκπροσώπηση Σελ. 165
16.4.10. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 167
16.4.11. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 167
16.4.12. Λύση της εταιρείας Σελ. 169
16.4.13. Αναβίωση Σελ. 173
16.4.14. Μετατροπή Σελ. 173
16.4.15. Ειδική παραγραφή Σελ. 173
16.5. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (απλή) Σελ. 174
16.5.1. Ορισμός Σελ. 174
16.5.2. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου (δικαιώματα-υποχρεώσεις) Σελ. 174
16.5.3. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας Σελ. 177
16.5.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 178
16.5.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΕΕ Σελ. 178
16.5.6. Η ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου για εταιρικά χρέη και ζημιές Σελ. 179
16.5.7. Αλλαγή στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων. Λύση-Εκκαθάριση-Αναβίωση-Μετατροπή Σελ. 180
16.5.8. Ειδικές ρυθμίσεις ΕΕ Σελ. 180
16.6. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (κατά μετοχές) Σελ. 181
16.7. Η αφανής εταιρεία Σελ. 182
16.7.1.Ορισμός Σελ. 182
16.7.2. Στοιχεία της αφανούς εταιρείας Σελ. 182
16.7.3. Η νομική θέση του αφανούς εταίρου Σελ. 183
16.8. Η κοινοπραξία Σελ. 184
16.8.1. Ορισμός Σελ. 184
16.8.2. Ιδρυση Σελ. 184
16.8.3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 185
16.9. Η ανώνυμη εταιρεία Σελ. 186
16.9.1. Ορισμός Σελ. 186
16.9.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΑΕ Σελ. 186
16.9.3. Ακυρότητα ΑΕ Σελ. 195
16.9.4. Τα όργανα της ΑΕ Σελ. 197
16.9.5. Τα δικαιώματα των μετόχων Σελ. 210
16.9.6. Τα αξιόγραφα της ΑΕ Σελ. 213
16.9.7. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 216
16.9.8. Αύξηση ΜΚ. Σελ. 218
16.9.9. Μείωση ΜΚ Σελ. 220
16.9.10. Αποθεματικά Σελ. 221
16.9.11. Λύση ΑΕ Σελ. 222
16.9.12. Αναβίωση Σελ. 224
16.9.13. Μετατροπή Σελ. 224
16.9.14. Συγχώνευση ΑΕ Σελ. 225
16.9.15. Διάσπαση ΑΕ Σελ. 227
16.10. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Σελ. 228
16.10.1. Ορισμός Σελ. 228
16.10.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΕΠΕ Σελ. 228
16.10.3. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 230
16.10.4. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 231
16.10.5. Τα όργανα της ΕΠΕ Σελ. 232
16.10.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Σελ. 237
16.10.7. Είσοδος νέου εταίρου ΕΠΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ Σελ. 238
16.10.8. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων Σελ. 240
16.10.9. Λύση-εκκαθάριση-αναβίωση Σελ. 240
16.10.10. Μετατροπή Σελ. 242
16.10.11. Συγχώνευση ΕΠΕ Σελ. 242
16.11. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) Σελ. 244
16.11.1. Ορισμός Σελ. 244
16.11.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΙΚΕ. Σελ. 244
16.11.3. Υπό ίδρυση ΙΚΕ Σελ. 247
16.11.4. Ακυρότητα ΙΚΕ Σελ. 248
16.11.5. Τα όργανα της ΙΚΕ Σελ. 249
16.11.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Σελ. 254
16.11.7. Είσοδος νέου εταίρου ΙΚΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 255
16.11.8. Λύση - εκκαθάριση - αναβίωση Σελ. 256
16.11.9. Μετατροπή αρ. 106 Σελ. 257
16.11.10. Συγχώνευση ΙΚΕ αρ. 108 Σελ. 258
16.11.11. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για επίλυση διαφορών ΙΚΕ. Σελ. 259
8. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 17. Πτωχευτικό δίκαιο Σελ. 263
1. Ορισμός πτώχευσης Σελ. 263
2. Έννοια όρου «νομική κατάσταση» της πτώχευσης Σελ. 263
3. Πτώχευση ενώσεων προσώπων οικονομικού σκοπού που δεν έχουν νομική προσωπικότητα Σελ. 263
4. Αδυναμία πτώχευσης του δημοσίου των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και του ιδρύματος Σελ. 263
5. Πτώχευση της αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, σωματείων, δικηγορικής εταιρείας, υπό προϋποθέσεις Σελ. 264
6. Ειδική εκκαθάριση τραπεζών Σελ. 264
7. Πτώχευση θανόντος Σελ. 264
8. Δυνατότητα πτώχευσης εμπόρου, ο οποίος, προβλέποντας την οικονομική του κατάρρευση παραιτείται της εμπορικής του ιδιότητος Σελ. 264
9. Πτώχευση μονοπρόσωπης ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Αποτελέσματα ως προς τον μοναδικό μέτοχο ή εταίρο Σελ. 264
10. Πτώχευση εμπόρου που δεν έπαυσε τις πληρωμές του Σελ. 264
11. Αποτελέσματα της πτώχευσης ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο, επί πτώχευσης ΕΕ Σελ. 265
12. Έννοια χρεωκοπίας Σελ. 265
13. Έννοιες πτωχευτικής-μεταπτωχευτικής-εξωπτωχευτικής περιουσίας Σελ. 265
14. Διάκριση των πιστωτών στην πτώχευση και ειδικότερα των πτωχευτικών πιστωτών Σελ. 266
15. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την πτώχευση εμπόρου Σελ. 267
16. Επίκληση των προϋποθέσεων της πτώχευσης από τον αιτούντα. Πότε απορρίπτεται η αίτηση του αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις Σελ. 267
17. Δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 268
18. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης της πτώχευσης. Περιεχόμενο της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 268
19. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που επιτρέπονται κατά της πτωχευτικής απόφασης. Εκτελεστότητα αυτής. Αναστολές. Διαδικασία εκδίκασης Σελ. 268
20. Προληπτικά μέτρα πριν την πτώχευση Σελ. 269
21. Όργανα της πτώχευσης Σελ. 269
22. Έννοια συνδίκου Σελ. 269
23. Η συνέλευση των πιστωτών ως όργανο της πτώχευσης Σελ. 269
24. Σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών Σελ. 270
25. Λήψη απόφασης από τη συνέλευση των πιστωτών Σελ. 270
26. Έννοια επιτροπής πιστωτών Σελ. 270
27. Προσωπικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη Σελ. 270
28. Περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης: Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 271
29. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον σύνδικο Σελ. 271
30. Στάδια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης Σελ. 272
31. Εμπορικά δικαιώματα που καταλαμβάνονται από τη πτωχευτική απαλλοτρίωση Σελ. 272
32. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές Σελ. 272
33. Ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων από συν/κη και γραμμάτιο Σελ. 273
34. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές Σελ. 273
35. Συνέπειες της πτώχευσης ενός από τους εις ολόκληρον οφειλέτες έναντι του δανειστή Σελ. 273
36. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς συμβάσεις και τον συμψηφισμό Σελ. 274
37. Δικονομικές συνέπειες της πτώχευσης Σελ. 275
38. Έννοιες δικαιώματος αποχωρισμού και πτωχευτικής διεκδίκησης Σελ. 276
39. Σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί πιστώσει πριν την πτώχευση χωρίς παρακράτηση της κυριότητας. Αποτελέσματα στην περίπτωση που ο πωλητής παρέδωσε τα εμπορεύματα στον μεταφορέα του οφειλέτη που πτώχευσε Σελ. 277
40. Διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εναντίον του οφειλέτη. Παθητική νομιμοποίηση συνδίκου Σελ. 277
41. Έννοια πτωχευτικής ανάκλησης πράξεων Σελ. 277
42. Καθορισμός ύποπτης περιόδου Σελ. 278
43. Δικαιώματα του πτωχεύσαντος όσον αφορά την ύποπτη περίοδο Σελ. 278
44. Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 278
45. Πράξεις δυνητικής πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 279
46. Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 279
47. Ανακλητική αγωγή συνδίκου Σελ. 279
48. Διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που πτώχευσε για μη πληρωμή τιμολογίων πώλησης εμπορευμάτων. Δυνατότητα ανάκλησης συναλλαγής Σελ. 280
49. Παραγραφή της αξίωσης ανάκλησης πράξης Σελ. 280
50. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών που πτώχευσαν έναντι τρίτων Σελ. 280
51. Εργασίες της πτώχευσης πριν το σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 280
52. Προσωρινή συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει την επιχείρησή του Σελ. 281
53. Έκθεση του συνδίκου αρ. 70 Σελ. 281
54. Η συνέλευση πιστωτών αρ. 84 Σελ. 281
55. Επιλογές μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων Σελ. 282
56. Έννοια και σκοπός του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Περιεχόμενο. Νομική του φύση Σελ. 282
57. Περιορισμοί εκ του νόμου όσον αφορά το σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 282
58. Διαδικασία επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης Σελ. 282
59. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου Σελ. 283
60. Αποτέλεσμα της ακύρωσης του σχεδίου μετά την επικύρωση. Σε ποια περίπτωση ματαιώνεται Σελ. 283
61. Τρόποι περάτωσης πτώχευσης Σελ. 283
62. Σε τι διαφέρει η περάτωση της πτώχευσης λόγω εξόφλησης από την ανάκληση της πτωχευτικής απόφασης λόγω εξόφλησης Σελ. 284
63. Έννοια παύσης των εργασιών της πτώχευσης ελλείψει περιουσίας Σελ. 284
64. Έννοια ένωσης πιστωτών Σελ. 284
65. Τι σημαίνει «ένωση» πιστωτών Σελ. 284
66. Τρόπος κατάταξης χρεών στον πτωχευτικό πίνακα διανομής Σελ. 285
67. Τρόπος εκποίησης των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας κατά την ένωση Σελ. 285
68. Ανάκτηση ατομικών διώξεων πιστωτών στην περίπτωση μη ικανοποίησής τους και περάτωσης της πτώχευσης Σελ. 285
69. Δυνατότητα κήρυξης του πτωχεύσαντος ως συγγνωστού. Γιατί ο πτωχεύσας απαιτεί να χαρακτηρισθεί συγγνωστός Σελ. 286
70. Πώς και για ποιους λόγους αποκαθίσταται ο οφειλέτης Σελ. 286
71. Έννοια διαδικασίας εξυγίανσης Σελ. 287
9. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 18. Ναυτικό δίκαιο Σελ. 291
1. Νομική έννοια του πλοίου Σελ. 291
2. Στοιχεία πράξης νηολόγησης πλοίου Σελ. 291
3. Νηολόγηση ναυπηγούμενου πλοίου. Έννοια ναυπηγούμενου Σελ. 291
4. Τρόπος απόκτησης παραγώγως και πρωτοτύπως της κυριότητας επί πλοίου Σελ. 292
5. Τεχνική έννοια του πλοίου Σελ. 292
6. Στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου Σελ. 292
7. Προϋποθέσεις για να αποκτήσει το πλοίο την Ελληνική εθνικότητα (σημαία) Σελ. 293
8. Νομική συνέπεια στην περίπτωση που τα υλικά ναυπήγησης διαθέτει ο εργοδότης ή ο ναυπηγός Σελ. 293
9. Νομικός χαρακτήρας της σύμβασης ναυπήγησης. Ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται Σελ. 293
10. Πώς αποκτάται η κυριότητα πλοίου με χρησικτησία Σελ. 293
11. Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίου Σελ. 294
12. Έννοιες κυρίου, συμπλοιοκτήτη και εφοπλιστή πλοίου Σελ. 294
13. Έννοιες του όρου «εφοπλισμός» Σελ. 294
14. Έννοια συμπλοιοκτησίας Σελ. 294
15. Μη επιτρεπτό σύναψης συμπλοιοκτησίας επί πολλών πλοίων Σελ. 295
16. α) Τρόπος λήψης αποφάσεων στη συμπλοιοκτησία β) Τι γίνεται αν λόγω μη επίτευξης συμφωνίας από τη πλειοψηφία των μερίδων συμπλοιοκτησίας δυσκολεύεται η εκμετάλλευση του πλοίου Σελ. 295
17. Ποιος διορίζεται διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας Σελ. 295
18. Πότε ο διορισμός, παραίτηση ή ανάκληση διαχειριστή αντιτάσσονται κατά τρίτων Σελ. 295
19. Περιεχόμενο εκπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστή έναντι τρίτων Σελ. 296
20. Συνέπεια της άρνησης συμπλοιοκτήτη να συμμετέχει σε επισκευές μεγάλης έκτασης ή σε καταβολή για την οποία χωρεί παραχώρηση αρ. 85 ΚΙΝΔ Σελ. 296
21. Δικαιώματα απολυθέντος συμπλοιοκτήτη που είναι και μέλος του πληρώματος του πλοίου Σελ. 296
22. Ευθύνη των συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων Σελ. 296
23. Μη λύση της συμπλοιοκτησίας με το θάνατο ή την πτώχευση συμπλοιοκτήτη Σελ. 296
24. Μεταβίβαση μερίδας συμπλοιοκτησίας Σελ. 296
25. Υποθήκευση μερίδας ή του πλοίου εκ μέρους της συμπλοιοκτησίας Σελ. 297
26. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 2/3 των μερίδων συμπλοιοκτησίας Σελ. 297
27. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 4/5 των μερίδων συμπλοιοκτησίας Σελ. 297
28. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται για τη λήψη απόφασης το 1/2, 1/4 των μερίδων συμπλοιοκτησίας ή και ενός συμπλοιοκτήτη Σελ. 297
29. Λόγοι λύσης συμπλοιοκτησίας Σελ. 298
30. α) Διορισμός πλοιάρχου β) Αρμοδιότητες του πλοίαρχου ως εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας Σελ. 298
31. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοίαρχου Σελ. 298
32. Ναυτιλιακά έγγραφα Σελ. 299
33. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού Σελ. 300
34. Υπαναχώρηση πλοιάρχου από τη σύμβαση ναυτολόγησης Σελ. 300
35. Απαγόρευση φόρτωσης πραγμάτων από ναυτικό χωρίς άδεια πλοιάρχου Σελ. 300
36. Δικαιώματα του ναυτικού αν ναυαγήσει το πλοίο Σελ. 300
37. Δικαιώματα του ναυτικού σε περίπτωση ασθένειας του Σελ. 301
38. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού Σελ. 301
39. Δικαίωμα παλιννόστησης ναυτικού Σελ. 301
40. Δικαιώματα απολυθέντος ναυτικού αν κατά την άφιξη του πλοίου σε λιμάνι δεν του καταβάλλονται τα έξοδα παλιννόστησης ή οι μισθοί του Σελ. 302
41. Ευθύνη του πλοιοκτήτη για πράξεις του πλοιάρχου Σελ. 302
42. Απαλλαγή πλοιοκτήτη των ευθυνών του αρ. 84 ΚΙΝΔ Σελ. 302
43. Παραχώρηση του αρ. 85 ΚΙΝΔ Σελ. 302
44. Συνέπεια της δήλωσης του αρ. 90 ΚΙΝΔ Σελ. 303
45. Έννοια σύμβασης ναύλωσης Σελ. 303
46. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή για τη φόρτωση Σελ. 303
47. Υποχρέωση υπεραναμονής Σελ. 304
48. Υποχρέωση του εκναυλωτή σχετικά με το χρόνο φόρτωσης Σελ. 304
49. Καθορισμός του χρόνου του απόπλου όταν πρόκειται για μεταφορά πραγμάτων Σελ. 305
50. Λοιπές υποχρεώσεις του εκναυλωτή μετά την φόρτωση Σελ. 305
51. Δικαιώματα εκναυλωτή αν ο παραλήπτης-ναυλωτής αρνείται να παραλάβει το φορτίο ή δεν εμφανίζεται Σελ. 305
52. Ευθύνη του εκναυλωτή Σελ. 306
53. Υπολογισμός τιμής όσον αφορά την αποζημίωση του ναυλωτή σε περίπτωση βλάβης φορτίου Σελ. 306
54. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εκναυλωτής Σελ. 306
55. Κυριότερες υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 307
56. Οφειλόμενος ναύλος αν δεν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση Σελ. 307
57. Υπολογισμός του ναύλου αν δεν συμφωνήθηκε Σελ. 307
58. Δικαιώματα εκναυλωτή σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε ο ναύλος Σελ. 308
59. Δικαίωμα υπαναχώρησης ναυλωτή σε ολική ή μερική ναύλωση Σελ. 308
60. Περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεώνεται o ναυλωτής να καταβάλει ολόκληρο το ναύλο Σελ. 308
61. Υπαναχώρηση ναυλωτή μετά την φόρτωση σε σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 308
62. Λύση σύμβασης ναύλωσης πριν την έναρξη του πλου Σελ. 308
63. Έννοια φορτωτικής Σελ. 309
64. Ονομαστικό εισιτήριο Σελ. 309
65. Δικαίωμα υπαναχώρησης του επιβάτη πριν τον απόπλου Σελ. 309
66. Διακοπή ταξιδίου επιβάτη λόγω ασθενείας του Σελ. 309
67. Δικαιώματα κληρονόμων ως προς τον καταβληθέντα ναύλο σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη Σελ. 310
68. Έννοια πλοηγού Σελ. 310
69. Ευθυνόμενα πρόσωπα επί σύγκρουσης όταν οδηγούσε το σκάφος ο πλοηγός Σελ. 310
70. Έννοια ναυτικού πράκτορα Σελ. 310
71. Ευθύνη ναυτικού πράκτορα Σελ. 310
72. Έννοια αβαρίας Σελ. 310
73. Υποθήκευση πλοίου Σελ. 311
74. Προσημείωση υποθήκης σε πλοίο Σελ. 311
75. Έννοια προτιμώμενης υποθήκης Σελ. 311
76. Έννοια ναυτικής πίστης Σελ. 311
77. Είδη ναυτικών προνομίων Σελ. 311
78. Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής Σελ. 312
10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 19. Ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 315
1. Έννοια ασφάλισης Σελ. 315
2. Έννοια ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 315
3. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης Σελ. 315
4. Ορισμός της ασφαλιστικής σύμβασης. Σελ. 315
5. Τύπος ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 315
6. Ασφαλιστήριο Σελ. 315
6. Περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 316
7. Έννοια ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 316
8. Μη ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 316
9. Διακρίσεις ασφάλισης. Παράδειγμα. Σελ. 316
10. Καθορισμός ασφαλίσματος Σελ. 317
11. Πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 318
12. Έννοια ασφαλιστικών βαρών Σελ. 318
13. Απαλλαγή του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος Σελ. 319
14. Παραγραφή των αξιώσεων των ζημιωθέντων κατά του ασφαλιστή Σελ. 320
15. Έννοια υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων Σελ. 320
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 321
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.