ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3)
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής
  • Έκδοση: 7η 0
  • Σελίδες: 160
  • Σχήμα:21 x 28
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9 Φυσικά πρόσωπα
€14 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9.00 Φυσικά πρόσωπα
€14.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€16 Φυσικά πρόσωπα
€25 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, που αφορούν το φορολογικό έτος 2015, κυκλοφορούν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ως ετήσια περιοδική έκδοση. Η έκδοση είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις.

Στις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ παρουσιάζεται ο ορθός τρόπος συμπλήρωσης όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, με οδηγίες, σχόλια, σχετικές φορολογικές διατάξεις, καθώς και αναφορά σε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει, ανά περίπτωση, να προσκομισθούν.

Ειδικότερα, αναλύονται με επεξηγήσεις και παραδείγματα, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω ζητήματα:

- Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης

- Η έννοια της φορολογικής κατοικίας

- Εισόδημα ανήλικων τέκνων

- Τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης

- Πίνακες 1, 2 και 3

- Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις

- Συμπλήρωση των ενδείξεων των Πινάκων 4Α και 4Β

- Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

- Εισόδημα από κεφάλαιο

- Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ2

- Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

- Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

- Συμπλήρωση των ενδείξεων των Πινάκων 5, 5.1, 5.2 και 6

- Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο

- Συμπλήρωση των ενδείξεων των Πινάκων 8, 9 και 10

- Συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

- Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, φορολογικού έτους 2015, απευθύνονται σε λογιστές, φοροτεχνικούς αλλά και σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο θέλει να ενημερωθεί ορθά και έγκυρα για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων που το αφορούν.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Ι. Πληροφοριακά στοιχεία  
1. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 5
2. Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης Σελ. 5
3. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας Σελ. 6
4. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων Σελ. 6
5. Εισόδημα ανήλικων τέκνων Σελ. 7
6. Τρόπος και χρόνος υποβολής της φορολογικής δήλωσης Σελ. 7
7. Φορολογία εισοδήματος των συζύγων Σελ. 7
8. Δικαιολογητικά που φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο ή ενδέχεται να συνυποβληθούν με την δήλωση, όπου είναι απαραίτητο, αν ζητηθούν Σελ. 8
9. Πού υποβάλλεται η δήλωση Σελ. 8
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Στοιχεία φορολογουμένου Σελ. 9
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Πληροφοριακά στοιχεία Σελ. 9
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας Σελ. 20
ΙΙ. Φορολογούμενα εισοδήματα  
A. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Παρακρατηθέντες φόροι και μειώσεις Σελ. 24
1. Σχετικές διατάξεις Σελ. 24
2. Ορισμός Σελ. 24
3. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 25
4. Παροχές σε είδος Σελ. 25
5. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 27
6. Κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από τον φόρο Σελ. 27
7. Τρόπος φορολόγησης - Φορολογική κλίμακα Σελ. 28
8. Αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού Σελ. 28
9. Μείωση φόρου (άρθρο 16) Σελ. 28
10. Κάτοικοι νησιών, κάτω των 3.100 κατοίκων και νήσου Κεφαλονιάς Σελ. 28
11. Προϋπόθεση μείωσης του φόρου Σελ. 29
12. Μειώσεις του φόρου Σελ. 29
13. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης Σελ. 31
14. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων Σελ. 31
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4A Σελ. 32
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4B Σελ. 35
Δ. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα - Παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι Σελ. 38
1. Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 38
2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 43
3. Εισοδήματα φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που αποκτώνται στην αλλοδαπή Σελ. 46
Ε. Εισόδημα από κεφάλαιο - Παρακρατηθέντες φόροι Σελ. 48
1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ1 Σελ. 48
2. Σχετικές διατάξεις Σελ. 48
3. Ορισμός Σελ. 48
4. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα Σελ. 50
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 4Δ2 Σελ. 51
1. Σχετικές διατάξεις Σελ. 52
2. Ορισμός Σελ. 52
3. Ποιοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα Σελ. 52
4. Ποσά που περιλαμβάνονται στο εισόδημα από ακίνητα Σελ. 52
5. Συμπλήρωση του Εντύπου Ε2 Σελ. 53
6. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα Δ2 της φορολογικής δήλωσης Σελ. 54
7. Επισημάνσεις επί του εισοδήματος ακινήτων Σελ. 57
i. Ανείσπρακτα μισθώματα Σελ. 57
ii. Δήλωση σύμβασης μίσθωσης Σελ. 58
iii. Χαρτόσημο μισθωμάτων Σελ. 58
iv. Καθαρό εισόδημα Σελ. 59
v. Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος Σελ. 59
vi. Παράδειγμα Σελ. 59
Ζ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 61
1. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από Πολ. 1032/2015 Σελ. 64
2. Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας από μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο Σελ. 66
ΙΙΙ. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας  
Α. Σχετικές διατάξεις Σελ. 68
Β. Ορισμός Σελ. 68
Γ. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες Σελ. 68
Δ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.1 Σελ. 69
1. Περίπτωση α΄ (κύρια κατοικία και μέχρι δύο δευτερεύουσες) - Συμπλήρωση των ενδείξεων και των κωδικών Σελ. 69
2. Περίπτωση β΄ (λοιπές κατοικίες) Σελ. 71
3. Περίπτωση γ΄ (επιβατικά αυτοκίνητα) Σελ. 72
4. Περίπτωση δ΄ (σκάφη αναψυχής) Σελ. 75
5. Περίπτωση ε΄ (αεροσκάφη, ελικόπτερα ΙΧ, ανεμόπτερα) Σελ. 76
6. Περίπτωση στ΄ (δεξαμενές κολύμβησης) Σελ. 77
7. Περίπτωση ζ΄ (δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία) Σελ. 77
8. Περίπτωση η΄ (αμοιβές σε οικιακούς βοηθούς κ.λπ.) Σελ. 77
9. Επισημάνσεις επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Σελ. 78
E. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 79
1. Ποσά που περιλαμβάνονται στη δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 79
2. Ποσά που δεν περιλαμβάνονται στη δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 80
ΣΤ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 5.2 Σελ. 81
1. Επισημάνσεις επί της ετήσιας δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 84
2. Παράδειγμα συμπλήρωσης Πίνακα 5 Σελ. 84
Ζ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 6 Σελ. 87
1. Γενικά Σελ. 87
2. Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών Σελ. 97
3. Δικαιολογητικά ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών Σελ. 98
4. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών - Αμφισβήτηση της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης Σελ. 99
ΙV. Δαπάνες που αφαιρούνται από το εισόδημα ή μειώνουν τον φόρο  
1. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 7 Σελ. 100
V. Κλείσιμο της δήλωσης  
Α. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 8 Σελ. 110
Β. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 9 Σελ. 111
Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του Πίνακα 10 Σελ. 111
VΙ. Οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 113
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄: Στοιχεία επιχειρήσεων (από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα) με απλογραφικά βιβλία και απαλλασσομένων / μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων Σελ. 114
2. ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄: Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία Σελ. 123
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄: Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού καθαρών κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων Σελ. 126
Β. Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης Σελ. 127
Γ. Παλαιότερες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 129
Δ. Τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων Σελ. 130
E. Διαγραφή απαίτησης Σελ. 131
ΣΤ. Εξαιρέσεις Σελ. 132
Ζ. Ειδικές περιπτώσεις (παρ. 5, 6, 7 άρθρου 26) Σελ. 132
Η. Η φορολογική αναμόρφωση στο πλαίσιο των ΕΛΠ Σελ. 136
VII. Παράρτημα Σελ. 139
Α. Προσδιορισμός του φόρου με τις νέες διατάξεις του Ν 4172/2013 Σελ. 139
Β. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ΕΙΧ (φορολογικό έτος 2015) Σελ. 139
Γ. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρους ενδιαίτησης (φορολογικό έτος 2015) Σελ. 140
Δ. Διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων Σελ. 140
Ε. Παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικής δήλωσης Σελ. 141
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.