ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (τσέπης)

Ενημέρωση έως και τον Ν 4446/2016
  • Επιμέλεια: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
  • Έκδοση: 9η 2017
  • Σελίδες: 400
  • Σχήμα:10 Χ 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15.00 Φυσικά πρόσωπα
€18.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.
Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος.

Η παρούσα 9η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» η οποία είναι ενημερωμένη έως και το Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του τελευταίου αυτού νόμου, ο οποίος επέφερε πολλές τροποποιήσεις σε άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του ΠΔ 18/1989 και του Ν 3900/2010.

Ειδικότερα, πέραν του τελευταίου αυτού νόμου, η έκδοση είναι ενημερωμένη με το Ν 4370/2016, ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, το Ν 4369/2016, ο οποίος μετέβαλε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τους N 4337/2015 και Ν 4336/2015 που τροποποίησαν εκτεταμένα επίσης τον ΚΕΔΕ, το Ν 4329/2015, ο οποίος άλλαξε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Ν 4325/2015, που τροποποίησε επίσης τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και το Ν 4321/2015, που επέφερε αλλαγές πάλι στον ΚΕΔΕ.

Στη Διοικητική Δικονομία εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη, δηλαδή το ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας), ο Ν 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και ο Ν 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορά εν γένει στη διοικητική διαδικασία. Επιπλέον στο παρόν έργο περιλαμβάνονται ενημερωμένες οι διατάξεις του Ν 1406/1983 (Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων), με τις οποίες ολοκληρώθηκε η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρυθμίστηκε η αρμοδιότητά τους, του Ν 702/1977 (Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας) που αφορά τόσο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, όσο και στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και του ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Ήδη από την 3η έκδοση συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή οι διατάξεις του Ν 3900/2010 και του Ν 4055/2012 που αφορούν στους θεσμούς της πιλοτικής δίκης και της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Τέλος, η έκδοση περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Η παρούσα συλλογή νομοθετημάτων συνιστά για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. VII
[1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/1989
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16] Σελ. 10
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] Σελ. 12
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προσφυγές [Άρθρα 41-44] Σελ. 37
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 38
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ
Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] Σελ. 48
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έφεση [Άρθρα 58-67] Σελ. 52
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ
Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] Σελ. 54
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] Σελ. 55
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 56
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] Σελ. 57
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] Σελ. 59
[2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/1999
Ν 2717/1999 Σελ. 63
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 64
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1] Σελ. 64
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13] Σελ. 64
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22] Σελ. 72
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διάδικοι [Άρθρα 23-32] Σελ. 77
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43] Σελ. 83
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62] Σελ. 86
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] Σελ. 98
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] Σελ. 110
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] Σελ. 121
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123] Σελ. 123
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125] Σελ. 127
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προδικασία [Άρθρα 126-131] Σελ. 128
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] Σελ. 139
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόδειξη [Άρθρα 144-186] Σελ. 148
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199] Σελ. 167
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] Σελ. 176
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243] Σελ. 189
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] Σελ. 196
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι] Σελ. 209
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277] Σελ. 215
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] Σελ. 224
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜA
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285] Σελ. 225
[3] Ν 1406/1983
Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 227
[4] Ν 702/1977
Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] Σελ. 237
[5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999
Άρθρο πρώτο Σελ. 251
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] Σελ. 251
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] Σελ. 265
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] Σελ. 269
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] Σελ. 272
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27] Σελ. 272
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33] Σελ. 274
Άρθρο δεύτερο Σελ. 275
Άρθρο τρίτο Σελ. 276
[6] ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Ανακοπαί [Άρθρα 73-75A] Σελ. 333
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79] Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81] Σελ. 339
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A] Σελ. 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Συμψηφισμός [Άρθρo 83] Σελ. 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85] Σελ. 346
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88] Σελ. 348
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ
Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93] Σελ. 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95] Σελ. 352
[7] Ν 3900/2010
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70] Σελ. 353
[8] Ν 4055/2012
Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58] Σελ. 357
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 363
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.