ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ερμηνευτικά σχόλια - Παρατηρήσεις
  • Επιμέλεια: Θ. Φορτσάκης
  • Συνεργασία: Β. Αθανασάκη, Ι.Γκότσης, Δ. Καραβάς, Α. Καραγκούνη, Π. Πανταζόπουλος, Ι. Παπαδάκης, Θ. Παραμύθας, Γ. Πιτσιλής, Ε. Ράντος, Θ. Σκαφιδά, Χ. Τιμαγένης, Γ. Φουφόπουλος
  • Έκδοση: 2016
  • Σελίδες: 648
  • Σχήμα:17 Χ 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα υπο­δείγματα που αφορούν τη φορολογική διαδικασία, αλλά και την δικαστική αμφισβή­τηση πράξεων και παραλείψεων των φορολογικών αρχών, αντικείμενα που λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών, αλλά και της πολυπλοκότητάς τους προκαλούν ανασφά­λεια ακόμη και σε δικηγόρους με ειδίκευση στη φορολογία. Καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί η πλειονότητα των ειδικότερων θεμάτων των φορολογικών διαφορών, ώστε ο δικηγόρος να έχει ένα χρήσιμο κάθε φορά υπόδειγμα που θα τον βοηθήσει να συντάξει με πληρότητα τα κύρια διαδικαστικά έγγραφα καθώς και τη φορολογική προσφυγή (διοικητική ή δικαστική) με βάση τα εκάστοτε υπάρχοντα πραγματικά περιστατικά.

Ειδικότερα, η πρώτη ενότητα του βιβλίου, που αφορά τη διαδικασία ενώπιον των αρχών της φορολογικής διοίκησης, χωρίζεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια: α) Απόψεις – Έγγραφα ενώπιον της Φορολογικής Αρχής, β) Ενδικοφανείς προσφυγές, γ) Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται τα υποδείγματα ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν τη δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων/παραλείψεων της φορολογικής διοίκησης και χωρίζονται σε: α) Προσφυγές που αφορούν τα ειδικότερα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, πρόστιμα, φορολογία κληρονομιών και άλλες φορολογίες), β) αίτηση αναστολής, γ) έφεση, δ) αναίρεση, ε) τριτανακοπή, στ) ανακοπή ερημοδικίας, ζ) αίτηση αναθεώρησης, η) αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας, θ) πρόσθετοι λόγοι, ι) υπομνήματα και ια) ανακοπές. Στο έργο έχουν ενταχθεί, επίσης, υπόδειγμα προσφυγής κατά τελωνειακής καταλογιστικής πράξης, καθώς και υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για φορολογική διαφορά.

Επιπλέον, με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ακολουθούν κάθε υπόδειγμα, προσφέρονται οι βασικές θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις για κάθε ειδικότερο θέμα. Με τις εμπεριεχόμενες περαιτέρω παραπομπές καθοδηγείται δε ο ενδιαφερόμενος στη γρήγορη εξεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και χρήσιμης δικαστηριακής νομολογίας. Το έργο συμπληρώνεται από χρήσιμο συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση του βιβλίου «Υποδείγματα φορολογικού δικαίου» εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου των δικηγόρων, οι οποίοι κατά κανόνα λειτουργούν υπό την πίεση της καθημερινότητας και της στενότητας του χρόνου, ιδίως αυτών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στενότερα με τις διαφορές του φορολογικού δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
α. Έγγραφα προς τη φορολογική Διοίκηση - Απόψεις 
1. Απόψεις (αντιρρήσεις) επί της επικείμενης έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος [Β. Αθανασάκη]Σελ. 3
ΠαρατηρήσειςΣελ. 14
2. Απόψεις επί αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου [Ι. Παπαδάκης]Σελ. 15
ΠαρατηρήσειςΣελ. 23
3. Απάντηση σε κλήση προς ακρόαση - Υπόμνημα επί προσωρινής πράξης επιβολής προστίμου [Β. Αθανασάκη]Σελ. 27
ΠαρατηρήσειςΣελ. 37
4. Απόψεις επί ελέγχου με έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού [Γ. Πιτσιλής]Σελ. 39
ΠαρατηρήσειςΣελ. 46
5. Τεκμηρίωση τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών (απαραίτητα στοιχεία) [Θ. Παραμύθας]Σελ. 49
ΠαρατηρήσειςΣελ. 53
β. Ενδικοφανείς προσφυγές 
6. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης του αιτήματος μεταβολής φορολογικής κατοικίας [Γ. Πιτσιλής]Σελ. 61
ΠαρατηρήσειςΣελ. 66
7. Ενδικοφανής προσφυγή - Άρνηση χορήγησης ΑΦΕ [Γ. Πιτσιλής]Σελ. 69
ΠαρατηρήσειςΣελ. 76
8. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόρριψης επιφύλαξης επί φορολογικής δήλωσης [Ι. Παπαδάκης]Σελ. 79
ΠαρατηρήσειςΣελ. 87
9. Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης [Θ. Παραμύθας]Σελ. 89
ΠαρατηρήσειςΣελ. 97
10. Ενδικοφανής προσφυγή κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος λόγω απόρριψης εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων, χρησιμοποιούμενων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μεθόδων τεκμηρίωσης [Θ. Παραμύθας]Σελ. 105
ΠαρατηρήσειςΣελ. 117
11. Ενδικοφανής προσφυγή κατά απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 56 του ΚΦΔ (Ν 4174/2013), λόγω εντοπισμού εκ μέρους της φορολογικής αρχής επιπλέον συνδεδεμένων προσώπων [Θ. Παραμύθας]Σελ. 121
ΠαρατηρήσειςΣελ. 130
12. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 135
ΠαρατηρήσειςΣελ. 141
13. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου [Β. Αθανασάκη]Σελ. 143
ΠαρατηρήσειςΣελ. 169
14. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ [Β. Αθανασάκη]Σελ. 173
ΠαρατηρήσειςΣελ. 185
15. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής διασφαλιστικών μέτρων άρθ. 46 ΚΦΔ [Δ. Καραβάς] Σελ. 189
ΠαρατηρήσειςΣελ. 193
16. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης επιβολής προστίμου λόγω λήψης εικονικών στοιχείων [Γ. Πιτσιλής] Σελ. 197
ΠαρατηρήσειςΣελ. 204
17. Ενδικοφανής προσφυγή αμφισβήτησης αντικειμενικής αξίας ακινήτου (άρθ. 10 Β παρ. 4 ΚΦΚ) [Γ. Φουφόπουλος]Σελ. 209
ΠαρατηρήσειςΣελ. 218
γ. Τεκμηρίωση απόκτησης μερισμάτων από ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
18. Δικαιολογητικά απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιριών και υποδείγματα βεβαιώσεων μερισμάτων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου [Χ. Τιμαγένης]Σελ. 223
18α. Υπόδειγμα βεβαίωσης Πλοιοκτήτριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης]Σελ. 226
18β. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Holding Company [Χ. Τιμαγένης]Σελ. 227
18γ. Υπόδειγμα βεβαίωσης Διαχειρίστριας Εταιρίας [Χ. Τιμαγένης]Σελ. 228
Παρατηρήσεις (Κοινές 18, 18α, 18β, 18γ)Σελ. 229
II. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
α. Προσφυγές 
i. Εισόδημα 
19. Προσφυγή κατά απόφασης επί ενδικοφανούς σχετικά με την απόρριψη δαπάνης [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 237
ΠαρατηρήσειςΣελ. 243
20. Προσφυγή κατά απόρριψης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 245
ΠαρατηρήσειςΣελ. 251
21. Προσφυγή κατά καταλογισμού έκτακτης εισφοράς [Θ. Σκαφιδά]Σελ. 253
22. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής κατά καταλογισμού έκτακτης εισφοράς [Θ. Σκαφιδά]Σελ. 259
Παρατηρήσεις (Κοινές 21, 22)Σελ. 262
23. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος λόγω εντοπισμού άσκησης πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα (place of effective management) [Θ. Παραμύθας]Σελ. 265
ΠαρατηρήσειςΣελ. 274
24. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και κατά σχετικού προστίμου του ΚΦΔ λόγω απόρριψης της μεθόδου της συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής (CUP) [Θ. Παραμύθας]Σελ. 281
ΠαρατηρήσειςΣελ. 293
ii. ΦΠΑ 
25. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ [Ε. Ράντος]Σελ. 299
ΠαρατηρήσειςΣελ. 307
iii. Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
26. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά]Σελ. 313
ΠαρατηρήσειςΣελ. 326
26α. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης φόρου κληρονομιών [Θ. Σκαφιδά]Σελ. 327
ΠαρατηρήσειςΣελ. 330
iv. Πρόστιμα 
27. Προσφυγή κατά της απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου του ΚΦΔ [Ι. Γκότσης]Σελ. 331
ΠαρατηρήσειςΣελ. 337
v. Άλλες φορολογίες 
28. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δημοτικής φορολογίας [Κ. Λαμπαδάριος]Σελ. 339
Παρατηρήσεις Σελ. 347
29. Προσφυγή για την επιστροφή ΦΜΑ λόγω ματαίωσης συμβολαίου (άρθρο 16 Ν 1587/1950) [Κ. Λαμπαδάριος]Σελ. 349
ΠαρατηρήσειςΣελ. 353
vi. Τελωνειακή νομοθεσία 
30. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής δασμών και πολλαπλών τελών [Γ. Φουφόπουλος]Σελ. 355
ΠαρατηρήσειςΣελ. 362
vii. Άλλα θέματα 
31. Προσφυγή κατά απόφασης της ΔΕΔ επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά των μέτρων του άρθρου 46 ΚΦΔ [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 365
ΠαρατηρήσειςΣελ. 372
β. Αιτήσεις αναστολής 
32. Αίτηση αναστολής επί προσφυγής [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 375
32α. Αίτηση αναστολής επί ανακοπής [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 381
Παρατηρήσεις (Κοινές 32, 32α)Σελ. 387
γ. Έφεση 
33. Έφεση κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 391
ΠαρατηρήσειςΣελ. 406
34. Αίτηση αναστολής επί έφεσης κατά απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 409
ΠαρατηρήσειςΣελ. 414
δ. Αναίρεση 
35. Αναίρεση κατά απόφασης δικαστηρίου που αποφάσισε ανέκκλητα [Γ. Φουφόπουλος]Σελ. 417
ΠαρατηρήσειςΣελ. 427
36. Αίναίρεση κατά εφετειακής απόφασης [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 429
ΠαρατηρήσειςΣελ. 433
ε. Τριτανακοπή 
37. Τριτανακοπή επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]Σελ. 437
ΠαρατηρήσειςΣελ. 443
στ. Ανακοπή ερημοδικίας 
38. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]Σελ. 447
ΠαρατηρήσειςΣελ. 451
39. Ανακοπή ερημοδικίας επί φορολογικών διαφορών [Θ. Σκαφιδά]Σελ. 453
ΠαρατηρήσειςΣελ. 461
ζ. Αίτηση αναθεώρησης 
40. Αίτηση αναθεώρησης επί φορολογικών διαφορών [Β. Αθανασάκη]Σελ. 465
Παρατηρήσεις Σελ. 469
η. Αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας απόφασης 
41. Αίτηση ερμηνείας απόφασης επί φορολογικών διαφορών [Π. Πανταζόπουλος]Σελ. 473
ΠαρατηρήσειςΣελ. 476
θ. Πρόσθετοι λόγοι 
42. Πρόσθετοι λόγοι προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο [Β. Αθανασάκη]Σελ. 479
ΠαρατηρήσειςΣελ. 488
43. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης [Β. Αθανασάκη]Σελ. 489
ΠαρατηρήσειςΣελ. 494
44. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης [Β. Αθανασάκη]Σελ. 495
ΠαρατηρήσειςΣελ. 508
ι. Υπομνήματα 
45. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]Σελ. 511
45α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]Σελ. 523
46. Υπόμνημα επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]Σελ. 529
46α. Υπόμνημα - Αντίκρουση επί προσφυγής [Β. Αθανασάκη]Σελ. 543
Παρατηρήσεις (Κοινές 45, 45α, 46, 46α)Σελ. 546
47. Υπόμνημα επί αναίρεσης [Β. Αθανασάκη]Σελ. 547
ΠαρατηρήσειςΣελ. 556
ια. Ανακοπές 
48. Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης [Γ. Φουφόπουλος]Σελ. 559
ΠαρατηρήσειςΣελ. 566
49. Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης [Γ. Φουφόπουλος]Σελ. 573
ΠαρατηρήσειςΣελ. 579
50. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού [Ε. Ράντος]Σελ. 583
ΠαρατηρήσειςΣελ. 593
IIΙ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ) 
51. Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ [Γ. Φουφόπουλος]Σελ. 601
ΠαρατηρήσειςΣελ. 618
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 621
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.