ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαγράμματα - Ερμηνευτικά σχόλια - Υποδείγματα
  • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
  • Δικονομία φορολογικών διαφορών 
  • Είσπραξη φορολογικών εσόδων (ΚΦΔ, ΚΕΔΕ)
  • Συγγραφέας: Ε. Μπακάλης, Π. Πανταζόπουλος
  • Έκδοση: 2016
  • Σελίδες: 384
  • Σχήμα:17 Χ 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο πλαίσιο των εκδόσεων που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν με σχηματικό τρόπο, υπό μορφή διαγραμμάτων, βασικά νομοθετήματα της ελληνικής νομοθεσίας, κυκλοφόρησε η «Φορολογική διαδικασία» που αφορά στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τη δικονομία των φορολογικών διαφορών και τη διαδικασία για την αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των φορολογικών εσόδων. 

Στο παρόν έργο καταβλήθηκε προσπάθεια ο Κώδικας να απεικονιστεί σχηματικά, με τη μορφή συνοπτικών διαγραμμάτων, ώστε ο χρήστης εύκολα να μπορεί να διατρέξει τους κανόνες δικαίου που θέτει ο Ν 4174/2013, αλλά και να βρει απάντηση στα ερωτήματά του και να οργανώσει τις ενέργειες του, χωρίς να απαιτείται να καταφύγει στο ίδιο το κείμενο του νόμου, παρά μόνο διαβάζοντας το οικείο κάθε φορά διάγραμμα.

Τα διαγράμματα απεικονίζουν ένα άρθρο του ΚΦΔ κάθε φορά (εκτός αν συστηματικοί λόγοι ή λόγοι διευκόλυνσης του αναγνώστη καθιστούν αναγκαία την απεικόνιση περισσοτέρων άρθρων μαζί) και είναι κατανεμημένα ανά ενότητες, σύμφωνα και με τα κεφάλαια του Κώδικα. Επιπλέον, τα διαγράμματα συνοδεύονται από σύντομο ερμηνευτικό σχολιασμό, ανά ενότητα του Κώδικα, όπου κυρίως δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες στον εφαρμοστή του ΚΦΔ, με βάση τις αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα κατʼ εξουσιοδότηση και για την ερμηνεία του Κώδικα. Ακόμη, όπου αυτό ήταν δυνατόν, έγινε προσπάθεια σύνδεσης της ήδη υπάρχουσας νομολογίας με τις νέες ρυθμίσεις. 

Σημειώνονται, επίσης, όσες, λίγες προς το παρόν, δικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί σχετικά με τον ίδιο τον ΚΦΔ. Για το σκοπό της παρουσίασης κατά το δυνατόν συνολικά της αντιμετώπισης των φορολογικών υποθέσεων, στο έργο παρουσιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο (υπό μορφή διαγραμμάτων και κατόπιν σχολιασμού) τόσο οι δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά στις φορολογικές διαφορές όσο και οι διατάξεις του ΚΕΔΕ σχετικά με την εκτέλεση για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, στις οποίες, άλλωστε και ο ΚΦΔ παραπέμπει. Ο χρήστης του Έργου έχει τη δυνατότητα να δει σχηματικά όλη την πορεία μίας φορολογικής υπόθεσης, από τη γένεση της με την εκκίνηση της οικείας διαδικασίας μέχρι τη λήψη μέτρων από τη Φορολογική Διοίκηση για την είσπραξη του σχετικού ποσού που καταλογίστηκε.

Τέλος, παρατίθενται ορισμένα αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με διαδικασίες του Κώδικα, με συνοπτικές παρατηρήσεις. Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση αυτή, με την λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη, σύμφωνα με τα τελευταία νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, προσέγγιση των σχετικών θεμάτων αλλά και με την πρακτική αντιμετώπισή τους, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση του νομικού της πράξης, του λογιστή, του οικονομικού και φορολογικού συμβούλου και εν γένει κάθε επαγγελματία που ασχολείται καθημερινά με το φορολογικό δίκαιο, προσφέροντάς του ένα εύχρηστο, πρακτικό και πλήρες βοήθημα.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΜΕΡΟΣ Α΄ Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) [Διαγράμματα 1-12]  
[1] Γενικές Διατάξεις - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Κοινοποίηση - Έντυπα - Προθεσμίες - Φορολογικός εκπρόσωπος - Εγκύκλιοι  
Διάγραμμα Σελ. 3
Ερμηνευτικά σχόλια  
Γενικά (άρθρο 1 ΚΦΔ) Σελ. 10
Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 ΚΦΔ) Σελ. 11
Ορισμοί (άρθρο 3 ΚΦΔ) Σελ. 11
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων  
και εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 4 ΚΦΔ) Σελ. 13
Κοινοποίηση πράξεων (άρθρο 5 ΚΦΔ) Σελ. 14
Έντυπα (άρθρο 6 ΚΦΔ) Σελ. 16
Προθεσμίες (άρθρο 7 ΚΦΔ) Σελ. 16
Φορολογικός εκπρόσωπος (άρθρο 8 ΚΦΔ) Σελ. 17
Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες (άρθρο 9 ΚΦΔ) Σελ. 17
[2] Φορολογικό Μητρώο [άρθρο 10]  
Διάγραμμα Σελ. 19
Ερμηνευτικά σχόλια  
Φορολογικό μητρώο - ΑΦΜ (άρθρα 10 - 11 ΚΦΔ) Σελ. 21
[3] Αποδεικτικό Ενημερότητας [άρθρο 12]  
Διάγραμμα Σελ. 25
Ερμηνευτικά σχόλια  
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 12 ΚΦΔ) Σελ. 26
Βεβαίωση οφειλής Σελ. 28
[4] Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων  
Διάγραμμα Σελ. 31
Ερμηνευτικά σχόλια  
Βιβλία και στοιχεία (άρθρο 13 ΚΦΔ) Σελ. 35
Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους (άρθρα 14, 15, 16 ΚΦΔ) Σελ. 36
Πληροφορίες από τρίτους Σελ. 37
Στοιχεία κ.λπ. σε άλλη γλώσσα Σελ. 38
Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο (άρθρο 17 ΚΦΔ) Σελ. 40
Άρση απορρήτου Σελ. 41
Περιπτωσιολογία άρσης απορρήτου Σελ. 43
Υπηρεσίες υπέρ των οποίων αίρεται το απόρρητο Σελ. 45
Δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων Σελ. 46
[5] Υποβολή δηλώσεων  
Διάγραμμα Σελ. 47
Ερμηνευτικά σχόλια  
Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18, 19, 20 ΚΦΔ) Σελ. 49
[6] Ενδοομιλικές συναλλαγές  
Διάγραμμα Σελ. 53
Ερμηνευτικά σχόλια  
Φάκελος τεκμηρίωσης (άρθρο 21 ΚΦΔ) Σελ. 56
Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (άρθρο 22 ΚΦΔ) Σελ. 62
[7] Φορολογικοί έλεγχοι  
Διάγραμμα Σελ. 69
Ερμηνευτικά σχόλια  
Εξουσίες φορολογικής διοίκησης (άρθρο 23 ΚΦΔ) Σελ. 74
Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία (άρθρο 24 ΚΦΔ) Σελ. 75
Διενέργεια φορολογικού ελέγχου (άρθρο 25 ΚΦΔ) Σελ. 78
Είσοδος σε κατοικία Σελ. 80
Επανέλεγχος Σελ. 82
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26 ΚΦΔ) Σελ. 83
Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (άρθρο 27 ΚΦΔ) Σελ. 84
Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΔ) Σελ. 86
Προσωρινός διορθωτικός πρσδιορισμός του φόρου Σελ. 86
Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Σελ. 87
Έκθεση ελέγχου Σελ. 88
Πρόστιμα Σελ. 90
Αμοιβαία διοικητική συνδρομή (άρθρο 29 ΚΦΔ) Σελ. 91
[8] Προσδιορισμός του φόρου  
Διάγραμμα Σελ. 93
Ερμηνευτικά σχόλια  
Προσδιορισμός φόρου (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ΚΦΔ) Σελ. 98
Πράξεις προσδιορισμού του φόρου Σελ. 100
Άμεσος προσδιορισμός Σελ. 100
Διοικητικός προσδιορισμός Σελ. 101
Εκτιμώμενος προσδιορισμός Σελ. 101
Διορθωτικός προσδιορισμός Σελ. 102
Προληπτικός προσδιορισμός Σελ. 103
Έκδοση πράξης προσδιορισμού μετά από απόφαση δικαστηρίου Σελ. 104
Παραγραφή (άρθρο 36 ΚΦΔ) Σελ. 104
Παράταση χρόνου παραγραφής Σελ. 104
Φοροδιαφυγή Σελ. 105
Παράταση χρόνου παραγραφής με διάταξη νόμου Σελ. 105
Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38 ΚΦΔ) Σελ. 107
Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας (άρθρο 39 ΚΦΔ) Σελ. 108
[9] Είσπραξη  
Διάγραμμα Σελ. 111
Ερμηνευτικά σχόλια  
Αρμόδια όργανα προς είσπραξη (άρθρο 40 ΚΦΔ) Σελ. 122
Πληρωμή φόρου (άρθρο 41 ΚΦΔ) Σελ. 122
Επιστροφή φόρου (άρθρο 42 ΚΦΔ) Σελ. 122
Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής  
σε δόσεις (άρθρο 43 ΚΦΔ) Σελ. 123
Σειρά εξόφλησης (άρθρο 44 ΚΦΔ) Σελ. 125
Εκτελεστός τίτλος για την είσπραξη (άρθρο 45 ΚΦΔ) Σελ. 125
Λήψη διασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46 ΚΦΔ) Σελ. 126
Ακρόαση στην περίπτωση των διασφαλιστικών μέτρων Σελ. 127
Φύση των μέτρων Σελ. 127
Μη εφαρμογή των μέτρων Σελ. 127
Λήψη των μέτρων Σελ. 129
Πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα Σελ. 129
Αναστολή των μέτρων Σελ. 130
Άρση των μέτρων Σελ. 131
Ολική άρση των μέτρων Σελ. 132
Αμφισβήτηση των μέτρων Σελ. 134
Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 47, 48, 49 ΚΦΔ) Σελ. 134
Αναγκαστική Εκτέλεση (άρθρο 48 ΚΦΔ) Σελ. 137
Συμψηφισμός Σελ. 137
Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 ΚΦΔ) Σελ. 139
Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50 ΚΦΔ) Σελ. 140
Δικαιώματα ευθυνομένων αλληλλεγγύως προσώπων Σελ. 144
Παραγραφή είσπραξης φόρων (άρθρο 51 ΚΦΔ) Σελ. 145
[10] Τόκοι και πρόστιμα  
Διάγραμμα Σελ. 147
Ερμηνευτικά σχόλια  
Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 53 ΚΦΔ) Σελ. 155
Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54 ΚΦΔ) Σελ. 156
Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Σελ. 157
Μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης Σελ. 158
Άρνηση συνεργασίας κατά το φορολογικό έλεγχο Σελ. 159
Μη εγγραφή στο Μητρώο/Εγγραφή περισσότερες φορές Σελ. 159
Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις Σελ. 159
Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων Σελ. 160
Φορολογίες κεφαλαίου Σελ. 161
Επανάληψη παραβάσεων Σελ. 161
Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55 ΚΦΔ) Σελ. 162
Παραπομπή αδικημάτων φοροδιαφυγής σε δίκη (άρθρο 55Α ΚΦΔ) Σελ. 163
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς  
Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών  
συναλλαγών (άρθρο 56 ΚΦΔ) Σελ. 163
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (άρθρο 58 ΚΦΔ) Σελ. 163
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ (άρθρο 58Α ΚΦΔ) Σελ. 165
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59 ΚΦΔ) Σελ. 166
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθρο 60 ΚΦΔ) Σελ. 166
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61 ΚΦΔ) Σελ. 167
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων (άρθρο 62 ΚΦΔ) Σελ. 167
[11] Διαδικασίες προσφυγής [άρθρο 63]  
Διάγραμμα Σελ. 169
Ερμηνευτικά σχόλια  
Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή (άρθρο 63 ΚΦΔ) Σελ. 173
Αίτημα αναστολής Σελ. 175
Απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 177
Ακρόαση υπόχρεου Σελ. 177
Αιτιολογία απόφασης Σελ. 179
Νέα πράξη Σελ. 179
Προσφυγή κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς Σελ. 179
Αιτιολογία - Βάρος απόδειξης (άρθρα 64, 65 ΚΦΔ) Σελ. 181
[12] Εγκλήματα Φοροδιαφυγής [άρθρο 66 ΚΦΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 183
Ερμηνευτικά σχόλια  
ΚΦΔ - Ποινικές Κυρώσεις (άρθρα 66-71) Σελ. 189
Αδίκημα φοροδιαφυγής λόγω μη υποβολής ή υποβολής  
ανακριβούς δήλωσης Σελ. 189
Αδίκημα μη απόδοσης, ανακριβούς απόδοσης κ.λπ. φόρου Σελ. 190
Αδίκημα έκδοσης, αποδοχής πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων Σελ. 191
Άσκηση ποινικής δίωξης Σελ. 193
Παραγραφή Σελ. 193
Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 194
ΜΕΡΟΣ Β΄ Δικονομία φορολογικών διαφορών [Διαγράμματα 1-10]  
[1] Φορολογικές Διαφορές [άρθρα 1-2 ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 197
[2] Αρμοδιότητα καθΑ ύλη σε πρώτο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 198
[3] Αρμοδιότητα καθΑ ύλη σε δεύτερο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 199
[4] Αρμοδιότητα κατά τόπο [άρθρο 7 ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 199
[5] Εκπροσώπηση του Δημοσίου - Επιδόσεις [άρθρα 25, 49 ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 200
[6] Ενδικοφανής διαδικασία [άρθρο 63 ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 201
[7] Ενδοστρεφής δίκη στις φορολογικές διαφορές [άρθρο 64 ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 202
[8] Προσφυγή [άρθρα 63 επ. ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 202
[9] Προσωρινή δικαστική προστασία [άρθρα 200 επ. ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 206
[10] Έφεση [άρθρα 92 επ. ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 209
Ερμηνευτικά σχόλια  
Η έννοια της φορολογικής διαφοράς (Άρθρα 2 - 5 ΚΔΔ) Σελ. 212
Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές Σελ. 213
Επίλυση φορολογικών διαφορών με αγωγή Σελ. 214
Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων Σελ. 215
ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα (Άρθρο 6 ΚΔΔ) Σελ. 218
Περισσότερα πρόστιμα ΚΒΣ Σελ. 220
Κατά προτεραιότητα εκδίκαση Σελ. 220
Νομιμοποίηση πληρεξουσίων - Συμπλήρωση παραλείψεων (Άρθρα 27 - 30 και 139Α ΚΔΔ) Σελ. 221
Πτωχός Σελ. 222
Νομιμοποίηση ΑΕ Σελ. 224
Περιεχόμενο δικογράφου (Άρθρα 45 - 46 ΚΔΔ) Σελ. 226
Επιδόσεις (Άρθρα 47 - 57 ΚΔΔ) Σελ. 228
Προθεσμίες (Άρθρα 60 - 61 ΚΔΔ) Σελ. 232
Προσφυγή (Άρθρα 63 - 70 ΚΔΔ) Σελ. 233
Προσβαλλόμενες πράξεις (Άρθρο 63 ΚΔΔ) Σελ. 233
Ενδικοφανής προσφυγή Σελ. 235
Ενεργητική νομιμοποίηση (Άρθρο 64 ΚΔΔ) Σελ. 237
Παθητική νομιμοποίηση (Άρθρο 65 ΚΔΔ) Σελ. 240
Προθεσμία (Άρθρο 66 ΚΔΔ) Σελ. 240
Διακοπή της προθεσμίας (Άρθρο 67 ΚΔΔ) Σελ. 242
Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής (Άρθρο 68 ΚΔΔ) Σελ. 243
Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής (Άρθρο 69 ΚΔΔ) Σελ. 244
Δεύτερη προσφυγή (Άρθρο 70 ΚΔΔ) Σελ. 246
Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής (Άρθρο 79 ΚΔΔ) Σελ. 247
Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας Σελ. 247
Εξουσία δικαστηρίου Σελ. 248
Αυτεπάγγελτος έλεγχος επί φορολογικών πράξεων Σελ. 249
Φορολογική απαλλαγή Σελ. 250
Χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος Σελ. 250
Μεταβολή της πραγματικής βάσης Σελ. 250
Λήψη, καταχώριση εικονικού τιμολογίου Σελ. 252
Έφεση (Άρθρα 92 - 100 ΚΔΔ) Σελ. 252
Καταβολή ποσοστού του οφειλόμενου φόρου Σελ. 253
Πρόσθετη παρέμβαση (Άρθρο 113 ΚΔΔ) Σελ. 259
Αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 260
Συνάφεια πράξεων (Άρθρο 122 ΚΔΔ) Σελ. 261
Προδικασία - Επίδοση αντιγράφου της προσφυγής (Άρθρο 126 ΚΔΔ) Σελ. 262
Πρόσθετοι λόγοι (Άρθρο 131 ΚΔΔ) Σελ. 264
Υπόμνημα (Άρθρο 138 ΚΔΔ) Σελ. 265
Παραίτηση (Άρθρο 143 ΚΔΔ) Σελ. 265
Απόδειξη (Άρθρα 144 - 145 ΚΔΔ) Σελ. 266
Αποδεικτικά μέσα (Άρθρα 147 επ. ΚΔΔ) Σελ. 266
Προσωρινή δικαστική προστασία (Άρθρα 200 - 209 ΚΔΔ) Σελ. 267
Αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης Σελ. 270
Παράβολο (Άρθρο 277 ΚΔΔ) Σελ. 275
Συμπλήρωση παραβόλου Σελ. 277
Εκτέλεση της πράξης - Ταμειακή βεβαίωση Σελ. 277
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Σελ. 278
ΜΕΡΟΣ Γ΄ Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδων [Διαγράμματα 1-5]  
[1] Αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη φορολογικών εσόδων [άρθρα 45, 47, 48 ΚΦΔ, ΚΕΔΕ]  
Διάγραμμα Σελ. 281
[2] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 10 επ. ΚΕΔΕ]  
Διάγραμμα Σελ. 283
[3] Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου [άρθρα 30 επ. ΚΕΔΕ]  
Διάγραμμα Σελ. 284
[4] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρα 35 επ. ΚΕΔΕ]  
Διάγραμμα Σελ. 286
[5] Ανακοπές [άρθρα 216 επ. ΚΔΔ]  
Διάγραμμα Σελ. 287
Ερμηνευτικά σχόλια  
Εκτελεστοί τίτλοι (Άρθρα 45, 47 ΚΦΔ, 2, 4 ΚΕΔΕ) Σελ. 289
Αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης Σελ. 290
Ατομική ειδοποίηση Σελ. 293
Αλληλέγγυα ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 294
Κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης Σελ. 297
Θάνατος φορολογούμενου Σελ. 299
Ατομική ειδοποίηση - κατάσχεση στα χέρια τρίτου Σελ. 299
Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (Άρθρα 9 επ. ΚΕΔΕ) Σελ. 300
Όρια της ευχέρειας του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη του πλέον πρόσφορου μέτρου εκτέλεσης Σελ. 300
Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη Σελ. 301
Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου Σελ. 302
Ανακοπές (Άρθρα 216 επ. ΚΔΔ) Σελ. 305
Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης Σελ. 306
Ανακοπή κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 307
Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού Σελ. 308
Ενεργητική/Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 309
Προθεσμία Σελ. 311
Δικόγραφο Σελ. 311
Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 312
Εξουσία δικαστηρίου Σελ. 313
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Απόψεις επί προσωρινού προσδιορισμού προστίμου Σελ. 319
Παρατηρήσεις Σελ. 324
2. Ενδικοφανής προσφυγή και αναστολή Σελ. 325
Παρατηρήσεις Σελ. 332
3. Προσφυγή Σελ. 335
Παρατηρήσεις Σελ. 342
4. Έφεση Σελ. 343
Παρατηρήσεις Σελ. 350
5. Αίτηση αναίρεσης Σελ. 351
Παρατηρήσεις Σελ. 355
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 357
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.