ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα

Λογιστικά βιβλία και στοιχεία Κανόνες επιμέτρησης - αποτίμησης Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014 Παραδείγματα - Εφαρμογές - Σχόλια
 • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Ορ. Βλησμάς, Β - Χρ. Ναούμ
 • Έκδοση: 2η 2016
 • Σελίδες: 424
 • Σχήμα:17 х 24
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€38 Φυσικά πρόσωπα
€48 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€38.00 Φυσικά πρόσωπα
€48.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€42 Φυσικά πρόσωπα
€53 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η δεύτερη -μετά την πρώτη έγκαιρη και έγκυρη- επιτυχημένη έκδοση του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα», κρίθηκε επιβεβλημένη, ιδίως μετά και τη δημοσίευση της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Τα αναλυτικά παραδείγματα και οι εφαρμογές που συνόδευαν τη θεωρία και τα σχόλια στην πρώτη έκδοση του βιβλίου έχουν εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο, ενώ, παράλληλα, αναλύονται όλες οι νέες έννοιες και διαδικασίες που εισάγονται με τον Ν 4308/2014 και που αλλάζουν το ελληνικό λογιστικό κανονιστικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των λογιστικών διαδικασιών. Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα – 2η έκδοση 2016» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

 • Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων
 • Λογιστικά Αρχεία
 • Παραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξεις
 • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Προσάρτημα (σημειώσεις)
 • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Εφαρμογές για το κλείσιμο της χρήσης για πολύ μικρές και μικρές οντότητες
 • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Νέο σχέδιο λογαριασμών
 • Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η παρούσα δεύτερη έκδοση στοχεύει να αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο όπου κάθε λογιστής, φοροτεχνικός, προϊστάμενος Λογιστηρίου, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος, στέλεχος επιχείρησης αλλά και νομικός θα μπορεί να ανατρέχει, για να βρει λύση σε μία σειρά αποριών που δημιουργούνται από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε ο νόμος και κατόπιν η Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, σχετικά με τις κάθε είδους λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους 
[Β. Μιχελινάκης] 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 17
Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτωνΣελ. 19
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. ΓενικάΣελ. 21
2. Κατηγορίες μεγέθουςΣελ. 22
23 
2.2. ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Οντότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/34/ΕΕ (παρ. 2γ, άρθρου 1 του Ν 4308/2014)Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Λογιστικά αρχεία: Τα νέα λογιστικά βιβλία 
[Β. Μιχελινάκης] 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
31 
32 
Άρθρο 5. -- Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματοςΣελ. 33
Άρθρο 6. -- Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείωνΣελ. 36
Άρθρο 7. -- Διαφύλαξη λογιστικών αρχείωνΣελ. 36
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Λογιστικά αρχεία 
1.1. Ορισμός - περιεχόμενοΣελ. 37
39 
2. Απλογραφικά βιβλία 
2.1. ΠεριεχόμενοΣελ. 44
3. Διπλογραφικά βιβλία 
3.1. ΥπόχρεοιΣελ. 46
3.2. Τρόπος τήρησηςΣελ. 47
4. Λοιπά λογιστικά αρχεία 
4.1. ΓενικάΣελ. 48
4.2. Το Μητρώο ΠαγίωνΣελ. 49
4.3. Το αρχείο αποθεμάτωνΣελ. 50
4.3.1. Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)Σελ. 51
4.3.2. Οι προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματαΣελ. 51
4.3.3. Απαλλαγές από την τήρηση αρχείου αποθεμάτωνΣελ. 52
5. Στοιχεία ή τεκμήρια 
5.1. ΓενικάΣελ. 55
5.2. Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτωνΣελ. 56
5.2.1. Τεκμηρίωση της διακίνησης με την έκδοση παραστατικού διακίνησηςΣελ. 57
5.2.2. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του παραστατικού διακίνησηςΣελ. 58
5.2.3. Τήρηση αρχείου ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων Σελ. 59
6. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείωνΣελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις 
[Β. Μιχελινάκης] 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 8. -- Τιμολόγιο πώλησηςΣελ. 63
Άρθρο 9. -- Περιεχόμενο τιμολογίουΣελ. 64
Άρθρο 10. -- Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιοΣελ. 65
Άρθρο 11. -- Χρόνος έκδοσης τιμολογίουΣελ. 66
Άρθρο 12. -- Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιώνΣελ. 66
Άρθρο 13. -- Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησηςΣελ. 68
Άρθρο 14. -- Ηλεκτρονικό τιμολόγιοΣελ. 68
Άρθρο 15. -- Αυθεντικότητα του τιμολογίουΣελ. 69
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Τα στοιχεία πωλήσεων 
70 
1.2. Απλοποιημένο τιμολόγιοΣελ. 71
1.3. Χρόνος έκδοσης τιμολογίουΣελ. 72
1.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιοΣελ. 74
1.5. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγώνΣελ. 78
1.6. Απαλλαγές από την έκδοση στοιχείωνΣελ. 84
1.7. Αυθεντικότητα του τιμολογίουΣελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
[Β. Μιχελινάκης] 
NOMOΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 16. -- Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 87
Άρθρο 17. -- Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 88
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. ΕισαγωγήΣελ. 90
2. Ανάλυση της αρχής του δεδουλευμένουΣελ. 97
2.1. Διπλογραφικά βιβλίαΣελ. 98
2.2. Απλογραφικά βιβλίαΣελ. 105
2.2.1. Χρονική τακτοποίηση εξόδουΣελ. 105
2.2.2. Χρονική τακτοποίηση εσόδουΣελ. 106
3. Το προσάρτημα (σημειώσεις)Σελ. 107
3.1. Μικρές οντότητεςΣελ. 108
3.2. Μεγάλες και μεσαίες οντότητεςΣελ. 110
4. Εργασίες κλεισίματος και κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 110
4.1. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένουΣελ. 111
4.1.1. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου στις οντότητες με απλογραφικά βιβλίαΣελ. 112
4.1.2. Η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου στις οντότητες με διπλογραφικά βιβλίαΣελ. 116
4.2. Η απογραφή και η επιμέτρησή τηςΣελ. 120
4.2.1. Η απογραφή οντοτήτων με απλογραφικά βιβλίαΣελ. 120
4.2.2. Η απογραφή οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλίαΣελ. 122
4.3. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 124
4.3.1. Αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων οντότητων με απλογραφικα βιβλίαΣελ. 125
4.3.2. Αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλίαΣελ. 127
4.4. Επιμέτρηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεωνΣελ. 133
4.4.1. ΠροβλέψειςΣελ. 133
4.4.2. Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών ΣτοιχείωνΣελ. 135
4.4.3. Επιμέτρηση υποχρεώσεωνΣελ. 137
4.4.4. Αναγνώριση κρατικών ενισχύσεων - επιχορηγήσεωνΣελ. 137
4.5. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσηςΣελ. 138
4.5.1. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης στα απλογραφικά βιβλίαΣελ. 139
4.5.2. Η κατάρτιση της φορολογικής βάσης στα διπλογραφικά βιβλίαΣελ. 140
4.6. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι εγγραφές κλεισίματοςΣελ. 144
4.6.1. Η κατάσταση αποτελεσμάτων στα απλογραφικά βιβλίαΣελ. 144
4.6.2. Οι οικονομικές καταστάσεις στα διπλογραφικά βιβλίαΣελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
[Ν. Σγουρινάκης] 
NOMOΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 18. -- Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχείαΣελ. 165
Άρθρο 19. -- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 168
Άρθρο 20. -- Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιώνΣελ. 169
Άρθρο 21. -- Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 169
Άρθρο 22. -- ΥποχρεώσειςΣελ. 170
Άρθρο 23. -- Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροιΣελ. 171
Άρθρο 24. -- Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξίαΣελ. 171
Άρθρο 25. -- Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτωνΣελ. 175
Άρθρο 26. -- Στοιχεία της καθαρής θέσηςΣελ. 176
Άρθρο 27. -- Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμαΣελ. 177
Άρθρο 28. -- Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθώνΣελ. 178
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. ΓενικάΣελ. 179
2. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχείαΣελ. 180
2.1. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων Σελ. 182
2.2. Χρηματοδοτική μίσθωσηΣελ. 189
2.3. Λειτουργική μίσθωση (κανονική μίσθωση)Σελ. 200
2.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 201
2.5. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιώνΣελ. 203
2.6. Ανάλυση των κανόνων επιμέτρησης των αποθεμάτων Σελ. 205
2.7. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 208
2.8. Αποτίμηση υποχρεώσεωνΣελ. 208
2.9. Κρατικές επιχορηγήσεις Σελ. 215
2.10. Αναβαλλόμενοι φόροιΣελ. 215
2.11. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξίαΣελ. 216
3. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
3.1. ΓενικάΣελ. 222
3.2. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμόΣελ. 223
3.3. Έξοδα κατʼ είδοςΣελ. 225
3.4. Άσκηση εφαρμογήςΣελ. 225
236 
5. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα 
5.1. Συναλλαγματική ισοτιμίαΣελ. 237
5.2. Συναλλαγματικές διαφορές νομισματικών στοιχείωνΣελ. 238
5.3. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία)Σελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις 
[Ν. Σγουρινάκης] 
NOMOΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 29. -- Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 239
Άρθρο 30. -- Απλοποιήσεις και απαλλαγέςΣελ. 243
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Γενικά για το προσάρτημαΣελ. 247
2. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΠροσάρτημαΣελ. 249
3. Πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση Χρηματοροών για χρησιμοποίηση στο Προσάρτημα (Σημειώσεις)Σελ. 258
4. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30)Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
[Ορ. Βλησμάς, Β.-Χρ. Ναούμ] 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 31. -- Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησηςΣελ. 271
Άρθρο 32. -- Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησηςΣελ. 272
Άρθρο 33. -- Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίησηΣελ. 273
Άρθρο 34. -- Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 276
Άρθρο 35. -- Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίεςΣελ. 278
Άρθρο 36. -- Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 278
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. ΕισαγωγήΣελ. 281
2. Το λογιστικό πρόβλημαΣελ. 281
3. Η έννοια του ελέγχου 
3.1. Κυρίαρχος έλεγχος και θυγατρικές λογιστικές οντότητεςΣελ. 284
3.2. Ουσιώδης επιρροή και συγγενείς λογιστικές οντότητεςΣελ. 287
3.3. Κοινοπραξίες, κοινές δραστηριότητες και συμμετοχικοί τίτλοιΣελ. 287
4. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησηςΣελ. 289
5. Οντότητες υπόχρεες και απαλλασσόμενες για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 292
6. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 298
7. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 302
7.1. Θυγατρικές λογιστικές οντότητεςΣελ. 303
7.2. Συγγενείς και κοινοπραξίεςΣελ. 316
7.3. Κοινές δραστηριότητεςΣελ. 320
8. Αναγκαίες γνωστοποιήσειςΣελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις 
[Ν. Σγουρινάκης] 
NOMOΘΕΣΙΑ 
Άρθρο 37. -- Πρώτη εφαρμογήΣελ. 323
Άρθρο 38. -- Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξειςΣελ. 324
Άρθρο 39. -- Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτωνΣελ. 326
Άρθρο 40. -- Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 326
Άρθρο 44. -- Έναρξη ισχύοςΣελ. 326
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1. Έναρξη ισχύος των διατάξεων Σελ. 327
2. Αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 328
3. Απογραφή έναρξηςΣελ. 329
4. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (μεταβατική διάταξη)Σελ. 330
5. Καταργούμενοι νόμοι και διατάξειςΣελ. 330
6. ΠαραπομπέςΣελ. 332
7. Σημαντική μεταβατική διάταξη (παρ. 6, άρθρου 38, Ν 4308/2014)Σελ. 332
8. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρο 39)Σελ. 333
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
Ορισμοί 
1. ΓενικάΣελ. 335
2. ΓλωσσάριοΣελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασηςΣελ. 360
Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασηςΣελ. 363
Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 366
Υπόδειγμα Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατʼ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασειςΣελ. 367
Υπόδειγμα Β.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 368
Υπόδειγμα Β.4 Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)Σελ. 369
Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτωνΣελ. 370
Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητεςΣελ. 371
Υπόδειγμα Β.7.1 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)Σελ. 371
Υπόδειγμα Β.7.2 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)Σελ. 374
Υπόδειγμα Β.8.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 377
Υπόδειγμα Β.8.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατʼ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 378
Υπόδειγμα Β.9 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 379
Υπόδειγμα Β.10 Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)Σελ. 380
Υπόδειγμα Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασηςΣελ. 381
Υπόδειγμα Β.12 Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012Σελ. 382
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
Σχέδιο λογαριασμών 
1. Ομάδες ΛογαριασμώνΣελ. 384
2. Aνάλυση λογαριασμού ΦΠΑ με το νέο σχέδιο λογαριασμώνΣελ. 396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 399
Ι. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος 
Πίνακας Δ.1: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.1.Σελ. 400
ΙΙ. Χρηματοποικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
Πίνακας Δ.2: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.1.2.Σελ. 405
ΙΙΙ. Καταστάσεις αποτελεσμάτων 
Πίνακας Δ.3: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.1.Σελ. 409
Πίνακας Δ.4: Σύνδεση με το Υπόδειγμα Β.2.2.Σελ. 411
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.