ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)

  • Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος
  • Έκδοση: 6η 2018
  • Σελίδες: 640
  • Σχήμα:10 x 13
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15 Φυσικά πρόσωπα
€20 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15.00 Φυσικά πρόσωπα
€20.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€16 Φυσικά πρόσωπα
€22 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκτη έκδοση είναι ενημερωμένη και με τον Ν 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104/13.6.2018), τον νέο νόμο για τις ΑΕ, που θα ισχύσει από 1.1.2019 και αντικαθιστά πλέον τον ΚΝ 2190/1920.

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες.

Ειδικότερα παρατίθενται: Οι νέες διατάξεις για την ΑΕ του Ν 4548/2018 (μαζί με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ως παράρτημα), οι διατάξεις του Ν 2190/1920, οι διατάξεις για την ΕΠΕ (Ν 3190/1955 μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4541/2018), για την ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία), όπως πλέον ρυθμίζονται με τον Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις νέες διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] Ν 4548/2018
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11] Σελ. 4
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14] Σελ. 11
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 15-22] Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 23-28] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 29-32] Σελ. 29
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρο 33] Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΟΧΕΣ [Άρθρα 34-55] Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 56-58] Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ [Άρθρα 59-74] Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρα 75-76] Σελ. 73
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 77-95] Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ [Άρθρα 96-108] Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 109-114] Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ [Άρθρο 115] Σελ. 108
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Άρθρα 116-140] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [Άρθρα 116-118] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 119-130] Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 131-134] Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ [Άρθρα 135-136] Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 137-140] Σελ. 129
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144] Σελ. 134
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157] Σελ. 141
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163] Σελ. 158
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171] Σελ. 161
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175] Σελ. 170
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181] Σελ. 173
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190] Σελ. 176
[2] ΚΝ 2190/1920
Περί Ανωνύμων Εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17] Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον
Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24] Σελ. 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον
Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ] Σελ. 249
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε] Σελ. 271
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον
Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α] Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον
Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ] Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον
Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε] Σελ. 302
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον
Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α] Σελ. 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον
Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ] Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67] Σελ. 316
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον
Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68] Σελ. 320
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α
Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α] Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β
Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80] Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον
Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81] Σελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α
Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87] Σελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β
Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88] Σελ. 346
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ
Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89] Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109] Σελ. 348
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133] Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143] Σελ. 354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146] Σελ. 357
[3] N 3190/1955
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Κεφ. Α΄
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 365
Κεφ. Β΄
Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9] Σελ. 367
Κεφ. Γ΄
Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21] Σελ. 372
Κεφ. Γ1΄
Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών [Άρθρα 22-26] Σελ. 378
Κεφ. Δ΄
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37] Σελ. 382
Κεφ. Ε΄
Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α] Σελ. 387
Κεφ. ΣΤ΄
Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β] Σελ. 391
Κεφ. Ζ΄
Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53] Σελ. 396
Κεφ. Η΄
Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55] Σελ. 399
Κεφ. Θ΄
Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56] Σελ. 400
Κεφ. Ι΄
Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών [Άρθρα 57-59] Σελ. 400
Κεφ. Ι1
Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59α] Σελ. 402
Κεφ. ΙΑ΄
Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60] Σελ. 402
Κεφ. ΙΒ΄
Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α] Σελ. 404
[4] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48] Σελ. 406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54] Σελ. 409
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67] Σελ. 412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74] Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82] Σελ. 420
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93] Σελ. 425
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95] Σελ. 430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101] Σελ. 432
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105] Σελ. 434
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115] Σελ. 436
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118] Σελ. 443
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120, 330] Σελ. 450
[5] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 249-251] Σελ. 454
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ [Άρθρα 252-256] Σελ. 455
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ [Άρθρα 257-258] Σελ. 456
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 259-267] Σελ. 457
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ − ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ [Άρθρα 268-269] Σελ. 459
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270] Σελ. 460
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 271-273] Σελ. 461
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 274-280] Σελ. 462
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281] Σελ. 463
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283] Σελ. 463
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284] Σελ. 465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292] Σελ. 465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330] Σελ. 467
[6] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 469
[7] Ν 4441/2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης [Άρθρα 1-9, 11-12] Σελ. 476
[8] Ν 3016/2002
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1] Σελ. 491
Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5] Σελ. 491
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8] Σελ. 494
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11] Σελ. 497
Παράρτημα
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4548/2018 Σελ. 499
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 595
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.