ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (τσέπης)

  • Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. Αθανασίου
  • Έκδοση: 5η 2017
  • Σελίδες: 352
  • Σχήμα:10 x 13
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€10 Φυσικά πρόσωπα
€12 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€10.00 Φυσικά πρόσωπα
€12.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€11 Φυσικά πρόσωπα
€13 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα πέμπτη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις ΑΕ καθώς και στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες.

Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη ίδια σειρά «Εμπορικό Δίκαιο - Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης τσέπης», κυκλοφορούν επίσης το «Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα» (4η έκδ.), το «Δίκαιο Ανταγωνισμού», η «Ιδιωτική Ασφάλιση» και το «Ναυτικό Δίκαιο».

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες. Ειδικότερα: Παρατίθενται οι διατάξεις για την ΑΕ (Ν 2190/1920), την ΕΠΕ (Ν 3190/1955), τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται με τις νέες διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1]ΚΝ 2190/1920
Περί Ανωνύμων Εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον
Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον
Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ] Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον
Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε] Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον
Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον
Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ] Σελ. 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον
Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον
Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α] Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον
Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ] Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67] Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον
Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68] Σελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α
Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α] Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β
Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον
Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81] Σελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α
Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87] Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β
Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88] Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ
Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89] Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13
Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109] Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133] Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146] Σελ. 175
[2]N 3190/1955
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’
Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9] Σελ. 184
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-26] Σελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37] Σελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α] Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50α] Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53] Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59] Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60] Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α] Σελ. 217
[3] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 43-48] Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ίδρυση της εταιρείας [Άρθρα 49-54] Σελ. 223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας [Άρθρα 55-67] Σελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Αποφάσεις των εταίρων - Η συνέλευση των εταίρων [Άρθρα 68-74] Σελ. 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων [Άρθρα 75-82] Σελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων - Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας [Άρθρα 83-93] Σελ. 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων [Άρθρα 94-95] Σελ. 244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών - Έλεγχος [Άρθρα 96-101] Σελ. 246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Λύση και εκκαθάριση [Άρθρα 102-105] Σελ. 248
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Μετατροπή - Συγχώνευση [Άρθρα 106-115] Σελ. 250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’
Προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή [Άρθρα 116-118] Σελ. 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
Ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 119-120, 330] Σελ. 264
[4] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύσταση της εταιρείας [Άρθρα 249-251] Σελ. 268
Σχέσεις προς τα έσω [Άρθρα 252-256] Σελ. 269
Σχέσεις προς τα έξω [Άρθρα 257-258] Σελ. 270
Λύση της εταιρείας και έξοδος εταίρου [Άρθρα 259-267] Σελ. 271
Εκκαθάριση - Παραγραφή [Άρθρα 268-269] Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 271-273] Σελ. 275
Νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου [Άρθρα 274-280] Σελ. 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292] Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330] Σελ. 281
[5] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 283
[6] Ν 4441/2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης [Άρθρα 1-9, 11-12] Σελ. 290
[7] Ν 3016/2002
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1] Σελ. 305
Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5] Σελ. 305
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8] Σελ. 308
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11] Σελ. 311
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 313
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.