ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις
  • Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 5η 2019
  • Σελίδες: 888
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55.00 Φυσικά πρόσωπα
€65.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η 5η έκδοση νομοθετικά ενημερωμένη του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης. Παράλληλα δε παρατίθεται συμπλήρωμα που περιλαμβάνει κωδικοποιημένα όσα άρθρα του ως άνω νόμου έχουν τροποποιηθεί από τον μεταγενέστερο Ν 4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018) .

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικαθιστά τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Όταν υιοθετηθεί ο (ήδη συντασσόμενος) νόμος για τους μετασχηματισμούς, ο ΚΝ 2190/1920 θα τερματίσει οριστικά τον βίο του, 100 σχεδόν έτη μετά την ψήφισή του.  Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (“CSDR”) σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς αξιών» (“omnibus accounts”), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.

Παράλληλα, για όσο καιρό θα ισχύει, παρατίθεται και ο ΚΝ 2190/1920 μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις με τον 4541/2018. Πέραν της σημερινής ισχύουσας μορφής του ΚΝ 2190/1920, ο επιμελητής της έκδοσης θεώρησε ότι έχει ενδιαφέρον -επιστημονικό και ιστορικό- να περιληφθεί ο Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» στην παρούσα νομοθετική συλλογή όπως είχε κατά την ψήφισή του και την κύρωσή του «εν Παρισίοις» την 5η Ιουνίου 1920.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αντιστοιχίας των διατάξεων του Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/1920, που ειδικά για αυτή την έκδοση έχει συντάξει η επικ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Χ. Λιβαδά.  

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας,  2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων ο Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια για όσο ισχύει), ο Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), ο Ν 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κ.λπ.),  o Ν 3777/2009 (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), ο Ν 4449/2017 (Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ.),  ο Ν 4308/2014 (για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης  αυτή υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς στο νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4548/2018
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 3
Α. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου Σελ. 7
Β. H ορολογία του νέου νόμου Σελ. 13
Γ. Η προσπάθεια απλοποίησης και επιτάχυνσης (“shortcuts”) Σελ. 13
Δ. Η κατάργηση της κρατικής εποπτείας Σελ. 14
Ε. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 16
ΣΤ. Αξιοποίηση της τεχνολογίας Σελ. 16
Ζ. Επίλυση διαφορών Σελ. 17
ΙΙ. Σύσταση της εταιρίας, τροποποίηση του καταστατικού, δημοσιότητα Σελ. 17
Α. Γενικά Σελ. 17
Β. Έλεγχος που διενεργείται κατά τη σύσταση της εταιρίας και την τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 18
Γ. Δημοσιότητα Σελ. 20
Δ. Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 20
Ε. Η ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 11) Σελ. 23
ΙΙΙ. Το κεφάλαιο Σελ. 23
Α. Το κεφάλαιο και η καταβολή του Σελ. 24
Β. Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20) Σελ. 27
Γ. Αύξηση, μείωση και απόσβεση κεφαλαίου Σελ. 29
IV. Τίτλοι εκδιδόμενοι από τις ανώνυμες εταιρίες Σελ. 30
Α. Η ιεράρχηση των τίτλων (άρθρο 33) Σελ. 30
Β. Υβρίδια Σελ. 31
V. Μετοχές και δικαιώματα επί των μετοχών Σελ. 33
Α. Γενικά Σελ. 33
Β. Η κατάργηση/ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών Σελ. 33
Γ. Μεταβίβαση των μετοχών και ταυτοποίηση των μετόχων Σελ. 38
Δ. Δεσμευμένες μετοχές, δικαίωμα προαίρεσης, εξαγορές Σελ. 43
Ε. Ίδιες μετοχές Σελ. 44
ΣΤ. Ενέχυρο, επικαρπία, κοινωνία Σελ. 45
VI. Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants) Σελ. 45
VII. Ομολογίες Σελ. 46
VIII. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 47
IX. Το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 49
Α. Οι βασικές διαφορές Σελ. 49
Β. Τα καθήκοντα του ΔΣ Σελ. 50
Γ. Η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 52
Δ. Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ Σελ. 58
Ε. Το άρθρο 99: Ο διάδοχος του πολύπαθου «23α» Σελ. 59
ΣΤ. Οι αμοιβές του ΔΣ Σελ. 63
Ζ. Το «μονομελές διοικητικό όργανο» και ο «σύμβουλος-διαχειριστής» Σελ. 66
X. Γενική Συνέλευση Σελ. 67
Α. Γενικά Σελ. 67
Β. Η «κλασική» ΓΣ των άρθρων 119 επ. Σελ. 68
Γ. Γενική συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 135) Σελ. 74
Δ. Πρακτικό διά περιφοράς (άρθρο 136) Σελ. 75
Ε. Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ Σελ. 75
XI. Δικαιώματα μειοψηφίας και ενώσεις μετόχων Σελ. 78
Α. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 78
Β. Ενώσεις μετόχων Σελ. 79
XII. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Κέρδη και διανομή κερδών Σελ. 80
Α. Οι οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ και ο Ν 4308/2014 – το νέο λογιστικό δίκαιο Σελ. 80
Β. Οι «οντότητες» και οι συντασσόμενες καταστάσεις Σελ. 82
Γ. Η πιο πρόσφατη νομοθεσία (Ν 4336/2015 και 4403/2016) και η (μερική) μεταφορά της στο νέο νόμο Σελ. 85
Δ. Τακτικός (ή «υποχρεωτικός») έλεγχος Σελ. 86
Ε. Κέρδη και διανομή κερδών Σελ. 87
XIV. Λύση, εκκαθάριση, διαγραφή Σελ. 90
Α. Λύση Σελ. 90
Β. Εκκαθάριση Σελ. 92
Γ. Διαγραφή Σελ. 93
Δ. Το “good standing certificate” Σελ. 95
XV. Αλλοδαπές εταιρίες Σελ. 95
XVI. Ποινικές διατάξεις Σελ. 96
[1] Ν 4548/2018
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου Σελ. 99
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 100
Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών Σελ. 101
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της Σελ. 102
Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 103
Άρθρο 6 – Επωνυμία Σελ. 104
Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας Σελ. 105
Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας Σελ. 105
Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές Σελ. 106
Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών Σελ. 108
Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 108
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 110
Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 111
Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας Σελ. 111
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 112
Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου Σελ. 113
Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών Σελ. 113
Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 115
Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 117
Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 118
Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου Σελ. 120
Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 23 – Είδη αύξησης Σελ. 123
Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Σελ. 123
Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Σελ. 124
Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 125
Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 127
Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου Σελ. 128
Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου Σελ. 129
Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 130
Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου Σελ. 131
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές Σελ. 133
Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών Σελ. 134
Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας Σελ. 134
Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές Σελ. 135
Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές Σελ. 135
Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 137
Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι Σελ. 139
Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή Σελ. 141
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής Σελ. 142
Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές Σελ. 142
Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης Σελ. 143
Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 144
Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 145
Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 146
Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση Σελ. 147
Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση Σελ. 148
Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών Σελ. 150
Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 151
Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 152
Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών Σελ. 153
Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών Σελ. 153
Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 155
Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 156
Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις Σελ. 159
Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου Σελ. 161
Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 164
Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια Σελ. 164
Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 165
Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 167
Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου Σελ. 168
Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου Σελ. 170
Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου Σελ. 171
Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα Σελ. 172
Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 172
Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 172
Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 173
Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 174
Άρθρο 73 – Ασφάλεια Σελ. 174
Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 176
Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 177
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 178
Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό Σελ. 179
Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο Σελ. 179
Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων Σελ. 180
Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη Σελ. 181
Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο Σελ. 182
Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 183
Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας Σελ. 183
Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 183
Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 184
Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους Σελ. 185
Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας Σελ. 186
Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 186
Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 187
Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 187
Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 188
Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Σελ. 189
Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 190
Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου Σελ. 192
Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων Σελ. 193
Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 195
Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 195
Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 199
Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 201
Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 202
Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας Σελ. 204
Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας Σελ. 204
Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής Σελ. 206
Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις Σελ. 208
Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων Σελ. 209
Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών Σελ. 210
Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 211
Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 213
Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ) Σελ. 215
Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 217
Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) Σελ. 220
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο Σελ. 221
Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 221
Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση Σελ. 223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Σελ. 223
Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 224
Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 225
Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης Σελ. 227
Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 228
Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Σελ. 229
Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο Σελ. 231
Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο Σελ. 232
Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων Σελ. 233
Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση Σελ. 233
Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης Σελ. 235
Άρθρο 130 – Απαρτία Σελ. 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση Σελ. 237
Άρθρο 132 – Πλειοψηφία Σελ. 238
Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας Σελ. 238
Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση Σελ. 240
Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 242
Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 245
Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 247
Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο Σελ. 248
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 248
Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου Σελ. 252
Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 253
Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων Σελ. 254
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις Σελ. 255
Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση Σελ. 256
Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 256
Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 257
Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης Σελ. 258
Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 259
Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 261
Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 262
Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 264
Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση Σελ. 264
Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις Σελ. 266
Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις Σελ. 268
Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας Σελ. 269
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού Σελ. 270
Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών Σελ. 270
Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών Σελ. 271
Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα Σελ. 272
Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών Σελ. 273
Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών Σελ. 274
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας Σελ. 274
Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον Σελ. 275
Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων Σελ. 276
Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές Σελ. 277
Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Σελ. 279
Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης Σελ. 281
Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας Σελ. 281
Άρθρο 171 – Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας Σελ. 283
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 Σελ. 284
Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών Σελ. 286
Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών Σελ. 286
Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας Σελ. 288
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό Σελ. 288
Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 288
Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών Σελ. 289
Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας Σελ. 289
Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων Σελ. 290
Άρθρο 181 – Γενική διάταξη Σελ. 290
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις Σελ. 291
Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών Σελ. 292
Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών Σελ. 292
Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές Σελ. 295
Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη Σελ. 295
Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 296
Άρθρο 188 – Παραπομπές Σελ. 297
Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 297
Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος Σελ. 298
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»
Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά Σελ. 299
ΙΙ. Οι κύριες κατευθύνσεις της αναμόρφωσης Σελ. 301
[2] ΚΝ 2190/1920
Περί ανωνύμων εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικαί διατάξεις
Άρθρο 1 – Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Σελ. 305
Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 306
Άρθρο 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές Σελ. 307
Άρθρο 3α Σελ. 308
Άρθρο 3β Σελ. 309
Άρθρο 3γ Σελ. 309
Άρθρο 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου Σελ. 309
Άρθρο 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 311
Άρθρο 5 Σελ. 312
Άρθρο 6 Σελ. 312
Άρθρο 7 Σελ. 312
Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα Σελ. 312
Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 315
Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας Σελ. 318
Άρθρο 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Σελ. 318
Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας Σελ. 319
Άρθρο 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 319
Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών Σελ. 320
Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 320
Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών Σελ. 321
Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 322
Άρθρο 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 323
Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 324
Άρθρο 11α Σελ. 325
Άρθρο 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου Σελ. 325
Άρθρο 12α Σελ. 327
Άρθρο 13 – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης - Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών Σελ. 327
Άρθρο 13α – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου Σελ. 330
Άρθρο 14 Σελ. 331
Άρθρο 15 Σελ. 331
Άρθρο 15α Σελ. 331
Άρθρο 15β Σελ. 332
Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές Σελ. 332
Άρθρο 16α– Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών Σελ. 334
Άρθρο 17– Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 335
Άρθρο 17α Σελ. 336
Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Διοικητικόν Συμβούλιον
Άρθρο 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας Σελ. 337
Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 339
Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 339
Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 340
Άρθρο 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 340
Άρθρο 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 341
Άρθρο 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 342
Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 343
Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 343
Άρθρο 24 Σελ. 344
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Γενικαί συνελεύσεις
Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 345
Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 346
Άρθρο 26α Σελ. 348
Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 348
Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 349
Άρθρο 28α – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 350
Άρθρο 29 – Απαρτία Σελ. 352
Άρθρο 30 – Αρχή της ισότητος Σελ. 353
Άρθρο 30α Σελ. 353
Άρθρο 30β Σελ. 353
Άρθρο 31 – Πλειοψηφία Σελ. 354
Άρθρο 32 – Πρακτικά της γενικής συνέλευσης Σελ. 354
Άρθρο 33 Σελ. 354
Άρθρο 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 355
Άρθρο 35 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 355
Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 356
Άρθρο 35β – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 357
Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 358
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Σελ. 358
Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Σελ. 358
Άρθρο 37 Σελ. 358
Άρθρο 37α Σελ. 358
Άρθρο 38 Σελ. 358
Άρθρο 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 358
Άρθρο 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών Σελ. 360
Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου Σελ. 361
Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου Σελ. 362
Άρθρο 40β Σελ. 362
Άρθρο 40γ Σελ. 362
Άρθρο 40δ Σελ. 362
Άρθρο 40ε Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών
Άρθρο 41 Σελ. 363
Άρθρο 42 Σελ. 363
Άρθρο 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) Σελ. 363
Άρθρο 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Σελ. 365
Άρθρο 42γ – Δομή του ισολογισμού Σελ. 366
Άρθρο 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» Σελ. 367
Άρθρο 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Σελ. 367
Άρθρο 43 – Κανόνες αποτίμησης Σελ. 371
Άρθρο 43α – Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 376
Άρθρο 43β – Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) Σελ. 378
Άρθρο 43ββ Σελ. 379
Άρθρο 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία Σελ. 380
Άρθρο 44 – Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού Σελ. 383
Άρθρο 44α Σελ. 383
Άρθρο 45 Σελ. 383
Άρθρο 46 Σελ. 384
Άρθρο 46α Σελ. 384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Διάλυσις και εκκαθάρισις
Άρθρο 47 Σελ. 385
Άρθρο 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας Σελ. 385
Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον Σελ. 386
Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων Σελ. 386
Άρθρο 49 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης Σελ. 387
Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 389
Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 389
Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι
Άρθρο 50 – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα Σελ. 391
Άρθρο 50α Σελ. 391
Άρθρο 50β Σελ. 391
Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 392
Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 392
Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ) Σελ. 394
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Κρατική εποπτεία
Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας Σελ. 394
Άρθρο 52 Σελ. 395
Άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας Σελ. 395
Άρθρο 53α Σελ. 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Ποινικαί διατάξεις
Άρθρο 54 Σελ. 395
Άρθρο 55 Σελ. 395
Άρθρο 56 Σελ. 396
Άρθρο 57 Σελ. 396
Άρθρο 58 Σελ. 396
Άρθρο 58α Σελ. 397
Άρθρο 59 Σελ. 397
Άρθρο 60 Σελ. 397
Άρθρο 61 Σελ. 398
Άρθρο 62 Σελ. 398
Άρθρο 62α Σελ. 398
Άρθρο 62β Σελ. 398
Άρθρο 63 Σελ. 398
Άρθρο 63α Σελ. 399
Άρθρο 63β Σελ. 399
Άρθρο 63γ Σελ. 399
Άρθρο 63δ Σελ. 399
ΚΕΦΑΛΑΙΟN 10
Άρθρο 64 Σελ. 400
Άρθρο 65 Σελ. 400
Άρθρο 66 Σελ. 400
Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία Σελ. 400
Άρθρο 67 Σελ. 400
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών
Άρθρο 68 Σελ. 402
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση
Άρθρο 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 402
Άρθρο 70 Σελ. 404
Άρθρο 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών Σελ. 405
Άρθρο 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης Σελ. 406
Άρθρο 73 Σελ. 406
Άρθρο 74 Σελ. 407
Άρθρο 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης Σελ. 408
Άρθρο 76 Σελ. 408
Άρθρο 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 408
Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 409
Άρθρο 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της Σελ. 409
Άρθρο 78Α – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της Σελ. 410
Άρθρο 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση Σελ. 411
Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας
Άρθρο 80 – Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών
Άρθρο 81 Σελ. 412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση
Άρθρο 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης Σελ. 413
Άρθρο 83 Σελ. 414
Άρθρο 84 Σελ. 415
Άρθρο 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης Σελ. 415
Άρθρο 86 – Ακυρότητα της διάσπασης Σελ. 416
Άρθρο 87 – Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών
Άρθρο 88 Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ
Άρθρο 89 Σελ. 418
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)
Άρθρο 90 Σελ. 418
Άρθρο 91 Σελ. 419
Άρθρο 92 Σελ. 420
Άρθρο 93 Σελ. 420
Άρθρο 94 Σελ. 422
Άρθρο 95 Σελ. 422
Άρθρο 96 Σελ. 423
Άρθρο 97 Σελ. 423
Άρθρο 98 Σελ. 424
Άρθρο 99 Σελ. 424
Άρθρο 100 Σελ. 425
Άρθρο 101 Σελ. 425
Άρθρο 102 Σελ. 426
Άρθρο 103 Σελ. 426
Άρθρο 104 Σελ. 427
Άρθρο 105 Σελ. 429
Άρθρο 106 Σελ. 429
Άρθρο 107 Σελ. 431
Άρθρο 107α Σελ. 435
Άρθρο 108 Σελ. 437
Άρθρο 109 Σελ. 437
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
Τμήμα Ι – Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 110 Σελ. 437
Άρθρο 111 Σελ. 438
Τμήμα ΙΙ – Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού
Άρθρο 112 Σελ. 438
Άρθρο 113 Σελ. 438
Άρθρο 114 Σελ. 438
Άρθρο 115 Σελ. 439
Άρθρο 116 Σελ. 439
Άρθρο 117 Σελ. 440
Τμήμα ΙΙΙ – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113
Άρθρο 118 Σελ. 440
Άρθρο 119 Σελ. 441
Άρθρο 120 Σελ. 441
Άρθρο 121 Σελ. 442
Άρθρο 122 Σελ. 442
Άρθρο 123 Σελ. 443
Τμήμα IV – Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»
Άρθρο 124 Σελ. 443
Τμήμα V – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124
Άρθρο 125 Σελ. 444
Άρθρο 126 Σελ. 445
Τμήμα VI – Κανόνες αποτιμήσεως
Άρθρο 127 Σελ. 446
Άρθρο 128 Σελ. 446
Τμήμα VII – Περιεχόμενο του Προσαρτήματος
Άρθρο 129 Σελ. 447
Τμήμα VIII – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 130 Σελ. 449
Τμήμα ΙΧ – Δημοσιότητα
Άρθρο 131 Σελ. 450
Άρθρο 132 – Τελικές διατάξεις Σελ. 450
Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 450
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 453
Άρθρο 135 – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οικονομικών καταστάσεων Σελ. 454
Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 454
Άρθρο 137 – Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου Σελ. 454
Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών Σελ. 455
Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία Σελ. 455
Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές Σελ. 456
Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις Σελ. 456
Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 456
Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων Σελ. 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις
Άρθρο 144 – Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 458
Άρθρο 145 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 459
Άρθρο 146 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) Σελ. 460
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4548/2018 ΚΑΙ ΚΝ 2190/1920 Σελ. 461
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΝ 2190/1920 ΚΑΙ Ν 4548/2018 Σελ. 481
ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ν 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 216/19.9.1920) Σελ. 495
[3] N 3419/2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
[Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης Σελ. 507
Άρθρο 2 – Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών Σελ. 510
Άρθρο 3 – Εποπτεία Σελ. 512
Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών Σελ. 514
Άρθρο 5 – Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 516
Άρθρο 6 – Καταχωρήσεις στη Μερίδα Σελ. 518
Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρησης Σελ. 521
Άρθρο 8 – Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών Σελ. 524
Άρθρο 9 – Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων Σελ. 527
Άρθρο 10 – Διαγραφή Σελ. 527
Άρθρο 11 – Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές Σελ. 529
Άρθρο 12 – Έννομη προστασία Σελ. 531
Άρθρο 13 – Δημοσιεύσεις Σελ. 532
Άρθρο 14 – Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις Σελ. 532
Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης Σελ. 532
Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Σελ. 533
Άρθρο 17 – Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 534
Άρθρο 18 – Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 535
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Σελ. 537
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 537
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 30 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις Σελ. 537
Άρθρο 36 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 538
Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος Σελ. 539
[4] Ν 4441/2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό κ.λπ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 540
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 541
Άρθρο 3 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας Σελ. 542
Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών Σελ. 542
Άρθρο 5 – Διαδικασία σύστασης Εταιρειών Σελ. 544
Άρθρο 6 – Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS Σελ. 546
Άρθρο 7 – Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 547
Άρθρο 8 – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) Σελ. 547
Άρθρο 9 – Πρότυπα καταστατικά Σελ. 550
Άρθρο 10 – Τροποποιούμενες διατάξεις Σελ. 551
Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 553
Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 553
[5] ΥΑ 31637/20.3.2017
Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.
Άρθρο ΠΡΩΤΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.
Άρθρο 1 – Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυμία Σελ. 554
Άρθρο 2 – Έδρα Σελ. 554
Άρθρο 3 – Σκοπός Σελ. 555
Άρθρο 4 – Διάρκεια Σελ. 555
Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές Σελ. 555
Άρθρο 6 – Γενική συνέλευση Σελ. 555
Άρθρο 7 – Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 555
Άρθρο 8 – Εταιρική χρήση Σελ. 555
Άρθρο 9 – Σύνθεση πρώτου ΔΣ Σελ. 556
Άρθρο 10 Σελ. 556
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 1 Σελ. 557
Άρθρο 2 Σελ. 557
Άρθρο 3 Σελ. 557
Άρθρο 5 Σελ. 557
Άρθρο 6 Σελ. 558
Άρθρο 8 Σελ. 558
Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού Σελ. 558
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελ. 558
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Σελ. 559
[6] N 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
[Άρθρο 232]
Άρθρο 232 Σελ. 560
[7] Ν 3156/2003
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα
[Άρθρα 1-14, 20]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διατάξεις γενικής εφαρμογής
Άρθρο 1 Σελ. 565
Άρθρο 2 – Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 566
Άρθρο 3 – Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 567
Άρθρο 4 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 567
Άρθρο 5 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα Σελ. 570
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Κατηγορίες oμολογιακών δανείων
Άρθρο 6 – Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 570
Άρθρο 7 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 570
Άρθρο 8 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 571
Άρθρο 9 – Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 571
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων Σελ. 571
Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο Σελ. 575
Άρθρο 12 – Ασφάλεια Σελ. 576
Άρθρο 13 – Υποβολή στοιχείων Σελ. 577
Άρθρο 14 – Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις Σελ. 577
Άρθρο 20 – Μεταβατική διάταξη Σελ. 579
[8] Ν 4557/2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-3, 5, 11, 20, 21, 45, 54, Παράρτημα Ι, ΙΙ]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικά αδικήματα, υπόχρεα πρόσωπα
Άρθρο 1 – Σκοπός Σελ. 580
Άρθρο 2 – Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 580
Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 581
Άρθρο 5 – Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ’ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ της Οδηγίας 2018/843) Σελ. 587
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 589
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο
Άρθρο 20 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Σελ. 590
Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 593
Άρθρο 45 – Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 595
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849) Σελ. 597
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελ. 597
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελ. 599
[9] Ν 3016/2002
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-11]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 603
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις - Καθήκοντα Σελ. 603
Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 604
Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 605
Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών Σελ. 606
Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος
Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σελ. 606
Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου Σελ. 607
Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Σελ. 608
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 9 – Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων Σελ. 608
Άρθρο 10 – Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Σελ. 609
Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 609
[10] Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας
[Άρθρα 96-98]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων
Άρθρο 96 – Γενική διάταξη Σελ. 610
Άρθρο 97 – Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας Σελ. 610
Άρθρο 98 – Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 610
[11] Ν 4308/2014
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-2, 16-38]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 615
Άρθρο 2 – Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 618
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Άρθρο 16 – Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 619
Άρθρο 17 – Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 621
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες επιμέτρησης
Άρθρο 18 – Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 623
Άρθρο 19 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 626
Άρθρο 20 – Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελ. 628
Άρθρο 21 – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 629
Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις Σελ. 629
Άρθρο 23 – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 630
Άρθρο 24 – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Σελ. 631
Άρθρο 25 – Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων Σελ. 635
Άρθρο 26 – Στοιχεία της καθαρής θέσης Σελ. 637
Άρθρο 27 – Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα Σελ. 638
Άρθρο 28 – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Σελ. 639
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές
Άρθρο 29 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 639
Άρθρο 30 – Απλοποιήσεις και απαλλαγές Σελ. 645
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης Σελ. 648
Άρθρο 32 – Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Σελ. 649
Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Σελ. 652
Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 654
Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 657
Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 658
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 37 – Πρώτη εφαρμογή Σελ. 660
Άρθρο 38 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις Σελ. 662
Παράρτημα Α – Ορισμοί Σελ. 664
Παράρτημα Β – Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 685
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις» Σελ. 698
[12] Ν 4449/2017
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις
[Άρθρα 1-54]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας) Σελ. 705
Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας) Σελ. 705
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση
Άρθρο 3 – Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας) Σελ. 709
Άρθρο 4 – Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας) Σελ. 710
Άρθρο 5 – Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας) Σελ. 710
Άρθρο 6 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας) Σελ. 710
Άρθρο 7 – Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας) Σελ. 712
Άρθρο 8 – Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας) Σελ. 712
Άρθρο 9 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας) Σελ. 713
Άρθρο 10 – Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας) Σελ. 714
Άρθρο 11 – Πρακτική άσκηση (άρθρο 10 της Οδηγίας) Σελ. 714
Άρθρο 12 – Συνεχής εκπαίδευση (άρθρο 12 της Οδηγίας) Σελ. 715
Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 14 της Οδηγίας) Σελ. 715
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Εγγραφή σε μητρώο
Άρθρο 14 – Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 15 της Οδηγίας) Σελ. 716
Άρθρο 15 – Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας) Σελ. 717
Άρθρο 16 – Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 17 της Οδηγίας) Σελ. 717
Άρθρο 17 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 18 της Οδηγίας) Σελ. 718
Άρθρο 18 – Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 19 της Οδηγίας) Σελ. 719
Άρθρο 19 – Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 20 της Οδηγίας) Σελ. 719
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο
Άρθρο 20 – Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός (άρθρο 21 της Οδηγίας) Σελ. 719
Άρθρο 21 – Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα (άρθρο 22 της Οδηγίας) Σελ. 720
Άρθρο 22 – Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 22α της Οδηγίας) Σελ. 722
Άρθρο 23 – Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία (άρθρο 22β της Οδηγίας) Σελ. 723
Άρθρο 24 – Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 23 της Οδηγίας) Σελ. 723
Άρθρο 25 – Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24 της Οδηγίας) Σελ. 724
Άρθρο 26 – Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24α της Οδηγίας) Σελ. 725
Άρθρο 27 – Οργάνωση του έργου (άρθρο 24β της Οδηγίας) Σελ. 727
Άρθρο 28 – Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου (άρθρο 25α της Οδηγίας) Σελ. 729
Άρθρο 29 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας) Σελ. 729
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ – Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις έλεγχου
Άρθρο 30 – Ελεγκτικά Πρότυπα (άρθρο 26 της Οδηγίας) Σελ. 730
Άρθρο 31 – Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 27 της Οδηγίας) Σελ. 730
Άρθρο 32 – Έκθεση Ελέγχου (άρθρο 28 της Οδηγίας) Σελ. 732
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Ποιοτικός έλεγχος
Άρθρο 33 – Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 29 της Οδηγίας) Σελ. 734
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Πειθαρχική και αστική ευθύνη
Άρθρο 34 – Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία (άρθρο 30 της Οδηγίας) Σελ. 737
Άρθρο 35 – Συστήματα ερευνών και κυρώσεων (άρθρο 30 α-β-γ-δ-ε της Οδηγίας) Σελ. 737
Άρθρο 36 – Ανταλλαγή Πληροφοριών (άρθρο 30στ της Οδηγίας) Σελ. 741
Άρθρο 37 – Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 741
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών
Άρθρο 38 – Αρχές δημόσιας εποπτείας (άρθρο 32 της Οδηγίας) Σελ. 742
Άρθρο 39 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών (άρθρο 33 της Οδηγίας) Σελ. 743
Άρθρο 40 – Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών (άρθρο 34 της Οδηγίας) Σελ. 743
Άρθρο 41 – Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών (άρθρο 36 της Οδηγίας) Σελ. 744
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Διορισμός και παύση
Άρθρο 42 – Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της Οδηγίας) Σελ. 746
Άρθρο 43 – Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 38 της Οδηγίας) Σελ. 747
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
Άρθρο 44 – Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 39 της Οδηγίας) Σελ. 747
Άρθρο 45 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας (άρθρο 13 του Κανονισμού) Σελ. 750
Άρθρο 46 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων(άρθρο 15 του Κανονισμού) Σελ. 750
Άρθρο 47 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων (άρθρο 16 του Κανονισμού) Σελ. 750
Άρθρο 48 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού) Σελ. 750
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ – Διεθνείς πτυχές
Άρθρο 49 – Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρο 45 της Οδηγίας) Σελ. 751
Άρθρο 50 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών (άρθρο 44 της Οδηγίας) Σελ. 752
Άρθρο 51 – Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών (άρθρο 47 της Οδηγίας) Σελ. 752
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας) Σελ. 754
Άρθρο 53 – Καταργούμενες διατάξεις Σελ. 755
Άρθρο 54 – Τροποποίηση του ΠΔ 190/2006 Σελ. 755
Άρθρο 62 – Έναρξη ισχύος Σελ. 755
[13] Ν 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
[Άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1]
Άρθρο 2 – Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 756
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» Σελ. 759
[14] Ν 3777/2009
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-17]
Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σελ. 763
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 764
Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 765
Άρθρο 4 – Δημοσιότητα Σελ. 766
Άρθρο 5 – Έκθεση του οργάνου διοίκησης Σελ. 767
Άρθρο 6 – Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων Σελ. 767
Άρθρο 7 – Έγκριση από τη γενική συνέλευση Σελ. 768
Άρθρο 8 – Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών Σελ. 769
Άρθρο 9 – Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση Σελ. 770
Άρθρο 10 – Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 770
Άρθρο 11 – Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 770
Άρθρο 12 – Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης Σελ. 771
Άρθρο 13 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της Σελ. 772
Άρθρο 14 – Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης Σελ. 772
Άρθρο 15 – Ακυρότητα της συγχώνευσης Σελ. 774
Άρθρο 16 Σελ. 775
Άρθρο 17 – Ισχύς διατάξεων Σελ. 775
[15] Ν 2166/1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-5]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων
Άρθρο 1 – Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής Σελ. 776
Άρθρο 2 – Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας Σελ. 777
Άρθρο 3 – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων Σελ. 778
Άρθρο 4 – Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης Σελ. 779
Άρθρο 5 – Διατήρηση διατάξεων Σελ. 780
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»
[Άρθρα 1-23, 29] Σελ. 781
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 795
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Ν 4548/2018 όπως ισχύει μετά το άρθρο 49 του Ν 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018)
[Άρθρα 9, 24, 33, 35, 99, 100, 109, 110, 112, 124, 137, 187 & Αιτιολογική Έκθεση] Σελ. 819
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.