ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Συγγραφέας: Γ. Μιχαλόπουλος
  • Έκδοση: 3η 2015
  • Σελίδες: 672
  • Σχήμα:14 χ 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί την κωδικοποίηση για την Πτωχευτική Νομοθεσία κινείται σε τέσσερις άξονες:

Α) στον βασικό κορμό της εθνικής πτώχευσης, δηλαδή τον πτωχευτικό κώδικα (Ν 3588/2007 ΠτΚ) - μαζί με αποσπάσματα αιτιολογικής έκθεσης ανά άρθρο - όπως έχει τροποποιηθεί ήδη μέχρι και τον Ν 4336/2015,

Β) στο νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών πτωχεύσεων, που εμπλουτίσθηκε ύστερα από τη μεταγραφή σε εσωτερικό δίκαιο του πρότυπου νόμου του έτους 1997 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (Uncitral). Ως εκ τούτου η διασυνοριακή πτώχευση, εκτός από την ρύθμιση των ενδοκοινοτικώς διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας (του Κανονισμού 1346/2000), συμπληρώνεται πλέον με τη ρύθμιση των διεθνώς διασυνοριακών πτωχεύσεων (Ν 3858/2010),

Γ) στην αντιμετώπιση αφενός μεν της αστικής αφερεγγυότητας με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που, για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, περιέχεται στον Ν 3869/2010, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και αφετέρου δε στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας, όπως ρυθμίζεται από τον Ν 4307/2014 και τέλος,

Δ) στην προϊσχύσασα πτωχευτική νομοθεσία που διατηρεί τη νομική της αξία (άρθρο 182 παρ. 2 ΠτΚ) και, συνεπώς, η αναφορά στις προϊσχύσασες ρυθμίσεις συνεχίζει να διατηρεί τη χρησιμότητά της σε παλαιές υποθέσεις πτωχεύσεων.

Το βιβλίο αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου της πτώχευσης μία πολύ χρήσιμη έκδοση, ολοκληρώνεται δε με αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. 1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. 35
Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ  
Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ  
1. Ισχύον Δίκαιο  
[1] Ν 3588/2007  
Πτωχευτικός Κώδικας  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Η κήρυξη της πτώχευσης  
Ι. Γενική διάταξη 
Σκοπός της πτώχευσηςΣελ. 51
ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης 
Υποκειμενικές προϋποθέσειςΣελ. 52
Αντικειμενικές προϋποθέσειςΣελ. 52
Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο - ΔιαδικασίαΣελ. 53
Αίτηση πτώχευσηςΣελ. 53
Απόρριψη της αίτησηςΣελ. 54
ΑπόφασηΣελ. 55
ΔημοσιότηταΣελ. 57
ΚαταχωρήσειςΣελ. 57
ΙΙΙ. Εξασφαλιστικά μέτρα 
Προληπτικά μέτραΣελ. 58
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίαςΣελ. 59
ΙV. Aντίκλητοι - Έξοδα - Προθεσμίες 
Αντίκλητοι, κοινοποιήσειςΣελ. 60
Άρθρο 13 -Σελ. 60
Οι προθεσμίεςΣελ. 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Συνέπειες της πτώχευσης  
Ι. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη 
ΣτερήσειςΣελ. 61
Πτωχευτική περιουσίαΣελ. 61
Πτωχευτική απαλλοτρίωσηΣελ. 62
Ανάθεση στον οφειλέτηΣελ. 63
Περιορισμός προς διατήρηση του ενεργητικούΣελ. 64
Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίαςΣελ. 64
ΙΙ. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές 
Πτωχευτικός πιστωτήςΣελ. 65
Απαιτήσεις υπό αίρεσηΣελ. 65
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσειςΣελ. 66
Παύση τοκογονίαςΣελ. 66
Αναστολή των ατομικών καταδιώξεωνΣελ. 66
Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτέςΣελ. 67
Οφειλέτες εις ολόκληρονΣελ. 68
ΙΙΙ. Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις 
Διατήρηση ισχύοςΣελ. 69
Δικαίωμα επιλογήςΣελ. 69
Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικοΣελ. 70
Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνταιΣελ. 70
Δικαίωμα καταγγελίαςΣελ. 71
Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσηςΣελ. 71
Συμβάσεις εργασίαςΣελ. 72
Επιφύλαξη κυριότηταςΣελ. 73
ΣυμψηφισμόςΣελ. 74
IV. Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση 
Δικαίωμα αποχωρισμούΣελ. 75
Πτωχευτική διεκδίκηση Σελ. 76
Διεκδίκηση πωλητήΣελ. 76
Άσκηση της διεκδίκησηςΣελ. 76
V. Πτωχευτική ανάκληση 
ΚανόναςΣελ. 77
Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησηςΣελ. 77
Πράξεις δυνητικής ανάκλησηςΣελ. 78
Δόλια βλάβη των πιστωτώνΣελ. 79
Εξαιρούμενες πράξειςΣελ. 79
Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγώνΣελ. 80
Πληρωμή χρηματογράφωνΣελ. 81
Δικαστική απόφαση - ΝομιμοποίησηΣελ. 81
Συνέπειες της απόφασηςΣελ. 82
Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένουΣελ. 82
Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσηςΣελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Όργανα της πτώχευσης  
Ι. Γενική διάταξη 
Τα όργανα της πτώχευσης.Σελ. 83
ΙΙ. Το πτωχευτικό δικαστήριο 
ΑρμοδιότηταΣελ. 84
ΔιαδικασίαΣελ. 84
Ανακοπή, έφεση και αναίρεσηΣελ. 85
Πτωχευτική ανακοπήΣελ. 85
Αίτηση ανάκλησηςΣελ. 86
ΙΙΙ. Ο εισηγητής 
Ορισμός εισηγητήΣελ. 87
Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης της πτώχευσηςΣελ. 87
Διατάξεις του εισηγητήΣελ. 88
Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητήΣελ. 89
Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτηΣελ. 90
ΙV. Ο σύνδικος 
Ποιος διορίζεται σύνδικοςΣελ. 90
Δικαίωμα αποποίησηςΣελ. 91
Δημοσιεύσεις πρόσκλησης προς τους πιστωτέςΣελ. 91
Συντηρητικά μέτραΣελ. 92
Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ. Σελ. 92
Αποσφράγιση - ΑπογραφήΣελ. 93
Ενημέρωση εισηγητήΣελ. 94
Έκθεση του συνδίκουΣελ. 94
Διατροφή του οφειλέτη και της οικογένειάς τουΣελ. 95
Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτηΣελ. 95
Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση και ανάληψη χρημάτων Σελ. 96
Συμβιβασμός επί απαιτήσεωνΣελ. 97
Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσειςΣελ. 98
Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ΙσολογισμόςΣελ. 98
Εκποίηση εμπορευμάτων και κινητώνΣελ. 99
Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 100
Αντικατάσταση συνδίκουΣελ. 101
Αστική ευθύνη του συνδίκουΣελ. 102
Αντιμισθία του συνδίκουΣελ. 103
V. Η συνέλευση των πιστωτών 
Σύγκληση της συνέλευσηςΣελ. 104
Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία Σελ. 105
Τρόπος εξακολούθησης εργασιών της πτώχευσηςΣελ. 106
VΙ. Η επιτροπή πιστωτών 
ΕκλογήΣελ. 107
Kαθήκοντα της επιτροπήςΣελ. 107
Αντικατάσταση μελών της επιτροπής πιστωτώνΣελ. 108
Ευθύνη των μελών της επιτροπήςΣελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Εξέλεγξη των πιστώσεων  
Ι. Αναγγελία 
Πρόσκληση για αναγγελίαΣελ. 109
Προθεσμία αναγγελίας Σελ. 110
Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίαςΣελ. 111
Εκπρόθεσμη αναγγελίαΣελ. 112
ΙΙ. Επαλήθευση 
Πώς γίνεται η επαλήθευσηΣελ. 112
Αμφισβήτηση απαιτήσεωςΣελ. 114
ΑντιρρήσειςΣελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων  
Γενική διάταξηΣελ. 115
Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίαςΣελ. 115
Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριώνΣελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  
Διαδικασία εξυγίανσηςΣελ. 118
Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσηςΣελ. 121
Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσηςΣελ. 123
Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχουΣελ. 125
Προληπτικά μέτρα στη διαδικασία εξυγίανσηςΣελ. 127
Προθεσμία σύναψης της συμφωνίας - Υποχρεώσεις κατά τη διαπραγμάτευσηΣελ. 130
Σύγκληση συνέλευσης των πιστωτώνΣελ. 130
Διαδικασία της συνέλευσης και λήψη απόφασηςΣελ. 132
Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσηςΣελ. 133
Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσηςΣελ. 134
Σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων - Σύμπραξη τρίτωνΣελ. 135
Συμμετοχή δημοσίου και δημοσίων φορέωνΣελ. 136
Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσηςΣελ. 137
Αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσηςΣελ. 140
Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσηςΣελ. 141
Αποτελέσματα της επικύρωσηςΣελ. 144
Μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτηΣελ. 146
Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίαςΣελ. 147
Ειδική εκκαθάρισηΣελ. 148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - Σχέδιο αναδιοργάνωσης  
Γενική διάταξηΣελ. 153
Πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσηςΣελ. 154
Ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίουΣελ. 155
Περιορισμός εκ του νόμουΣελ. 156
Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεωνΣελ. 156
Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτώνΣελ. 157
Αρχή της ίσης μεταχείρισηςΣελ. 157
Δικαστική προεξέταση του σχεδίουΣελ. 158
Αποδοχή του σχεδίουΣελ. 159
Κανόνες ψηφοφορίας - ΤεκμήριαΣελ. 159
Συζήτηση και ψηφοφορίαΣελ. 160
Τροποποιήσεις του σχεδίουΣελ. 160
Παραίτηση του οφειλέτη από το σχέδιοΣελ. 161
Συναίνεση του οφειλέτη επί σχεδίου του συνδίκουΣελ. 161
Πλειοψηφίες για αποδοχή του σχεδίουΣελ. 162
Δικαστική επικύρωσηΣελ. 163
Σχέδιο με όρουςΣελ. 164
Λόγοι απόρριψης του σχεδίουΣελ. 164
Αποτελέσματα της επικύρωσηςΣελ. 165
Τίτλος εκτελεστόςΣελ. 166
Ακύρωση του σχεδίου μετά την επικύρωσηΣελ. 167
Αποτελέσματα της ακύρωσηςΣελ. 167
Ατομική ανατροπή του σχεδίουΣελ. 168
Κήρυξη νέας πτώχευσηςΣελ. 169
Εποπτεία εκπλήρωσης του σχεδίουΣελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ - Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή  
Ι. Η ένωση των πιστωτών 
Γενική διάταξηΣελ. 170
Φορολογικές διευκολύνσειςΣελ. 171
Περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβώνΣελ. 171
ΙΙ. Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου 
Γενική διάταξηΣελ. 172
Εκτίμηση της αξίας του ενεργητικούΣελ. 173
Απόφαση του δικαστηρίουΣελ. 173
Περιεχόμενο και δημοσίευση της διακήρυξηςΣελ. 174
Κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορώνΣελ. 175
Η κατακύρωσηΣελ. 176
Η σύμβαση μεταβίβασης της επιχείρησηςΣελ. 177
Σύμπραξη του ΔημοσίουΣελ. 177
Εξόφληση του τιμήματοςΣελ. 178
Επανάληψη του δημόσιου πλειστηριασμούΣελ. 179
Χωριστή εκποίηση των κατʼ ιδίαν στοιχείων του ενεργητικούΣελ. 179
ΙΙΙ. Η εκποίηση των κατʼ ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη 
Εκποίηση κινητώνΣελ. 179
Εκποίηση ακινήτωνΣελ. 180
Διαδικασία διακήρυξηςΣελ. 181
ΠροσφορέςΣελ. 182
Επανάληψη πλειστηριασμούΣελ. 182
IV. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης 
Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του ΚΠολΔΣελ. 183
Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίαςΣελ. 184
V. Διανομές προς τους πιστωτές 
Πίνακας διανομήςΣελ. 185
Γενικά προνόμιαΣελ. 186
Ειδικά προνόμιαΣελ. 188
Συρροή προνομίωνΣελ. 189
Άρθρο 157 -Σελ. 189
Άρθρο 158 -Σελ. 190
Άρθρο 159 -Σελ. 190
Άρθρο 160 -Σελ. 190
Ανακοπή κατά του πίνακα διανομήςΣελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ - Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου  
Γενική διάταξηΣελ. 191
Εκδίκαση αμφισβητήσεωνΣελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ - Η περάτωση της πτώχευσης  
ΓενικάΣελ. 192
Η λογοδοσία του συνδίκουΣελ. 193
Παύση των εργασιών της πτωχεύσεωςΣελ. 193
Κήρυξη του οφειλέτη συγγνωστούΣελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ - Η αποκατάσταση του οφειλέτη  
ΠροϋποθέσειςΣελ. 194
Απόφαση του δικαστηρίουΣελ. 195
Συνέπειες της αποκατάστασηςΣελ. 196
Περίοδος απαλλαγήςΣελ. 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ - Ποινικές διατάξεις  
ΧρεοκοπίαΣελ. 198
Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτήΣελ. 199
Ποινική ευθύνη τρίτωνΣελ. 200
Ποινική ευθύνη συζύγων και συγγενώνΣελ. 200
Αδικήματα συνδίκωνΣελ. 201
Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπωνΣελ. 201
Δικονομικές διατάξειςΣελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις  
Περιορισμός ευθύνηςΣελ. 202
Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του κώδικαΣελ. 203
Έναρξη ισχύος του κώδικαΣελ. 203
Καταργούμενες διατάξειςΣελ. 204
Μεταβατικό δίκαιοΣελ. 205
[2] ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.3.2014  
Για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότηταΣελ. 207
I. Στόχος και αντικείμενοΣελ. 211
II. ΟρισμοίΣελ. 212
III. Πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσηςΣελ. 212
A. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΣελ. 212
B. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΣελ. 213
Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΣελ. 214
Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣελ. 216
IV. Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίεςΣελ. 217
V. Εποπτεία και υποβολή εκθέσεωνΣελ. 218
[3] Ν 3429/2005  
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)  
Ειδική εκκαθάριση δημόσιων επιχειρήσεωνΣελ. 219
[4] Ν 4307/2014  
Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Αντικείμενο - σκοπός - ορισμοίΣελ. 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιώνΣελ. 232
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (με δεσμευτική δύναμη ια το σύνολο των πιστωτών)  
Υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών)Σελ. 234
Απόφαση του δικαστηρίουΣελ. 236
Αποτελέσματα της αποδοχής της αίτησηςΣελ. 237
Χρηματοδότηση της επιχείρησηςΣελ. 239
Δικαίωμα αποζημίωσης πιστωτώνΣελ. 240
Περιορισμός αμοιβώνΣελ. 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης  
Αίτηση υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισηςΣελ. 240
Ορισμός Ειδικού ΔιαχειριστήΣελ. 241
Εκδίκαση της αίτησηςΣελ. 242
Απόφαση του δικαστηρίουΣελ. 243
Συνέπειες αποδοχής της αίτησηςΣελ. 244
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - Διάθεση του ενεργητικούΣελ. 244
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - Εκδίκαση της αίτησης αποδοχήςΣελ. 246
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - Μεταβίβαση του ενεργητικούΣελ. 246
Περάτωση διαδικασίας ειδικής διαχείρισηςΣελ. 247
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - Διανομή προς πιστωτέςΣελ. 248
 
2. Προϊσχύσαν Δίκαιο  
α. Πτωχευτικές ρυθμίσεις  
[5] Δ της 19.4/1.5.1835  
Περί του Εμπορικού Νόμου  
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ - ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ 
Άρθρο 525 -Σελ. 249
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ - Περί κηρύξεως της πτωχεύσεως, των αποτελεσμάτων αυτής, και των ως προς το πρόσωπον του πτωχεύσαντος προκαταρκτικών διατάξεων  
Άρθρο 526-541Σελ. 249
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ - Περί του εισηγητού  
Άρθρο 542-543Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ - Περί επιθέσεως των σφραγίδων  
Άρθρο 544-548Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ - Περί των συνδίκων  
Τμήμα Α΄ - Γενικαί διατάξεις 
Άρθρο 549-556Σελ. 256
Tμήμα Β΄ - Περί των έργων των συνδίκων 
Άρθρο 557-568Σελ. 258
Tμήμα Γ΄ - Περί αφαιρέσεως των σφραγίδων και απογραφής 
Άρθρο 569-573Σελ. 260
Tμήμα Δ΄ - Περί πωλήσεως των εμπορευμάτων και των κινητών του πτωχεύσαντος και περί εισπράξεως των οφειλομένων 
Άρθρο 574-580Σελ. 261
Tμήμα Ε΄ - Περί συντηρητικών μέτρων 
Άρθρο 581 -Σελ. 264
Tμήμα ΣΤ΄ - Περί εξελέγξεως των πιστώσεων 
Άρθρο 582-596Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ - Περί του συμβιβασμού και της ενώσεως  
Tμήμα Α΄ - Περί της συγκαλέσεως και της συνελεύσεως των πιστωτών 
Άρθρο 597-599Σελ. 268
Tμήμα Β΄ - Περί συμβιβασμού 
Α΄ Περί καταρτίσεως του συμβιβασμού 
Άρθρο 600-609Σελ. 269
Β΄ Περί των αποτελεσμάτων του συμβιβασμού 
Άρθρο 610-613Σελ. 272
Γ΄ Περί του επί εγκαταλείψει της περιουσίας συμβιβασμού 
Άρθρο 614 -Σελ. 273
Δ΄ Περί ακυρώσεως και διαρρήξεως του συμβιβασμού 
Άρθρο 615-624Σελ. 273
Tμήμα Γ΄ - Περί της ενώσεως των δανειστών 
Άρθρο 625-636Σελ. 276
Tμήμα Δ΄ - Περί της παύσεως των εργασιών της πτωχεύσεως ένεκεν ελλείψεως ενεργητικής περιουσίας 
Άρθρο 637-638Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ - Περί πιστωτών διαφόρων κατηγοριών και περί των εν πτωχεύσει δικαιωμάτων αυτών  
Tμήμα Α΄ - Περί συνοφειλετών και εγγυητών 
Άρθρο 639-643Σελ. 279
Tμήμα Β΄ - Περί των διʼ ενεχύρου ή διά προνομίου επί των κινητών εξησφαλισμένων πιστωτών 
Άρθρο 644-647Σελ. 280
Tμήμα Γ΄ - Περί των δικαιωμάτων των ενυποθήκων πιστωτών 
Άρθρο 648-652Σελ. 281
Tμήμα Δ΄ - Περί των δικαιωμάτων της γυναικός του πτωχεύσαντος 
Άρθρο 653-659 -Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ - Περί της μεταξύ των πιστωτών διανομής και της εκκαθαρίσεως των κινητών  
Άρθρο 660-664Σελ. 283
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ - Περί της πωλήσεως των ακινήτων του πτωχεύσαντος  
Άρθρο 665-667Σελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ - Περί διεκδικήσεως  
Άρθρο 668-673Σελ. 285
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ - Περί ανακοπής και εφέσεως κατά των επί της πτωχεύσεως εκδιδομένων αποφάσεων  
Άρθρο 674-677Σελ. 286
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Περί χρεωκοπίας 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Περί απλής χρεωκοπίας  
Άρθρο 678-683Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ - Περί δολίας χρεωκοπίας  
Άρθρο 684-686Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ - Περί κακουργημάτων και πλημμελημάτων πραττομένων εν πτωχεύσει παρʼ άλλων παρά τον πτωχεύσαντα  
Άρθρο 687-693Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ - Περί διοικήσεως της περιουσίας εν περιπτώσει χρεωκοπίας  
Άρθρο 694-695Σελ. 291
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
Περί της αποκαταστάσεως 
Άρθρα 696-707 -Σελ. 292
[6] ΑΝ 635/1937  
Περί διατάξεων τινών του πτωχευτικού δικαίου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ - Γενικαί Διατάξεις  
Άρθρο 1-13Σελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ - Περί αποκαταστάσεως  
Άρθρο 14-18Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ - Τελικαί Διατάξεις  
Άρθρο 19-21Σελ. 297
[7] Ν 2479/1997  
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις  
Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης - Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Πτωχευτική διαδικασίαΣελ. 299
Άρθρο 11 -Σελ. 302
[8] ΝΔ 356/1974  
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων  
Άρθρο 62 -Σελ. 303
β. Δίκαιο Εξυγίανσης  
[9] ΝΔ 3562/1956  
Περί υπαγωγής Ανωνύμων Εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν  
Άρθρο 1 -Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ - Περί της προσωρινής διαχειρίσεως  
Άρθρο 2-10Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ - Περί υπαγωγής της εταιρίας υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών  
Άρθρο 11-16Σελ. 311
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ - Περί θέσεως της εταιρίας υπό ειδικήν εκκαθάρισιν  
Άρθρο 17-23Σελ. 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ - Ειδικαί και μεταβατικαί διατάξεις  
Άρθρο 24-31Σελ. 317
[10] ΒΔ της 22/28.12.1956  
Περί εφαρμογής επί ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών των διατάξεων του ΝΔ 3562/1956, περί υπαγωγής ανωνύμων εταιριών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν  
Άρθρο 1-5Σελ. 322
[11] N 1386/1983  
Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων  
Προϋποθέσεις υπαγωγήςΣελ. 324
Άρθρο 9-10Σελ. 325
[12] Ν 1892/1990  
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Προβληματικές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις  
Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησηςΣελ. 329
Έκταση εφαρμογήςΣελ. 330
Άρθρο 46-48Σελ. 332
 
[13] Ν 3588/2007  
Πτωχευτικός Κώδικας  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - Διαδικασία συνδιαλλαγής  
ΠροϋποθέσειςΣελ. 344
Απόφαση του δικαστηρίουΣελ. 345
Το έργο του μεσολαβητήΣελ. 346
Συμμετοχή Δημοσίου και δημόσιων φορέωνΣελ. 347
Επικύρωση της συμφωνίαςΣελ. 347
Αποτελέσματα της επικύρωσηςΣελ. 348
Κήρυξη λύσης της συμφωνίαςΣελ. 349
Β. ΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ  
[14] Ν 3869/2010  
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις  
Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 351
Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμούΣελ. 353
Αρμόδιο δικαστήριο - ΔιαδικασίαΣελ. 355
Κατάθεση αίτησης και εγγράφωνΣελ. 355
ΠροδικασίαΣελ. 358
Ταχεία Διευθέτηση ΜικροοφειλώνΣελ. 360
Αναστολή καταδιωκτικών μέτρωνΣελ. 362
Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράςΣελ. 363
Δικαστική ρύθμιση χρεώνΣελ. 364
Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίαςΣελ. 366
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσηςΣελ. 368
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεώνΣελ. 369
Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητώνΣελ. 370
Τήρηση Αρχείου ΑιτήσεωνΣελ. 370
Ένδικα μέσαΣελ. 371
Αναλογική εφαρμογή διατάξεωνΣελ. 371
Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένωνΣελ. 371
Διαγραφή απαιτήσεωνΣελ. 371
Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 372
Έναρξη ισχύος του νόμουΣελ. 372
ΙΙ. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ  
Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ  
[15] Κανονισμός (ΕΚ) 1346/2000 του Συμβουλίου της 29.5.2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Γενικές διατάξεις  
Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 380
ΟρισμοίΣελ. 380
Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 381
Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 382
Εμπράγματα δικαιώματα τρίτωνΣελ. 383
ΣυμψηφισμόςΣελ. 384
Επιφύλαξη κυριότηταςΣελ. 384
Σύμβαση με αντικείμενο ακίνητοΣελ. 384
Συστήματα πληρωμής και χρηματαγορέςΣελ. 384
Σύμβαση εργασίαςΣελ. 385
Αποτελέσματα επί των δικαιωμάτων που υπόκεινται σε καταχώρισηΣελ. 385
Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και κοινοτικό σήμαΣελ. 385
Επιβλαβείς πράξειςΣελ. 385
Προστασία του αποκτώντος τρίτουΣελ. 385
Αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεμών δικώνΣελ. 386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Αναγνώριση της διαδικασίας αφερεγγυότητας  
Βασική αρχήΣελ. 386
Αποτελέσματα της αναγνώρισηςΣελ. 386
Εξουσίες του συνδίκουΣελ. 387
Απόδειξη του διορισμού του συνδίκουΣελ. 387
Απόδοση και καταλογισμόςΣελ. 387
ΔημοσιότηταΣελ. 388
Εγγραφή σε δημόσιο βιβλίοΣελ. 388
ΈξοδαΣελ. 388
Παροχή υπέρ του οφειλέτηΣελ. 388
Αναγνώριση και εκτελεστό άλλων αποφάσεωνΣελ. 389
Δημόσια τάξηΣελ. 389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - Δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας  
Έναρξη διαδικασίαςΣελ. 390
Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 390
Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 390
Προκαταβολή εξόδων και δαπανώνΣελ. 390
Καθήκον συνεργασίας και ενημέρωσηςΣελ. 391
Άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτώνΣελ. 391
Αναστολή της εκκαθάρισηςΣελ. 391
Μέτρα περάτωσης της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 392
Υπόλοιπο ενεργητικού της δευτερεύουσας διαδικασίαςΣελ. 392
Μεταγενέστερη έναρξη της κύριας διαδικασίαςΣελ. 393
Μετατροπή της προγενέστερης διαδικασίαςΣελ. 393
Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Ενημέρωση των πιστωτών και αναγγελία ων απαιτήσεών τους  
Δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεωνΣελ. 393
Υποχρέωση ενημέρωσης των πιστωτώνΣελ. 394
Περιεχόμενο της αναγγελίας απαιτήσεωςΣελ. 394
ΓλώσσεςΣελ. 394
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Μεταβατικές και τελικές διατάξεις  
Χρονική ισχύςΣελ. 395
Σχέσεις με συμβάσειςΣελ. 395
Τροποποίηση παραρτημάτωνΣελ. 398
Έκθεση και προσαρμογήΣελ. 398
Έναρξη ισχύοςΣελ. 398
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣελ. 399
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΣελ. 403
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΣελ. 406
 
[16] Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Συμβουλίου της 20.5.2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - Γενικές διατάξεις  
Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 431
OρισμοίΣελ. 432
Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 435
Έλεγχος της δικαιοδοσίαςΣελ. 436
Δικαστικός έλεγχος της απόφασης για την έναρξη κύριας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 437
Δικαιοδοσία επί αγωγών που απορρέουν άμεσα από τη διαδικασία αφερεγγυότητας και έχουν στενή σχέση με αυτήνΣελ. 437
Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 437
Εμπράγματα δικαιώματα τρίτωνΣελ. 438
ΣυμψηφισμόςΣελ. 439
Επιφύλαξη κυριότηταςΣελ. 439
Σύμβαση με αντικείμενο ακίνητοΣελ. 440
Συστήματα πληρωμής και χρηματαγορέςΣελ. 440
Σύμβαση εργασίαςΣελ. 440
Αποτελέσματα επί των δικαιωμάτων που υπόκεινται σε καταχώρισηΣελ. 441
Ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και κοινοτικά σήματαΣελ. 441
Επιβλαβείς πράξειςΣελ. 441
Προστασία του αποκτώντος τρίτουΣελ. 441
Αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεμών δικών ή διαιτητικών διαδικασιώνΣελ. 442
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Αναγνώριση της διαδικασίας αφερεγγυότητας  
Βασική αρχήΣελ. 442
Αποτελέσματα της αναγνώρισηςΣελ. 442
Εξουσίες του διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 443
Απόδειξη του διορισμού του διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 443
Απόδοση και καταλογισμόςΣελ. 443
Κατάρτιση μητρώων αφερεγγυότηταςΣελ. 444
Διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότηταςΣελ. 445
Κόστος της δημιουργίας και της διασύνδεσης των μητρώων αφερεγγυότηταςΣελ. 446
Όροι πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω του συστήματος διασύνδεσηςΣελ. 446
Δημοσιότητα σε αλλο κρατος μέλοςΣελ. 447
Εγγραφή σε δημόσια μητρώα άλλου κράτους μέλουςΣελ. 448
ΈξοδαΣελ. 448
Παροχή υπέρ του οφειλέτηΣελ. 448
Αναγνώριση και εκτελεστότητα άλλων αποφάσεωνΣελ. 448
Δημόσια τάξηΣελ. 449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - Δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας  
Έναρξη διαδικασίαςΣελ. 449
Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 450
Δικαίωμα ανάληψης δέσμευσης με σκοπό την αποφυγή της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 450
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έναρξης δευτερευουσών διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 452
Απόφαση περί έναρξης δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 452
Δικαστικός έλεγχος της απόφασης για την έναρξη δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 453
Προκαταβολή εξόδων και δαπανώνΣελ. 454
Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών των διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 454
Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίωνΣελ. 455
Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότητας και δικαστηρίωνΣελ. 455
Έξοδα συνεργασίας και επικοινωνίαςΣελ. 456
Άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτώνΣελ. 456
Αναστολή της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 456
Αρμοδιότητα του διαχειριστή της διαδικασίας αφερεγγυότητας να προτείνει σχέδια αναδιάρθρωσηςΣελ. 457
Συνέπειες της περάτωσης διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 457
Υπόλοιπο ενεργητικού της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 458
Μεταγενέστερη έναρξη της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 458
Μετατροπή δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 458
Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 458
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Ενημέρωση των πιστωτών και αναγγελία των απαιτήσεών τους  
Δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεωνΣελ. 459
Υποχρέωση ενημέρωσης των πιστωτώνΣελ. 459
Διαδικασία αναγγελίας των απαιτήσεωνΣελ. 460
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Διαδικασία αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιρειών  
ΤΜΗΜΑ 1 - Συνεργασία και επικοινωνία 
Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των διαχειριστών των διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 462
Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίωνΣελ. 463
Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότητας και δικαστηρίωνΣελ. 463
Έξοδα συνεργασίας και επικοινωνίας σε διαδικασία που αφορά μέλη ομίλου εταιρειώνΣελ. 464
Αρμοδιότητες του διαχειριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας σε διαδικασία που αφορά μέλη ομίλου εταιρειώνΣελ. 464
ΤΜΗΜΑ 2 - Συντονισμός 
Υποτμήμα 1 - Διαδικασία 
Αίτηση έναρξης διαδικασίας συντονισμού σε επίπεδο ομίλουΣελ. 465
Κανόνας προτεραιότηταςΣελ. 466
Κοινοποίηση από το επιληφθέν δικαστήριοΣελ. 466
Αντιρρήσεις από τους διαχειριστές της διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 467
Συνέπειες της προβολής αντίρρησης ως προς τη συμπερίληψη διαδικασίας σε συντονισμό ομίλουΣελ. 467
Επιλογή δικαστηρίου για τη διαδικασία συντονισμού ομίλουΣελ. 468
Συνέπειες της προβολής αντίρρησης κατά του προτεινόμενου συντονιστήΣελ. 468
Απόφαση έναρξης διαδικασίας συντονισμού ομίλουΣελ. 468
Μεταγενέστερη προαιρετική συμμετοχή των διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 469
Συστάσεις και σχέδιο συντονισμού σε επίπεδο ομίλουΣελ. 469
Υποτμήμα 2 - Γενικές διατάξειςΣελ. 470
ΣυντονιστήςΣελ. 470
Καθήκοντα και δικαιώματα του συντονιστήΣελ. 470
ΓλώσσεςΣελ. 471
Συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών διαδικασίας αφερεγγυότητας και του συντονιστήΣελ. 472
Ανάκληση του διορισμού του συντονιστήΣελ. 472
Οφειλέτης με δικαίωμα διαχείρισηςΣελ. 472
Έξοδα και κατανομήΣελ. 472
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - Προστασία δεδομένων  
Προστασία δεδομένωνΣελ. 473
Αρμοδιότητες των κρατών μελών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα εθνικά μητρώα αφερεγγυότηταςΣελ. 473
Αρμοδιότητες της Επιτροπής σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 474
Υποχρεώσεις πληροφόρησηςΣελ. 474
Αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 475
Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (E-justice)Σελ. 475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - Μεταβατικές και τελικές διατάξεις  
Χρονική ισχύςΣελ. 475
Σχέσεις με ΣυμβάσειςΣελ. 475
Πληροφορίες σχετικά με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο αφερεγγυότηταςΣελ. 479
Διασύνδεση των μητρώωνΣελ. 479
Κατάρτιση και μεταγενέστερες τροποποιήσεις των τυποποιημένων εντύπωνΣελ. 479
Διαδικασία επιτροπήΣελ. 479
Ρήτρα αναθεώρησηςΣελ. 480
ΚατάργησηΣελ. 480
Έναρξη ισχύοςΣελ. 480
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - Διαδικασίες αφερεγγυότητας του άρθρου 2 σημείο 4Σελ. 481
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - Διαχειριστές της διαδικασίας αφερεγγυότητας του άρθρου 2 σημείο 5Σελ. 486
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεωνΣελ. 491
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Πίνακας αντιστοιχίαςΣελ. 492
[17] European Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency  
Overriding objective Σελ. 497
Aim Σελ. 497
Status Σελ. 498
Liquidator Σελ. 498
Direct Access Σελ. 498
Communications Σελ. 499
Information Σελ. 499
Information by a Liquidator in Secondary Proceedings Σελ. 499
Authentication Σελ. 500
Language Σελ. 500
Obligations Incurred by and Fees of LiquidatorsΣελ. 500
Cooperation Σελ. 501
Cross-Border Sales Σελ. 501
Assistance in reorganisation Σελ. 501
Coordination between Secondary Proceedings Σελ. 502
Courts Σελ. 502
Notices Σελ. 502
Scope Σελ. 503
[18] ΠΔ 332/2003  
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/17/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων  
Άρθρο 1 -Σελ. 504
Άρθρο 2 -Σελ. 504
Άρθρο 3 -Σελ. 505
Άρθρο 4 -Σελ. 505
Άρθρο 5 -Σελ. 506
Άρθρο 6 -Σελ. 507
Άρθρο 7 -Σελ. 508
Άρθρο 8 -Σελ. 508
Άρθρο 9 -Σελ. 512
Άρθρο 10 -Σελ. 513
Άρθρο 11 -Σελ. 514
Άρθρο 12 -Σελ. 515
Άρθρο 13 -Σελ. 515
[19] Ν 3458/2006  
Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις  
ΣκοπόςΣελ. 516
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί  
Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 516
ΟρισμοίΣελ. 517
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Μέτρα εξυγίανσης  
Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Λήψη μέτρων εξυγίανσης - Eφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 518
Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του κράτους - μέλους υποδοχής και του κράτους - μέλους καταγωγήςΣελ. 519
ΔημοσίευσηΣελ. 519
Καθήκον ενημέρωσης των γνωστών πιστωτών και δικαίωμα αναγγελίας των απαιτήσεωνΣελ. 520
Απόδειξη του διορισμού διαχειριστή και άσκηση των εξουσιών τουΣελ. 520
Β. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Άρθρο 9 -Σελ. 521
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Διαδικασία εκκαθάρισης  
Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης Ενημέρωση των άλλων αρμόδιων αρχώνΣελ. 522
Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 522
Γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχών πριν από την εκούσια εκκαθάρισηΣελ. 523
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματοςΣελ. 524
Απόδειξη του διορισμού εκκαθαριστήΣελ. 524
ΔημοσίευσηΣελ. 525
Ενημέρωση των γνωστών πιστωτώνΣελ. 525
Εκπλήρωση παροχώνΣελ. 525
Δικαίωμα αναγγελίας απαιτήσεων. Γλώσσα αναγγελίαςΣελ. 526
Τακτική ενημέρωση των πιστωτώνΣελ. 526
Β. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Εκκαθάριση υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα εκτός ΚοινότηταςΣελ. 527
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Κοινές διατάξεις επί μέτρων εξυγίανσης και διαδικασιών εκκαθάρισης  
Αποτελέσματα επί ορισμένων συμβάσεων και δικαιωμάτωνΣελ. 527
Εμπράγματα δικαιώματαΣελ. 528
Επιφύλαξη κυριότηταςΣελ. 528
ΣυμψηφισμόςΣελ. 529
Αγωγές περί ακυρότητας και ακυρωσίαςΣελ. 529
Lex rei sitaeΣελ. 529
Συμφωνία συμψηφισμού και μετατροπής χρέουςΣελ. 529
Σύμφωνα επαναγοράς (repos)Σελ. 530
Οργανωμένη αγοράΣελ. 530
Εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο Σελ. 530
Επιβλαβείς πράξειςΣελ. 530
Προστασία τρίτωνΣελ. 531
ΕκκρεμοδικίαΣελ. 531
Επαγγελματικό απόρρητοΣελ. 531
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Τελικές διατάξεις  
ΕξουσιοδοτήσειςΣελ. 531
Μεταβατική διάταξηΣελ. 532
Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗ  
[20] Ν 3858/2010  
Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Γενικές διατάξεις  
Σκοπός και πεδίο εφαρμογήςΣελ. 533
ΟρισμοίΣελ. 534
Διεθνείς υποχρεώσειςΣελ. 535
Αρμοδιότητα δικαστηρίου ή συνδίκουΣελ. 535
Εξουσίες για ενέργειες σε άλλο ΚράτοςΣελ. 535
Δημόσια τάξηΣελ. 535
Πρόσθετη συνδρομήΣελ. 535
ΕρμηνείαΣελ. 536
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Πρόσβαση αλλοδαπών συνδίκων και πιστωτών σε ημεδαπά δικαστήρια  
Δικαίωμα απευθείας πρόσβασηςΣελ. 536
Περιορισμένη δικαιοδοσίαΣελ. 536
Αίτηση αλλοδαπού συνδίκου για την έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας στην ΕλλάδαΣελ. 536
Συμμετοχή αλλοδαπού συνδίκου σε πτωχευτική διαδικασία στην ΕλλάδαΣελ. 536
Πρόσβαση αλλοδαπών πιστωτών σε πτωχευτική διαδικασία στην ΕλλάδαΣελ. 537
Γνωστοποιήσεις προς πιστωτές που έχουν συνήθη διαμονή, κατοικία ή έδρα σε άλλο Κράτος για πτωχευτική διαδικασία στην ΕλλάδαΣελ. 537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίας και έννομη προστασία  
Αίτηση για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίαςΣελ. 538
Τεκμήρια σχετικά με την αναγνώρισηΣελ. 538
Απόφαση για αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίαςΣελ. 539
Μεταγενέστερες πληροφορίεςΣελ. 539
Δυνητική προσωρινή προστασία με βάση την αίτηση προς αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίαςΣελ. 539
Αποτελέσματα της αναγνώρισης αλλοδαπής κύριας διαδικασίαςΣελ. 540
Δυνητική έννομη προστασία με βάση την αναγνώριση αλλοδαπής διαδικασίαςΣελ. 541
Προστασία πιστωτών και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπωνΣελ. 542
Ενέργειες για την ακύρωση επιβλαβών για τους πιστωτές πράξεωνΣελ. 542
Παρέμβαση αλλοδαπού συνδίκου σε πτωχευτικές διαδικασίες στην ΕλλάδαΣελ. 542
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - Συνεργασία με αλλοδαπά δικαστήρια και αλλοδαπούς συνδίκους  
Συνεργασία και απευθείας επικοινωνία μεταξύ του ημεδαπού δικαστηρίου και αλλοδαπών δικαστηρίων ή αλλοδαπών συνδίκωνΣελ. 543
Συνεργασία και απευθείας επικοινωνία μεταξύ του ημεδαπού συνδίκου και αλλοδαπών δικαστηρίων ή αλλοδαπών συνδίκωνΣελ. 543
Μορφές συνεργασίαςΣελ. 543
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - Συντρέχουσες διαδικασίες  
Εναρξη πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα μετά την αναγνώριση αλλοδαπής κύριας διαδικασίαςΣελ. 544
Συντονισμός πτωχευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα και αλλοδαπής διαδικασίαςΣελ. 544
Συντονισμός περισσότερων αλλοδαπών διαδικασιώνΣελ. 545
Τεκμήριο παύσης πληρωμών λόγω αναγνώρισης αλλοδαπής κύριας διαδικασίαςΣελ. 545
Ο κανόνας ικανοποίησης πιστωτών σε συντρέχουσες διαδικασίεςΣελ. 545
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - Λοιπές διατάξεις  
Άρθρο 33 -Σελ. 546
Άρθρο 34 -Σελ. 546
Άρθρο 35 -Σελ. 547
Άρθρο 36 -Σελ. 547
Αναστολή πλειστηριασμώνΣελ. 547
Άρθρο 41 -Σελ. 547
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 549
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.