ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Ι. Βενιέρης, Ν. Βερβεσός, Ν. Κάμτσιου, Χ. Λιβαδά, Μ. Μαστρομανώλης, Α. Μικρουλέα, Γ. Μιχαλόπουλος, Η. Σουφλερός, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος, Δ. Χριστοδούλου, Χ. Χρυσάνθης
  • Έκδοση: 5η 2015
  • Σελίδες: 1776
  • Σχήμα:12 х 17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Εμπορική Νομοθεσία» αποτελεί μια συλλογή νομοθεσίας, η οποία συμπεριλαμβάνει σε έναν τόμο το σύνολο σχεδόν των βασικότερων νομοθετημάτων που βρίσκουν εφαρμογή σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου και απασχολούν τη δικαστηριακή πρακτική.

Τα νομοθετήματα είναι κωδικοποιημένα και συστηματικά ενημερωμένα μέχρι και τους Ν 4335/2015 και Ν 4336/2015.

Η 5η έκδοση του έργου περιλαμβάνει 74 συνολικά νομοθετήματα, ταξινομημένα στις παρακάτω 13 ευρύτερες θεματικές ενότητες:

A. Γενικό μέρος (Εμπορικός Νόμος, Έμποροι - Εμπορικές πράξεις, ΓΕΜΗ), Β. Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Γ. Πνευματική Ιδιοκτησία, Δ. Ανταγωνισμός (αθέμιτος - ελεύθερος), Ε. Προστασία καταναλωτή, ΣΤ. Εταιρίες, Ζ. Αξιόγραφα, Η. Τράπεζες και Τραπεζικές Συμβάσεις, Θ. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Ι. Ασφαλιστικό Δίκαιο, ΙΑ. Εμπορικές συμβάσεις, ΙΒ. Πτωχευτικό Δίκαιο και ΙΓ. Δίκαιο Μεταφορών.

Η συστηματική παράθεση των νομοθετημάτων κατά ειδικότερη θεματική ενότητα του εμπορικού δικαίου και το εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο διευκολύνουν τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Αποτελεί το κατεξοχήν έγκυρο και αξιόπιστο επιστημονικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το εμπορικό δίκαιο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
[1]BΔ της 19.4/1.5.1835Περί του Εμπορικού ΝόμουΣελ. 3
[Άρθρα 1-69, 90-101] 
[2]ΒΔ της 2/14.5.1835Περί αρμοδιότητος ΕμποροδικείωνΣελ. 10
[Άρθρα 1-8] 
[3]N 3419/2005Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής ΝομοθεσίαςΣελ. 11
[Άρθρα 1-18, 30, 36, 37] 
B. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
Ι. Σήματα 
[4]Ν 4072/2012Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξειςΣελ. 41
[Άρθρα 121-196] 
ΙΙ. Ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης 
[5]Κανονισμός (EE) 1151/2012Για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμωνΣελ. 92
ΙIΙ. Ευρεσιτεχνία - Υποδείγματα χρησιμότητας - Βιοτεχνολογικές εφευρέσεις 
[6]Ν 1733/1987Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής ΕνέργειαςΣελ. 121
[Άρθρα 1, 5-23] 
[7]ΠΔ 321/2001Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεωνΣελ. 142
ΙV. Βιομηχανικά σχέδια & υποδείγματα 
[8]Ν 2417/1996Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979Σελ. 147
[9]ΠΔ 259/1997Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίαςΣελ. 161
V. Διεθνής Ένωση προς προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
[10]Ν 213/1975Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως των Παρισίων 1883 «Περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», ως αυτή ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη την 14η Ιουλίου 1967Σελ. 176
Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
[11]Ν 2121/1993Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματαΣελ. 191
[Άρθρα 1-72, 77] 
[12]Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςΣελ. 250
Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
I. Αθέμιτος ανταγωνισμός 
[13]Ν 146/1914Περί αθεμίτου ανταγωνισμούΣελ. 261
ΙI. Ελεύθερος ανταγωνισμός 
[14]Ν 3959/2011Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 269
[15]Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 318
[16]Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003Για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της ΣυνθήκηςΣελ. 323
[17]Κανονισμός (ΕΚ) 330/2010Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικώνΣελ. 344
[18]Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός συγκεντρώσεων»)Σελ. 350
[EE L 24 της 29.1.2004, σ. 1] 
Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
[19]Ν 2251/199Προστασία των καταναλωτώνΣελ. 377
ΣΤ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
[20]ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984Σελ. 443
[21]ΚΝ 2190/1920Περί Ανωνύμων ΕταιρειώνΣελ. 448
[22]Ν 4072/2012Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξειςΣελ. 564
[Άρθρα 43-116 παρ. 1-2, 119-120, 330] 
[23]Ν 4072/2012Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξειςΣελ. 590
[Άρθρα 249-292, 330 παρ. 1] 
[24]N 3190/1955Περί Εταιρειών Περιορισμένης ΕυθύνηςΣελ. 600
[Άρθρα 1-61α] 
[25]Ν 3016/2002Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξειςΣελ. 624
[Άρθρα 1-11] 
[26]Ν 3853/2010Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξειςΣελ. 630
[Άρθρα 1-12] 
Ζ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
[27]Ν 5325/1932Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήνΣελ. 645
[28]Ν 5960/1933Περί ΕπιταγήςΣελ. 665
[29]ΝΔ της 17.7/13.8.1923Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειώνΣελ. 680
[Άρθρα 68-95] 
Η. TΡΑΠΕΖΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
[30]ΝΔ της 17.7/13.8.1923Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειώνΣελ. 685
[31]Ν 5638/1932Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόνΣελ. 699
[Άρθρα 1-7] 
[32]Ν 1059/1971Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεωνΣελ. 701
[Άρθρα 1-3] 
[33]ΚΥΑ ΟικΟικΑΝΔικΔΑΔ Ζ1-699/2010Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008Σελ. 703
[Άρθρα 1-25] 
[34]ΠΔ/ΤΕ 2501/2002Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τουςΣελ. 725
[35]Ν 4261/2014Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του N 3601/2007 και άλλες διατάξεις.Σελ. 733
[Άρθρα 1-166, 190] 
Θ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
[36]Ν 1969/1991Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξειςΣελ. 877
[Άρθρα 76, 76α, 78] 
[37]Ν 2396/1996Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχέςΣελ. 884
[Άρθρα 39-58] 
[38]Ν 3156/2003Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνηταΣελ. 891
[Άρθρα 1-14, 16, 20] 
[39]Ν 3340/2005Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράςΣελ. 907
[40]Ν 3371/2005Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξειςΣελ. 929
[41]Ν 3401/2005Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευσηΣελ. 954
[42]Ν 3461/2006Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσειςΣελ. 979
[43]Ν 3556/2007Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξειςΣελ. 999
[44]Ν 3606/2007Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξειςΣελ. 1030
[Άρθρα 1-85, 90] 
Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
[45]Ν 2496/1997Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξειςΣελ. 1105
[Άρθρα 1-33] 
[46]Ν 3816/1958Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ΔικαίουΣελ. 1120
[Άρθρα 257-288] 
[47]ΠΔ 237/1986Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/1976) περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183/1985) και τα ΠΔ 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄ 253/1981) και 118/1985 (ΦΕΚ Α΄ 35/1985)Σελ. 1124
[Άρθρα 1-37α] 
[48]ΝΔ 400/1970Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως ΑσφαλίσεωςΣελ. 1160
[49]ΠΔ 190/2006Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)Σελ. 1326
 
[50]Ν 1569/1985Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξειςΣελ. 1339
[Άρθρα 1-21α] 
ΙΑ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
Ι. Εμπορική πώληση 
[51]Ν 2532/1997Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτωνΣελ. 1355
ΙΙ. Ηλεκτρονικό εμπόριο 
[52]ΠΔ 131/2003Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)Σελ. 1379
[53]ΠΔ 150/2001Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφέςΣελ. 1389
IΙΙ. Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
[54]Ν 4152/2013Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013Σελ. 1397
ΙV. Συμβάσεις μεσολαβητικών υπηρεσιών 
[55]ΒΔ της 19.4/1.5.1835Περί του Εμπορικού ΝόμουΣελ. 1405
[Άρθρα 90-107] 
[56]ΠΔ 219/1991Περί εμπορικών αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 1408
[57]Ν 3557/2007Τροποποίηση του ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ Α' 110) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ Α' 331) και άλλες διατάξειςΣελ. 1414
[Άρθρο 14 παρ. 4] 
V. Συμβάσεις παρακαταθήκης 
[58]ΝΔ 3077/1954Περί γενικών αποθηκώνΣελ. 1415
[Άρθρα 1-2, 21-44] 
VΙ. Leasing - Factoring - Forfaiting 
[59]Ν 1665/1986Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 1426
[Άρθρα 1-2, 21-44] 
[60]Ν 1905/1990Για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξειςΣελ. 1433
VΙΙ. Αλληλόχρεος λογαριασμός 
[61]Εισαγωγικός Νόμος Αστικού ΚώδικαΣελ. 1436
[Άρθρo 112] 
VΙΙΙ. Χρονομεριστική μίσθωση (Time-sharing) 
[62]Ν 1652/1986Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτωνΣελ. 1437
[63]ΚΥΑ Ζ1-130/2011Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. αριθμ. L33 της 3.2.2009Σελ. 1441
ΙΧ. Σύμβαση οργάνωσης ταξιδιού 
[64]ΠΔ 339/1996Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσειςΣελ. 1458
ΙΒ. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
[65]Ν 3588/2007Πτωχευτικός ΚώδικαςΣελ. 1469
[66]Ν 3869/2010Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξειςΣελ. 1544
[Άρθρα 1-17, 19, 22] 
[67]N 4307/2014[Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων]Σελ. 1562
[Άρθρα 60-77] 
[68]ΚανΕΚ 1346/2000 του Συμβουλίου της 29.5.2000Σελ. 1579
[EE L 160/30.6.2000] 
ΙΓ. ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Ι. Ναυτικό Δίκαιο 
[69]Ν 3816/1958Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού ΔικαίουΣελ. 1611
[70]Ν 959/1979Περί της Ναυτικής ΕταιρείαςΣελ. 1648
[71]ΠΔ 427/1995Υποχρεώσεις Εφοπλιστών ή Πλοιοκτητών και Ναυτικών ΠρακτόρωνΣελ. 1664
[72]NΔ 3899/1958Περί προτιμώμενης υποθήκης επί πλοίωνΣελ. 1667
ΙΙ. Χερσαία μεταφορά εμπορευμάτων 
[73]Ν 559/1977Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19η Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του συμβολαίου διά την διεθνήν μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR) και του πρωτοκόλλου υπογραφήςΣελ. 1671
ΙΙΙ. Αεροπορική μεταφορά επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων 
[74]Ν 3006/2002Κύρωση της Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές ΜεταφορέςΣελ. 1691
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1711
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.