ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  • Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
  • Συγγραφέας: Α. Γουργουρίνης
  • Έκδοση: 2015
  • Σελίδες: 272
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το ανά χείρας πόνημα εξετάζει τις πολλαπλές εκφάνσεις και προκλήσεις του δικαίου που διέπει τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, αυτό δηλαδή που διέπεται κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου.

Στο πλαίσιο μίας γενικής εισαγωγής προσδιορίζεται η έννοια του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, ενώ αναλύονται οι παράγοντες των διεθνών οικονομικών σχέσεων (κράτος, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, πολυεθνικές επιχειρήσεις), οι φάσεις εξέλιξης της διεθνούς οικονομικής τάξης και η Νέα Διεθνής Οικονομική Τάξη.

Στο κυρίως μέρος του βιβλίου εκτίθεται αναλυτικά το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κατανεμημένο σε επτά επιμέρους ενότητες. Εισαγωγικά, παρουσιάζεται το ιστορικό εξελικτικό πλαίσιο από την GATT στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ενότητα Α.), ακολούθως (ενότητα Β.) αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο του ΠΟΕ (ενδεικτικά θέματα: λειτουργίες, δομή, λήψη αποφάσεων κ.λπ.), οι πολυμερείς συμφωνίες για τα εμπορεύματα (ενότητα Γ.), όπως η GATT του 1994, η Συμφωνία για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ», οι Συμφωνίες SCM, ΤΒΤ, SPS κ.ά. Περαιτέρω, στην ενότητα Δ. αναλύεται η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), ενώ στην ενότητα Ε. η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου (TRIPS). Στις δύο τελευταίες ενότητες του βιβλίου (ενότητες ΣΤ. και Ζ.) περιλαμβάνονται το Μνημόνιο Συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών (ενδεικτικά θέματα: οι παλαιότερες ρυθμίσεις και το πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα θεσμικά όργανα, η διαδικασία επίλυσης των διαφορών κ.ά.) και οι Τομείς που δεν έχουν αντιμετωπισθεί από τον ΠΟΕ (ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές εμπόριο και ανταγωνισμός, πολιτιστική πολυμορφία).

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη και την περαιτέρω εμβάθυνση η ανάλυση κάθε θέματος συνοδεύεται από μία συνοπτική σχετική βιβλιογραφία, ενώ στην αρχή του βιβλίου μετά τον πίνακα περιεχομένων και τις συντομογραφίες παρατίθεται Πίνακας Νομολογίας με τις αποφάσεις των οργάνων επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ που αναφέρονται στο βιβλίο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠρόλογοςΣελ. V
ΣυντομογραφίεςΣελ. XV
Πίνακας ΝομολογίαςΣελ. XIX
Γενική Εισαγωγή: Έννοια και πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου  
1. Προσδιορισμός του Διεθνούς Οικονομικού ΔικαίουΣελ. 1
(α) Σχέσεις διεθνούς οικονομικού και κλασικού διεθνούς δικαίουΣελ. 1
(β) Το περιεχόμενο του διεθνούς οικονομικού δικαίουΣελ. 3
2. Οι παράγοντες των διεθνών οικονομικών σχέσεωνΣελ. 4
(α) Το κράτοςΣελ. 5
(β) Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοίΣελ. 6
(γ) Οι πολυεθνικές επιχειρήσειςΣελ. 7
3. Οι φάσεις εξέλιξης της διεθνούς οικονομικής τάξηςΣελ. 10
(α) Η φιλελεύθερη οικονομική τάξη: 1815-1914Σελ. 10
(β) Ο Μεσοπόλεμος και οι προστατευτικές πολιτικέςΣελ. 11
(γ) Η νέο-φιλελεύθερη οικονομική τάξη: 1945-1974Σελ. 12
4. Η Νέα Διεθνής Οικονομική ΤάξηΣελ. 13
Το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)  
Α. Εισαγωγή: από την GATT στον ΠΟΕΣελ. 16
Β. Το θεσμικό πλαίσιο του ΠΟΕΣελ. 20
I. Οι λειτουργίες του ΠΟΕΣελ. 20
II. Η δομήΣελ. 20
III. Η λήψη αποφάσεωνΣελ. 22
IV. Ορισμένες άλλες ρυθμίσειςΣελ. 22
V. Η νομική σχέση ανάμεσα στη συμφωνία για τον ΠΟΕ και τις άλλες συμφωνίες του Γύρου της ΟυρουγουάηςΣελ. 22
VI. Ο Μηχανισμός Εξέτασης της Εμπορικής Πολιτικής (Trade Policy Review Mechanism)Σελ. 23
Γ. Οι πολυμερείς συμφωνίες για τα εμπορεύματαΣελ. 25
Ι. Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994Σελ. 27
1. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της GATT 1994Σελ. 28
2. Σχέση της GATT 1994 με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕΣελ. 29
3. Πρόσβαση στην αγορά και εμπόδια στο εμπόριο στο πλαίσιο της GATT 1994Σελ. 30
(α) Διάκριση μεταξύ δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριοΣελ. 30
(β) ΔασμοίΣελ. 30
(i) Η γενική και προοδευτική κατάργηση των δασμώνΣελ. 32
(ii) Η ανάληψη δασμολογικών παραχωρήσεων μέσω πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεωνΣελ. 33
(iii) Τροποποίηση ή απόσυρση δασμολογικών παραχωρήσεων ως προς το εμπόριο προϊόντωνΣελ. 34
(γ) Ποσοτικοί περιορισμοίΣελ. 35
(i) Η γενική απαγόρευση επιβολής ποσοτικών περιορισμώνΣελ. 35
(ii) ΕξαιρέσειςΣελ. 38
(δ) Άλλα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριοΣελ. 40
4. Η αρχή της μη διάκρισης στο πλαίσιο της GATT 1994Σελ. 41
(α) Η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΡΜΕΚ)Σελ. 41
(β) Εξαιρέσεις εφαρμογήςΣελ. 45
(γ) Η ρήτρα της εθνικής μεταχείρισηςΣελ. 47
(i) Άρθρο ΙΙΙ: 2 πρώτο εδάφιο της GATT 1994Σελ. 48
(ii) Άρθρο ΙΙΙ: 2 δεύτερο εδάφιο της GATT 1994Σελ. 50
(iii) Άρθρο ΙΙΙ:4 της GATT 1994Σελ. 52
5. Η αρχή της διαφάνειας στο πλαίσιο της GATT 1994Σελ. 53
6. Εξαιρέσεις και επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις στο πλαίσιο της GATT 1994Σελ. 56
(α) Γενικές εξαιρέσεις βάσει του Άρθρου ΧΧ της GATT 1994Σελ. 56
(i) Άρθρο ΧΧ(α) της GATT 1994: Προστασία των δημοσίων ηθώνΣελ. 57
(ii) Άρθρο ΧΧ(β) της GATT 1994: Προστασία της ζωής ή της υγείας ανθρώπων, ζώων ή φυτώνΣελ. 59
(iii) Άρθρο ΧΧ(δ) της GATT 1994: Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούςΣελ. 60
(iv) Άρθρο ΧΧ(ζ) της GATT 1994: Προστασία του περιβάλλοντοςΣελ. 61
(v) Εισαγωγική πρόταση ("chapeau") του Άρθρου ΧΧ της GATT 1994Σελ. 63
 
(β) Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας βάσει του Άρθρου ΧΧΙ της GATT 1994Σελ. 65
(γ) Εξαιρέσεις για τη διασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμώνΣελ. 66
(δ) Εξαιρέσεις για την προστασία της εγχώριας παραγωγήςΣελ. 66
(ε) Εξαιρέσεις σχετικά με τελωνειακές ενώσεις και ζώνες ελευθέρων συναλλαγώνΣελ. 66
7. Ειδικές διατάξεις της GATT 1994 για τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 67
ΙΙ. Η Συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 («Συμφωνία για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ»)Σελ. 67
1. ΕισαγωγήΣελ. 68
2. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ Σελ. 70
3. Σχέση της Συμφωνίας για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕΣελ. 70
4. Γενικές αρχές της Συμφωνίας για τα Μέτρα ΑντιντάμπινγκΣελ. 71
(α) Καθορισμός του ντάμπινγκΣελ. 71
(β) Προσδιορισμός της ζημίας του εγχώριου κλάδου παραγωγής ομοειδούς προϊόντος στη χώρα εισαγωγής και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ντάμπινγκ και της ζημίαςΣελ. 73
(γ) Έναρξη και διεξαγωγή της έρευνας αντιντάμπινγκΣελ. 77
(δ) Προσωρινά μέτρα και οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκΣελ. 79
5. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία για τα Μέτρα ΑντιντάμπινγκΣελ. 80
6. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ για τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 81
ΙΙΙ. Η Συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα («Συμφωνία SCM»)Σελ. 81
1. ΕισαγωγήΣελ. 83
2. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας SCMΣελ. 83
3. Σχέση της Συμφωνίας SCM με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕΣελ. 84
4. Γενικές αρχές της Συμφωνίας SCMΣελ. 85
(α) Ορισμός της έννοιας «επιδότηση»Σελ. 85
(β) Απαγορευμένες επιδοτήσειςΣελ. 88
(γ) Επιδοτήσεις για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί έννομη προστασίαΣελ. 89
(δ) Προσωρινά και οριστικά αντισταθμιστικά μέτραΣελ. 91
5. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία SCM και θεσμικές ρυθμίσειςΣελ. 93
6. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας SCM για τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 94
IV. Η Συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο («Συμφωνία TBT»)Σελ. 94
1. ΕισαγωγήΣελ. 96
2. Πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας ΤΒΤΣελ. 96
3. Σχέση της Συμφωνίας ΤΒΤ με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕΣελ. 98
4. Γενικές αρχές της Συμφωνίας ΤΒΤΣελ. 98
(α) Η αρχή της μη διάκρισηςΣελ. 99
(β) Η απαγόρευση δημιουργίας περιττών εμποδίων στο διεθνές εμπόριοΣελ. 101
(γ) Εναρμόνιση και χρήση διεθνών προτύπωνΣελ. 102
(δ) Ισοδυναμία και αμοιβαία αναγνώρισηΣελ. 104
5. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία ΤΒΤ και θεσμικές ρυθμίσειςΣελ. 104
6. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας ΤΒΤ για τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 104
V. Η Συμφωνία για τα Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (SPS)Σελ. 105
VI. Λοιπές συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντωνΣελ. 108
1. Η Συμφωνία για τη ΓεωργίαΣελ. 108
(α) Εισαγωγικά στοιχείαΣελ. 109
(β) Γενικές ρυθμίσειςΣελ. 111
(γ) Οι δασμολογικές μειώσειςΣελ. 112
(δ) Οι εσωτερικές ενισχύσειςΣελ. 114
(i) Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 114
(ii) ΕξαιρέσειςΣελ. 115
(ε) Εξαγωγικές επιδοτήσειςΣελ. 116
(i) Οι γενικές ρυθμίσειςΣελ. 116
(ii) Η πρόληψη της καταστρατήγησης των δεσμεύσεωνΣελ. 118
(στ) Το ζήτημα της βοήθειας σε τρόφιμαΣελ. 118
(ζ) Η ρήτρα της δέουσας μετριοπάθειας (due restraint)Σελ. 119
(η) Θεσμικά και άλλα μέτρα. Επίλυση διαφορώνΣελ. 120
2. Η Συμφωνία για τα επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου (TRIMs)Σελ. 120
(α) ΓενικάΣελ. 121
(β) Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 122
(γ) Εξαίρεση, παρέκκλιση, μεταβατική περίοδοςΣελ. 124
(δ) Η διαφάνειαΣελ. 125
(ε) Άλλες διατάξειςΣελ. 126
3. Συμφωνία για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών εισαγωγής (Licensing Agreement)Σελ. 126
4. Συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994Σελ. 127
VII. Η Συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισηςΣελ. 128
1. Εισαγωγικά στοιχείαΣελ. 129
2. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των μέτρων διασφάλισηςΣελ. 130
(α) Οι «απρόβλεπτες εξελίξεις»Σελ. 131
(β) Η αύξηση των εισαγωγώνΣελ. 132
(γ) Οι εγχώριοι παραγωγοί «ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος»Σελ. 132
(δ) Η ύπαρξη «σοβαρής ζημίας» ή «ο κίνδυνος πρόκλησης τέτοιας ζημίας»Σελ. 133
3. Η διαδικασία έρευναςΣελ. 135
4. Η εφαρμογή των μέτρων διασφάλισηςΣελ. 136
(α) Το πρόβλημα της «επιλεκτικής» εφαρμογήςΣελ. 136
(β) Τα μέτρα «γκρίζας ζώνηςΣελ. 137
5. Η διάρκεια ισχύος και η επανεξέταση των μέτρων διασφάλισηςΣελ. 139
6. Η «βαθμιαία επιστροφή» (degressivity)Σελ. 140
7. Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισηςΣελ. 140
8. Τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα και τα ανταποδοτικά μέτραΣελ. 140
9. Τα μέτρα διασφάλισης και οι αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 141
10. Η εξασφάλιση της διαφάνειας (transparency)Σελ. 142
(α) Οι διαδικασίες γνωστοποίησης και διαβούλευσηςΣελ. 142
(β) Η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισηςΣελ. 143
11. Η επίλυση των διαφορώνΣελ. 143
VIII. Οι προτιμησιακές περιφερειακές συμφωνίεςΣελ. 144
1. Οι ορισμοί και οι κανόνεςΣελ. 145
(α) Οι γενικές ρυθμίσειςΣελ. 145
(β) Η πρακτική της GATT στον έλεγχο των Τ.Ε.Σελ. 147
2. Οι μεταγενέστερες εξελίξειςΣελ. 150
(α) Η ερμηνεία των κανόνωνΣελ. 150
(β) Ο έλεγχος των συμφωνιώνΣελ. 151
(γ) H GATSΣελ. 152
(δ) Οι αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 153
ΙΧ. Οι εμπορικές σχέσεις των αναπτυσσόμενων χωρώνΣελ. 153
1. Το Μέρος IV της GATTΣελ. 155
(α) Η αρχή της μη-αμοιβαιότηταςΣελ. 155
(β) Η αρχή της κοινής δράσηςΣελ. 156
(γ) Οι νέες διαδικασίες διαβουλεύσεωνΣελ. 157
(δ) Μεταγενέστερες εξελίξειςΣελ. 158
2. Ο Γύρος του ΤόκυοΣελ. 160
(α) Η ρήτρα «πρόσδωσης ικανότητας» (enabling clause)Σελ. 160
(β) Οι υπόλοιπες ρυθμίσειςΣελ. 161
(i) Τα δασμολογικά εμπόδιαΣελ. 162
(ii) Τα μη-δασμολογικά εμπόδιαΣελ. 162
3. Ο Γύρος της Ουρουγουάης και της DohaΣελ. 165
4. Ρυθμίσεις για το εμπόριο των αναπτυσσόμενων χωρών έξω από το πλαίσιο της GATT / ΠΟΕ: το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων (ΓΣΠ)Σελ. 167
(α) Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓΣΠΣελ. 167
(β) Αποτελέσματα και κριτική του ΓΣΠΣελ. 169
Δ. Η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)Σελ. 170
I. Το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο σύναψης της Γενικής ΣυμφωνίαςΣελ. 170
II. Οι στόχοιΣελ. 173
III. Το πεδίο εφαρμογήςΣελ. 174
IV. Οι γενικές υποχρεώσεις και πειθαρχίεςΣελ. 176
1. Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτουςΣελ. 176
2. Η διαφάνειαΣελ. 178
3. Η αυξανόμενη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρώνΣελ. 178
4. Οι οικονομικές ολοκληρώσειςΣελ. 179
5. Οι εσωτερικές ρυθμίσεις και οι αναγνωρίσειςΣελ. 180
6. Τα μονοπώλια και η κατʼ αποκλειστικότητα παροχή υπηρεσιώνΣελ. 182
7. Οι επιχειρηματικές πρακτικέςΣελ. 182
8. Οι πληρωμές και μεταβιβάσεις. Η διασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμώνΣελ. 182
9. Οι κρατικές προμήθειες και οι επιδοτήσειςΣελ. 183
10. Τα επείγοντα μέτρα διασφάλισηςΣελ. 184
11. Οι εξαιρέσειςΣελ. 184
V. Οι ειδικές αναλήψεις υποχρεώσεων (specific commitments)Σελ. 185
1. Η πρόσβαση στην αγοράΣελ. 185
2. Η εθνική μεταχείρισηΣελ. 186
VI. Ο μηχανισμός της προοδευτικής απελευθέρωσηςΣελ. 187
VII. Θεσμικές ρυθμίσειςΣελ. 188
VIII. Τα Παραρτήματα και τα συνημμένα κείμεναΣελ. 189
1. Η κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίεςΣελ. 190
2. Οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορώνΣελ. 191
3. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίεςΣελ. 192
4. Οι τηλεπικοινωνίεςΣελ. 194
5. Οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορώνΣελ. 198
IX. Άλλα θέματα του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιώνΣελ. 199
1. Η απελευθέρωση των υπηρεσιών Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΣελ. 199
2. Οι νομικές υπηρεσίεςΣελ. 200
3. Οι υπηρεσίες υγείαςΣελ. 201
Ε. Η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS)Σελ. 202
I. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας TRIPs Σελ. 205
II. Γενικές διατάξεις και βασικές αρχές της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 206
III. Ουσιαστικές ρυθμίσεις της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 207
1. Δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματαΣελ. 207
2. Εμπορικά σήματαΣελ. 208
3. Γεωγραφικές ενδείξειςΣελ. 209
4. Βιομηχανικά σχέδιαΣελ. 210
5. Διπλώματα ευρεσιτεχνίαςΣελ. 211
6. Διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωμένων κυκλωμάτωνΣελ. 212
7. Προστασία μη-αποκαλυφθεισών πληροφοριών Σελ. 212
8. Έλεγχος πρακτικών που συνεπάγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο πλαίσιο αδειών εκμετάλλευσηςΣελ. 213
IV. Επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 213
V. Η απόκτηση και διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικές inter-partes διαδικασίεςΣελ. 216
VI. Πρόληψη και επίλυση διαφορώνΣελ. 216
VII. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία TRIPs και θεσμικές ρυθμίσειςΣελ. 217
VIII. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας TRIPs για τις αναπτυσσόμενες χώρεςΣελ. 218
 
ΣΤ. Μνημόνιο Συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορώνΣελ. 219
I. Οι παλαιότερες ρυθμίσεις και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της ΟυρουγουάηςΣελ. 221
II. Σχέση του Μνημονίου Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕΣελ. 223
III. Γενικές διατάξεις του Μνημονίου Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορώνΣελ. 224
IV. Θεσμικά όργαναΣελ. 226
1. Τα Όργανα Επίλυσης ΔιαφορώνΣελ. 226
2. Οι ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνωνΣελ. 227
3. Το μόνιμο Εφετειακό ΣώμαΣελ. 228
V. Η διαδικασία επίλυσης των διαφορώνΣελ. 228
1. Οι διαδικασίες διαβουλεύσεων και άλλες εκούσιες διαδικασίεςΣελ. 228
2. Εργασίες της ειδικής ομάδαςΣελ. 229
3. Κατʼ έφεση εξέταση των υποθέσεωνΣελ. 231
4. Οι συστάσεις και αποφάσεις και η παρακολούθηση της εφαρμογής τουςΣελ. 231
5. Παροχή αντισταθμιστικών ανταλλαγμάτων και αναστολή των παραχωρήσεωνΣελ. 233
VI. Η επίλυση των διαφορών σε περίπτωση μη-παραβίασης των καλυπτόμενων συμφωνιώνΣελ. 233
VII. Ειδικές διαδικασίες όσον αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρεςΣελ. 234
Ζ. Τομείς που δεν έχουν αντιμετωπισθεί από τον ΠΟΕΣελ. 234
I. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα οι εργασιακές σχέσειςΣελ. 235
1. Τα ανθρώπινα δικαιώματαΣελ. 235
2. Οι εργασιακές σχέσεις και το διεθνές εμπόριοΣελ. 236
II. Διεθνές εμπόριο και ανταγωνισμόςΣελ. 238
1. Οι de lege lata ρυθμίσειςΣελ. 239
2. Ο προβληματισμός για το μέλλονΣελ. 240
III. Πολιτιστική πολυμορφία και οι κανόνες του ΠΟΕΣελ. 241
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.