ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου
  • Συγγραφέας: Ε. Χριστιανοπούλου
  • Έκδοση: 2015
  • Σελίδες: 200
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€20.00 Φυσικά πρόσωπα
€30.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η μονογραφία με τίτλο «Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου» εξετάζει από την σκοπιά του αστικού δικαίου τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο προς εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από τράπεζες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σε περιόδους κρίσης, το Δημόσιο παρέχει την εγγύησή του προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό και έτσι να τονώσει την ανάπτυξη. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται με υπουργικές αποφάσεις και διέπονται κατά κύριο λόγο από τον Ν 2322/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου πρέπει να υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Οι εγγυήσεις του Δημοσίου εντάσσονται, κατά πάγια νομολογία, στο ιδιωτικό δίκαιο. Όμως, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που διέπουν την εγγύηση (ΑΚ 847 επ.) εφαρμόζονται συμπληρωματικά μόνον και εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Ν 2322/1995 και των συναφών υπουργικών αποφάσεων. Με αυτό το δεδομένο, η «Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου» στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των εγγυήσεων του Δημοσίου σε σχέση με την εγγύηση του Αστικού Κώδικα. Στην προσπάθεια αυτή, λαμβάνεται υπόψη η εκτενής νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων και οι πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σήμερα, τα ζητήματα που σχετίζονται με την εγγύηση του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων έχουν ιδιαίτερη σημασία, θεωρητική και πρακτική. Το έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο στους νομικούς που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, από την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχρονική παρακολούθηση της δανειακής σχέσης και της εγγύησης, μέχρι τις αντιδικίες μεταξύ των δανειστριών τραπεζών, των οφειλετών - επιχειρήσεων και του Δημοσίου, ως εγγυητή.

Η μονογραφία συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, παραδείγματα, παράρτημα νομοθεσίας, υποδείγματα και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


1.1. ΕισαγωγικάΣελ. 1
1.2. Εγγυήσεις του Δημοσίου υπέρ επιχειρήσεων και κρατικές ενισχύσειςΣελ. 2
2. Ο Ν 2322/1995 - πρώτη προσέγγισηΣελ. 5
3. Διαδικασία παροχής της εγγύησης του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεωνΣελ. 7
4. Οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής  
4.1. Ως προς τους φορείςΣελ. 12
4.2. Ως προς τις οφειλέςΣελ. 15
5. Η νομική φύση της εγγύησης του Δημοσίου για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων  
5.1. Αστικός χαρακτήραςΣελ. 17
5.2. Δεσμευτικότητα Σελ. 18
5.2.1. Δεσμευτικότητα για το Δημόσιο, με την ιδιότητα του εγγυητήΣελ. 18
5.2.2. Ο χρόνος γένεσης της εγγυητικής ευθύνης του ΔημοσίουΣελ. 21
5.2.3. Δεσμευτικότητα για τον φορέα, με την ιδιότητα του οφειλέτηΣελ. 22
5.2.4. Δεσμευτικότητα για την τράπεζα, με την ιδιότητα της δανείστριαςΣελ. 24
6. Οι εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης με την εγγύηση του Δημοσίου  
6.1. Το νομικό πλαίσιο των εξασφαλίσεωνΣελ. 25
6.2. Εξασφαλίσεις εμπράγματες και προσωπικέςΣελ. 28
6.3. Διάκριση των εξασφαλίσεων, ανάλογα με τις ασφαλιζόμενες απαιτήσειςΣελ. 28
6.4. «Συνήθεις» και «επαρκείς» εξασφαλίσειςΣελ. 29
7. Η λειτουργία της χρηματοδοτικής σχέσης  
7.1. Υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη έναντι του ΔημοσίουΣελ. 31
7.2. Διαχρονική παρακολούθηση της εγγυημένης χρηματοδότησηςΣελ. 32
7.3 Οφειλές από προμήθεια ασφαλείαςΣελ. 36
8. Έκταση της εγγυητικής ευθύνης  
8.1. Kατά τον Αστικό ΚώδικαΣελ. 38
8.2. Εγγύηση του ΔημοσίουΣελ. 43
9. Προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης του ΔημοσίουΣελ. 47
9.1. Ειδικό ζήτημα: «ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων» στις εγγυήσεις του Δημοσίου δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης Σελ. 51
10. Η υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα της δανείστριας τράπεζας Σελ. 52
10.1. Η υποκατάσταση κατά τον Αστικό ΚώδικαΣελ. 53
10.1.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασηςΣελ. 53
10.1.2. Χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της υποκατάστασηςΣελ. 56
10.1.3. Ανεπίτρεπτη η επιδείνωση της νομικής θέσης του οφειλέτηΣελ. 61
10.2. Υποκατάσταση του Δημοσίου - προϋποθέσειςΣελ. 63
10.3. ΧαρακτηριστικάΣελ. 64
10.4. Μεταβίβαση ασφαλειών και παρεπόμενων δικαιωμάτωνΣελ. 65
10.5. Προνόμια του Δημοσίου και επιδείνωση της νομικής θέσης του πρωτοφειλέτη, των συνεγγυητών και των λοιπών δανειστώνΣελ. 70
11. Ενστάσεις του Δημοσίου, ως εγγυητή  
11.1. Έλλειψη των προϋποθέσεων χορήγησης της εγγύησης του ΔημοσίουΣελ. 73
11.1.1. ΠροϋποθέσειςΣελ. 73
11.1.2. Έννομες συνέπειεςΣελ. 77
11.2. Πταίσμα της δανείστριας τράπεζαςΣελ. 78
11.2.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 862)Σελ. 78
11.2.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ΑΚ 862Σελ. 85
11.3. Παραίτηση από ασφάλειεςΣελ. 88
11.3.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 863)Σελ. 88
11.3.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ΑΚ 863Σελ. 96
11.4. Ζητήματα από την ένσταση διζήσεωςΣελ. 98
11.4.1. Η ένσταση διζήσεως κατά τον Αστικό ΚώδικαΣελ. 98
α. Παροχή της ένστασης διζήσεως σε εγγύηση που δόθηκε για χρηματική οφειλήΣελ. 98
β. Αποκλεισμός της ένστασης διζήσεως σε εγγύηση που δόθηκε επί χρηματικής οφειλήςΣελ. 102
11.4.2. Εγγύηση του Δημοσίου και ένσταση διζήσεωςΣελ. 106
12. Εγγύηση ορισμένου χρόνου  
12.1. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 866)Σελ. 109
12.2. Εγγύηση του ΔημοσίουΣελ. 113
13. Ζητήματα παραγραφής  
13.1. Παραγραφή των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας κατά του Δημοσίου ως εγγυητήΣελ. 117
13.2. Παραγραφή των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του πρωτοφειλέτη μετά την υποκατάστασηΣελ. 120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
1. Αστικός ΚώδικαςΣελ. 123
2. Ν 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/1995)Σελ. 125
3. N 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014)Σελ. 132
4. Υπουργική απόφαση υπʼ αρ. 2/35554/0025 «Κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Διαχείρισης - Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1392/27.4.2012)Σελ. 134
5. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησηςΣελ. 148
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Υπόδειγμα 1 - Καταψηφιστική αγωγήΣελ. 155
Υπόδειγμα 2 - Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 163
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΕλληνικήΣελ. 171
ΞενόγλωσσηΣελ. 175
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣελ. 177
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 185
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.