ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΤΣΕΠΗΣ)

Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις
  • Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης
  • Έκδοση: 7η 2019
  • Σελίδες: 736
  • Σχήμα:10x13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15.00 Φυσικά πρόσωπα
€20.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η 7η έκδοση του έργου «Εργατική Νομοθεσία» περιλαμβάνει τα βασικότερα και χρησιμότερα στην πράξη νομοθετήματα εργατικού δικαίου και είναι ενημερωμένη μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4635/2019. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 82 νομοθετήματα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και όλα τα μείζονα νομοθετήματα των τελευταίων ετών και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εύχρηστο εργαλείο για τους φοιτητές αλλά και για όλους όσοι ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των συχνών και αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] Σύνταγμα της Ελλάδας [Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116] Σελ. 1
Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων
[2] Ν 4443/2016
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων [Άρθρα 1-18, 21-24] Σελ. 10
[3] Ν 3896/2010
Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 1-25, 30, 38] Σελ. 30
Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών
[4] ΠΔ 219/2000
Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών Σελ. 48
[5] ΠΔ 101/2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Άρθρο 1-18] Σελ. 60
Σύμβαση εργασίας
[6] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389] Σελ. 84
Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης
[7] Ν 2639/1998
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 1] Σελ. 93
Ενημέρωση για τους όρους εργασίας
[8] ΠΔ 156/1994
Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας Σελ. 95
Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία
[9] Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρα 38-39] Σελ. 99
Σύμβαση ορισμένου χρόνου
[10] ΠΔ 81/2003
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σελ. 107
[11] ΠΔ 164/2004
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα [Άρθρα 1-10, 12] Σελ. 113
Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
[12] Ν 4052/2012
Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 113-133] Σελ. 120
Κατ’ οίκον απασχόληση
[13] Ν 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 20] Σελ. 137
Τηλεργασία
[14] Ν 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5] Σελ. 142
Αμοιβή εργασίας - Αποδοχές
[15] Ν 4694/1930
Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων Σελ. 144
[16] ΑΝ 690/1945
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων» Σελ. 149
[17] Ν 3248/1955
Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου» Σελ. 151
[18] ΝΔ 3755/1957
Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. [Άρθρο 2] Σελ. 156
[19] ΠΔ 1/1990
Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη Σελ. 158
[20] ΑΥΟικΕργ 8900/1946
Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας Σελ. 166
[21] ΑΥΟικΕργ 18310/1946
Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων Σελ. 168
[22] ΑΥΟικΕργ 19040/1981
Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Σελ. 170
[23] Ν 3227/2004
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5] Σελ. 185
[24] Ν 4172/2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρο 103] Σελ. 186
[25] ΕΓΣΣΕ 2013 Σελ. 192
Χρόνος εργασίας - Ωράριο
Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας
[26] Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 41] Σελ. 193
[27] ΠΔ 88/1999
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ Σελ. 198
Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία
[28] Ν 2269/1920
Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα [Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο] Σελ. 213
[29] ΠΔ της 27.6.1932
Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων Σελ. 220
[30] Ν 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13] Σελ. 234
[31] ΝΔ 515/1970
Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών [Άρθρα 1-3, 5-6, 8-10] Σελ. 235
[32] ΑΥΕργ 16182/1983
Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας Σελ. 240
[33] Ν 2874/2000
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4] Σελ. 243
Ωράριο εργασίας & λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων
[34] ΝΔ 1037/1971
Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών Σελ. 245
[35] Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 42] Σελ. 255
[36] Ν 4177/2013
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 16] Σελ. 259
[37] Ν 2224/1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23] Σελ. 262
Καταχώρηση ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ
[38] Ν 4144/2013
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 80] Σελ. 264
Πενθήμερη εργασία
[39] Ν 3846/2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8] Σελ. 266
Πρόσθετες ομάδες εργασίας
[40] Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 40] Σελ. 267
Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση
[41] ΒΔ 748/1966
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας Σελ. 269
[42] ΑΝ 380/1968
Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας Σελ. 286
Άδειες
Κανονική ετήσια άδεια
[43] ΑΝ 539/1945
Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών Σελ. 287
[44] Ν 4504/1966
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων [Άρθρο 3 παρ. 16] Σελ. 298
[45] Ν 549/1977
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 8] Σελ. 299
[46] ΕΓΣΣΕ 2008-2009 [Άρθρο 3] Σελ. 303
Γονικές άδειες
[47] Ν 4075/2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 48-54] Σελ. 304
Συνδικαλιστικές άδειες
[48] Ν 1264/1982
Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων [Άρθρο 17] Σελ. 312
[49] Ν 2085/1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 14] Σελ. 315
[50] Ν 2224/1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6 παρ. 3, 4] Σελ. 317
Μεταβολή & λύση εργασιακής σχέσης
[51] Ν 2112/1920
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως Σελ. 318
[52] ΒΔ της 16.7.1920
Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών Σελ. 326
[53] Ν 3863/2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 74 παρ. 2-7] Σελ. 331
[54] Ν 3198/1955
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Σελ. 334
[55] ΑΝ 173/1967
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. [Άρθρο 2] Σελ. 343
[56] ΝΔ 618/1970
Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ. [Άρθρο 1] Σελ. 345
[57] N 1387/1983
Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9-10] Σελ. 346
[58] Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρο 34] Σελ. 353
Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις
[59] N 1483/1984
Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων [Άρθρα 1-18, 26-27] Σελ. 354
[60] ΕΓΣΣΕ 1993 [Άρθρα 6, 7] Σελ. 363
[61] Ν 3144/2003
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7] Σελ. 365
[62] ΕΓΣΣΕ 2014 [Άρθρα 2-3, 6] Σελ. 367
[63] Ν 3655/2008
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις [Άρθρο 142] Σελ. 368
Εργαζόμενοι μέσω εργολάβου σε τρίτο εργοδότη
[64] Ν 4554/2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 9] Σελ. 371
Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι
[65] Ν 3850/2010
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα 50-68] Σελ. 372
Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας
[66] Ν 2643/1998
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 15, 19] Σελ. 382
Στρατευόμενοι μισθωτοί
[67] ΠΔ της 8.12.1928
Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως Σελ. 422
Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια
[68] ΒΔ της 24.7.1920
Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων Σελ. 425
Υγεία και ασφάλεια εργασίας
[69] Ν 3850/2010
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο] Σελ. 437
Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση
[70] Ν 1264/1982
Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων Σελ. 513
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος
[71] Ν 4093/2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρα πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3-4] Σελ. 568
[72] ΠΥΣ 6/2012
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 4046/2012 Σελ. 571
[73] N 1876/1990
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-23, 28, 35] Σελ. 576
[74] ΠΔ 240/2006
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002) Σελ. 612
[75] ΕΓΣΣΕ 2016 [Άρθρα 1-6] Σελ. 620
[76] ΕΓΣΣΕ 2017 [Άρθρα 1-6] Σελ. 622
[77] ΕΓΣΣΕ 2018 [Άρθρα 1-8] Σελ. 624
Δίκαιο επιχείρησης
Κανονισμοί εργασίας
[78] ΝΔ 3789/1957
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας [Άρθρα 1-2] Σελ. 627
Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης
[79] ΠΔ 178/2002
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου Σελ. 632
Συμμετοχή εργαζομένων
[80] N 1767/1988
Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας [Άρθρα 1-18] Σελ. 642
Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
[81] N 3996/2011
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32-33] Σελ. 660
Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
[82] Ν 4554/2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 5-8] Σελ. 693
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 701
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.