ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (τσέπης)

  • Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
  • Έκδοση: 2η 2018
  • Σελίδες: 688
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15.00 Φυσικά πρόσωπα
€17.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο «Δίκαιο Ανταγωνισμού» συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα που βρίσκουν εφαρμογή στον κορυφαίο θεσμό της οικονομικής τάξης, τον ανταγωνισμό, που συνιστά την κεντρική οργανωτική μορφή της οικονομίας και την κύρια νομιμοποιητική βάση του συστήματος της οικονομίας της αγοράς, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά μας και στη Σ.Λ.Ε.Ε. Περιλαμβάνονται δηλ. οι βασικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στον Ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο) καθώς και στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Εξωδικαιοπρακτικών Ενοχών (Ρώμη ΙΙ)

Ο κώδικας «Δίκαιο Ανταγωνισμού» εντάσσεται νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
[1] Ν 146/1914 - Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 3
[2] Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 - Για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
Προοίμιο Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-4] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές [Άρθρα 5-9] Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Κώδικες συμπεριφοράς [Άρθρο 10] Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 11-21] Σελ. 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Εμπορικές πρακτικές οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κρίνονται αθέμιτες Σελ. 44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Διατάξεις του κοινοτικού δίκαιο που καθορίζουν κανόνες για τη διαφήμιση και την εμπορική επικοινωνία Σελ. 49
[3] Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 - Για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση
Προοίμιο Σελ. 52
[Άρθρα 1-12] Σελ. 56
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Σελ. 63
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Σελ. 64
IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
[4] Ν 3959/2011 - Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-11] Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Επιτροπή ανταγωνισμού και όργανα λειτουργίας της [Άρθρα 12-29] Σελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Ένδικη προστασία [Άρθρα 30-35] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Καταγγελίες [Άρθρα 36-37] Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εξουσίες έρευνας [Άρθρα 38-41] Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Παραγραφή [Άρθρο 42] Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Ποινικές κυρώσεις [Άρθρα 43-44] Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Τέλη [Άρθρο 45] Σελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 46-49] Σελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 50-55] Σελ. 139
[5] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 101-109]
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ - KΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Κανόνες ανταγωνισμού
ΤΜΗΜΑ 1 – Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων [Άρθρα 101-106] Σελ. 145
ΤΜΗΜΑ 2 – Κρατικές ενισχύσεις [Άρθρα 107-109] Σελ. 149
[6] Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 - Για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης
Προοίμιο Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Αρχές [Άρθρα 1-3] Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – Αρμοδιότητες [Άρθρα 4-6] Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Αποφάσεις της επιτροπής [Άρθρα 7-10] Σελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Συνεργασία [Άρθρα 11-16] Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Εξουσίες έρευνας [Άρθρα 17-22] Σελ. 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Κυρώσεις [Άρθρα 23-24] Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Παραγραφή [Άρθρα 25-26] Σελ. 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – Ακροάσεις και επαγγελματικό απόρρητο [Άρθρα 27-28] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ – Κανονισμοί απαλλαγής [Άρθρο 29] Σελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 30-33] Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ – Μεταβατικές, τροποποιητικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 34-45] Σελ. 190
[7] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2011/C 11/01 - Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας
1. Εισαγωγή Σελ. 197
2. Γενικές αρχές για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 219
3. Συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης Σελ. 252
4. Συμφωνίες παραγωγής Σελ. 274
5. Συμφωνίες προμήθειας Σελ. 294
6. Συμφωνίες εμπορίας Σελ. 306
7. Συμφωνίες τυποποίησης Σελ. 321
[8] Κανονισμός (ΕΚ) 330/2010 - Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών
Προοίμιο Σελ. 362
[Άρθρα 1-10] Σελ. 366
[9] Ανακοίνωση της Επιτροπής 2010/C 130/01 - Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
I. Εισαγωγή Σελ. 376
II. Κάθετες συμφωνίες που δεν εμπίπτουν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 Σελ. 380
III. Εφαρμογή του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες Σελ. 388
IV. Άρση της απαλλαγής και αποκλεισμός από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες Σελ. 422
V. Ορισμός της σχετικής αγοράς και υπολογισμός των μεριδίων αγοράς Σελ. 427
VI. Πολιτική εφαρμογής των κανόνων σε ατομικές περιπτώσεις Σελ. 432
[10] Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 - Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός συγκεντρώσεων»)
Προοίμιο Σελ. 508
[Άρθρα 1-26] Σελ. 523
[11] Ανακοίνωση της Επιτροπής 97/C 372/03 - Όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού
I. Εισαγωγή Σελ. 558
II. Ορισμός της σχετικής αγοράς Σελ. 560
ΙΙΙ. Στοιχεία στα οποία στηρίζεται ο ορισμός των σχετικών αγορών Σελ. 568
IV. Υπολογισμός των μεριδίων αγοράς Σελ. 578
V. Άλλες παρατηρήσεις Σελ. 579
[12] Οδηγία 2014/104/ΕΕ - Σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προοίμιο Σελ. 582
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I – Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί [Άρθρα 1-4] Σελ. 607
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων [Άρθρα 5-8] Σελ. 612
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – Ισχύς των εθνικών αποφάσεων, περίοδοι παραγραφής, ευθύνη εις ολόκληρων [Άρθρα 9-11] Σελ. 618
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης [Άρθρα 12-16] Σελ. 621
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Ποσοτικοποίηση της ζημιάς [Άρθρο 17] Σελ. 623
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Συναινετική επίλυση διαφορών [Άρθρα 18-19] Σελ. 624
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 20-24] Σελ. 625
Παράρτημα - Σχέδιο Νόμου (5.9.2017) περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/104
[Άρθρα 1-16] Σελ. 628
III. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΧΩΝ
[13] Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 - Για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II»)
Προοίμιο Σελ. 645
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Πεδίο εφαρμογής [Άρθρα 1-3] Σελ. 655
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Αδικοπραξίες [Άρθρα 4-9] Σελ. 656
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων και ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις (culpa in contrahendo) [Άρθρα 10-13] Σελ. 659
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – Ελευθερία επιλογής [Άρθρο 14] Σελ. 661
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Κοινοί κανόνες [Άρθρα 15-22] Σελ. 662
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ – Λοιπές διατάξεις [Άρθρα 23-28] Σελ. 664
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 29-32] Σελ. 665
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 669
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.