ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (τσέπης)

  • Αθέμιτος Ανταγωνισμός
  • Προστασία Καταναλωτή
  • Ελεύθερος Ανταγωνισμός
  • Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
  • Έκδοση: 2015
  • Σελίδες: 400
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€12.00 Φυσικά πρόσωπα
€15.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.
Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.
Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος.  

Στο παρόν έργο «Δίκαιο Ανταγωνισμού» περιλαμβάνονται οι βασικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στον Ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο) καθώς και στην Προστασία του Καταναλωτή.

Ο κώδικας «Δίκαιο Ανταγωνισμού» εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] Ν 146/1914  
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού 
[Άρθρα 1-24]Σελ. 3
[2] Ν 2251/1994 
Προστασία των καταναλωτών 
(ΦΕΚ A΄ 191/16.11.1994) 
[Άρθρο 1]Σελ. 17
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Διατάξεις ουσιαστικού δικαίου [Άρθρα 2-9θ]Σελ. 18
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Οργανωτικές διατάξεις [Άρθρα 10-15]Σελ. 88
[3] ΑΥ Ζ1-798/2008 
Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις 
(ΦΕΚ Β΄ 1353/11.7.2008) 
[Άρθρο μόνο]Σελ. 118
[4] ΚΥΑ ΟικΟικΑΝΔικΔΑΔ Ζ1-699/2010 
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008 
(ΦΕΚ Β΄ 917/23.6.2010) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
Αντικείμενο, Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί [Άρθρα 1-3]Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
Πληροφορίες και πρακτικές που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης πίστωσης [Άρθρα 4-9]Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
Πληροφόρηση και δικαιώματα σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης [Άρθρα 10-18]Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης [Άρθρο 19]Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
Πιστωτικοί φορείς και μεσίτες πιστώσεων [Άρθρο 20]Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 21-25]Σελ. 151
[5] Ν 3959/2011 
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού 
(ΦΕΚ A΄ 93/20.4.2011) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-11]Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Επιτροπή ανταγωνισμού και όργανα λειτουργίας της [Άρθρα 12-29]Σελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Ένδικη προστασία [Άρθρα 30-35]Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Καταγγελίες [Άρθρα 36-37]Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εξουσίες έρευνας [Άρθρα 38-41]Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Παραγραφή [Άρθρο 42]Σελ. 223
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Ποινικές κυρώσεις [Άρθρα 43-44]Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Τέλη [Άρθρο 45]Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 46-49]Σελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 50-55]Σελ. 229
[6] Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
[Άρθρα 101-109] 
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ 
KΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Κανόνες ανταγωνισμού 
ΤΜΗΜΑ 1 
Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων [Άρθρα 101-106]Σελ. 235
ΤΜΗΜΑ 2 
Κρατικές ενισχύσεις [Άρθρα 107-109]Σελ. 239
[7] Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 
Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός συγκεντρώσεων») 
(EE L 24/29.1.2004) 
[Άρθρα 1-26]Σελ. 242
[8] Κανονισμός (ΕΚ) 330/2010 
Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών 
(EE L 102/23.4.2010) 
[Άρθρα 1-10]Σελ. 292
[9] Οδηγία 2014/104/ΕΕ 
σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EE L 349/5.12.2014) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
Αντικείμενο, Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί [Άρθρα 1-4]Σελ. 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
Κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων [Άρθρα 5-8]Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
Ισχύς των εθνικών αποφάσεων, Περίοδοι παραγραφής, Ευθύνη εις ολόκληρον [Άρθρα 9-11]Σελ. 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης [Άρθρα 12-16]Σελ. 344
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
Ποσοτικοποίηση της ζημίας [Άρθρο 17]Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
Συναινετική επίλυση διαφορών [Άρθρα 18-19]Σελ. 348
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 20-24]Σελ. 349
[10] Ανακοίνωση της Επιτροπής 97/C 372/03 
όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού 
(LL C 372/9.12.1997) 
373 
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 377
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.