ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (τσέπης)

Σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 και τις Πολ. 1003/2014 & 1002/2015
 • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης
 • Έκδοση: 2015
 • Σελίδες: 384
 • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15.00 Φυσικά πρόσωπα
€18.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


 • Λογιστικά Αρχεία (Βιβλία)
 • Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και Αποδείξεις
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση
 • Προσάρτημα
 • Σχέδιο Λογαριασμών
 • Νομοθεσία

Στις 24/11/2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4308 (ΦΕΚ Α΄ 251) για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πρόκειται για το πλέον σημαντικό νομοθέτημα, σε ό,τι αφορά τη Λογιστική και τη διαδικασία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, της τελευταίας τριακονταετίας. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όχι μόνο απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με την λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και συναλλαγών μιας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), αλλά ταυτοχρόνως, μεταβάλλεται σε μεγάλο επίπεδο και η φιλοσοφία του σχεδίου λογαριασμών, καθώς και του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στην παρούσα έκδοση «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 και τις Πολ. 1003/2014 &1002/2015», σε πρακτικό και εύχρηστο σχήμα τσέπης, αναλύονται οι καινοτομίες που εισάγει ο Ν 4308/2014 και επιχειρείται μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων εννοιών και διαδικασιών, οι οποίες αλλάζουν τα λογιστικά δεδομένα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εισάγονται γνωστές μεν έννοιες, στις οποίες ωστόσο, δίδεται διαφορετικό περιεχόμενο, σε σχέση με ό,τι μέχρι τώρα ήταν εφαρμοστέο, όπως έννοιες που αφορούν στα λογιστικά αρχεία (βιβλία), στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αλλά και στο απλοποιημένο τιμολόγιο, στους κανόνες επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην εύλογη αξία και στην καθαρή θέση, στις οντότητες, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.ά.

Στην ύλη του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 και τις Πολ. 1003/2014 & 1002/2015» περιλαμβάνονται επίσης, ο νόμος κωδικοποιημένος έως και τον Ν 4316/2014 και τα παραρτήματά του (Υποδείγματα ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Σχέδιο λογαριασμών, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι Ορισμοί των εννοιών του νόμου), τα οποία παρουσιάζονται με τρόπο που να εξυπηρετείται η σύννομη χρήση και κατάρτισή τους, συνοδευόμενα με επεξηγήσεις και σημειώσεις για την ορθή εφαρμογή τους, καθώς και η Πολ. 1003/31.12.2014 για τις οδηγίες εφαρμογής των άρθρων 1 έως 15, 39 και ορισμένων παραγράφων του άρθρου 30 και η Πολ. 1002/5.1.2015 για τις κατηγορίες των οντοτήτων που απαλλάσσονται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Ο στόχος που τίθεται με την παρούσα έκδοση είναι να είναι να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού στους νεωτερισμούς που αναγγέλλονται από τις νέες διατάξεις του Ν 4308/2014, ώστε να γίνει φανερή η αντιστοιχία, η συσχέτιση, ή ενδεχομένως η διαφοροποίηση με αυτά που ίσχυσαν στο παρελθόν.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Α. Καθορισμός των οντοτήτωνΣελ. 1
Ι. Πολύ μικρές οντότητεςΣελ. 5
ΙΙ. Μικρές οντότητεςΣελ. 6
ΙΙΙ. Μεσαίες οντότητεςΣελ. 6
IV. Μεγάλες οντότητεςΣελ. 7
Β. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία)Σελ. 9
Γ. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά)Σελ. 12
Δ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)Σελ. 13
Ε. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείωνΣελ. 14
ΣΤ. Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία (βιβλία)Σελ. 15
Ζ. Χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 16
Η. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 18
Θ. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 
Ι. Πάγια περιουσιακά στοιχείαΣελ. 21
ΙΙ. Αποσβέσεις και απομείωση παγίωνΣελ. 24
ΙΙΙ. Χρηματοδοτική μίσθωσηΣελ. 29
ΙV. Λειτουργική μίσθωσηΣελ. 30
V. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 31
VI. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιώνΣελ. 34
VII. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 37
VIII. Αποτίμηση υποχρεώσεωνΣελ. 38
IX. Κρατικές επιχορηγήσειςΣελ. 39
Χ. Αναβαλλόμενοι φόροιΣελ. 40
XΙ. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξίαΣελ. 42
XIΙ. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτωνΣελ. 45
XIII. Στοιχεία της καθαρής θέσηςΣελ. 46
XIV. Το προσάρτημαΣελ. 47
XV. Απλοποιήσεις και απαλλαγέςΣελ. 52
XVI. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματοςΣελ. 58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I. Ν 4308/2014  
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Αʼ 251/24.11.2014) [Άρθρα 1-40, 44]Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 67
Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτωνΣελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
Άρθρο 3. -- Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχείαΣελ. 72
Άρθρο 4. -- Άλλα λογιστικά αρχείαΣελ. 74
Άρθρο 5. -- Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματοςΣελ. 76
Άρθρο 6. -- Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείωνΣελ. 80
Άρθρο 7. -- Διαφύλαξη λογιστικών αρχείωνΣελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Άρθρο 8. -- Τιμολόγιο πώλησηςΣελ. 81
Άρθρο 9. -- Περιεχόμενο τιμολογίουΣελ. 83
Άρθρο 10. -- Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιοΣελ. 85
Άρθρο 11. -- Χρόνος έκδοσης τιμολογίουΣελ. 85
Άρθρο 12. -- Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιώνΣελ. 86
Άρθρο 13. -- Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησηςΣελ. 89
Άρθρο 14. -- Ηλεκτρονικό τιμολόγιοΣελ. 90
Άρθρο 15. -- Αυθεντικότητα του τιμολογίουΣελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -- ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Άρθρο 16. -- Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 91
Άρθρο 17. -- Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -- ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Άρθρο 18. -- Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχείαΣελ. 96
Άρθρο 19. -- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 100
Άρθρο 20. -- Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιώνΣελ. 102
Άρθρο 21. -- Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχείαΣελ. 103
Άρθρο 22. -- ΥποχρεώσειςΣελ. 104
Άρθρο 23. -- Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροιΣελ. 105
Άρθρο 24. -- Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξίαΣελ. 107
Άρθρο 25. -- Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτωνΣελ. 112
Άρθρο 26. -- Στοιχεία της καθαρής θέσηςΣελ. 114
Άρθρο 27. -- Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμαΣελ. 115
Άρθρο 28. -- Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθώνΣελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
Άρθρο 29. -- Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 116
Άρθρο 30. -- Απλοποιήσεις και απαλλαγέςΣελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Άρθρο 31. -- Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησηςΣελ. 128
Άρθρο 32. -- Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησηςΣελ. 130
Άρθρο 33. -- Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίησηΣελ. 132
Άρθρο 34. -- Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 136
Άρθρο 35. -- Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίεςΣελ. 139
Άρθρο 36. -- Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 -- ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ 
Άρθρο 37. -- Πρώτη εφαρμογήΣελ. 143
Άρθρο 38. -- Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξειςΣελ. 145
Άρθρο 39. -- Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτωνΣελ. 148
Άρθρο 40. -- Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 149
Άρθρο 44. -- Έναρξη ισχύοςΣελ. 149
II. Yποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)Σελ. 153
Υπόδειγμα Β.1.2: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)Σελ. 156
Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 159
Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατʼ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασειςΣελ. 160
Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 161
Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)Σελ. 162
Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτωνΣελ. 163
Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητεςΣελ. 163
ΙIΙ. Υποδείγματα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΣελ. 165
Υπόδειγμα Β.7.1: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)Σελ. 167
Υπόδειγμα Β.7.2: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)Σελ. 170
Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 173
Υπόδειγμα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατʼ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 174
Υπόδειγμα Β.9: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 175
Υπόδειγμα Β.10: Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)Σελ. 176
Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/12 Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασηςΣελ. 177
Υπόδειγμα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/12Σελ. 178
ΙV. Σχέδιο λογαριασμώνΣελ. 179
V. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσειςΣελ. 199
Πίνακας Δ.1: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.1 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)Σελ. 200
Πίνακας Δ.2: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.2 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)Σελ. 207
Πίνακας Δ.3. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία του υποδείγματος Β.2.1Σελ. 214
Πίνακας Δ.4. Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατʼ είδος του υποδείγματος Β.2.2Σελ. 218
VI. ΟρισμοίΣελ. 221
VII. Εγκύκλιοι Φορολογικής Διοίκησης  
Α. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Τι θα ισχύσει από 1.1.2015  
Πολ. 1003/31.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του N 4308/2014 (ΦΕΚ Αʼ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»Σελ. 257
Β. Τι θα ισχύσει σε σχέση με την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής ή φορολογικών μηχανισμών  
Πολ. 1002/5.1.2015 «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών - Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών - Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος»Σελ. 355
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 361
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.