Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΕΔΕ

  • Ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως
  • Διαδικασία εκτελέσεως και ανακοπές
  • ΝΔ 356/1974 "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων"
  • Έκδοση: 2η 2014
  • Σελίδες: 272
  • Σχήμα:17 X 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€29.00 Φυσικά πρόσωπα
€39.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα δεύτερη έκδοση «Η Αναγκαστική Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ» κατέστη αναγκαία λόγω των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο ΝΔ 356/1974. Η δεύτερη έκδοση έχει επικαιροποιηθεί με όλες τις νέες διατάξεις των νόμων (Ν 4110/2013, 4141/2013, 4152/2013, 4170/2013, 4172/2013, 4218/2013, 4224/2013 και Ν 4254/2014) που έχουν κωδικοποιήσει το ΝΔ 356/1974 και έχει εμπλουτισθεί με πρόσφατη σημαντική νομολογία, η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα Νομολογίας. Ειδικότερα, ο συγγραφέας παρουσιάζει στην ερμηνεία του παρόντος έργου αναλυτικά όλες τις αλλαγές που επέφεραν οι παραπάνω πρόσφατοι νόμοι στο πεδίο εφαρμογής της αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων, οι οποίες αφορούν στις κατηγορίες των νομίμων τίτλων, στους τόκους και στα πρόστιμα εκπροθέσμου καταβολής, στην ατομική ειδοποίηση και στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Επιπλέον, στο Παράρτημα Νομοθεσίας παρουσιάζονται το ΝΔ 356/1974, όπως ισχύει μετά τις αλλαγές του Ν 4254/2014 και οι διατάξεις των άρθρων 136-145, 183 του Ν 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) που αφορούν στις παραγραφές απαιτήσεων.
Ενώ για την αναγκαστική εκτέλεση επί ιδιωτικών διαφορών υπάρχουν πολλά και αξιόλογα συγγράμματα, για την αναγκαστική εκτέλεση με σκοπό την είσπραξη δημοσίων εσόδων υπάρχει κενό, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα μελέτη.
Ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) ρυθμίζει τη διοικητική εκτέλεση, δηλαδή το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν τη διαδικασία αναγκαστικής εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε ένα νόμιμο τίτλο ο οποίος προσδιορίζεται από την προηγούμενη διοικητική διαδικασία βεβαιώσεως των δημοσίων εσόδων. Με την παρούσα μελέτη εξετάζονται τα ανακύπτοντα κατά τη διαδικασία βεβαιώσεως προβλήματα, τα οποία δύνανται να επηρεάζουν τη διαδικασία εκτελέσεως. Η περιεκτική και εμπεριστατωμένη ανάλυση του συγγραφέα δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα δικονομικού δικαίου, παράλληλα εξετάζονται σε όλες τις ενότητες του έργου και θέματα ουσιαστικού δικαίου, όπως η γένεση της δημόσιας απαιτήσεως και ο χρόνος παραγραφής. Η διοικητική εκτέλεση αποτελεί κλάδο του δικονομικού δικαίου. Σε αυτή εφαρμόζονται θεσμοί γνωστοί από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός. Τα κενά του ΚΕΔΕ καλύπτονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας. Βασική έννοια του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και του δικαίου της διοικητικής εκτελέσεως, είναι αυτή του δημοσίου εσόδου. Ο συγγραφέας οριοθετεί την έννοια του δημοσίου εσόδου. Τα δημόσια έσοδα διακρίνονται σε εν στενή εννοία έσοδα και εν ευρεία εννοία έσοδα. Μεγάλο μέρος των δημοσίων εσόδων προέρχεται από τη φορολογία. Λόγω του ότι οι απαιτήσεις του Δημοσίου, μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή κανόνων είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού δικαίου, τούτο έχει ως συνέπεια οι διατάξεις του ΚΕΔΕ να ερμηνεύονται τόσο από τα διοικητικά δικαστήρια όσο και από τα πολιτικά δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος εκδόσεως αποφάσεων με αντιφατικό περιεχόμενο οπότε καθίσταται αναγκαία η επέμβαση του ΑΕΔ. Κατά το ΑΕΔ, οι διαφορές που γεννώνται κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι διοικητικές, εφόσον η υποκείμενη σχέση επί της οποίας ερείδεται ο νόμιμος τίτλος εισπράξεως είναι σχέση δημοσίου δικαίου, ιδιωτικές δε όταν η υποκείμενη σχέση είναι σχέση ιδιωτικού δικαίου. Η μελέτη διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο εξετάζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως, θέματα δηλαδή που αφορούν στη βεβαίωση των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα σε αυτό το κεφάλαιο ερμηνεύονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση του νομίμου τίτλου, τη διαδικασία βεβαιώσεως, τις παραγραφές των απαιτήσεων του Δημοσίου και τον συμψηφισμό των απαιτήσεων. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τη διαδικασία εκτελέσεως και αναλύεται η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός. Στο τρίτο μέρος ερμηνεύεται το ένδικο βοήθημα της ανακοπής. Περιγράφεται η ανακοπή κατά του νομίμου τίτλου εκτελέσεως, η ανακοπή κατά πράξεων κατασχέσεως και η ανακοπή κατά πλειστηριασμού. Ακολουθεί το Παράρτημα Νομολογίας όπου περιλαμβάνονται σημαντικές δικαστικές αποφάσεις επί των θεμάτων του ΚΕΔΕ και το Παράρτημα Νομοθεσίας όπου και παρουσιάζεται το ΝΔ 356/1974, κωδικοποιημένο όπως ισχύει σήμερα και οι βασικές διατάξεις του Ν 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας» που αφορούν στις παραγραφές του Δημοσίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣΣελ. 1
ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ  
Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεως  
Α. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλουΣελ. 7
α) Η διαδικασία βεβαιώσεωςΣελ. 7
1. Η διαδικασία συγκροτήσεως νομίμου τίτλου της α΄ περιπτώσεως του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΕΔΕΣελ. 7
2. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτουΣελ. 11
3. Αμφισβητούμενοι νόμιμοι τίτλοιΣελ. 15
β) Οι συνέπειες συγκροτήσεως του νομίμου τίτλου Σελ. 19
1. Χρέος ληξιπρόθεσμονΣελ. 19
2. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολήςΣελ. 21
γ) Ειδικά θέματαΣελ. 22
1. Η εκτέλεση αλλοδαπών τίτλωνΣελ. 22
2. Η λήψη προσωρινών μέτρων εις βάρος του οφειλέτουΣελ. 23
Β. Πότε καθίσταται ανενεργός ο νόμιμος τίτλοςΣελ. 25
α) Οι παραγραφές των απαιτήσεων του ΔημοσίουΣελ. 26
1. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να βεβαιώσει εν ευρεία εννοία δημόσιο έσοδο και της αξιώσεώς του να εισπράξει εν στενή εννοία βεβαιωθέν έσοδοΣελ. 26
ι) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς κοινοποίηση της πράξεως επιβολής του εσόδου (φόρου, τέλους, προστίμου κ.λπ.)Σελ. 28
ii) Παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ προς είσπραξη του εν στενή εννοία βεβαιωθέντος εσόδουΣελ. 30
2. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ή άλλου ΝΠΔΔ να βεβαιώσει εν στενή εννοία δημόσιο έσοδοΣελ. 32
ι) Η νομολογία του Αρείου ΠάγουΣελ. 32
ιι) Η νομολογία του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 34
β) Συμψηφισμός ή διαγραφή με άλλο νόμιμο τρόπο της δημοσίας απαιτήσεωςΣελ. 35
1. Ο συμψηφισμόςΣελ. 35
2. Διαγραφή των προς το Δημόσιο χρεώνΣελ. 41
γ) Βεβαίωση χρέους γενομένη διαρκούσης αναστολήςΣελ. 42
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
Η διαδικασία εκτελέσεως  
Α. Η κατάσχεσηΣελ. 46
α) Η κατάσχεση των κινητώνΣελ. 46
1. Τα ακατάσχεταΣελ. 47
ι) Ακατάσχετα κατά την διαδικασία κατασχέσεως εις χείρας του οφειλέτουΣελ. 47
ιι) Ακατάσχετα εις χείρας τρίτων (άρθρο 31 του ΚΕΔΕ)Σελ. 50
2. Κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτου (άρθρα 10-18 ΚΕΔΕ)Σελ. 51
3. Κατάσχεση κινητών εις χείρας τρίτουΣελ. 55
β) Η κατάσχεση ακινήτων (άρθρα 35-38 ΚΕΔΕ)Σελ. 60
1. Έκταση εφαρμογής της διαδικασίας κατασχέσεως επί ακινήτωνΣελ. 60
2. Η επιβολή της κατασχέσεωςΣελ. 62
3. Οι συνέπειες της κατασχέσεως (άρθρα 38-39 ΚΕΔΕ)Σελ. 65
Β. ΠλειστηριασμόςΣελ. 67
α) Ο πλειστηριασμός των κινητών (άρθρα 19-27 ΚΕΔΕ)Σελ. 68
1. Η προδικασία επί πλειστηριασμού κινητώνΣελ. 68
2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμού επί κινητώνΣελ. 69
3. Επανάληψη πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμός κινητώνΣελ. 73
ι) Η επανάληψη του πλειστηριασμούΣελ. 73
ιι) ΑναπλειστηριασμόςΣελ. 74
β) Πλειστηριασμός ακινήτων (άρθρα 41-47 ΚΕΔΕ) Σελ. 76
1. Προδικασία επί πλειστηριασμού ακινήτωνΣελ. 76
2. Η διεξαγωγή του πλειστηριασμούΣελ. 78
3. Αναπλειστηριασμός (άρθρο 46 ΚΕΔΕ)Σελ. 82
γ) Η διανομή του πλειστηριάσματος Σελ. 85
1. Διανομή όταν οφειλέτης δεν έχει πτωχεύσειΣελ. 85
2. Διανομή επί πτωχεύσεως του οφειλέτουΣελ. 89
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ  
Οι ανακοπές  
Α. Ανακοπή κατά του νομίμου τίτλου εκτελέσεωςΣελ. 93
α) Η προϊσχύουσα νομολογίαΣελ. 93
β) Η νέα ρύθμιση και οι κατʼ αυτής αντιδράσειςΣελ. 95
Β. Ανακοπή κατά πράξεων κατασχέσεως (217 παρ. 1 περ. β΄ ΚΔΔ)Σελ. 101
α) Ανακοπή κατά της ταμειακής βεβαιώσεωςΣελ. 101
β) Ανακοπή κατά της κατασχετηρίου εκθέσεωςΣελ. 104
γ) Λοιπές αιτήσεις σχετικές με την διαδικασία της κατασχέσεωςΣελ. 108
1. Η αίτηση αλλαγής μεσεγγυούχουΣελ. 108
2. Ισχυρισμοί περί ακατασχέτου Σελ. 109
3. Αίτηση εκκαθαρίσεως ή προσδιορισμού των εξόδων και των δικαιωμάτων της εκτελέσεωςΣελ. 110
Γ. Ανακοπή κατά πλειστηριασμούΣελ. 110
α) Ανακοπή κατά του προγράμματος του πλειστηριασμούΣελ. 111
β) Ανακοπή κατά του πίνακος κατατάξεωςΣελ. 114
γ) Ανακοπή ακυρώσεως του πλειστηριασμού Σελ. 117
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΝΔ 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α΄ 90/5.4.1974)Σελ. 123
Α. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της διοικητικής εκτελέσεωςΣελ. 123
Β. Τα σχετικά με την συγκρότηση του νομίμου τίτλου Σελ. 123
α) Εγκυρότητα νομίμου τίτλουΣελ. 123
β) Ολοκλήρωση διοικητικής διαδικασίαςΣελ. 130
γ) Περιπτώσεις νομίμου τίτλου: Η έκθεση αυτοψίαςΣελ. 134
Γ. Ατομική ειδοποίηση του οφειλέτου Σελ. 136
Δ. Προσαυξήσεις, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής Σελ. 140
Ε. Η διαδικασία εκτελέσεωςΣελ. 146
ΣΤ. Η κατάσχεση Σελ. 148
α) Ανακοπή τρίτου από εις χείρας του κατάσχεση Σελ. 148
β) Συνταγματικότητα παράλειψης κοινοποίησης κατασχετηρίου στην κατάσχεση εις χείρας τρίτουΣελ. 158
Ζ. Η κατάσχεση ακινήτων Σελ. 162
Η. Οι ανακοπέςΣελ. 168
Θ. ΠροσωποκράτησηΣελ. 188
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
[1] ΝΔ 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων ΕσόδωνΣελ. 191
[2] N 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις [Άρθρα 136-145, 183]Σελ. 239
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 247
AΛΦABHTIKO EYPETHPIOΣελ. 251
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.