ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ & ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ (τσέπης)

  • Επιμέλεια: Θ. Στίγκας
  • Έκδοση: 2014
  • Σελίδες: 256
  • Σχήμα:10 x 13
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€9.00 Φυσικά πρόσωπα
€11.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με την αγορά της συγκεκριμένης έκδοσης σας προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 κώδικες συν 45 online για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone.
Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της.
Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με κόστος επικαιροποίησης που ανέρχεται σε 29,99€ ανά έτος.  

Στο παρόν έργο «Μισθώσεις & Οροφοκτησία» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις του ΑΚ, οι διατάξεις των εμπορικών μισθώσεων, των μισθώσεων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, των μισθώσεων για τα περίπτερα, των μισθώσεων μεταλλείων και λατομείων, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της χρονομεριστικής μίσθωσης, οι διατάξεις για την οροφοκτησία, καθώς και διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα.

Το έργο είναι ενημερωμένο με τους Ν 4242/2014 και 4257/2014 που επέφεραν αλλαγές στις εμπορικές μισθώσεις.

Το βιβλίο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Με την έκδοση «Μισθώσεις & Οροφοκτησία» εμπλουτίζεται η νέα γενιά ευέλικτων και πρακτικών Κωδίκων, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Α. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [1] ΠΔ 456/1984  
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]Σελ. 13
 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Μεταγραφή [Άρθρο 1208]Σελ. 15
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ [2] ΠΔ 34/1995  
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 
KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Έκταση ισχύος διατάξεων [Άρθρα 1-4]Σελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Διάρκεια μίσθωσης [Άρθρα 5-6]Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Μίσθωμα [Άρθρα 7-10]Σελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Παραχώρηση χρήσης - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης - Μίσθωση από μη δικαιούμενο [Άρθρα 11-14]Σελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
Καταγγελία Μίσθωσης [Άρθρα 15-43]Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις [Άρθρα 44-67]Σελ. 45
ΠΙΝΑΚΑΣ 
Αντιστοιχία κωδικοποιημένων διατάξεων προς αυτές του ΠΔ 34/1995Σελ. 58
Πηγές κάθε διάταξης του ΠΔ 34/1995Σελ. 61
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ [3] N 3130/2003  
Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
[Άρθρα 1-30, 48]Σελ. 69
[4] ΠΔ 715/1979  
Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών 
Τμήμα ΙΙΙ 
Μίσθωσις - εκμίσθωσις ακινήτων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Μίσθωσις ακινήτων [Άρθρα 26-37]Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Εκμίσθωσις ακινήτων [Άρθρα 38-49]Σελ. 105
Τμήμα V 
Εκμισθώσεις - μισθώσεις κινητών πραγμάτων [Άρθρο 65]Σελ. 113
Τμήμα VΙ 
Γενικαί και μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 66-69]Σελ. 113
[5] Ν 2386/1996  
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις 
[Άρθρο 19]Σελ. 115
[6] NΔ 1044/1971  
Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του ΑΝ 1324/1949 «περί προστασίας και αποκατάστασεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου» κυρωθέντος διά του Ν 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Ορισμοί - Ευεργετήματα [Άρθρα 1-3]Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 
Περίπτερα [Άρθρα 13-22]Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 
Κυλικεία - Καφενεία - Κουρεία [Άρθρα 23-24]Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ 
Ειδικαί Διατάξεις - Κοινή Εκμετάλλευσις [Άρθρα 25-27]Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ 
Προσφυγή Νομιμότητος - Εκτέλεσις - Κυρώσεις [Άρθρα 28-30]Σελ. 125
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ [7] N 1665/1986  
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
[Άρθρα 1-8]Σελ. 129
ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ [8] N 1652/1986  
Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων 
[Άρθρα 1-9]Σελ. 143
[9] ΑΥΕθνΟικ Α 9953/ ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987  
Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης 
[Άρθρα 1-10]Σελ. 155
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ [10] NΔ 210/1973  
Μεταλλευτικός Κώδικας 
[Άρθρα 82-85, 152]Σελ. 165
[11] Ν 669/1977  
Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 
Παραχώρησις του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως των λατομείων διά μισθώσεως ή εισφοράς [Άρθρα 18-21]Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 
Εκμετάλλευσις δημοσίων λατομείων [Άρθρα 22-23]Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ 
Εκμετάλλευσις δημοτικών και κοινοτικών λατομείων [Άρθρα 24-35]Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ 
Ένδικα μέσα [Άρθρα 36, 41-44]Σελ. 181
Β. ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ  
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [12] ΠΔ 456/1984  
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρο 1002]Σελ. 185
[13] N 3741/1929  
Περί της ιδιοκτησίας κατʼ ορόφους 
[Άρθρα 1-16]Σελ. 186
[14] NΔ 1024/1971  
Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου 
[Άρθρα 1-4]Σελ. 191
[15] N 1562/1985  
Οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις 
[Άρθρο 9]Σελ. 193
Γ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [16] ΠΔ 503/1985  
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Καθʼ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 14-17]Σελ. 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρο 29]Σελ. 197
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατʼ ορόφους [Άρθρα 647-662Θ]Σελ. 198
ΕισΝΚΠολΔ [Άρθρο 66]Σελ. 205
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 207
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.