ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Συνεργασία: Α. Καραντάνα
  • Έκδοση: 7η 2017
  • Σελίδες: 512
  • Σχήμα:17 x 24
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€44 Φυσικά πρόσωπα
€55 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί τη νέα 7η ενημερωμένη έκδοση, όπου επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

Προκειμένου, λοιπόν, οι αναγνώστες να ενημερωθούν για τις ουσιαστικές μεταβολές στη φορολογία, οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» ερμηνεύουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Ειδικότερα, στο βιβλίο αναλύονται όλες οι γενικές διατάξεις και φορολογικές έννοιες, αλλά και οι κατηγορίες εισοδημάτων, όπως το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα από κεφάλαιο, το  εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με ιδιαίτερη επισήμανση σε διατάξεις που έχουν μεταβληθεί και χρήζουν προσοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, στην παρακράτηση και προκαταβολή του φόρου, στις ενδοομιλικές συναλλαγές και στις διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχει κωδικοποιημένος ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013), όπως ισχύει. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε αγκύλη επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν έως και τον Ν 4474/2017. Κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα παρατίθενται σχόλια των συγγραφέων και χρήσιμες εφαρμογές - παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων από τους αναγνώστες, όπως και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από τη φορολογική διοίκηση και επιλύουν δύσκολα ζητήματα ή δίνουν οδηγίες / διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Η νέα έκδοση του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους Υπ. Οικ., για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης έγκειται στα πρωτότυπα παραδείγματα φορολογικής και λογιστικής απεικόνισης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που διασυνδέονται τόσο με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όσο και με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Ορισμοί Σελ. 1
2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4
3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4
4. Μεταφορά φορολογικής κατοικίας Σελ. 5
5. Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα Σελ. 9
6. Μόνιμη εγκατάσταση Σελ. 10
7. Πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης Σελ. 11
8. Εργασίες μέσω αντιπροσώπου ή μεσίτη (ανεξάρτητου πράκτορα) Σελ. 12
9. Φορολογητέο εισόδημα Σελ. 12
10. Φορολογικό έτος Σελ. 13
11. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος Σελ. 14
12. Πίστωση φόρου αλλοδαπής Σελ. 15
13. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων - Εξαρτώμενα μέλη Σελ. 15
14. Υποβολή φορολογικής δήλωσης από συζύγους Σελ. 16
15. Προϋποθέσεις εξάρτησης (εξαρτώμενα μέλη) Σελ. 17
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 19
i. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 19
ii. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 20
iii. Παροχές σε είδος Σελ. 21
α. Παραχώρηση οχήματος προς εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο Σελ. 22
β. Δανειοδότηση εργαζόμενου, εταίρου ή μετόχου Σελ. 23
γ. Προκαταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο, άνω των τριών μισθών Σελ. 23
δ. Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option) Σελ. 24
ε. Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο Σελ. 25
iv. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 25
v. Τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία Σελ. 27
vi. Μείωση φόρου Σελ. 29
vii. Προϋπόθεση μείωσης του φόρου Σελ. 32
viii. Μειώσεις του φόρου Σελ. 35
α. Πρόσθετες μειώσεις φόρου Σελ. 35
β. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες Σελ. 35
γ. Μειώσεις φόρου για δωρεές Σελ. 36
ix. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης Σελ. 37
x. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα Σελ. 39
xi. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων Σελ. 41
2. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 43
i. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 43
ii. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 44
iii. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 45
iv. Φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 47
α. Γενικά Σελ. 47
β. Ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση» Σελ. 48
γ. Περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεση Σελ. 49
δ. Πίνακας συντελεστών απόσβεσης Σελ. 49
ε. Επισημάνσεις επί των φορολογικών αποσβέσεων Σελ. 51
στ. Χρηματοδοτική και χρηματοοικονομική μίσθωση Σελ. 52
v. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων Σελ. 62
vi. Επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 66
α. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1/1/2014 Σελ. 66
β. Ειδικές περιπτώσεις προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων Σελ. 68
γ. Ανάκτηση της πρόβλεψης Σελ. 68
δ. Τι ισχύει για τις τραπεζικές επιχειρήσεις Σελ. 68
ε. Τι ισχύει για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 69
στ. Τι ισχύει για τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 69
vii. Μεταφορά ζημιών Σελ. 70
viii. Ρύθμιση για το PSI Σελ. 70
ix. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου και προσδιορισμού εσόδων Σελ. 70
α. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 70
β. Εισόδημα προερχόμενο από άλλη πηγή Σελ. 71
x. Φορολογικός συντελεστής Σελ. 71
α. Φορολόγηση νέων ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα (φυσικών προσώπων) Σελ. 71
β. Φορολόγηση αγροτών Σελ. 72
γ. Απαλλαγή από τον φόρο Σελ. 72
3. Εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 73
i. Γενικά Σελ. 73
ii. Μερίσματα Σελ. 74
iii. Τόκοι Σελ. 75
iv. Δικαιώματα (royalties) Σελ. 75
v. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Σελ. 77
vi. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 79
4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Σελ. 80
i. Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου Σελ. 80
ii. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Σελ. 81
α. Αντικείμενο του φόρου Σελ. 82
β. Υπολογισμός υπεραξίας Σελ. 83
γ. Φορολογικός συντελεστής και τρόπος καταβολής του φόρου Σελ. 87
iii. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων Σελ. 88
iv. Τρόποι προσδιορισμού της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης Σελ. 89
α. Εισηγμένοι τίτλοι Σελ. 89
β. Μη εισηγμένοι τίτλοι Σελ. 89
Γ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο Σελ. 93
i. Γενικά Σελ. 93
ii. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 93
iii. Διευκρινίσεις επί των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 104
iv. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 105
v. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 108
vi. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής Σελ. 109
II. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Α. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Γενικές διατάξεις Σελ. 113
2. Φορολογικοί συντελεστές Σελ. 117
3. Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου Σελ. 118
i. Παρακράτηση φόρου Σελ. 118
α. Υπόχρεοι σε παρακράτηση Σελ. 118
β. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές Σελ. 120
γ. Συντελεστές παρακράτησης και χρόνος απόδοσης του φόρου Σελ. 122
ii. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος Σελ. 124
α. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 124
β. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 126
γ. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 127
3. Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 130
4. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής Σελ. 138
i. Φοροαποφυγή Σελ. 138
α. Συναλλαγές με εταιρείες σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη Σελ. 141
β. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες Σελ. 145
ii. Φοροδιαφυγή Σελ. 147
α. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου Σελ. 149
β. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενου Σελ. 150
γ. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά Σελ. 151
III. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν 4172/2013 - ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ν 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 153
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 153
Άρθρο 3 – Υποκείμενα του φόρου Σελ. 156
Άρθρο 4 – Φορολογική κατοικία Σελ. 156
Άρθρο 5 – Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή Σελ. 158
Άρθρο 6 – Μόνιμη εγκατάσταση Σελ. 159
Άρθρο 7 – Φορολογητέο εισόδημα Σελ. 161
Άρθρο 8 – Φορολογικό έτος Σελ. 162
Άρθρο 9 – Πίστωση φόρου αλλοδαπής Σελ. 164
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-9)
1. Πότε ένας φορολογούμενος θεωρείται κάτοικος Ελλάδας Σελ. 166
2. Πώς φορολογείται το εισόδημα από την αλλοδαπή των κατοίκων Ελλάδας Σελ. 169
3. Πώς φορολογείται στην Ελλάδα το εισόδημα κατοίκων της αλλοδαπής Σελ. 171
4. Πότε ένα νομικό πρόσωπο ή οντότητα θεωρείται κάτοικος Ελλάδας Σελ. 173
5. Πότε θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Σελ. 175
6. Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία Σελ. 177
7. Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 177
8. Χρόνος κτήσης λοιπών περιπτώσεων εισοδήματος Σελ. 180
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10 – Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων Σελ. 182
Άρθρο 11 – Εξαρτώμενα μέλη Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12 – Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 184
Άρθρο 13 – Παροχές σε είδος Σελ. 186
Άρθρο 14 – Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Σελ. 189
Άρθρο 15 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 191
Άρθρο 16 – Μείωση φόρου εισοδήματος Σελ. 195
Άρθρο 17 – Πρόσθετες μειώσεις φόρου Σελ. 197
Άρθρο 18 – Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες Σελ. 197
Άρθρο 19 – Μειώσεις φόρου για δωρεές Σελ. 198
Άρθρο 20 – Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Σελ. 199
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 10-20)
1. Ενδοομιλικές συναλλαγές (Ε/Ο) Σελ. 200
2. Γενικά Σελ. 207
3. Παροχή σε είδος λόγω παραχώρησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου Σελ. 208
4. Ο υπολογισμός του φόρου Σελ. 210
5. Πηγές προέλευσης των αμοιβών, ως εισοδημάτων από μισθωτή εργασία Σελ. 214
6. Η φορολόγηση των αμοιβών μελών ΔΣ, ή διαχειριστών ΕΠΕ Σελ. 215
7. Πότε το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 21 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 218
Άρθρο 22 – Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 221
Άρθρο 22Α – Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας Σελ. 226
Άρθρο 23 – Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Σελ. 231
Άρθρο 24 – Φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 236
Άρθρο 25 – Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων Σελ. 242
Άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις Σελ. 242
Άρθρο 27 – Μεταφορά ζημιών Σελ. 245
Άρθρο 27Α – Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σελ. 249
Άρθρο 28 – Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων Σελ. 255
Άρθρο 29 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 256
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 21-29)
1. Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 259
2. Επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά Σελ. 261
3. Ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων από Ε.Δ. Σελ. 271
4. Η φορολογική αναμόρφωση Σελ. 272
5. Η μείωση φόρου στους αγρότες Σελ. 277
6. Διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 279
7. Κέρδος από συμπτωματική πράξη Σελ. 282
8. Συστηματική διενέργεια πράξεων Σελ. 282
9. Τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 283
10. Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας Σελ. 287
11. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 30 – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας Σελ. 294
Άρθρο 31 – Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες Σελ. 295
Άρθρο 32 – Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Σελ. 300
Άρθρο 33 – Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 302
Άρθρο 34 – Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής Σελ. 304
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)
1. Παραδείγματα προσδιορισμού εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών Σελ. 308
2. Ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας για κατοίκους εξωτερικού Σελ. 318
3. Τρόπος φορολόγησης της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 35 – Εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 321
Άρθρο 36 – Μερίσματα Σελ. 321
Άρθρο 37 – Τόκοι Σελ. 323
Άρθρο 38 – Δικαιώματα (royalties) Σελ. 324
Άρθρο 39 – Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Σελ. 326
Άρθρο 39A – Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού Σελ. 329
Άρθρο 40 – Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο Σελ. 330
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-40)
1. Ορισμοί Σελ. 332
2. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Σελ. 338
3. Γενικά Σελ. 344
4. Χρήσιμες διευκρινίσεις Σελ. 351
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 41 – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Σελ. 355
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση τίτλων Σελ. 363
Άρθρο 43 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 367
Άρθρο 43Α – Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα Σελ. 368
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 41-43)
1. Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης μη εισηγμένων μετοχών Σελ. 372
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44 – Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 375
Άρθρο 45 – Υποκείμενα του φόρου Σελ. 376
Άρθρο 46 – Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα Σελ. 380
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Άρθρο 47 – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Σελ. 382
Άρθρο 48 – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων Σελ. 385
Άρθρο 49 – Υποκεφαλαιοδότηση Σελ. 387
Άρθρο 50 – Ενδοομιλικές συναλλαγές Σελ. 389
Άρθρο 51 – Μεταφορά λειτουργιών Σελ. 390
Άρθρο 52 – Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων Σελ. 392
Άρθρο 53 – Ανταλλαγή τίτλων Σελ. 396
Άρθρο 54 – Συγχωνεύσεις και διασπάσεις Σελ. 400
Άρθρο 55 – Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE Σελ. 405
Άρθρο 56 – Μη εφαρμογή ευεργετημάτων Σελ. 406
Άρθρο 57 – Εκκαθάριση Σελ. 406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Άρθρο 58 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 407
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 44-58)
1. Παράδειγμα ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο Σελ. 410
2. Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων - Υποκεφαλαιοδότηση Σελ. 416
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
Άρθρο 59 – Φορολόγηση στην πηγή Σελ. 419
Άρθρο 60 – Φορολογικός συντελεστής Σελ. 419
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 61 – Υπόχρεοι σε παρακράτηση Σελ. 421
Άρθρο 62 – Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση Σελ. 422
Άρθρο 63 – Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές Σελ. 424
Άρθρο 64 – Συντελεστές παρακράτησης φόρου Σελ. 427
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 59-64)
1. Παρακράτηση φόρου - Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου Σελ. 433
2. Τόκοι δανείων και τόκοι υπερημερίας - Λογιστική αντιμετώπιση του παρακρατηθέντος φόρου επί των αμοιβών της περ. δ΄, παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ Σελ. 434
3. Λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Σελ. 437
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 65 – Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Σελ. 440
Άρθρο 66 – Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) Σελ. 441
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 65-66)
1. Τα είδη των φορολογικών ελέγχων και των πράξεων προσδιορισμού του φόρου Σελ. 444
2. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου Σελ. 445
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 67 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου Σελ. 453
Άρθρο 67Α – Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Σελ. 456
Άρθρο 68 – Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου Σελ. 457
Άρθρο 69 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα Σελ. 460
Άρθρο 70 – Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 462
Άρθρο 71 – Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 463
Άρθρο 72 – Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος Σελ. 466
Σχόλια – Εφαρμογές – Παραδείγματα (άρθρα 67-72)
1. Γενικά περί προκαταβολής φόρου Σελ. 477
2. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 477
3. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σελ. 482
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 487
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.