ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση
  • Ανάλυση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
  • Κωδικοποίηση του Ν 4172/2013
  • Σχόλια - Εφαρμογές κατ΄ άρθρο
Συν συμπλήρωμα ενημερωμένο με τους Ν 4283/2014, 4302/2014, 4303/2014, 4305/2014, 4307/2014 και 4316/2014
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Συνεργασία: Α. Καραντάνα, Λ. Στεφανής
  • Έκδοση: 6η 2014
  • Σελίδες: 384
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί τη νέα 6η ενημερωμένη έκδοση, όπου επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια εύχρηστων πινάκων και κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2014, καθώς επισημαίνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει από 1.1.2014 για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Το νομοθετικό περιβάλλον της φορολογίας εισοδήματος μεταβάλλεται με φρενήρεις ρυθμούς, καθώς ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), έχει ήδη τροποποιηθεί αρκετές φορές από την ψήφισή του. Ο Ν 4172/2013 εφαρμόζεται ήδη από 1/1/2014 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από αυτή την ημερομηνία και μετά, με ταυτόχρονη κατάργηση του Ν 2238/1994, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί και ίσχυσε για τελευταία φορά επί της φορολογίας των εισοδημάτων του έτους 2013.

Προκειμένου, λοιπόν, οι αναγνώστες να ενημερωθούν για τις ουσιαστικές μεταβολές στη φορολογία, οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» ερμηνεύουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά θέματα της ανάλυσής τους αποτελούν οι κατηγορίες εισοδημάτων, η έννοια φορολογικού έτους και φορολογικού εκπροσώπου, η φορολογική κατοικία, η φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού, το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, το ακαθάριστο και το καθαρό -φορολογητέο- εισόδημα, τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα, η φορολόγηση παροχών σε είδος, η μείωση του φόρου, οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και η μεταβίβαση τίτλων, η εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην περίπτωση διαφοράς τεκμηρίων, η ανάλωση κεφαλαίου, ο χρόνος καταβολής του φόρου, η φορολογία ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνιών, Κοινοπραξιών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμών κ.λπ., οι προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα διανεμόμενα κέρδη, οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις παγίου ενεργητικού, οι επισφαλείς απαιτήσεις, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, οι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο τρόπος φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών, η παρακράτηση και η προκαταβολή του φόρου.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχει κωδικοποιημένος ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 186/11.9.2013), όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για τη διευκόλυνση του χρήστη, σε αγκύλη επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4110/2013 έως και τον Ν 4254/2014, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Κάτω από κάθε άρθρο του Κώδικα παρατίθενται σχόλια των συγγραφέων και χρήσιμες εφαρμογές - παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση των διατάξεων από τους αναγνώστες, όπως και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από τη φορολογική διοίκηση μετά την ψήφιση του Ν 4172/2013 και επιλύουν δύσκολα ζητήματα ή δίνουν οδηγίες / διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νόμου. Στο τέλος του εγχειριδίου, υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Η νέα έκδοση του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση» αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου, δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους Υπ. Οικ., για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος. Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης έγκειται στα πρωτότυπα παραδείγματα φορολογικής και λογιστικής απεικόνισης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ανέκαθεν οι φορολογικές διατάξεις χαρακτηρίζονταν από αλλεπάλληλες μεταβολές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η συνεχής ενημέρωση, η προσεκτική ανάλυση των νέων δεδομένων, αλλά και η αξιολόγηση των επιπτώσεων, αναφορικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, κατά το μάλλον ή ήττον, τόσο επί των εισοδημάτων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα, όσο και επί των αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν οι οικονομικές μονάδες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Συνεπώς, η προσπάθεια που επιχειρείται στην έκδοση «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Φορολογία & Λογιστική Αντιμετώπιση», θέτει ως στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών, σχετικά με το νέο φορολογικό πλαίσιο που θα ισχύσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος 2014.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
Α. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Ι. Γενικές διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος 
1. ΟρισμοίΣελ. 1
2. Υποκείμενο του φόρουΣελ. 3
3. Φορολογική κατοικίαΣελ. 3
4. Εισόδημα που προκύπτει στην ΕλλάδαΣελ. 5
5. Μόνιμη εγκατάστασηΣελ. 6
6. Πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησηςΣελ. 7
7. Εργασίες μέσω αντιπροσώπου ή μεσίτη (ανεξάρτητου πράκτορα)Σελ. 7
8. Φορολογητέο εισόδημαΣελ. 8
9. Φορολογικό έτοςΣελ. 8
10. Χρόνος κτήσης του εισοδήματοςΣελ. 9
11. Πίστωση φόρου αλλοδαπήςΣελ. 10
12. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπωνΣελ. 10
13. Προϋποθέσεις εξάρτησης (προστατευόμενα μέλη)Σελ. 11
ΙΙ. Κατηγορίες εισοδημάτων 
1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξειςΣελ. 13
α. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 13
β. Ακαθάριστα εισοδήματα (μικτά) από μισθωτή εργασία και συντάξειςΣελ. 14
γ. Παροχές σε είδοςΣελ. 15
δ. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξειςΣελ. 18
ε. Τρόπος φορολόγησης - Φορολογική κλίμακαΣελ. 20
στ. Προϋπόθεση μείωσης του φόρουΣελ. 22
ζ. Μειώσεις του φόρουΣελ. 23
η. Φορολόγηση της εφάπαξ αποζημίωσης λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσηςΣελ. 26
θ. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριωνΣελ. 27
2. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότηταΣελ. 28
α. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 28
β. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνεςΣελ. 29
γ. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνεςΣελ. 30
δ. Φορολογικές αποσβέσειςΣελ. 32
i. ΓενικάΣελ. 32
ii. Ο όρος «χρηματοοικονομική μίσθωση»Σελ. 32
iii. Περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεσηΣελ. 33
iv. Πίνακας συντελεστών απόσβεσηςΣελ. 33
v. Επισημάνσεις επί των φορολογικών αποσβέσεωνΣελ. 35
ε. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντωνΣελ. 36
στ. Επισφαλείς απαιτήσειςΣελ. 39
i. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, από 1.1.2014Σελ. 39
ii. Ειδικές περιπτώσεις προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεωνΣελ. 41
iii. Ανάκτηση της πρόβλεψηςΣελ. 41
iv. Τι ισχύει για τις τραπεζικές επιχειρήσειςΣελ. 42
v. Τι ισχύει για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 42
vi. Τι ισχύει για τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεωνΣελ. 43
ζ. Μεταφορά ζημιώνΣελ. 43
η. Ρύθμιση για το PSIΣελ. 43
θ. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου και προσδιορισμού εσόδωνΣελ. 44
i. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότηταΣελ. 44
ii. Εισόδημα προερχόμενο από άλλη πηγήΣελ. 44
ι. Φορολογικός συντελεστήςΣελ. 44
i. Φορολόγηση νέων επιτηδευματιών (φυσικών προσώπων)Σελ. 45
ii. Φορολόγηση αγροτώνΣελ. 45
iii. Φορολόγηση μονίμων κατοίκων σε νησιά, μέχρι 3.100 κατοίκουςΣελ. 45
iv. Απαλλαγή από τον φόροΣελ. 45
3. Εισόδημα από κεφάλαιοΣελ. 46
α. ΓενικάΣελ. 46
β. ΜερίσματαΣελ. 47
γ. ΤόκοιΣελ. 48
δ. Δικαιώματα (royalties)Σελ. 48
ε. Εισόδημα από ακίνητη περιουσίαΣελ. 49
στ. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιοΣελ. 50
ζ. Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου επί του εισοδήματος από ακίνηταΣελ. 50
4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίουΣελ. 52
α. Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίουΣελ. 52
β. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίαςΣελ. 53
i. Αντικείμενο του φόρουΣελ. 54
ii. Υπολογισμός υπεραξίαςΣελ. 55
iii. Φορολογικός συντελεστής και τρόπος καταβολής του φόρουΣελ. 59
γ. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλωνΣελ. 60
δ. Τρόποι προσδιορισμού της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησηςΣελ. 61
i. Εισηγμένοι τίτλοιΣελ. 61
ii. Μη εισηγμένοι τίτλοιΣελ. 61
III. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας 
1. Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόποΣελ. 64
α. ΓενικάΣελ. 64
β. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιώνΣελ. 64
γ. Διευκρινίσεις επί των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιώνΣελ. 75
δ. Προσδιορισμός του εισοδήματος βάσει δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 76
ε. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιώνΣελ. 79
στ. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτήςΣελ. 81
Β. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ  
I. Γενικές διατάξειςΣελ. 85
1. Φορολογικοί συντελεστέςΣελ. 89
ΙΙ. Ενδοομιλικές συναλλαγέςΣελ. 90
ΙΙΙ. Παρακράτηση και προκαταβολή του φόρουΣελ. 98
1. Παρακράτηση φόρουΣελ. 98
α. Υπόχρεοι σε παρακράτησηΣελ. 98
β. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμέςΣελ. 99
γ. Συντελεστές παρακράτησης και χρόνος απόδοσης του φόρουΣελ. 101
2. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματοςΣελ. 103
α. Προκαταβολή φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπαΣελ. 103
i. Προκαταβλητέος φόρος αρχιτεκτόνων και μηχανικώνΣελ. 104
ii. Προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών των δικηγόρωνΣελ. 104
β. Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπαΣελ. 105
γ. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτωνΣελ. 106
IV. Διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 
1. ΦοροαποφυγήΣελ. 108
α. Συναλλαγές με εταιρείες σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτηΣελ. 111
β. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείεςΣελ. 115
2. ΦοροδιαφυγήΣελ. 116
α. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενουΣελ. 118
β. Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούμενουΣελ. 119
γ. Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητάΣελ. 120
Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν 4172/2013 - ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Ν 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013)  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
'Αρθρο 1 - Πεδίο ΕφαρμογήςΣελ. 123
'Αρθρο 2 - ΟρισμοίΣελ. 123
'Αρθρο 3 - Υποκείμενα του φόρουΣελ. 125
'Αρθρο 4 - Φορολογική κατοικίαΣελ. 125
'Αρθρο 5 - Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπήΣελ. 127
'Αρθρο 6 - Μόνιμη εγκατάστασηΣελ. 128
'Αρθρο 7 - Φορολογητέο εισόδημαΣελ. 129
'Αρθρο 8 - Φορολογικό έτοςΣελ. 130
'Αρθρο 9 - Πίστωση φόρου αλλοδαπήςΣελ. 131
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-9)Σελ. 132
1. Πότε ένας φορολογούμενος θεωρείται κάτοικος ΕλλάδαςΣελ. 132
2. Πώς φορολογείται το εισόδημα των κατοίκων Ελλάδας από την αλλοδαπήΣελ. 133
3. Πώς φορολογείται στην Ελλάδα το εισόδημα κατοίκων της αλλοδαπήςΣελ. 134
4. Πότε ένα νομικό πρόσωπο ή οντότητα θεωρείται κάτοικος ΕλλάδαςΣελ. 137
5. Πότε θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην ΕλλάδαΣελ. 138
6. Ποια είναι η έννοια του φορολογικού έτουςΣελ. 140
7. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητεςΣελ. 142
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αʼ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
'Αρθρο 10 - Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπωνΣελ. 144
'Αρθρο 11 - Εξαρτώμενα μέληΣελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βʼ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
'Αρθρο 12 - Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξειςΣελ. 145
'Αρθρο 13 - Παροχές σε είδοςΣελ. 147
'Αρθρο 14 - Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξειςΣελ. 149
'Αρθρο 15 - Φορολογικός συντελεστήςΣελ. 153
'Αρθρο 16 - Μείωση φόρου εισοδήματοςΣελ. 155
'Αρθρο 17 - Πρόσθετες μειώσεις φόρουΣελ. 155
'Αρθρο 18 - Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνεςΣελ. 156
'Αρθρο 19 - Μειώσεις φόρου για δωρεέςΣελ. 157
'Αρθρο 20 - Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ΕλλάδαΣελ. 158
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 10-20)Σελ. 159
1. Πηγές προέλευσης των αμοιβών, ως εισοδημάτων από μισθωτή εργασίαΣελ. 159
2. Η φορολόγηση των αμοιβών μελών ΔΣ ή διαχειριστών ΕΠΕΣελ. 160
3. Πότε το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών Σελ. 163
4. Παροχές σε είδος Σελ. 167
5. Η παρακράτηση του Φόρου Μισθωτής Εργασίας και της ΕΕΑΣελ. 168
6. Υπολογισμός της Ειδικής Εισφοράς ΑλληλεγγύηςΣελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
'Αρθρο 21 - Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότηταΣελ. 173
'Αρθρο 22 - Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνεςΣελ. 174
'Αρθρο 22Α - Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής ΈρευναςΣελ. 175
'Αρθρο 23 - Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνεςΣελ. 175
'Αρθρο 24 - Φορολογικές αποσβέσειςΣελ. 177
'Αρθρο 25 - Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντωνΣελ. 181
'Αρθρο 26 - Επισφαλείς απαιτήσειςΣελ. 181
'Αρθρο 27 - Μεταφορά ζημιώνΣελ. 183
'Αρθρο 28 - Μέθοδος προσδιορισμού εσόδωνΣελ. 184
'Αρθρο 29 - Φορολογικός συντελεστήςΣελ. 185
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 21-29)Σελ. 187
1. Κέρδος από συμπτωματική πράξηΣελ. 187
2. Συστηματική διενέργεια πράξεωνΣελ. 187
3. Τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότηταΣελ. 188
4. Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίαςΣελ. 192
5. Το δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανώνΣελ. 193
6. Τρόπος και συντελεστές αποσβέσεων παγίων στοιχείωνΣελ. 202
7. Αποσβέσεις παγίων που κατέχονται με σύμβαση leasingΣελ. 202
8. Ο λογιστικός χειρισμός των συμβάσεων leasingΣελ. 204
9. Φορολογική αντιμετώπιση συμβάσεων leasingΣελ. 213
10. Η απογραφή και η αποτίμηση των αποθεμάτων μικρών επιχειρήσεωνΣελ. 213
11. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεωνΣελ. 214
12. Φορολογικοί συντελεστές ειδικών περιπτώσεωνΣελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δʼ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
'Αρθρο 30 - Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίαςΣελ. 219
'Αρθρο 31 - Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίεςΣελ. 219
'Αρθρο 32 - Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 225
'Αρθρο 33 - Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιώνΣελ. 226
'Αρθρο 34 - Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτήςΣελ. 228
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)Σελ. 231
1. Παραδείγματα προσδιορισμού εισοδήματος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιώνΣελ. 231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εʼ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
'Αρθρο 35 - Εισόδημα από κεφάλαιοΣελ. 242
'Αρθρο 36 - ΜερίσματαΣελ. 242
'Αρθρο 37 - ΤόκοιΣελ. 242
'Αρθρο 38 - Δικαιώματα (royalties)Σελ. 243
'Αρθρο 39 - Εισόδημα από ακίνητη περιουσίαΣελ. 243
'Αρθρο 40 - Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιοΣελ. 244
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-40)Σελ. 246
1. Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) - Πώς ορίζονται τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματαΣελ. 246
2. Το εισόδημα από την ακίνητη περιουσίαΣελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
'Αρθρο 41 - Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίαςΣελ. 259
'Αρθρο 42 - Μεταβίβαση τίτλωνΣελ. 269
'Αρθρο 43 - Φορολογικός συντελεστήςΣελ. 273
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 41-43)Σελ. 274
1. Υπεραξία για κτίσματα που ανεγέρθηκαν με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του εκμισθωτήΣελ. 274
2. Υπολογισμός συντελεστή απομείωσης στην περίπτωση χρησικτησίαςΣελ. 274
3. Υπολογισμός συντελεστών απομείωσης στην περίπτωση διάσπασης ψιλής κυριότητας και επικαρπίαςΣελ. 275
4. Υπολογισμός φόρου υπεραξίας διαμερίσματοςΣελ. 275
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αʼ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
'Αρθρο 44 - Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτωνΣελ. 277
'Αρθρο 45 - Υποκείμενα του φόρουΣελ. 277
'Αρθρο 46 - Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπαΣελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
'Αρθρο 47 - Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότηταΣελ. 278
'Αρθρο 48 - Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτωνΣελ. 279
'Αρθρο 49 - ΥποκεφαλαιοδότησηΣελ. 281
'Αρθρο 50 - Ενδοομιλικές συναλλαγέςΣελ. 282
'Αρθρο 51 - Μεταφορά λειτουργιώνΣελ. 283
'Αρθρο 52 - Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλωνΣελ. 284
'Αρθρο 53 - Ανταλλαγή τίτλωνΣελ. 287
'Αρθρο 54 - Συγχωνεύσεις και διασπάσειςΣελ. 289
'Αρθρο 55 - Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCEΣελ. 293
'Αρθρο 56 - Μη εφαρμογή ευεργετημάτωνΣελ. 294
'Αρθρο 57 - ΕκκαθάρισηΣελ. 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
'Αρθρο 58 - Φορολογικός συντελεστήςΣελ. 294
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 44-58)Σελ. 296
1. Παράδειγμα φορολόγησης ΟΕΣελ. 296
2. Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων - ΥποκεφαλαιοδότησηΣελ. 297
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αʼ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 
'Αρθρο 59 - Φορολόγηση στην πηγήΣελ. 300
'Αρθρο 60 - Φορολογικός συντελεστήςΣελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 
'Αρθρο 61 - Υπόχρεοι σε παρακράτησηΣελ. 304
'Αρθρο 62 - Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτησηΣελ. 305
'Αρθρο 63 - Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμέςΣελ. 308
'Αρθρο 64 - Συντελεστές παρακράτησης φόρουΣελ. 310
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 59-64)Σελ. 315
1. Παρακράτηση φόρου - Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση φόρουΣελ. 315
2. Τόκοι δανείων και τόκοι υπερημερίας - Λογιστική αντιμετώπιση του παρακρατηθέντος φόρου επί των αμοιβών της περ. δ΄, παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕΣελ. 316
3. Λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς φορείς της γενικής κυβέρνησηςΣελ. 319
4. Ο «προκαταβλητέος φόρος» επί των δικηγορικών αμοιβώνΣελ. 323
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 
'Αρθρο 65 - Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώςΣελ. 326
'Αρθρο 66 - Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)Σελ. 327
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 65-66)Σελ. 330
1. Τα είδη των φορολογικών ελέγχων και των πράξεων προσδιορισμού του φόρουΣελ. 330
2. Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχουΣελ. 331
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 
'Αρθρο 67 - Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρουΣελ. 339
'Αρθρο 67Α - Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίαςΣελ. 341
'Αρθρο 68 - Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρουΣελ. 341
'Αρθρο 69 - Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπαΣελ. 343
'Αρθρο 70 - Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπαΣελ. 346
'Αρθρο 71 - Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτωνΣελ. 347
'Αρθρο 72 - Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύοςΣελ. 348
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 359
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.